Uyduk dil-i divâneye dil uydu hevâya
Ruhi

Su uyur düşmen uyur hasta-i hicrân uyumaz
Şeyh Gâlib

 

Eğer maksud eserse, mısra-ı berceste kâfidir!

                                    Koca Ragıp Paşa

 

Mutriba ! Sen ışka dair bir hava bilmez misin?

Tokâdı Kânı Ebuâbekir Efendi

 

 

Her Ali Haydar değildir, denilmez her seyfe Zülfkâr !

                                 Keçecizâde İzzet Molla

 

Ehl-i dil söyleyemez derdini Allah'a bile!

Hızırâgazade Said Bey

 

Ayağı yer mi basar zülfüne berdar olanın ?

Edirnevi Necati Bey

 

 

Bela dildendir ol dildar elinden dâdımız yoktur!

Gönüldendir şikâyet kimseden feryadımız yoktur!

Nev‘i

 

Geldimse n'ola ben suara bezmine ahir?

Adet budur ahirde gelir bezme ekâbir…

Nev‘i

 

Fark eylemeyen cevheri sarraf değildir…

Nev‘i

 

Vefakâr olmadan geçtik, cefakâr olmasa bari!

Mollafeyzizade Raşid Efendi

 

 

Terk-i rahat eyle rahat andadır!

Keçecizade İzzet Molla

 

Kimi ar‘ar dedi kadd-i dildâra kimi elif:

Cümlenin maksudu bir amma rivayet muhtelif…

Muhibbi" Kanuni Sultan Süleyman

 

 

Kâfi bana bilmek beni, hiç bilmesin âlem:

Zira büyük afettir o şöhret, neme lazım!

Giridi" Sırrı Paşa

 

Gören sanır sefâdan sema‘-ı rah ederim:

Döner döner bakarım kuy-ı yâre, ah ederim!

Esrar Dede

 

Çeşm-i insaf gibi kâmile mizan olmaz…

Kişi noksanını bilmek gibi irfan olmaz!

Bursavi Tabib Muhammed Bey

 

www.dersimizedebiyat.net

 

Yetmez mi temaşâ-yı cemal, elde sunarsın?

Ey âşık-ı mihnetzede, buldukça bunarsın!

Şami Mustafa Bey

 

Sükût etmek gibi âlemde nadana cevab olmaz!

Kefevi Şefi'i Dede

 

Kimseden havf eylemez Allah'dan havf eyleyen!

Keçecizade İzzet Molla

 

Lâlenin nakşın görüp, ümmid-i bu etmez gönül…

İstanbuli Şinasi Muhammed Çelebi

 

Behamız ağır anınçün bizim revacımız yoktur

?

 

Ol zehri Cem de içmiş gerdûn-ı dun elinden

?

 

Seng üzre gösterir zer-i kâmil ayarını

Nedim

 

Mecnun ki fena deştini seyr etti ser-a-ser,

gamhâneme geldi, dedi "Halin ne birader?

"Deli Birader" Gazali

 

Gamdan ölmem, korkarım gayret helak eyler beni

Şeyh Galib

 

Bir gün aranır elde heman bir hüner olsun!

Keçecizade İzzet Molla

 

Geldi burc-ı evliyaya padişah-ı namdâr!

Fuzuli

 

İlim kesbiyle paye-i rif‘at arzu-yı-muhal imiş ancak

Aşk imiş her ne var âlemde, ilim bir kil ü kal imiş ancak!

                                Fuzuli

 

Dünya evine konduk oturduk bir iki gün!

Fuzuli

 

Bir gün bulur elbet arayan derdine derman!

Keçecizade İzzet Molla

 

Ey gam yine meydan-ı muhabbet sana kaldı…

Şeyh Galib

 

Anlasam bari bidâyet mi, nihâyet mi nedir?

Şeyh Galib

 

 

Kim halas olmuş cihandan, olmadan candan halas!

Keçecizade İzzet Molla

 

Dar-ı dünya deli gönlüm gibi viran olsa!

Ne cihan olsa, ne can olsa, ne hicran olsa!

Taşlıcalı Yahya Bey

 

www.dersimizedebiyat.net

 

Vakt-i şadi de gelir, mevsim-i mihnet de geçer!

Şeyh Galib

 

İstemez doğru giden menzil-i maksuda delil!

Keçecizade İzzet Molla

 

Dil-i naşadımı şad etmeyen dünyada şad olsun!

Benimçün "namurad olsun !" diyenler bermurad olsun!

Nabi

 

Güle guş ettiremez, boş yere bülbül inler:

Varak-ı mihr ü vefayı kim okur kim dinler?

Kami (?), Karamanlı Kani (?)

 

 

Garez ü kin-i adu lutf ile olmaz zail:

Sengde muzmer olan ateşe ab etmez eser!

?

 

Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi…

Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi…

"Muhibbi" Kanuni Sultan Süleyman

 

Gerdun sitem-i baht-ı siyah etmeye değmez!

Vallahi bu gamhane bir ah etmeye değmez!

?

 

Sühan-ı bihudeden hoş gelir avaz-ı horoz:

Bari manasın bilmezse hengâmın bilir!

Nabi

 

Cami‘-i köhne-i bi-vakfa cemaat gelmez!

Nabi

 

Erzan meta‘-ı fazl ü hüner ta o denli kim,

bin marifet zemanede bir aferinedir.

Ebna-yı dehr her hünere bir aferin verir:

Ya Rab bu aferin ne tükenmez bir hazinedir!

Nabi

 

Hırka vü tac ile zahit, kerem et sıkleti ko !

Âdeme cübbe vü destar keramet mi verir?

Şeyhülislam Yahya

 

Bize kâfir diyenin kendide iman olsa…

Dahleden dinimize bari müselman olsa!

Küfri Behayi (?), Müneccim Behayi

 

Vermem sana çek benden elin ey melekülmevt,

Cananıma nezreylediğim cana dokunma!

Aşık Ömer

 

Bir başıma kalsam şehe, sultana kul olmam;

viran olası hanede evlad ü iyal var !

Aşık Dertli

 

Bir gün gelecek sen de perişan olacaksın:

Ey gonca bu cem‘iyyeti her dem mi sanırsın?

Ziya Paşa

 

Geldi amma neyleyim, sensiz baharın şevki yok!

Recaizade Mahmud Ekrem

 

Şecaat arz ederken merd-i kıpti sirkatin söyler!

Koca Ragıp Paşa

 

Sorsalar mağdurunu gaddar kendin gösterir!

Koca Ragıp Paşa

 

Zalim beni söyletme, derunumda neler var!

Leyla Hanım

 

Bir alet-i mülahazadır cümle kainat

maksud olanı bilmek için adem müdam…

Taşlıcalı Yahya Bey

 

Açma cihanda damen-i aybı saba gibi…

Setr eyler kamu gördüğünü nitekim türab!

Taşlıcalı Yahya Bey

 

 

Ne güzel vak‘adır kim bu açıp can gözümü,

hab-ı gaflette geçen ömrümü rüya gördüm!

Zati

 

Mihneti kendine zevk etmedir âlemde hüner…

Gam ü şadi-i felek böyle gelir, böyle gider!

Enderunlu Vasıf

 

Kendi derdi gönlümün billâh gelmez yâdına!

Namık Kemal

 

Düşmek üzre yıldırım ekser muallâ tak arar.

Herkese gitmez bela, erbab-ı istihkak arar!

Namık Kemal

 

Dost bi-perva, felek bi-rahm, devran bi-sükûn,

derd çok, hem-derd yok, düşman kavi, tali‘ zebun!

Fuzuli

 

Canıma bir merhaba kıldı ezelde çeşm-i yar

şöyle mest oldum ki gayrın merhabasın bilmedim!

Ahmet Paşa

 

www.dersimizedebiyat.net

 

Hayfa ki geçti bilmedik ol hoş zaman idi!

Cem Sultan

 

Halini bilmez perişanın perişan olmayan!

Ahmet Paşa

 

Batıl hemişe batıl ü bihudedir veli;

müşkül oldur ki suret-i haktan zuhur eder!

Nabi

 

Güzelsin, bi-bedelsin, tarz u tavrın hep müsellemdir.

Ne çare bi-vefasın, ah insaniyyetin yoktur!

Halet Çelebi

 

Bana sor, ben bilirim lezzetini derd ü gamın!

Ahdi?

 

Eş‘arı böyle söyler, üstadı söyleyince!

Naili

 

Noktanın remzin pes-i bada gören agâhtır.

Esrar Dede

 

Pirimin sayesinde pir oldum.

Fahreddin Dede

 

Beşe bu kuşdilidir, bunu Süleyman bilir!

Yunus Emre

 

Kalmaz bu cihan böyle geçer, devr-i zamandır.

"Semai" Divane Mehmet Çelebi

 

Tamire yeltenip kalemi bi-midat ile

Kıldın harap bir nice mamur beytimiz…

Necati (?), Fuzuli(?)

 

Bir aceb sırdır bu kim ikrar güç, inkâr güç.

"Semai" Divane Mehmet Çelebi

 

Gelin ey ehl-i hakikat çıkalım dünyadan.

Gayr yerler gezelim, özge safalar görelim…

Fuzuli (?)

 

Nusha-i aşufte-i divan-ı ömrüm sorma hiç!

Hat galat, mana galat, imla galat, inşa galat…

(?)

 

Arada hail olmasa sayede aftâb olur.

"Semai" Divane Mehmet Çelebi

 

Gönül muhabbeti bir adet edinmiş yoksa

ne bende aşk ne sende cemal kalmıştır.

Necati (?)

 

Başımızdan hiç heva-yı zülfiyar eksik değil:

Mürtefi‘ yerdir anınçün ruzgar eksik değil!

III. Mustafa

 

idgehde varalım dulaba dilber seyrine

görelim ayine-i devran neler gösterir!

Necati (?)

 

Sükûtun vakti geçmiş şimdi iş feryâde kalmıştır.

Fahri Bey

 

Dana-dil isen sırrını nadane duyurma

Baki

 

Sırr-ı gaybi keşfeden yârin dehanıdır bana

Ruhi-i Bağdadi

 

Aç gözün ey bihaber ‘illa'ya yapış, ‘la'yı ko!

Ruhi-i Bağdadi

 

Her ne derlerse senin hakkında hep efsanedir!

Nef‘i

 

Ne ele sagar alır çeşmi ne meyhane bilir

Sorsan amma yine âlem onu mestane bilir!

Cevri

 

Mey anda, dilber anda, cümle yaran-ı safa onda

Geçip cennetten âdem sakin-i meyhane olmaz mı?

Vecdi

 

İtlaf-ı güher eylemedim ben nazm ile Vecdi

Bir kanden alıp gevheri bir kane getirdim!

Vecdi

 

Sitem hep aşnalardan gelir, biganeden gelmez

Nabi

 

Aşk odu evvel düşer maşuka sonra aşıka

Şem‘i gör kim yanmadan yandırmadı pervaneyi!

Gaybi

 

Demler o demler idi, zaman o zaman idi!

Fasih

 

www.dersimizedebiyat.net

 

 

Berk ü barından biz el çektik bu fani gülşenin

Meyve-i maksud ister olsun ister olmasın!

Fasih

 

Rahat isterlerse mamur olmasın viraneler!

İzzet

 

Bu ne sırdır, raz-ı aşkım demeden ben kimseye

Şehre düşmüş ben seni sevdim diye avazeler ..

Fuzuli

 

 

 

 

 

Yorum Yap

Önceki yazıyı okuyun:
Yazı Yazma Sanatı – Donald M. Murray

"YAZI YAZMA SANATI" Donald M. Murray Çeviren: Bahar Dervişcemaloğlu GİRİŞ             Uzun zamandır yazı yazma […]

Kapat
hacklink al hack forum crack forum php shell indir wordpress nulled themes bahisnow