EDEBİYAT AKIMLARI, EDEBİ AKIMLAR, BATI AKIMLARI, SANAT AKIMLARI (çözümlü sorular – akımlar konu testleri)
·         Cuma, 15 Mar 2013
23:20
0
 
EDEBİ AKIMLAR ÇÖZÜMLÜ TEST
1.  19. yüzyılın ikinci yarısında romantik şiir anlayışına tepki olarak Fransa’da ortaya çıkan realist şiir akımı- dır. Bu akımın sanatçıları duygu ve hayale değil; tasvire, düşünceye, biçim ve söyleyiş güzelliğine önem vermişlerdir. Eski Yunan ve Latin edebiyatına, mitolojiye geri dönülmüş “sanat için sanat” anlayışına bağlı kalınmıştır.  Temsilcilerinden birkaçı F.  Coppée,  T. Gautier, T. de Bonville’dir.
Bu parçada bazı özellikleri ve sanatçıları verilen akım ve bizdeki temsilcileri, aşağıdakilerin hangi- sinde doğru verilmiştir?
A)  Sembolizm – Ahmet Haşim – Cenap Şahabettin
B)  Parnasizm – Tevfik Fikret – Yahya Kemal Beyatlı
C) Empresyonizm – Ahmet Haşim – Tevfik Fikret
D) Parnasizm – Tevfik Fikret – Cenap Şahabettin
E)  Sembolizm – Ahmet Haşim – Yahya Kemal Beyatlı
 
ÇÖZÜM
Parçada özellikleri ve bazı temsilcileri verilen sanat akımı parnasizmdir.  Bu akımın Türk edebiyatındaki en büyük temsilcileri ise Tevfik Fikret ve Yahya Kemal Beyatlı’dır.
Yanıt: B
 
2.  Edebiyat akımlarıyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
A)  Romantizm, iyi ile kötü çatışmasına dayanan ve bu çatışmada yazarın taraf tuttuğu apaçık belli olan bir akımdır.
B)  Sembolizm,  anlamda mecazlara ve kapalılığa önem veren,  biçim yerine musikinin yardımıyla duyguları ön plana çıkaran bir akımdır.
C) Natüralizm, toplumu ve insanı bilimsel yöntemlerle inceleyen insan davranışlarını soyaçekimle ilişkilendiren bir akımdır.
D) Sürrealizm, Sigmund Freud’un psikanaliz yönteminden yararlanan, baskı altına alınan duygu ve istekleri ortaya çıkaran bir akımdır.
E)  Parnasizm, “sanat toplum içindir” diyerek toplum- sal sorunları dile getiren daha çok, roman ve öyküde görülen bir akımdır.
 
ÇÖZÜM
Parnasizmde “sanat sanat içindir” anlayışı egemendir. Biçim ve söyleyiş güzelliğine önem verilir. Şiir, “saf güzellik” olarak ele alınır. E’de parnasizm için söylenenler yanlıştır.
Yanıt: E
 
3.  Aşağıdakilerin hangisi, sembolist şiirin özelliklerinden biri değildir?
 
A)  Gerçeği değil, doğal gerçeğin bizde bıraktığı izle- nimleri anlatır.
B)  Sözden çok musikiye yakındır.
C) Hiçbir şey açıkça anlatılmaz, anlatılmak istenen okuyucuların duyularına seslenilerek sezdirilir.
D) Felsefi düşüncelerden yararlanılarak bilinçaltını gün ışığına çıkarmayı amaçlar.
E)  Semboller yetersiz kaldığında bilinen sözcüklere yeni anlamlar yükler.
 
 
ÇÖZÜM
 
Bilinçaltını gün ışığına çıkarmayı amaçlayan sanat akımı sürrealizmdir. Sembolizm, duygu ve hayal dünyasını, akşamın alacakaranlığını, günbatımının gizemli kızıllığını, ay ışığı altındaki geceyi… anlatır.
 
Yanıt: D
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  (I) Sembolizm, 19. yüzyılın sonlarında, önce Fransa’da,  sonra diğer Avrupa ülkelerinde gelişmiş bir edebi akımdır. (II) Şiirin, gerçeği değil, gerçeğin in- sanda bıraktığı etkiyi anlatabileceği görüşünü savu- nur.  (III)  Kapalılık,  başlıca özelliğidir.  (IV)  Parnasizmin devamı sayılan bu akımın öncüsü, Charles Baudelaire’dir. (V) Bizde ilk izleri, Servet-i Fünun şairlerinden Cenap Şahabettin’de görülür.
 
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, bir bilgi yanlışı vardır?
 
A) I.       B) II.        C) III.       D) IV.       E) V.
 
 
 
ÇÖZÜM
 
IV. cümlede bilgi yanlışı vardır. Çünkü sembolizm, parnasizmin devamı sayılan bir akım değildir. Aksine, parnasizme tepkidir. Parnasyenlerin, şiirlerinde yer vermedikleri “duygu ve hayaller”e dayanır.
 
Yanıt: D
 
 
 
 
 
 
5.  Orhan Veli bir yazısında şöyle der: “Edebiyat tarihin- de her yeni akım, şiire yeni bir sınır getirdi. Bu sınırı olabildiğince genişletmek, daha doğrusu, şiiri sınırlardan kurtarmak bize nasip oldu. Bu yüzden bizim arzumuza en çok yaklaşan akım, bu olmuştur.”
 
Orhan Veli’nin bu sözlerle işaret ettiği akım, aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Romantizm   B) Parnasizm            C) Sembolizm
D) Empresyonizm E) Sürrealizm
 
 
ÇÖZÜM
 
Sürrealizmde, eserler içten geldiği gibi oluşturulmaya çalışılmış; aklın, dinin, geleneklerin, kuralların etkisinden kurtulmak gerektiği savunulmuştur. Her türlü kural kaldırılmış, bilinçaltı sanata uygulanmıştır. Bu nedenle Orhan Veli’nin sözleri sürrealizmi işaret etmektedir.
 
Yanıt: E
 
 
 
 
EDEBİ AKIMLAR KONU TESTİ – 1
 
 
1.  Edebi akımların, oluşum sırasına göre doğru sıralanışı, aşağıdakilerden hangisidir?
 
A)  Klasisizm – romantizm – realizm – natüralizm –sembolizm – sürrealizm
B)  Klasisizm – romantizm – natüralizm – realizm –sürrealizm – sembolizm
C) Romantizm – klasisizm – realizm – natüralizm –sembolizm – sürrealizm
D) Romantizm – klasisizm – realizm – sembolizm –sürrealizm – natüralizm
E)  Klasisizm – romantizm – realizm – sembolizm –natüralizm – sürrealizm
 
 
2.      I. Akıl, irade ve sağduyuya dayanma
II. Abartıdan ve bayağılıklardan kaçınma
III. Her sınıf halktan kahramanlara yer verme
IV. Halkın konuştuğu dili kullanma
 
Yukarıdakilerden hangileri klasisizm akımının özellikleri içinde yer alır?
 
A) III. ile IV.        B) II. ile IV.         C) I. ile IV.
D) I. ile III.           E) I. ile II.
 
 
3.  Yazınsal (edebi) akımlardan, hangi yazar ve şairimizin etkilendiğine ilişkin, aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
 
A)  Klasisizmden Recaizade Mahmut Ekrem
B)  Romantizmden Namık Kemal
C) Sembolizmden Ahmet Haşim
D) Realizmden Halit Ziya Uşaklıgil
E)  Parnasizmden Yahya Kemal Beyatlı
 
 
4.  Onun en ünlü yapıtı Madame Bovary’dir. Yazar, bir doktorun karısının (Emma Bovary’nin) aşk serüvenlerini açıkça anlatmaktadır. Romanda anlatılan gerçekler XIX.  yüzyıl Fransa’sında fırtınalar koparmıştı.
1857’de yayımlanan roman, yazarının başını derde sokmuş; yazar, romanında, roman kahramanı Bayan Bovary’nin cezasız kalmasına dikkat ettiği için tutucu çevrelerin şimşeklerini üstüne çekmişti. Yazar bu romanında “çevre”nin insan üzerindeki etkisini, gerçekçi gözlemlerle ortaya koymaya çalışmıştır.
 
Bu parçada anlatılan yazar ve onun bağlı olduğu sanat akımı, aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?
 
A)  Victor Hugo – Romantizm
B)  H. de Balzac – Natüralizm
C) Gustave Flaubert – Realizm
D) Charles Dickens – Realizm
E)  Mme de La Fayette – Klasisizm
 
 
5.  Aşağıdakilerin hangisinde sanat akımı ile onun kurucusu ya da en önemli temsilcisi doğru eşleştirilmemiştir?
 
   Akım          Kurucusu / Temsilcisi
A)  Klasisizm   Boileau
B)  Romantizm  Victor Hugo
C) Sürrealizm A. Breton
D) Realizm      Emile Zola
E)  Sembolizm   C. Baudelaire
 
 
 
 
 
6.  Aşağıda verilenlerden hangisi,  parnasizmin bir özelliği olamaz?
 
A)  Şiirde biçim güzelliği önem kazanmıştır.
B)  Toplumsal sorunlara ilgi gösterilmemiştir.
C) “Sanat için sanat” görüşü benimsenmiştir.
D) İnsan ve doğa dış yapısıyla ele alınmıştır.
E)  Felsefi düşünceler, bilim ve fenle ilgili konular işlenmiştir.
 
 
 
 
 
7.  – – – – , Baudelaire’in öncülüğünde başlamıştır. Görü- nenden daha çok hissedileni anlatmayı amaçlar. Bu akıma göre şiir,  söz ile müziğin birleşmiş şeklidir. Verlaine, Rimbaud, Mallarme gibi ustaların elinde olgunluk dönemini yaşamıştır.
 
Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 
A) Klasisizm   B) Romantizm  C) Parnasizm
D) Sembolizm  E) Sürrealizm
 
 
 
 
 
8.     Yıldızların vurduğu karanlık, durgun suda
Beyaz Ofelya iri bir zambak gibi yüzer,
Ağır ağır gider iri tüller altında,
Uzak ormanlardan avcı sesleri iner
 
Bu dizeler – – – – akımının ünlü şairi Arthur Rimbaud’ nun “Ofelya” adlı şiirinden alınmıştır. Dizelerde, söz konusu akımın, gizemli, hayal kurmaya elverişli belli belirsiz ortamları tercih edişinin tipik bir örneği görülmektedir.
 
Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 
A) sembolizm                          B) natüralizm
C) egzistansiyalizm                D) sürrealizm
E) fütürizm
 
9.  Bu akım, özellikle resimde kendini gösterdi. 1867- 1886 arasında resimde en parlak dönemini yaşayan bu akımın sanatçıları romantik ve gerçekçi (realist) kuşağın dolaysız anlatımından uzaklaşarak bir düşünce ya da görüntünün sanatçıda bıraktığı etkiyi yansıtmaya çalıştılar… Örneğin, resimde havanın durumu, uzaklık ya da yakınlık, çevredeki başka nesnelerin etkisi gibi nedenlerle nesnelerin doğa içinde aldığı değişik tonları yakalamayı amaçladılar. Bu akım, “konu”yu ikinci plana atıyor, konunun göreceli işlenişini önemsiyordu.
 
Bu parçada anlatılanlar, aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin özelliklerini vermektedir?
 
A) Egzistansiyalizm         B) Empresyonizm
C) Sürrealizm                    D) Kübizm
      E) Parnasizm
 
 
 
 
 
 
10. – – – – , bugüne dek önemsenmemiş olan bazı çağrışım biçimlerinin üstün varlığını,  rüyanın büyük gücünü, düşüncenin yarar gözetmeyen  yanını  kabul  eden inanca dayanmaktadır. Bu akım öteki tüm ruh mekanizmalarını yok etmek ve hayatın belli başlı sorunlarının çözümünde onların yerine geçmek yönelimin- dedir. İşte, otomatizmi “düşünce”nin üstünde, rüyayı da “uyanıklık”ın üstünde tutan bir anlayış.
 
Bu parçanın başına aşağıdakilerden hangisi getirilirse parçada sözü edilen akım doğru belirtilmiş olur?
 
A) Dadaizm   B) Parnasizm  C) Sürrealizm
D) Empresyonizm Ekspresyonizm
 
 
 
 
 
 
11. Yapıtlarda karakterlerin değil de,  durumlarla karşı karşıya kalmış insanların işlendiği; bu yüzden roman ve oyun örgüsünün, merakı sürekli olarak uyanık tutacak yönde düzenlendiği bir akımdır varoluşçuluk. Bu akıma bağlı ünlü Fransız sanatçıları arasında – – – -,
—- ve —- sayılabilir.
 
Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur?
 
A)  Robert Frost – F. Kafka – Paul Valery
    B)  William Faulkner – Tolstoy – Andre Gide
    C) V. Mayakovski – L. Anagon – J. P. Sartre
    D) Andre Gide – J. P. Sartre – Albert Camus
    E)  Oscar Wilde – A. Çehov – A. BretonE)
 
 
12. Aşağıdakilerden hangisi yazar, yapıt, etkilenilen edebiyat akımı bakımından yanlışsıralanmıştır?
 
A)  Namık Kemal – İntibah – Romantizm
B)  Recaizade  Mahmut  Ekrem  –  Araba  Sevdası  – Natüralizm
C) Ahmet Haşim – Piyale – Sembolizm
D) Cemal Süreya – Üvercinka – Sürrealizm
E)  Oğuz Atay – Tutunamayanlar – Ekspresyonizm
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Empresyonizm (izlenimcilik), kübizm, fütürizm (gelecekçilik) gibi akımların her biri, değişik açılardan birer dünya görüşünü anlatmaktadır.  Anlamları,  özellikle resimde, özden çok biçimde yenilik yaratmalarından ileri gelmektedir. – – – – ise öz bakımından yenilik getirmektedir. Joyce, Kafka, Eliot gibi ünlü sanatçıların yetiştiği bu akımı,  sürrealizmin  (gerçeküstücülük) korkulu rüyalarına yaklaştırabiliriz.
 
Bu paragrafta boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 
A)  Romantizm (coşumculuk)
B)  Sembolizm (simgecilik)
C) Ünanimizm (tekruhçuluk)
D) Ekspresyonizm (dışavurumculuk)
E)  Egzistansializm (varoluşçuluk)
 
14. Özellikle 1930’lardan sonra başlı başına bir görüş olarak yaygınlaşan bu akım M. Heidegger, J. Paul Sartre, Gabriel Marcel gibi temsilciler tarafından geliştirilmiştir. Buna göre var oluş her zaman tek ve bireyseldir. Bu olay öncelikle “varoluş” sorununu içinde taşır ve dolayısıyla “varlık”ın anlamının araştırılmasını içerir. Bu akım J. P. Sartre’in, Albert Camus’nün, S. de Beauvoir’ın yapıtlarında somutlaştı.
 
Bu parçada tanıtılan edebi akım, aşağıdakilerden hangisidir?
 
A) Sembolizm
B) Empresyonizm
C) Egzistaniyalizm   
D) Ekspresyonizm
E) Kübizim
 
           1.A       2.E      3.A      4.C      5.D      6.E      7.D      8.A      9.B      10.C  
           11.D    12.B    13.D   14.C
 
 
 
 
 
EDEBİ AKIMLAR KONU TESTİ – 2
 
 
1.  Edebi akımlar içinde “realizm” denince akla gelen, gözlem olmalıdır. “Romantizm”de kişiler ya tam iyi ya tam kötü; davranışlar ya tam güzel ya da tam çirkindir.  Yani romantizm karşıtlıklar üzerine örülüdür. “Klasisizm” denince ise akla ilk gelen —- olmalıdır.
Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygun olur?
 
A) bilim ve deney                    B) akılcılık
C) simgecilik                           D) duygusallık
E) görecelilik
 
2.  – – – – kurucusu olan – – – – şöyle diyordu: “Akıl ve mantığı seviniz, yapıtlarınız, daima en büyük süsünü ve değerini ondan alsın; “hakikat”ten başka hiçbir şey güzel değildir; yalnız o güzeldir. Doğayı taklit ediniz, dış doğayı değil, insanın değişmeyen iç doğasını anlatınız.” – – – – bu yönde yapıt verdiler, evrensel “tip”ler yaratmaya çalıştılar.
 
Bu parça aşağıdaki sözcük dizilerinden hangisiyle tamamlanmalıdır?
 
A)  Romantizmin – V. Hugo – Romantikler
B)  Realizmin – G. Flaubert – Realistler
C) Klasisizmin – Boileau – Klasikler
D) Natüralizmin – E. Zola – Natüralistler
E)  Sembolizmin – C. Baudelaire – Sembolistler
 
3.  Bu akım —- tepki olarak doğdu. Bunlar —- gibi antik- çağ sanatını örnek almadılar. Rönesansı, özelliklede Shakespeare’i örnek aldılar, Fransız İhtilali’nin getirdiği özgürlükçü ortamın edebiyata yansıması da sayılan bu akım —- dir.
 
Bu  parçanın  anlam  bütünlüğü  kazanması  için, boş bırakılan yerlere, sırasıyla aşağıdaki sözcük dizilerinden hangisi yazılmalıdır?
 
A)  klasisizme – klasikler – romantizm
B)  klasisizme – klasikler – realizm
C) romantizme – romantikler – realizm
D) klasisizme – parnasçılar – sembolizm
E)  realizme – realistler – natüralizm
 
4.  XVIII. yüzyılda monarşi yıpranmaya, sarsılmaya başlamıştır. Soylulara karşı burjuva sınıfının oluştuğu bu yüzyılda edebiyat da soylular yerine halka yönelme, oluşan yeni okuyucu topluluğuna seslenme ve onun sorunlarını işleme gereksinmesini duymuştur.  Duygusallığı ve coşkuyu benimsemiş, kendini bağlayan klasik sanat düzeninin sıkı kurallarını kırma yoluna girmiştir.
 
Bu parçada anlatılanlar aşağıdaki akımlardan hangisinin gelişmesine işaret etmektedir?
 
A) Klasizim  B) Romantizm    C) Parnasizm
      D) Sembolizm    E) Sürrealizm
 
5.      I. – – – – “edebiyatta liberalizm”den başka bir şey değildir.
II. —- edebiyattaki Fransız İhtilali’dir.
III. – – – – ağlayan yıldız, inleyen rüzgâr, ürperen gece, uçan kuş, açan çiçektir.
 
Bu cümlelerin baş taraflarına yazılması gereken akım adları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
        I                                        II                         III
 
A)  Romantizm                     Realizm                      Sembolizm
B)  Romantizm                     Romantizm     Romantizm
C) Klasisizm                        Klasisizm        Klasisizm
D)  Romantizm                     Realizm                       Natüralizm
E)  Realizm                         Natüralizm        Sembolizm
 
 
6.  Olgulara dayanarak gerçeği anlatma yolu olan realizm, XIX. yüzyılda Fransa’da başlamış, dünya edebiyatlarına yayılması diğer edebiyat akımlarından daha büyük çapta olmuştur. Pek çok ulus, dünya ölçüsünde realist sanatçılar yetiştirmiştir.
 
Aşağıdakilerin hangisinde aynı ulusun realistleri bir arada verilmiştir?
 
A)  Stendhal, Balzac, Gogol
B)  M. Gorki, Turgenyev, C. Dickens
C) J. London, E. Hemingway, G. Flaubert
D) Dostoyevski, Tolstoy, A. Çehov
E)  J. Stainback, C. Dickens, Stendhal
 
 
7.  (I) Realizmde her türlü gerçek, yapıtlara konu olabilir. (II) Çevreyi, olay kahramanlarının gözüyle gören ya- zar, bu çevreyi yeterince tanıtan gözleme önem verir. (III)  Yaşanan olay ve onun geçtiği yer olağanüstü özellikler taşımaz. (IV) Dilde söz sanatları önemsenir, süslü bir üslup kulanılır. (V) Kendi kişiliğini gizleyen yazar, nesnel bir yaklaşım içindedir.
 
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
 
A) I.       B) II.        C) III.      D) IV.       E) V.
 
 
8.  Aşağıdakilerden hangisi yazar, yapıt, etkilenilen edebiyat akımı bakımından, doğru sıralanışı gösterir?
 
A)  Stendhal – Kırmızı ve Siyah – Romantizm
B)  G. Flaubert – Goriot Baba – Realizm
C) Dostoyevski – Savaş ve Barış – Klasisizm
D) M. Twain – Tom Sowyer’in Maceraları – Natüralizm
         E)  J. Stainbeck – Gazap Üzümleri – Realizm
 
1.B      2.C      3.A      4.B      5.B      6.D      7.D      8.E

 

Yorum Yap

Önceki yazıyı okuyun:
BATI EDEBİYATI

BATI EDEBİYATI   BATI EDEBİYATI  "Batı Edebiyatı ve Sanat Akımları"  sözü;  Eski Yunan (Grek)  ve Latin […]

Kapat
hacklink al hack forum crack forum php shell indir wordpress nulled themes bahisnow casinoslot adana escort perabet sekabet markobet betwinner grandbetting vdcasino marsbahis meritroyalbet meritroyalbet giris tipobet giris elexbet giris betebet giris cratosslot giris venusbet giris eskişehir escort betboo giris bahisnow giris limanbet giris bahsegel giris betpas giris jigolo siteleri casinoslot