A
 
Ab : Su Aba : Keçe Abacı : Keçeci
Abacılık : Keçecilik
 
Abaküs : 1.Çörkü 2.Sayıboncuğu
 
Abbasî : Abbasoğlu Abbasîler : Abbasoğulları Abdomen : Karın Abdüktör : Uzaklaştırıcı Aberasyon : Sapınç
Abes : 1.Gereksiz 2.Saçma 3.Boş 4.Yersiz 5.Sürevsiz
 
Abesle iştigal etmek : Boş işlerle uğraşmak
 
ab-ı zer : Altın suyu
 
ab-ı hayat : Bengisu
 
abide : Anıt
 
abideleşmek : Anıtlaşmak
 
abideleştirmek : Anıtlaştırmak
 
abidevî : Anıtsal
 
Ablatif : Ayrılma (eki)
 
Abluka : Kuşatma Ablukaya alınmak : Kuşatılmak Ablukaya almak : Kuşatmak Abone : Sürdürümcü
Abone etmek : Sürdürümcü yapmak
 
Abonelik : Sürdürümcülük Abone olmak : Sürdürümcü olmak Abonman : Sürdürüm
Abrasif : Aşındırıcı (kimya) Absorban : Soğurucua soğurgan (kimya) Absorbe etmek : 1.Soğurmak(biy) 2.Emmek Absorbsorpsiyon : 1.Soğurma 2.Emme Abstraksiyon : Soyutlama
Abstraksiyonist : Soyutçu Abstraksiyonizm : Soyutçuluk Abstre : Soyut
Absürd : 1.Saçma 2.Anlamsız 3.Usdışı Absürd komedi : Saçma güldürü Acayip : Tansı
Acayipleşmek : Tansılaşmak
 
Acayipleştirmek : Tansılaştırmak
 
Acayiplik : Tansılık Acele : 1.5vedi 2.5vedilikle Aceleci : 5vecen
Acelecilik : 5vecenlik Acele etmek : Çabuk olmak Acemî : Toy
Acemîce : Toyca
 
Acemîlik : Toyluk
 
Acemlalesi : Güneştopu
 
Acente : 5şletme
 
Acil : 5vedi
 
Acilen : 5vedilikle
 
Aciz : 1.Güçsüz 2.Düşkün 3.Yetersiz
 
Acuze : Kocakarı
 
Açık gri : Kır
 
Adab-ı muaşeret : Görgü kuralları
 
Adale : Kas Adaleli : Kaslı Adalesiz : Kassız
Adalet : 1.Tüzea türe 2.Yargı 3.Eşitlik
 
adap : 1.Görgü 2.Yordam Adaptasyon : Uyarlama Adapte etmek : Uyarlamak Adapte olmak : Uyarlanmak Adaptör : Uyarlaç
Addetmek : Saymak Addolunmak : Sayılmak Ademoğlu : Kişioğlu
Adet (Ar): Türkçe'de kullanılması çoğu kez yersizdir.
 
adet : Görenek
 
adetâ (Ar şâdetenşden yanlış): Neredeyse
 
adî : 1.Niteliksiz 2.Aşağılık 3.Sıradan
 
adil : Eşitlikçi
 
Adlî : 1.Türel 2.Yargısal Adli süreç : Yargısal süreç Adli kuvvet : Yargısal güç Adliye : Yargılık
 
Adliye Sarayı : Yargı Konağı
 
Adres : Bulunak Adsorpsiyon : Yüze soğurma Af : Bağışlama
Affedersiniz : Bağışlayın Affetmek : Bağışlamak Aferist : Çıkarcı
Aferizm : Çıkarcılık Afirmasyon : Kesinleme Afiş : Ası
Afişe : Bildiri
 
Afişe edilmek : Açığa vurulmak
 
Afişe etmek : Açığa vurmak
 
Afiyet olsun : Esenlikler a esenlik olsun
 
Aforizma : Özsöz
 
Aforoz : Dışlama Aforoz edilmek : Dışlanmak Aforoz etmek : Dışlamak
Agnosi : 1.Bilinemezlik (fel) 2.Tanısızlık (tıp) Agnostik : Bilinemezci
Agnostisizm : Bilinemezcilik
 
Agora : Alan
 
Agora fobi : Alan ürküsü Agrandisman : Büyültme Agrandisman etmek : Büyütmek
Agrandisman ettirmek : Büyülttürmek
 
Agrandisör : Büyülteç Agrandize etmek : Büyültmek Agreman : Uygunluk
 
Agresif : Hırçın Agresifçe : Hırçınca Agresiflik : Hırçınlık Agresivite : Hırçınlık Aguş : Kucak Ağustos : Derim
Ağustosböceği : Cırcırböceği Ağyar : Yabancılar Ahbap : Gönüldeş
Ahbaplık : Gönüldeşlik Ahdetmek : Ant içmek –> Antlamak Ahenk : 1.Uyum 2.Ezgi
Ahenkli : Uyumlu Ahenksiz : Uyumsuz Aheste : Yavaş
Ahit : Antlaşma
 
Ahitleşmek : Antlaşmak Ahitname : Antlaşma Ahize : Kulaklık
Ahkam : Yargı(lar) Ahlât : Suyuklar Ahmak : Bön Ahmakça : Bönce Ahmaklık : Bönlük Aht : Ant
Ahu : Maralaburçın Ahval : Durum(lar) Aidat : Ödenti Aidiyet : 5lişkinlik
 
Aile : Bark Ailecek : Barkça Ailevî : Barksal Ait : 5lişkin
Aitlik : 5lişkinlik
 
Ajan : Çaşıt Ajanda : Günce Ajanlık : Çaşıtlık
Ajan provokatör : Kışkırtman
 
Akabinde : Ardından
 
Akıbet : Son
 
Akıl : 1.Us 2.Bellek 3.Öğüt
 
Akılcı : Usçu
 
Akılcılık : Usçuluk
 
Akılda tutamamak : Bellekte tutamamak Akılda tutmak : Bellekte tutmak Akılda kalmak : Bellekte kalmak
Akıl dışı : Usdışı Akıllandırmak : Uslandırmak Akıllanmak : Uslanmak
Akıllı : Uslu
 
Akıllıca : Usluca Akıllılık : Usluluk Akılsız : Ussuz Akılsızca : Ussuzca Akılsızlık : Ussuzluk
Akıl vermek : Öğüt vermek Akis : 1.Yansıma 2.Yankı Akit : Sözleşme
 
Akl-ı selim : Sağduyu
 
Aklî : Ussal Aklîleştirme : Ussallaştırma Akliye : Us sayrılıkları Akraba : Hısım
Akrabalık : Hısımlık
 
Akran : Yaşıt
 
Akredite : 1.Yetkilendirilmiş 2.Yetkili
 
Akrostiş : Adlık
 
Aks : 1.Dingil 2.Eksen
 
Aksam : Bölümler
 
Aksam-ı seba : Yedi bölüm (yazınbilim) Aksan : Vurgu
Aksetmek : 1.Yansımak 2.Yankılanmak
 
Aksettirmek : Yansıtmak
 
Aksi : Ters
 
Aksi istikamet : Ters yön Aksilik : Terslik Aksine : Tersine
Aks-i sada : Yankı
 
Aksiyom : Belit
 
Aksiyon : 1.Etki 2.Etkime 3.Eylem Aksülamel : 1.Tepki 2.Tepkime Aktif : Etkin
Aktifleşmek : Etkinleşmek Aktifleştirici : Etkinleştirici Aktifleştirmek : Etkinleştirmek Aktiflik : Etkinlik
Aktif metod : Etkin yöntem
 
Aktif rol oynamak : Etkin olmak Aktivist : 1.Etkinci 2.Eylemci Aktivite : Etkinlik
Aktivizm : 1.Etkincilik 2.Eylemcilik
 
Aktüalite : Güncellik
 
Aktüel : Güncel Aktüelleşmek : Güncelleşmek Aktüel olmak : Güncelleşmek Akustik : 1.Yankıbilim 2.Yankılanış Akut : 5leri
Akuzatif : Belirtme (eki)
 
Akü(mülatör) : Akımtoplar
 
Akvam : Uluslar
 
Alafranga : Fransal 2.Avrupal 3.Batısal Alafrangalık : 1.Fransallık 2.Avrupallık Alâka : 5lgi
Alâkadar : 5lgili Alâkadar etmek : 5lgilendirmek Alâkadar olmak : 5lgilenmek Alâka göstermek : 5lgilenmek Alâkalı : 5lgili
Alâkasız : 5lgisiz
 
Alâmet : Belirti Alâmet-i farika : Ayırtaç Alaniyet : Açıklık
Alârm : Uyarı
 
Alaturka : 1.Türksel 2.Doğusal Alaturkalık : 1.Türksellik 2.Doğusallık Albinizm : Akşınlık
 
Albino : Akşın Alelacele : Çarçabuk Alelade : Sıradan
Alenen : 1.Açıkça 2.Açıktan açığa
 
Alenî : Açık
 
Aleniyet : Açıklık
 
alet : Araç
 
Alet edevat : Araç gereçatakım taklavat
 
Aleyh : Karşıtlık Aleyhinde konuşmak : Kötülemek Aleyhinde olmak : Karşıt olmak Aleyhtar : Karşıt
Aleyhtar olmak : Karşıt olmak Aleyhte oy : Karşıt oy Alfabe : 5mcelika abece
Alfabetik : 1.5mcelikselaabecesel 2.Dizinsel
 
Alg : Su yosunu
 
Ali : Yüce
 
Ali cenab : Yüce gönüllü Alim : 1.Bilimci 2.Bilge Alimlik : Bilimcilik
Allah : Tanrı
 
Allah vergisi : Tanrı vergisi
 
Almanak : Yıllık
 
Alternatif : 1.Seçenek 2.Seçeneksel 3.Seçimsel 4.Dalgalı akım (fiz) Altimetre : Yükseklikölçer
Altruist : Özgeci Altruizm : Özgecilik Âmâ : Kör
 
Ama : Ancak
 
Aman Allahım : Aman Tanrım Aman yâ Rabbî : Aman Tanrım Ambalaj : Sarta
Ambalajcı : Sartacı
 
Ambalaj yapmak : Sartalamaka sarmak
 
Amblem : Belirtke Amel : Edim Ameli : Edimsel Amele : Edimen
Amik ovası : Derinova Amir : Buyurman Amitoz : Eşeysiz
Amitoz bölünme : Eşeysiz bölünme
 
Amme : Kamu
 
Amme davası : Kamu dilevi Amme hukuku : Kamu tüzesi Amme idaresi : Kamu yönetimi Amme nizamı : Kamu düzeni Ampirik : Deneysel
Ampirist : Deneyci
 
Ampirizm : Deneycilik Amplifikatör : Yükselteç An : Kıpı
Anadan üryan : Çırılçıplak
 
Anafor : Çevrinti Anagalis : Tavukotu Anahtar : Açar Anahtarcı : Açarcı
 
Anahtarcılık : Açarcılık
 
Anahtarlık : Açarlık Anakronik : 1.Çağaşımsal 2.Çağdışı Anakronizm : 1.Çağaşım 2.Çağdışılık Analitik : Çözümsel
Analiz : Çözümleme
 
Analiz etmek : 1.Çözümlemek 2.Değerlendirmek
 
Analjezik : Ağrı kesici Anane : Gelenek Ananecilik : Gelenekçilik
Ananeleşmek : Gelenekleşmek Ananeleştirmek : Gelenekleşmek Ananevi : Geleneksel
Anarşi : Kargaşa Anarşik : Kargaşalı Anarşist : Kargaşacı Anarşizm : Kargaşacılık Anatomi : Gövdebilim Anatomik : Gövdebilimsel Anavatan : Anayurt
Anber çiçeği : Yayla çiçeği
 
Ançüez : Balık ezmesi Anekdot : Öykücük Anemi : Kansızlık Anemik : Kansız
Anemometre : Yelölçeraakışölçer
 
Anemometri : Yelölçüm Angaje : Bağımlı Angajman : Bağlantı
 
Ani : Kıpıl Aniden : Birden Ankebut : Örümcek Anlık : Kıpıl
Anonim : 1.Adsız 2.Ortak
 
Anons : Duyuru
 
Anons etmek : Duyurmak
 
Anormal : 1.Olağandışı 2.Dengesiz 3.Aykırı Anormallik : Olağandışılık 2.Dengesizlik 3.Aykırılık Anot : Artıuç
Ansambl : Topluluk Ansızın : Birden Antagonist : Yağı Antant : Antlaşma
Antet : 1.Başlık 2.Simge
 
Antet koymak : Başlık koymak
 
Antetli : Başlıklı
 
Antetsiz : Başlıksız
 
Anti-biyotik : Dirimkıran
 
Anti-damping : Karşı düşürüm Anti-entellektüalizm : Aydın karşıtlığı Antik : Eskil
Antik devir : 5lkçağ Antikite : 5lkçağ Antimon : Rastıktaşı
Anti-pati : 1.Sevimsizlik 2.Soğukluk 3.5ticilik Anti-patik : 1.Sevimsiz 2.Soğuk 3.5tici Anti-tez : Karşı sav
Antoloji : Seçki
 
Antrakt : Ara Antre : Giriş Antrparantez : Ayraçta Apolet : Omçakaomuzluk Aposteriori : Sonsal Apostrof : Kesme imi Apriori : Önsel
Aptal : Gapşal Aptalca : Gapşalca Aptallık : Gapşallık
Ar : 1.Utautanma 2.Utanç Arabesk : Arapsal Arabiyat : Arapbilim
Aranje etmek : Düzenlemek Aranjman : Düzenleme Aranjör : Düzenlemeci Ardiye : Yığımlık
Areometre : Yoğunlukölçer
 
Aerometri : Yoğunlukölçüm
 
Argo : Yozdil Argüman : Kanıt Arıza : Bozukluk Arızalı : Bozuk
Arıza yapmak : Bozulmak
 
Arif : Bilge Arife : Öngün Aritmetik : Sayıbilim
Aritmetik dizi : Eşartanlı dizi
 
Arkaik : 1.Aşnı 2.Eskil
 
Arkaist : 1.Aşnıcı 2.Eskilci Arkaizm : 1.Aşnıcılık 2.Eskilcilik Arkeolog : Kazıbilimci
Arkeoloji : Kazıbilim Arkeolojik : Kazıbilimsel Arketip : 5lkörnek Armoni : Uyum
Arozöz : Yersular Arsız : Utanmasız Arşiv : Belgelik Artifisyel : Yapay
Artikülasyon : Boğumlanma Arz : 1.Yeryüzü 2.Enlem Arz : Sunu
Arz etmek : Sunmak
 
Arz-talep dengesi : Sunu-istem dengesi
 
Arz-ı hal : Dilekçe Arz-ı halci : Dilekçeci Arzu : Dilek
Arzu etmek : Dilemek Arzuhal : Dilekçe Arzuhalci : Dilekçeci
Arz ve talep : Sunu ile istem
 
Asa : Değnek
 
Asabı bozulmak : Sinirleri bozulmak Asabi : 1.Sinirli 2.Gergin Asabilik : Sinirlilik
Asabiye : Sinir sayrılıkları
 
Asabiyet : Sinirlilik
 
Asalet : 1.Soyluluk 2.Asallık
 
Asaleten : Asalca
 
Asaleti tasdik olunmak : Asallığı onaylanmak
 
Asap : Sinir(ler)
 
Asayiş : 1.Düzen 2.Güvenlik Asayiş ber-kemal : Düzen sağlandı Asgari : En az® Azra
Asıl : 1.Asal 2.Kök 3.Kaynak 4.Gerçek 5.Temel
 
Asıllı : Uyruklu
 
Asılsız : 1.Dayanaksız 2.Gerçekdışı
 
Asır : 1.Yüzyıl 2.Çağ Asırlık : Yüzyıllık Asil : Soylu
Asimilasyon : 1.Benzeşme 2.Eritme Asimile etmek : 1.Benzeştirmek 2.Eritmek Asimile olmak : 1.Benzeşmek 2.Erimek Asker : Süer
Askeri : Süersel
 
Askeri levazımat : Süer gereçleri Askeriye : 1.Ordu 2.Süerlik Askerlik : Süerlik
Asli : 1Asal 2.Birincil 3.Temel
 
Asrî : 1.Çağdaş 2.Çağcıl 3.Çağsal Asrîleşmek : 1.Çağdaşlaşmak 2.Çağcıllaşmak Asrilik : 1.Çağdaşlık 2.Çağcıllık
Asteriks : Yıldız (imi) Astrolog : Yıldızbilimci Astroloji : Yıldızbilim Astrolojik : Yıldızbilimsel
 
Astronom : Gökbilimci
 
Astronomi : Gökbilim Astronomik : 1.Gökbilimsel 2.Uç Asuman : Gökyüzü
Aşikâr : Apaçık Aşinâ : Tanıdık Aşinâlık : Tanışıklık Aşiret : Oymak
Aşık : 1.Sevgen 2.Tutkun 3.Vurgun 4.Ozan
 
Aşk : Sevi Aşkar : Sarışın Atavist : Atacı Atavizm : Atacılık
Ateist : TanrısızaTanrıtanımaz Ateizm : TanrısızlıkaTanrıtanımazlık Atelye : 5şlik
Ati : Gelecek Atizm : 5çe kapanış Atik : Çevik
Atlet : Koşucu Atmosfer : Buğuyuvar Atölye : 5şlik
Avanak : Alık Avangart : Öncü Avanproje : Öntasarı Avans : Öndelik Avanta : Çıkar Avantür : Serüven Avare : Aylak
 
Avarelik : Aylaklık Averaj : Ortalama Avukat : Savunman Ayna : Gözgü
Aynen : Olduğu gibi Aynı : Özdeş Aynılık : Özdeşlik Aynısı : Özdeşi Aynî : Nesnesel
Aynî yardım : Nesne yardımı
 
Ayniyat : Nesneler
 
Ayniyat saymanı : Nesne saymanı
 
Aysberg : Buzdağı
 
Ayyaş : 5çkenaiçkici Ayyuka çıkmak : Yayılmak Aza : Üye
Azade : Özgür Azadelik : Özgürlük Azalık : Üyelik Azamet : Ululuk
Azami : En çok –> Çokra
 
Azap : Ezinç Azar : Paylama Azarlamak : Paylamak Azarlanmak : Paylanmak
Azat etmek : Özgürleştirmek
 
Azatlık : Özgürlük
 
B
 
Bade : Süci
 
Badem : Payam Badem ağacı : Payam ağacı Bademcik : Payamcık
Badem ezmesi : Payam ezmesi
 
Bademiçi : Payamiçi
 
Bademlik : Payamlık Badem sakızı : Payam sakızı Badem yağı : Payamyağı Badire : Güçlük
Bahadır : Yiğit Bahane : Nedensi Bahar : 5lkyaz Bahar : Ot Baharat : Otyam
Baharatçı : Otyamcı
 
Bahir : Deniz
 
Bahis : 1.Konu 2.Söz 3.Öcür Bahis mevzuu : Söz konusu Bahse girmek : Öcürleşmek Bahsetmek : Söz etmek
Bahse var mısın ? : Öcüre var mısın ?
 
Baht : 1.Mut 2.Yazgı
 
Bahtiyar : Mutlu
 
Bakî : 1.Ölümsüz 2.Kalıcıakalımlı Bakiye : 1.Kalan 2.Artan Balans : Denge
 
Balast : Kırmataş Balya : Dengi Banal : Sıradan Bandaj : Sargı
Bandajlamak : Sargılamak Bandıra : Sancak Banliyö : Palanka Banyo : Yunak
Banyo yapmak : Yunmak
 
Bar : 5çkilik Baraj : Büğet Barbar : 5lkel
Bari : En azından Barikat : Engel Bariz : Belirgin
Barometre : Basınçölçer Barometri : Basınçölçüm Basiret : Öngörü
Basiretli : Öngörülü
 
Basiretsiz : Öngörüsüz
 
Basit : 1.Kolay 2.Yalın 3.Sıradan
 
Basit cümle : Yalın tümce
 
Basitleşmek : 1.Sıradanlaşmak 2.Kolaylaşmak 3.Yalınlaşmak Basitleştirmek : 1.Kolaylaştırmak 2.Yalınlaştırmak Basket : Manka
Basketbol : Mankatopuaçembertopu Basketbolcu : Mankatopçu Basketbolculuk : Mankatopçuluk Baskül : Tartı
 
Baston : Değnek
 
Basur : 5ğnik Başkâtip : Başyazman Başkonsolos : Büyükelçi
Başkonsolosluk binası : Büyükelçilik Başkumandan : Başkomutan Başmakale : Başyazı Başmuharrir : Başyazar
Başşehir : Başkent Başvekalet : Başbakanlık Başvekil : Başbakan Batıni : 5çrek
Bayii : Satıcı Bayilik : Satıcılık Baz : Temel
Bazen : Arasıraaarada bir Bazı : 1.Kimi 2.Birkaç Bazıları : Kimileri
Bazısı : Kimisi Bedbaht : Mutsuz Bedbin : Kötümser Bedbinlik : Kötümserlik Beddua : 1.5lenç 2.Ah
Beddua etmek : 1.5lenmek 2.Ah etmek
 
Bedel : Karşılık Beden : Gövde Bedeni : Gövdesel Bedevî : Göçebe Bedir : Dolunay
 
Bednos : Yaban tavuğu Behemahal : Kesinlikle Beis : Sakınca
Beka : 1.Kalıcılık 2.Ölümsüzlük
 
Beleşçi : Otlakçı Beleşçilik : Otlakçılık Benchmarking : Bilgileşim Bende : Köle
Bendeniz : Köleniz
 
Beraat : Aklanma Beraat etmek : Aklanmak Beraber : Birlikte Berabere : Eşit
Berabere kalmak : Eşitlikte kalmak
 
Beraberlik : 1.Birliktelik 2.Eşitlik Berrak : 1.Duru 2.Saydam Beste : Ezgi
Besteci : Ezgici Bestekar : Ezgici Beşaret : Muştu Betonyer : Karmaç Bevliye : Siybilim Bevliyeci : Siybilimci
Beyan : 1.Açıklama 2.Bildirim
 
Beyanat : Demeç
 
Beyan etmek : 1.Açıklamak 2.Bildirimde bulunmak
 
Beyanname : Bildirim
 
Beyaz : Ak
 
Beyazlaşmak : Ağarmak
 
Beyaz menekşe : Manta Beyhude : Boşuna Beyit : 5kilik
Beynelmilel : Uluslararası Beyzade : Beyoğlu Beyzbol : Sopatopu Beyzbolcu : Sopatopçu Bezirgan : Tecimen Biberon : Sütlük
Bibliyofil : Betiksever –> Betikçil
 
Bibliyografi : Kaynakbilim Bibliyografik : 1.Kaynakbilimsel 2.Kaynakçal Bibliyografya : Kaynakça
Biblo : Süslük Biçare : Umarsız Bidat : Uyduruk Bienal : Yılaşırı
Bigane : 1.5lgisiz 2.Yad
 
Bigudi : Sarmaç Bihaber : 1.Salıksız 2.Bilgisiz Bijuteri : Takı
Bijuterici : Takıcı Bijutericilik : Takıcılık Bilafasıla : Aralıksız Bilahare : Sonra Bilaistisna : Ayırmaksızın Bilakis : Tersine Bilavasıta : Doğrudan Bilet : Girimlik
 
Biletçi : Girimlikçi Biletçilik : Girimlikçilik Bilhassa : Özellikle Billur : Sırça
Bilumum : Bütün
 
Bina : Yapı
 
Binaen : Dayanarak
 
Binaenaleyh : 1.Bundan dolayı 2.Dolayısıyla
 
Bina etmek : Kurmak
 
Birader : 1.Erkardeş 2.Arkadaş Birleşmiş Milletler : Uluslar Derneği –> Ulustay Bitap : 1.Bitkin 2.Yorgun 3.Argın
Biyografi : Yaşamöyküsü Biyografik : Yaşamöyküsel Biyolog : Dirimbilimci Biyoloji : Dirimbilim
Biyolojik : 1.Dirimbilimsel 2.Dirimsel Biyometri : Dirimölçüm Biyometrik : Dirimölçümsel Biyometrisyen : Dirimölçümcü Biyonik : Dirimkurgusal
Bizatihi : 1.Kendisi 2.Kendiliğinden
 
Bizzat : Kendi Blender : Karıştırıcı Bobin : Sarımlık Bodyguard : Koruman
Bohem : Önemsemezaaldırışsız
 
Boks : Yumrukoyunu
 
Boksör : Yumrukoyuncu
 
Boksörlük : Yumrukoyunculuğu
 
Bone : Başlık Bonjur : Günaydın Bonkör : Eliaçıkaaçmık Bonsuvar : Tünaydın Bora : Boğanak Botanik : Bitkibilim Botanikçi : Bitkibilimci
Böbürlenmek : Kasıntılanmak
 
Braki sefal : Kısa başlı Branş : 1.Alan 2.Dal 3.Kol Bronz : Tunç
Bronzlaşmak : Tunçlaşmak Bronzlaştırmak : Tunçlaştırmak Broşür : Betikçe
Brulör : Yakaç
 
Buat : Kutu
 
Bubi : Bombacık
 
Bu cihetle : Bu nedenle
 
Budala : Bön Budist : BudacıaBurkancı Budizm : BudacılıkaBurkancılık Buhar : Buğu
Buharlaşmak : Buğulaşmak Buharlı : Buğulu Buharsız : Buğusuz Buhran : Bunalım
Buhur : Tütsü
 
Buhurdan : Tütsülük
 
Buhurdanlık : Tütsülük
 
Bu kadar : 1.Bunca 2.Bu denli Bukalemun : Bürüngenakaya keleri Bukle : 1.Büklüm 2.Kıvrım Buldozer : Yoldüzer
Burjuva : Kentsoylu Burjuvazi : Kentsoyluluk Burs : Öğrenimlik
Buse : Öpücük
 
Bu suretle : Böylece Butik : Giyimevi Buton : Düğme Buzhane : Buzevi
Büluğ : 1.Ergenlik 2.Yetişme
 
Bünye : Yapı Bünyevi : Yapısal Bürka : Peçe
Bürleks : Savruklama
 
Büyük Gelale : Çavlan
 
 
 
 
C
 
Cahil : 1.Bilgisiz 2.Toy Cahilane : 1.Bilgisizce 2.Toyca Cahillik : 1.Bilgisizlik 2.Toyluk
Cahillik etmek : Düşüncesizce davranmak
 
Caiz : Uygun
 
Caiz değil : Uygun değil
 
Cami : Tapınak
 
Camia : Topluluk Camping : Oba Casus : Çaşıt Casusane : Çaşıtça Casusluk : Çaşıtlık Cazibe : Çekicilik Cazip : Çekici
Cebir : Denklembilgisi
 
Cebr : Zor Cebren : Zorla Cehalet : Bilgisizlik Cehennem : Tamu
Celallenmek : Kızmak Cellat : Öldürmen Cellatlık : Öldürmenlik Celp : Çağrılık
Celse : Duruşma
 
Cemaat : Topluluk
 
Cemiyet : Dernek
 
Cemiyet-i Akvam : Uluslar Derneği –> Ulustay
 
Cenah : 1.Yan 2.Kanat 3.Kesim Cenaze merasimi : Yuğ Cengaver : Savaşçı Cengaverlik : Savaşçılık Cenin : Dölüt
Cenin-i sakıt : Düşük –> Düşüt
 
Cenk : Savaş Cennet : Uçmağ Center : Özek
 
Centilmen : Çelebi Cenub-ı garbi : Güneybatı Cenub-ı şarki : Güneydoğu Cenup : Güney
Cerahat : 5rin Cerahatlı yara : 5rinli yara Cereyan : Akım
Cereyanda kalmak : Akımda kalmak
 
Cereyan yapmak : Akım oluşmak
 
Cerh etmek : 1.Yaralamak 2.Çürütmek (Tüze) Ceriha : Yara
Cerrah : Yarman Cerrahlık : Yarmanlık Cesamet : 5rilik Cesametli : 5ri Cesaret : Yüreklilik
Cesaret etmek : Göze almak Cesaretlendirmek : Yüreklendirmek Cesaretlenmek : Yüreklenmek Cesaretli : Yürekli
Cesaretsiz : Yüreksiz
 
Cesaret vermek : Yüreklendirmek
 
Ceset : Ölük Cesur : Yürekli Cet : Ata
Cetvel : Çizeçaçizgeç Cevaben : Yanıt olarak –> Yanıtça Cevabi : Yanıtsal
Cevap : Yanıt
 
Cevap almak : Yanıt almak –> Yanıtlanmak Cevaplamak : Yanıtlamak Cevaplandırmak : Yanıtlamak
Cevap vermek : Yanıt vermek –> Yanıtlamak Cevher : 1.Töz 2.Yetenek 3.Öz Cevheriyye : Tözcülük
Cevşen (Far): Savgan Ceylan : Geyik Cezbe : Çoşku Chat : Söyleşi
Chat yapmak : Söyleşmek
 
Check-in : Giriş işlemi Check-out : Çıkış işlemi Check-up : Sağlık taraması Chip : Yonga
Cibillet : Soy Cibilliyetsiz : Soysuz Cihan : Acun Cihangir : Algan Cihangirlik : Alganlık Cihat : Din savaşı Cihaz : Aygıt
Cihet : 1.Yön 2.Neden 3.Nedence
 
Cila : Parlatıcı Cilalamak : Parlatmak Cilalı : 1.Parlak 2.Süslü Cilasız : Soluk
Cilve : Naz
 
Cimri : Pintiaelisıkıakısmık
 
Cimrileşmek : Pintileşmekaelisıkılaşmak
 
Cimrilik : Pintilikaelisıkılık Cins : 1.Tür 2.Eşey Cinsel : Eşeysel
Cinsi : Eşeysel Cinsiyet : Eşeylik Cips : Yonga
Cirm : Oylum
 
Cisim : Nesne Civan : 1.Körpe 2.Genç Civar : 1.Dolay 2.Yöre Coğrafik : Yereybilimsel
Coğrafya : Yereybilimayuvarbilim
 
Computer : Bilgisayar
 
Conta : Yalıtaç Cömert : Eliaçıkaaçmık Cömertleşmek : Eliaçıklaşmak Cömertlik : Eliaçıklık Cumhurbaşkanı : Kamubaşkanı
Cumhuriyet : 1.Kamuerki 2.Ulusal Egemenlik
 
Cühela : Bilgisizler
 
Cümle : Tümce Cürm-i meşhut : Suçüstü Cürüm : Suç
Cürüm ika etmek : Suç işlemek Cüsse : 1.Gövde 2.Yapı Cüsseli : 5riyarı
 
Ç
 
Çamaşır suyu : Ağartıcı
 
Çare : Umar Çareli : Umarlı Çaresiz : Umarsız
Çaresiz kalmak : Umarsız kalmak
 
Çaresizlik : Umarsızlık Çarpım tablosu : Çarpım çizelgesi Çehre : Beniz
Çember : 1.Manka 2.Döngü Çenebaz : 1.Çeneci 2.Geveze 3.Konuşkan Çevgân : Savlacan
Çıma : Yoma
 
Çımacı : Yomacı Çımacılık : Yomacılık Çifte : 1.5kil 2.5kili 3.5kiz Çiklet : Sakız ® Çiğnem Çiroz : Çelimsiz
 
 
D
 
Dadaist : Dadacı Dadaizm : Dadacılık Dahi : Ökeli
Dahice : Ökelice Dahil : 5çinde Dahilen : 5çten Dahili : 1.5çsel 2.5ç Dahilik : Ökelilik
 
Dahilinde : 5çinde
 
Dahiliye : 1.5çişleri 2.5çsayrılıkları 3.5çsel Dahiliyeci : 5çsayrılıkları uzmanı ® 5çselci Dahil olmak : 1.Katılmak 2.Girmek Dahiyane : Ökelice
Dahli olmak : Parmağı olmak
 
Daim : Sürekli
 
Daim etmek : Sürekli kılmak
 
Daimi : Sürekli
 
Daimi olmak : 1.Süreklilik 2.Kalıcılık
 
Dair : 5lişkin Daire : Teğre Daktilo : Yazıncak
Daktiloskopi : 5zbilim Dalalet : Sapkınlık Dalkavuk : Gakşakçı Dalkavukluk : Gakşakçılık Dalya : Yıldızçiçeği
Dam : Eş Damlık : Eşlik Damat : Güvey
Damatlık elbise : Güveylik giysi Damping : Düşürüm Dansite : Yoğunluk
Dansimetre : Yoğunlukölçer Dansimetri : Yoğunlukölçüm Dantel : Oya
Dantela : Oya
 
Dantelacı : Oyacı
 
Dantelacılık : Oyacılık Dantelalı : Oyalı Dantelasız : Oyasız Dantelci : Oyacı Dantelcilik : Oyacılık Dantelli : Oyalı Dantelsiz : Oyasız Daraba : Kepenk
Darb-ı mesel : Atasözü Darül aceze : Düşkünler yurdu Data : Veri
Datif : Yönelme (eki) Dava : Dilev Davacı : Dilevci Davalı : Dilevli Davet : Çağrı
Davetçi : Çağrıcı
 
Davet etmek : Çağrımak Davetiye : Çağrılık Davetkar : Çağrıcı Davetli : Çağrılı Davetsiz : Çağrısız
Davetsiz misafir : Çağrısız konuk Dead line : Süre sonu Dealer : Satımcı
Dealing : Satım
 
Debbağ : Sepici
 
Debbağlık : Sepicilik
 
Debdebe : 1.Gösteriş 2.Patırtı
 
Debdebeli : 1.Gösterişli 2.Patırtılı
 
Dedektif : 5zmen Dedektifçilik oyunu : 5zmenlik oyunu Dedektiflik : 5zmenlik
Dedüksiyon : Tümdengelim Dedüktif : Tümdengelimsel Defa : Kez
Defans : Savunma
 
Defansif : Savunmalı
 
Def etmek : Savmak ® Savuşturmak
 
Define : Gömü
 
Defnetmek : 1.Gömmek 2.Toprağa vermek
 
Def ol : Savuş
 
Def olmak : Savuşmak Deformasyon : Biçimsizleşme Deforme etmek : Biçimsizleştirmek Deforme olmak : Biçimsizleşmek Defroster : Buzçözer
Deha : Öke Dehliz : Geçit Dehşet : Korku
Dehşetengiz : Korkunç
 
Deist : Yaradancı
 
Deizm : Yaradancılık Dejenerasyon : 1.Soysuzlaşma 2.Yozlaşma Dejenere : 1.Soysuz 2.Yoz
Dejenere etmek : 1.Soysuzlaştırmak 2.Yozlaştırmak Dejenere olmak : 1.Soysuzlaşmak 2.Yozlaşmak Dekadans : Çöküş
 
Deklarasyon : Bildirge Deklare etmek : Bildirmek Deklare olmak : Bildirilmek Delalet : Tanıtlık
Delil : Kanıt ® Tanıt
 
Delta : Çatalağız Demonstrasyon : Gösteri Deontolog : Görevbilimci Deontoloji : Görevbilim Deontolojik : Görevbilimsel Departman : 5şbölümü Depresyon : Çöküntü Derece : Kerte
Derhal : Çabuk Derkenar : Yanyazı Dematit : Deri yangısı Dermatolog : Deribilimci Dermatoloji : Deribilim
Dermatolojik : Deribilimsel
 
Ders : Öğrence Dershane : Öğretimevi Dershaneci : Öğretimci Dershanecilik : Öğretimcilik Derslik : Öğrenek
Derya : Deniz Despot : Zorba Despotizm : Zorbalık Destan : Koçaklama Destroyer : Savaş gemisi
 
Destur : 1.Savul 2.Savulun Deşarj olmak : Boşalmak Detant : Yumuşama
Detay : Ayrıntı
 
Deterjan : Çamaşır tozu ® Arıtıcı Determinist : 1.Gerekirci 2.Belirlenimci Determinizm : 1.Gerekircilik 2.Belirlenimcilik Dev : Ulu
Deva : 1.Umar 2.Emgi
 
Devam : Sürek Devam etmek : Sürmek Devam ettirmek : Sürdürmek Devamlı : Sürekli
Devamlılık : Süreklilik
 
Devamsız : Süreksiz Devamsızlık : Süreksizlik Devasa : 5rice
Deveran : Dolaşım Devir : 1.Çağ 2.Dönüş Devlet : Generk
Devlet erkanı : Generk yöneticileri
 
Devran : Çağ
 
Devre : 1.Dönem 2.Yarı 3.Çevrim
 
Devretmek : Aktarmak
 
Dıbık : Ökseayapışkan Didaktik : Öğretici ® Öğretsel Difraksiyon : Kırılım
Difteri : Kuşpalazı
 
Difüzör : Yayaç
 
Difüzyon : Yayım
 
Diğer : 1.Öbür 2.Başka 3.Öteki 4.Beriki Diğeri : 1.Öbürü 2.Başkası 3.Öteki 4.Beriki Diğer taraftan : Öte yandan
Diksiyon : Söyleyiş Diksiyoner : Sözlük Dikta : Buyruk Diktacı : Buyrukçu Diktatör : Buyurgan
Diktatörlük : Buyurganlık
 
Dikte etmek : 1.Yazdırmak 2.Dayatmak
 
Dilaver : Yürekli Dilbaz : Konuşkan Dimağ : Beyin Dimağçe : Beyincik
Dinamik : 1.Devingen 2.Devinimbilim 3.Çoşkun 4.Dirik 5.Gürel
 
Dinamizm : 1.Devingenlik 2.Çoşkunluk 3.Diriklik 4.Gürellik
 
Dinamometre : Güçölçer Dinamolog : Güçbilimci Dinamoloji : Güçbilim Dinamolojik : Güçbilimsel Dindar : Dinselci
Dinen : Dince
 
Dini : Dinsel
 
Dipfriz : Derin dondurucu ® Donduraç Diplogenez : 5kizdoğum Diploma : Yeterge
Diplomalı : Yetergeli
 
Diplomasız : Yetergesiz
 
Direksiyon : Yönelteç Direkt : Doğrudan Dirije : Güdümlü
Diskur : 1.Söylev 2.Söylem Dispanser : Bakımevi Distilasyon : Damıtma Distile : Damıtık
Distribütör : 1.Dağıtıcı 2.Dağıtaç
 
Divane : Deli Diyagram : Çizenek Diyalekt : Diyelek Diyalektik : Diyeleksel
Diyalektolog : Diyelekbilimci Diyalektoloji : Diyelekbilim Diyalektolojik : Diyelekbilimsel Diyanet : 1.Dinişleri 2.Dinselcilik Diyanet Başkanı : Dinişleri Başkanı
Diyanet Başkanlığı : Dinişleri Başkanlığı
 
Diyar : 1.Ülke 2.Bölge 3.Yurt Dizayn : Tasarım Dizayncı : Tasarımcı Dizayner : Tasarımcı
Dizayn etmek : Tasarımlamak
 
Doçent : Bilgin Doçentlik : Bilginlik Dogma : 5nakakörinanç Dogmacı : 5nakçı Dogmacılık : 5nakçılık
Dogmalaşmak : 5naklaşmak
 
Dogmalaştırılmak : 5naklaştırılmak Dogmalaştırmak : 5naklaştırmak Dogmatik : 5naksal
Dogmatizm : 5nakçılık Doktrin : Öğreti Doktriner : Öğretisel
Doktor : 1.Sağaltman 2.Bilger
 
Doktora : Bilgerlik Doktora Tezi : Bilgerlik Savı Doktorluk : Sağaltmanlık Doküman : Belge Dokümantasyon : Belgeleme Dokümanter : Belgesel Dolikosefal : Uzun başlı Dominant : Başat
Done : Veri
 
Dosya : Dizeç Dosyalama : Dizeçleme Double bed : 5kili yatak Dört nala : Doludizgin Dren : Akaç
Drenaj : Akaçlama Dua : Yakarı Duacı : Yakarıcı
Dua etmek : Yakarmak
 
Dublaj : 1.Seslendirme 2.Sözlendirme Dublajcı : 1.Seslendirmeci 2.Sözlendirmeci Dublajcılık : 1.Seslendirmecilik 2.Sözlendirmecilik Duble : 1.5kil 2.5kili 3.5kiz
 
Dubleks : 5ki katlı Duhuliye : Girimlik Duval : Perebulu Düalist : 5kici Düalite : 5kilik Düalizm : 5kicilik Dükkan : Satımevi Dükkancı : Satıcı Düşman : Yağı Düşmanca : Yağıca
Düşman etmek : Yağılatmak
 
Düşmanlık : Yağılık Düşman olmak : Yağılaşmak Düyun-ı umumiye : Genel borçlar Düzenbaz : Düzenci
 
 
E
 
Ebat : Boyut(lar) Ebed : Bengi
Ebedî : 1.Bengi 2.Sonsuz 3.Ölümsüz Ebedîyyen : 1.Bengice 2.Sonsuza değin Ebedîyet : 1.Bengilik 2.Sonsuzluk Ebeveyn : Ana baba
Ebû marina : Gakıt
 
Ebülyoskof : Kaynamaölçer
 
Ecdat : Atalar Ecmain : Tümü Edat : 5lgeç
 
Edebî : 1.Yazınsal 2.Yazınbilimsel Edebilik : 1.Yazınsallık 2.Yazınbilimsellik Edebiyat : 1.Yazın 2.Yazınbilim Edebiyatçı : 1.Yazıncı 2.Yazınbilimci
Edebiyatçılık : 1.Yazıncılık 2.Yazınbilimcilik
 
Edep : Utanma ® Ut Edepli : Utanmalı ® Utlu Edepsiz : Utanmasız ® Utsuz
Edepsizce : Utanmasızca ® Utsuzca
 
Edepsizleşme ! : Utanmasızlaşma ! ® Utsuzlaşma ! Edepsizleşmek : Utanmasızlaşmak ® Utsuzlaşmak Edepsizlik : Utanmasızlık ® Utsuzluk
Edevat : Gereç
 
Edip : 1.Yazıncı 2.Yazınbilimci
 
Edisyon : Basım Editör : Yayımcı Editörlük : Yayımcılık Efekt : Etke
Efemine : Kadınsı
 
Efervesan : Köpürücü Efkâr : 1.Tasa 2.Düşünceler Efkâr-ı umumiye : Kamuoyu Efkârlanmak : Tasalanmak Efkârlı : Düşünceli ® Tasalı Efkârsız : Tasasız
Efor : 1.Çaba 2.Güç
 
Efrat : Bireyler
 
Efsane : Söylence
 
Efsaneleşmek : Söylenceleşmek
 
Efsane olmak : Söylenceleşmek
 
Efsanevî : Söylencel Efsun : 1.Büyü 2.Üfürük Efsuncu : Üfürükçü Efsunculuk : Üfürükçülük Efsunkar : Büyüleyici
Efsunlamak : Okuyup üflemek Efsunlanmak : Okunup üflenmek Efüzyon : Sızınım
Ego : 1.Ben 2.Benlik
 
Egoist : Bencil Egoistlik : Bencillik Egoizm : Bencillik Egosantrik : Benözekçi
Egosantrizm : Benözekçilik Egotizm : Benlikçilik Egzersiz : Alıştırma Egzistansiyalist : Varoluşçu
Egzistansiyalizm : Varoluşçuluk
 
Egzogami : Dışevlilik
 
Eğer : Türkçede kullanılmasına gerek yoktur.
 
Ehemmiyet : Önem Ehemmiyetli : Önemli Ehemmiyetsiz : Önemsiz Ehemmiyet vermek : Önemsemek Ehil : 1.Yetkin 2.Uz
Ehli : 1.Evcil 2.Uysal
 
Ehlileşmek : 1.Evcilleşmek 2.Uysallaşmak
 
Ehlileştirmek : 1.Evcilleştirmek 2.Uysallaştırmak
 
Ehlivukuf : Bilirkişi Ehliyet . Sürücü belgesi Ehven : 1.Ucuz 2.Yeğrek Ekarte etmek : Elemek Ekber : 1.Yüce 2.Ulu
Ek fiil : Ekeylem Ekip : Takım Ekipman : Donanım Eklektik : Seçmeci
Eklektizm : Seçmecilik
 
Eko : Yankı Ekol : Yoldam Ekoloji : Çevrebilim
Ekolojik : 1.Çevresel 2.Çevrebilimsel Ekolojik denge : Çevresel denge Ekolojik felaket : Çevresel yıkım Ekolojist : Çevrebilimci
Ekolu : Yankılı Ekosuz : Yankısız Ekometri : Yankıölçüm
Eksantrik : 1.Ayrıksı 2.Aykırı 3.Dışözdekli
 
Ekseri : Çoğu Ekseriya : Çoğunlukla Ekseriyet : Çoğunluk
Ekshibition Center : Sergi Özeği Eksibe : Kumul Ekspansiyon : Yayılım
Ekspansiyonist : Yayılımcı
 
Ekspansiyonizm : Yayılımcılık
 
Eksperimantal : Deneysel Eksperimantalist : Deneyselci Eksperimantalizm : Deneyselcilik Eksperyans : Deneyim
Eksport : Dışsatım Ekspozisyon : Sergi Ekspresyon : Dışavurum Ekspresyonist : Dışavurumcu
Ekspresyonizm : Dışavurumculuk
 
Ekstranet : Dışağ Ekstre : 1.Özet 2.Özüt Ekstrem : Uç
Ekstroversiyon : Dışadönüklük Ekstroverti : Dışadönük Ektoderm : Dışderi
Elastik : Esnek Elastikî : Esnek Elastikiyet : Esneklik Elbette : Kuşkusuz Elbise : Giysi
Elem : Üzüntü
 
Eleman : 1.Çalışman 2.Öğe Elifba : 5mcelikaabecea5mleç Elim : Üzücü
Eliminasyon : Eleme Elimine etmek : Elemek Elimine olmak : Elenmek Elit : Seçkin
Elvan : Alacalı
 
Emanasyon : Türüm Emanasyonist : Türümcü Emanasyonizm : Türümcülük Emare : Belirti
Embriyolog : Dölütbilimci Embriyoloji : Dölütbilim Embriyolojik : Dölütbilimsel Embriyon : Dölüt
Emel : Umunç
 
Emin : Güvenilir
 
Emin olmak : 1.Güvenmek 2.5nanmak
 
Emir : Buyruk
 
Emirname : Buyrultu Emir vermek : Buyurmak Emniyet : Güvenlik
Emniyet amiri : Güvenlik yöneticisi Emniyet etmek : Güvenmek Emniyet kemeri : Güvenlik kuşağı Emniyetli : Güvenlikli
Emniyet müdürü : Güvenlik yönetimcisi Emniyet müdürlüğü : Güvenlik yönetimliği Emniyetsiz : Güvenliksiz
Empati : 1.Duygudaşlık 2.Özdeşlik
 
Empermeabi : Geçirimsiz Emperyalist : 1.Yayılımcı 2.Sömürgeci Emperyalizm : 1.Yayılımcılık 2.Sömürgecilik Empoze etmek : 1.Dayatmak 2.Benimsetmek Empresyon : 5zlenim
Empresyonist : 5zlenimci
 
Empresyonizm : 5zlenimcilik Emprovizasyon : Doğaçlama Empülsiyon : Vuru
Emretmek : Buyurmak Emr-i vaki : Oldubitti Emsal : 1.Benzer 2.Yaşıt Emsalsiz : Benzersiz
Emülsiyon : 1.Sütsü 2.Duyarkat Enbiya : Yalvaçlar Encümen : Yarkurul Endeksli : Bağlı
Ender : Seyrek
 
Endikasyon : Belirti Endikatör : Gösterge Endirekt : Dolaylı Endişe : Kaygı
Endişe etmek : Kaygılanmak
 
Endişelendirmek : Kaygılandırmak Endişelenmek : Kaygılanmak Endişeli : Kaygılı
Endişesiz : Kaygısız
 
Endişesizlik : Kaygısızlık Endoderm : 5çderi Endogami : 5çevlilik Endokrin : 5çsalgı
Endokrinolog : 5çsalgıbilimci Endokrinoloji : 5çsalgıbilim Endokrinolojik : 5çsalgıbilimsel Endüksiyon : Tümevarım
 
Endüktif : Tümevarımsal
 
Enerji : Erke
 
Enerjik : Erkel
 
Enfeksiyon : Bulaşma ® Bulaşım Enformasyon : 1.Salıklaşma ® Salıklaşım 2.Bilişim Enformatik : Bilgiişlem ® Bilişlem
Enfraruj : Kızılötesi Enfrastrüktür : Altyapı Enfrastrüktürel : Altyapısal Enfusi : Öznel
Enkaz : Yıkıntı Enstantane : Kesit Enstrüman : 1.Çalgı 2.Araç
Enstrümantal : 1.Çalgısal 2.Araçsal
 
Enstrümantalist : Araççı Enstrümantalizm : Araççılık Entegrasyon : Bütünleşme Entegre : Tümleşik ® Bütünleşik Entegre olmak : Bütünleşmek Entel : Bilgiç
Entelektüel : Aydın
 
Enteresan : 5lginç
 
Enterese etmemek : 5lgilendirmemek Enterkonnekte : 1.Bağlantılı 2.Bağılağ Enterkonnekte sistem : Bağlantılı dizge Enternasyonal : Uluslararası Enternasyonalist : Uluslararasıcı Enternasyonalizm : Uluslararasıcılık Entertaiment : Eğlence
 
Entomolog : Böcekbilimci Entomoloji : Böcekbilim Entomolojik : Böcekbilimsel Entonasyon : Titremleme Entroversiyon : 5çedönüklük Entroverti : 5çedönük
Envai cins : Türlü çeşit
 
Envanter : Döküm Envestisman : Yatırım Epidemi : Salgın Epiderm : Üstderi Epigraf : Yazıtbilimci Epigrafi : Yazıtbilim Epigrafik :Yazıtbilimsel Epikriz : Çıkış özeti Epilepsi : Tutarık
Epilog : Sondeyiş
 
Epistemolog : Bilgibilimci Epistemoloji : Bilgibilim Epistemolojik : Bilgibilimsel Epizot : Oluntu ® Olut
Erat : Erler Erbain : Kırk Erbap : yetkin
Ergonomi : 1.5şbilim 2.5şlev Ergonomik : 1.5şlevsel 2.5şbilimsel Eritrosit : Alyuvar
Erkan-ı harp : Kurmaylar
 
Erozyon : Aşınma ® Aşınım
 
Erzak : Azık Esah : Gerçek Esans : Koku Esaret : Tutsaklık
Esas : 1.Temel 2.Asal
 
Esasen : 1.Temelinde 2.Aslında Esasi : 1.Temel 2.Asal Esaslı : Etkili
Esatir : Söylencebilim
 
Esbab-ı mucibe : Gerekçe Esef : 1.Üzüntü 2.Acıma Esef verici : Üzücü
Esefle kınamak : Üzülerek kınamak ® Üzüntüyle kınamak
 
Eser : 1.Yapıt 2.5zer
 
Esir : Tutsak Esirlik : Tutsaklık Eskalasyon : Tırmanış Eskiz : Taslak
Eskrim : Kılıçoyunu Eskrimci : Kılıçoyuncu Esma : Adlar
Esma-i hüsna : Güzel adlar Esmer : Yağız ® Konur Esna : 1.An 2.Sıra Esnasında : Sırasında Esoterik : Gizlem
Espas : Aralık Espase : Aralıklı Espionnage : Çaşıtlık
 
Esrar : Uyuşturucu Esrar : Gizem Esrarengiz : Gizemli
Esrarkeş : Uyuşturucu bağımlısı
 
Esrarlı : Gizemli Esvap : Giysi Eşantiyon : Örneklik Eşarp : Başörtü Eşkal : Kılık
Eşkalini tesbit etmek : Kılığını belirlemek
 
Eşya : 1.Pırtı 2.Nesne 3.Gereç
 
Etajer : Çekmece Etap : Aşama Etiket : Çıkartma
Etimolog : Kökenbilimci
 
Etimoloji : Kökenbilim Etimolojik : Kökenbilimsel Etnik : 1.Budunsal 2.Irksal Etnograf : Budunbetimci Etnografik : Budunbetimsel Etnografya : Budunbetim Etnolog : Budunbilimci Etnoloji : Budunbilim Etnolojik : Budunbilimsel Etraf : Çevre
Etraflı : 1.Ayrıntılı 2.5yice Etüt : 1.Ekçalışma 2.Ekders Evham : Kuruntu(lar) Evhamlanmak : Kuruntulanmak
 
Evhamlı : Kuruntulu Evla : Yeğadaha iyi Evlat : Çocuk(lar) Evliya : Eren Evolüsyon : Evrim Evolüsyonist : Evrimci
Evolüsyonizm : Evrimcilik Evolüsyon teorisi : Evrim kuramı Evrak : Belge(ler)
Evsaf : Nitelikler Evvel : Önce Evvela : Öncelikle
Evvelden : Önceden Evveliyat : Öncesi Evvelki : Önceki
Eyvah : 1.Tüh 2.Yazık Eyvahlar olsun : Yazıklar olsun Eyvallah : Sağol
Eza : Üzgü
 
Ezcümle : Kısaca
 
Eziyet : 1.Ezinç 2.5ncetme 3.Üzgü Eziyet etmek : 1.Ezmek 2.5ncitmek Ezkaza : Yanlışlıkla
 
 
F
 
Faal : Etkin Faaliyet : Etkinlik Fahişe : Ersek
 
Fahişelik : Erseklik
 
Fahrî : Onursal
 
Fail : 1.Eylemci 2.Özne
 
Faiz : Ürem Faizci : Üremci Faizcilik : Üremcilik Faizli : Üremli Faizsiz : Üremsiz Fakat : Ancak
Fakir : Yoksul
 
Fakir fukara : Yoksullar Fakirleşmek : Yoksullaşmak Fakirleştirmek : Yoksullaştırmak Fakirlik : Yoksulluk
Faks : Belgeç Faksimile : Özdeşbasım Fakslamak : Belgeçlemek Fakslanmak : Belgeçlenmek Fakslatmak : Belgeçletmek Faktitif : Ettirgen
Faktör : Etken
 
Familya : Bark
 
Fani : 1.Ölümlü 2.Geçiciakalımsız Fantastik : 1.Düşlemsel 2.Düşsel Fanus : Camyuvar
Faraza : Varsayalım ki Farazi : Varsayımsal Faraziye : Varsayım Farba : Fırfır
 
Farbala : Fırfır Faraziye : Varsayım Farenjit : Yutak yangısı Farisî : 1.Farslı 2.Farsça Farisiyat : Farsbilim Farisiyatçı : Farsbilimci
Fark : 1.Ayrım 2.Ayırt 3.Başkalık
 
Fark etmek : Ayrımsamak
 
Fark edilmek : Ayrımsanmak
 
Fark etmez : 1.Değişmez 2.Önemli değil Farklı : 1.Ayrımlı 2.Başka 3.Değişik 4.Ayrık Farklılaşma : 1.Ayrımlılaşma 2.Başkalaşma 3.Değişim
Farklılaştırma : 1.Ayrımlılaştırma 2.Başkalaştırma 3.Değiştirme
 
Farklılık : 1.Ayrımlılık 2.Başkalık 3.Değişiklik
 
Farksız : 1.Ayrımsız 2.Benzer 3.Özdeş Farksızlaşma : 1.Ayrımsızlaşma 2.Benzeşme 3.Özdeşleşme Farksızlık : 1.Ayrımsızlık 2.Benzerlik 3.Özdeşlik 4.Eşitlik Farmakolog : Emgibilimci
Farmakoloji : Emgibilim Farmakolojik : Emgibilimsel Farz : Başkoşul
Farz etmek : Varsaymak
 
Farz-ı muhal : Varsayalım ki Farz olmak : Zorunlulaşmak Fasıla : 1.Ara 2.Aralık
Fasılalı : Aralıklı
 
Fasılasız : Aralıksız Fasit daire : Kısırdöngü Fatalist : Yazgıcı
 
Fatalite : Alınyazısı ® Yazgı Fatalizm : Yazgıcılık Fatih : Algan
Fay : Kırık
 
Fayda : Yarar Faydalanmak : Yararlanmak Faydalı : Yararlı
Faydasız : Yararsız
 
Fay hattı : Kırık çizgisi Fayton : Koçu Faytoncu : Koçucu
Faytonculuk : Koçuculuk
 
Faz : Evre Fazilet : Erdem Faziletli : Erdemli Faziletsiz : Erdemsiz
Fazla : 1.Artık 2.Çok 3.Artan 4.Kalan 5.Gereksizce 6.Yersiz 7.Sürevsiz
 
Fazlaca : Çokça Fazlalaşma : Çoğalma Fazlalık : Artık
Fedai : Koruma
 
Feda etmek : Gözden çıkarmak
 
Fedai : Koruman Fedakar : Özverili Fedakarlık : Özveri Federal : Birleşik Federalist : Birleşikçi Federalizm : Birleşikçilik Federasyon : Birlik
 
Federatif : Birlikçi Federe : Birlikteş Felaket : Karayıkım Felç : 5nme
Felç etmek : 1.5nmelemek 2.Tıkamak
 
Felçli : 5nmeli
 
Felç olmak : 1.5nmelenmek 2.Tıkanmak
 
Felsefe : Düşüncebilim Feminen : Kadınsı Feminine : Dişil Feminist : Dişilci
Fena : 1.Kötü 2.Üzücü 3.Çok Fenalaşmak : Kötüleşmek Fenalık : Kötülük
Fenbilgisi : Doğabilgisi
 
Fenomen : Olgu ® Görüngü Fenomenizm : Olguculuk ® Görüngücülük Fenomenolog : Olgubilimci ® Görüngübilimci Fenomenoloji : Olgubilim ® Görüngübilim Fenomenolojik : Olgubilimsel ® Görüngübilimsel Feodal : Derebeysel
Feodalite : Derebeyli Feodalizm : Derebeylik Fer : 1.Parlaklık 2.Işık Fersiz : 1.Donuk 2.Işıksız
Feragat etmek : Çekilmek
 
Ferdî : Bireysel Ferdiyetçi : Bireyci Ferdiyetçilik : Bireycilik
 
Ferman : Buyrultu Fersah : Kulaç Fert : Birey
Feryat : 1.Haykırı 2.Çığlık Feryat etmek : Haykırmak Festival : Genlik
Fethetmek : Almak Fetih : Alganlık Fevk : Üst
Fevkalade : Olağanüstü Fevkaladelik : Olağanüstülük Fevrî : Taşkın
Feza : Uzay Fıkra : Gülüt Fıkracı : Gülütçü Fıskiye : Fışkırtaç Fırsat : Tav Fırsatçı : Tavcı
Fırsatçılık : Tavcılık
 
Fıtrat : Yaradılış Fıtrî : Yaradılışsal Figan : 5nilti Fihrist : Dizin
Fiil : 1.Eylem 2.Yüklem
 
Fiilen : Eylemce Fiili : Eylemsel Fiilimsi : Eylemsi Fiiliyat : Eylemler
Fikir : 1.Düşünce 2.Görüş
 
Fikir alışverişi : Görüş alışverişi ® Düşünce alışverişi
 
Fikir hürriyeti : Düşünce özgürlüğü
 
Fikrî : Düşüncel Fikri sabit : Saplantı Fiksiyon : 1.5mge 2.Kurgu
Fiktif : 1.5mgesel 2.Kurgusal Filhakika : 1.Gerçekten 2.Doğrusu Filibustering : Engelleme
Filiz : 1.Sürgün 2.Töz
 
Film : 5zit
 
Film arşivi : 5zit belgeliği
 
Filmci : 5zitçi Filmcilik : 5zitçilik Film şeridi : 5zitkuşa Filolog : Dilbilimci Filoloji : Dilbilim Filolojik : Dilbilimsel
Filozof : Düşüncebilimci
 
Filtre : Süzek Filtreli : Süzekli Filtresiz : Süzeksiz Final : Bitim
Final four : 1.Dörtlü bitim 2.Son dört
 
Finish : Varış ® Varım
 
Fino : Mastı
 
Firak : Ayrılık Firar etmek : Kaçmak Firarî : Kaçak
Firkat : Ayrılık
 
Firma : 5şletme First lady : Başhanım Fistan : Entari
Fiş : Mim Fişlemek : Mimlemek Fişlenmek : Mimlenmek Fişletmek : Mimletmek Fitlemek : Kışkırtmak Fiyaka : Caka
Fiyakacı : Cakacı
 
Fiyakalı : Cakalı
 
Fiyaka satmak : Caka satmak Fiyakasız : Cakasız Fiyonk : Kelebek
Fizibilite : Yapılabilirlik Fizik : 1.Doğabilim 2.Gövde Fizikçi : Doğabilimci
Fizikî : 1.Gövdesel 2.Doğasal 3.Doğabilimsel
 
Fizikötesi : Doğaötesi
 
Fiziksel : 1.Gövdesel 2.Doğasal 3.Doğabilimsel
 
Flama : Sancak
 
Flash back : Geriye dönüş Flebit : Toplardamar yangısı Flora : Bitkey
Flu : Bulanık Flurcun : Kocabaş Fobi : Ürkü
Foga : Ateş !
 
Fon : 1.Dipyüz 2.Alt
 
Fon müziği : Altezgi Fonem : Sesbirim Fonetik : Sesbilgisi
Fonetikçi : Sesbilgisi uzmanı ® Sesbilgici
 
Fonksiyon : 5şlev Fonksiyonalist : 5şlevci Fonksiyonalizm : 5şlevselcilik Fonksiyonel : 5şlevsel
Fonolog : Sesbilimci Fonoloji : Sesbilim Fonolojik : Sesbilimsel Forklift : Kaldırmaç
Formal : 1.Biçimsel 2.Örgün
 
Formalist : Biçimselci
 
Formalizm : Biçimselcilik Formasyon : 1.Biçimlenme 2.Yetişim Formen : Ustabaşı
Fos : Boş
 
Fosil : Taşıl Fosilleşmek : Taşıllaşmak Foto : Işık
Fotoakım : Işakım Fotofobi : Işık ürküsü Fotolog : Işıkbilimci Fotoloji : Işıkbilim Fotolojik : Işıkbilimsel Fotometre : Işıkölçer Fotometri : Işıkölçüm Fotosel : Işıkgözü
 
Fotosfer : Işıkyuvar
 
Foya : Açık
 
Foyasını meydana çıkarmak : Açığını ortaya çıkarmak
 
Fön makinası : Kurutucu Fraksiyon : Bölüngü Frame : Çerçeve Franchising : Adülev
Fransız ihtilali : Fransız devrimi Frapan : 1.Çarpıcı 2.Gözalıcı Frapanlık : ÇarpıcılıkaGözalıcılık Fren : Durduraç
Frenlemek : Durdurmak Frigorifik : Soğutmalı Frijider : Buzdolabı Frişka : Esinti
Fuel oil : Yağyakıt
 
Fuhuş : Erseklik Fukara : Yoksul(lar) Fukaralık : Yoksulluk Full : Tüm
Full time : Tümgün
 
Funda : Çalılık Fundamentalist : Köktendinci Fundamentalizm : Köktendincilik Furya : Yoğunluk
Futbol : Ayaktopu
 
Futbolcu : Ayaktopçu
 
Futbolculuk : Ayaktopçuluk
 
Fuzulî : 1.Gereksiz 2.Yersiz 3.Sürevsiz
 
Fütur : Önemseme Fütursuz : Önemsemez Fütursuzca : Önemsemezce Füturist : Önemsemezci Füturizm : Önemsemezcilik Fütürist : Gelecekçi Fütürizm : Gelecekçilik Fütürolog : Gelecekbilimci Fütüroloji : Gelecekbilim
Fütürolojik : Gelecekbilimsel
 
 
 
 
G
 
Gaddar : Acımasız Gaddarca : Acımasızca Gaddarlık : Acımasızlık Gaf : Pot
Gaf yapmak : Pot kırmak
 
Gafil : Aymaz Gafilane : Aymazca Gafilce : Aymazca Gaflet : Aymazlık Gag : Gülüt
Gaile : Sıkıntı
 
Gaip : Yitik
 
Gaipten sesler duymak : Yitikten sesler işitmek
 
Gaita : Dışkı
 
Galaksi : Uzayada
 
Galat : 1.Yanlış 2.Uyduruk
 
Galat-ı meşhur : Yaygın yanlış Galebe çalmak : Yenmek Galeta : Peksimet
Galeyan : Çoşku Galeyana gelmek : Coşmak Galeyana getirmek : Coşturmak Galiba : Sanırım
Galibiyet : 1.Yengi 2.Üstünlük Galip : 1.Yengici 2.Üstün Galip gelmek : Yenmek Galiz : 5ğrenç
Galiz küfür : 5ğrenç sövgü
 
Galon : Damacana
 
Gam : 1.Tasa 2.Kaygı 3.Üzüntü
 
Gam : Dizi
 
Gamalı haç : Kıvrık haç
 
Gamlanmak : 1.Tasalanmak 2.Kaygılanmak 3.Üzülmek
 
Gamlı : 1.Tasalı 2.Kaygılı 3.Üzüntülü Gamsız : 1.Tasasız 2.Kaygısız Gamsızlık : 1.Tasasızlık 2.Kaygısızlık Gangster : Haydut
Gangsterlik : Haydutluk Gani : Çokça Ganimet : Talan Ganj : Pıtrak
Ganj nehri : Pıtrak ırmağı
 
Gar : Katarlık Garabet : Elginlik Garaj : Arabalık
 
Garanti : Güvence Garantilenme : Kesinleşme Garantili : Güvenceli Garantisiz : Güvencesiz Garantör : Güvenceci
Garbi : Batısal Gardırop : Giysilik Gardiyan : Kolcu Gardiyanlık : Kolculuk Garez : Hınç
Garip : 1.Elgin 2.Kimsesiz 3.Yersiz 4.Yadırgatıcı
 
Gariplik : 1.Elginlik 2.Kimsesizlik Garipsemek : Yadırgamak Gark etmek : Boğmak
Gark olmak : Boğulmak
 
Garnizon : Alay
 
Garnizon kumandanı : Alay komutanı
 
Garp : Batı
 
Garplı : Batılı Gastroenterolog : Sindirimbilimci Gastroenteroloji : Sindirimbilim Gastroenterolojik : Sindirimbilimsel Gavat : Ersekçi
Gaye : Erek
 
Gayet : 1.Oldukça 2.Çok 3.Pek Gayr : Dışı anlamında önek Gayret : Çaba
Gayretkeş : Çabalayıcı
 
Gayretli : 1.Çabalı 2.Çalışkan
 
Gayretsiz : 1.Çabasız 2.Üşengen
 
Gayrı : Bundan böyle
 
Gayr-ı hukuki : Tüzedışı
 
Gayr-ı ihtiyari : 1.5stemdışı 2.5stemeden
 
Gayr-ı ilmi : Bilimdışı Gayr-ı iradi : 5stençdışı Gayr-ı kafi : Yetersiz Gayr-ı kanuni : Yasadışı
Gayr-ı menkul : Taşınmaz
 
Gayr-ı meşru : 1.Evlilikdışı 2.Yasadışı 3.Töredışı
 
Gayr-ı muntazam : Düzensiz Gayr-ı muteber : Geçersiz Gayr-ı müsait : Elverişsiz Gayr-ı müslim : Maşat
Gayr-ı müslim mezarlığı : Maşatlık ® Maşat Gömütlüğü
 
Gayr-ı nizami : 1.Düzensiz 2.Kurala aykırı
 
Gayr-ı safi : Katışık Gayr-ı sıhhi : Sağlıkdışı Gayr-ı tabii : Olağandışı Gazal : Geyik
Gazanfer : Yiğit Gazap : Öfke Gazel : Ceren
Gazelhan : Cerenci Gerdan : Boyun Gerdanlık : Boyunluk Geneaolog : Soybilimci Geneaoloji : Soybilim Genaolojik : Soybilimsel
 
Genel sekreter : Genel yazman ® Başyazman
 
General : Paşa Genosit : Soykırım Genotip : Soyyapı Geometri : Uzambilim Geometrik : Uzambilimsel
Geometrik dizi : Eşçarpanlı dizi
 
Gerçi : Aslında Gerundium : Ulaçabelirteç eylem Getto : Palanka
Gıda : Besin
 
Gıdalı : 1.Besinli 2.Besleyici
 
Gıdasız : Besinsiz
 
Gına : Usanç
 
Gıpta etmek : 5mrenmek Gıybet : Çekiştirme Gıybetçi : Çekiştirmeci Gidişat : Gidiş
Girdap : Çevrintiaburgaç Girift : Çapraşık Girizgah : Giriş Gladyatör : Dövüşçü Glayöl : Kuzgun
Global : Acunsal Golf : Sopatopu Golfçü : Sopatopçu Goşist : Solcu Goşizm : Solculuk Goygoy : Dilenme
 
Goygoycu : Dilenci Goygoyculuk : Dilencilik Göz kırpmak : Göz kıpmak Grafik : Çizge
Grafikçi : Çizgeci Grafiker : Çizgeci Grafolog : Yazıbilimci Grafoloji : Yazıbilim Grafolojik : Yazıbilimsel Gramatikal : Dilbilgisel Gramer : Dilbilgisi Gramerci : Dilbilgici Greyder : Yerdüzler
Gri : Boz
 
Grup : 1.Küme 2.Öbek 3.Topluluk 4.Takım 5.Yığın
 
Gruplama : Kümeleleme Gruplandırma : Kümelendirme Gruplaşma : Kümeleşme
Guard : Koruma
 
Guardını almak : Korunmak Gulyabanî : Umacıaöcü Gurbet : Yadel
Gurbetçi : Yadelci Gureba : Kimsesizler Gurup : Günbatımı
Gurur : 1.Övünç 2.Kasıntı 3.Büyüklenme
 
Gururlanmak : 1.Övünme 2.Kasıntılanmak 3.Büyüklenmek
 
Gururla : Övünerek
 
Gururlu : 1.Övünçlü 2.Kasıntı
 
Gururluca : Övünçlüce Gusto : Beğeni Güldeste : Seçki
Günbegün : Günden güne
 
Güruh : Derinti
 
Gürz : Topuz
 
Güya : 1.Sözde 2.Sanki
 
Güzergâh : Uğrak
 
Güzide : 1.Gözde 2.Seçkin
 
 
 
 
H
 
Habak : Yarpuz
 
Haber : Salık
 
Haber almak : Salıklanmak Haberci : Salıkman Habercilik : Salıkmanlık Haberdar : Salıklı Haberler : Salıklar
Haberleşme : Salıklaşma Haberli : Salıklı Habersiz : Salıksız
Haber vermek : Salıklamak
 
Habis : Kötücül
 
Hacer : Taş Hacer’ül esved : Karataş Hacet : Gerek
Hacir : Kısıt
 
Hacir altına almak : Kısıtlamak
 
Haddinden fazla : Gereğinden çok Haddizatında : Gerçekte Hadise : Olay
Hadiseli : Olaylı Hadisesiz : Olaysız Had safha : 5leri evre
Hadsiz hesapsız : Ölçüsüz sayısız Hafakanlar basmak : Bunalmak Hafıza : Bellek
Hafıza kaybı : Bellek yitimi
 
Hafi : Gizli Hafif : Yeğni Hafifçe : Yeğnice
Hafiflemek : Yeğnileşmek
 
Hafifleşmek : Yeğnileşmek Hafifletici : Yeğnileştirici ® Yeğniltici Hafifletmek : Yeğnlştmek ® Yeğniltmek Hafiflik : Yeğnilik
Hafiye : Gizmen Hafiyelik : Gizmenlik Hafta : Yedil
Haftalık : Yedillik Haftalıkçı : Yedillikçi Hain : Satkın
Haince : Satkınca Hainlik : Satkınlık Hak : Ülev
Hak aramak : Ülev aramak
 
Hakaret : 1.Aşağılama 2.Sövgü
 
Hakaret etmek : 1.Aşağılamak 2.Sövmek Hakarete uğramak : 1.Aşağılanmak 2.Sövülmek Hakça : Ülevce
Hakem : Ülevci
 
Hakem heyeti : Ülevciler kurulu Hakemlik : Ülevcilik Hakeza : Böyle
Hakikat : Gerçek
 
Hakikaten : Gerçekten Hakiki : Gerçek ® Gerçeksel Hakir : 1.Değersiz 2.Aşağı
Hakir görmek : Değersiz görmek
 
Hakim : Bilge
 
Hakim : 1.Egemen 2.Yargıç Hakimane : 1.Egemence 2.Yargıçça Hakimiyet : Egemenlik
Hakimlik : Yargıçlık Hakkında : 1.Üzerine 2.5lişkin Haklı : 1.Ülevli 2.Doğru Haklılık : Ülevlilik
Hak sahibi : Ülev iyesi
 
Haksız : 1.Ülevsiz 2.Yanlış Haksızca : Ülevsizce Haksızlık : Ülevsizlik
Hak vermek : Ülev vermek
 
Hâl : Durum
 
Hâl : Çözüm
 
Hâlâ : 1.Daha 2.Gimdi bile
 
Hala : Çiçe
 
Halbuki : Oysa
 
Hal çaresi : Çözüm yolu Haldeş : Durumdaş Hale : Ayla
Halef : Ardıl
 
Halen : 1.Daha 2.Gimdi bile Halet-i ruhiye : Tinsel durum Halhal : Mengel
Halim selim bir insan : Uysal bir kişi
 
Halis : 1.Katışıksız 2.Som
 
Halis muhlis : 1.Özden som 2.Eksiksiz
 
Hal-i tabii : Doğal durum Hali vakti yerinde : Varsıl Halk : Budun
Halk bilgisi : Budun bilgisi Halk edebiyatı : Budun yazını Halk şairi : Köy ozanı
Hall : Çözüm
 
Halletmek : Çözümlemek Hallolmak : Çözümlenmek Halsiz : Bitkin
Halsizlik : Bitkinlik
 
Hal tercümesi : 1.Özgeçmiş 2.Yaşamöyküsü
 
Halüsinasyon : Varsanı
 
Ham : Çiğ Hamal : Yükmen Hamaliye : Yükmenlik Hamallık : Yükmenlik Hamam : Yunaklık
 
Hamam böceği : Yunak böceği Hamamcı : Yunaklıkçı Hamamcılık : Yunaklıkçılık Hamaset : Yiğitlik
Hamasî laf : Beylik söz Hami : Koruyucu Hamile : Gebe Hamilelik : Gebelik Hamiline : Adına Hamle : Atılım
Hammadde : Çiğözdek
 
Hamse : Beşlik Hançer : Kama Hançerlemek : Kamalamak Handikap : Pekent
Hane : Ev Hanedan : Hanlık Haneli : Konutlu Hanende : Okuyucu Hara : Telis
Harabe : 1.Yıkıntı 2.Örenyeri ® Örenlik
 
Harami : Haydut
 
Harap : Yıkık Hararet : 1.Isı 2.Sıcaklık Hararetli : Sıcak
Hararet yapmak : Isınmak Harbiye : Savaş okulu Harbiyeli : Savaş okullu Harc-ı rah : Yolluk
 
Hardware : Donanım
 
Hare : Mevişameneviş
 
Hareket : 1.Devinim 2.Davranım Hareket etmek : 1.Devinmek 2.Davranmak Hareketlenme : Devinme
Hareketli : Devinimli Hareketlilik : Devinimlilik Hareketsiz : Devinimsiz Hareketsizlik : Devinimsizlik Hareket tarzı : Davranışlar Harelenmek : Mevişlenmek Hareli : Mevişli
Haresiz : Mevişsiz
 
Harf : 5mce
 
Harf harf : 5mce imce Harfiyen : 5mcesine dek Harflemek : 5mcelemek
Haric : 1.Dış 2.Dışında 3.Başka
 
Haricen : Dıştan
 
Harici : Dışsal
 
Hariciye : 1.Dışişleri 2.Dışsayrılıkları 3.Dışsal Hariciyeci : Dışsayrılıkları uzmanı ® Dışsalcı Harika : 1.Olağanüstü 2.Ülküsel
Harikulade : 1.Olağanüstü 2.Ülküsel
 
Haris : Açgözlü
 
Harp : Savaş
 
Harp etmek : Savaşmak Harp meydanı : Savaş alanı Hars : Ekinç
 
Has : Özgü
 
Hasbelkader : 1.Az da olsa 2.Rastlantıyla
 
Hasbihâl : Söyleşi Hasbihâl etmek : Söyleşmek Hasebiyle : 1.Dolayısıyla 2.Ötürü Haset : Kıskançlık
Hasetçi : Kıskanç
 
Hasetlenmek : Kıskanmak Hasıl : 1.Oluşma 2.Ürün 3.Verim Hasılat : Kazanç
Hasılı : Kısacası Hasım : Yağı Hasımlık : Yağılık
Hasis : Pintiaelisıkıakısmık Hasisleşmek : Pintileşmekaelisıkılaşmak Hasislik : Pintilikaelisıkılık
Hasret : Özlem
 
Hasretlik : Ayrılık
 
Hassas : 1.Duyarlı 2.Duygulu 3.Duyusal Hassasiyet : Duyarlılık ® Duyarlık Hassaten : Özellikle
Hasta : Sayrı Hastabakıcı : Sayrıbakıcı Hastabakıcılık : Sayrıbakıcılık Hasta etmek . Sayrıltmak Hastalandırmak : Sayrılandırmak Hastalanmak : Sayrılanmak Hastalık : Sayrılık
Hastalıklı : Sayrılıklı
 
Hastane : Sayrıevi Hasta olmak : Sayrılanmak Hasut : Kıskanç
Haşarı : Yaramaz Haşerat : Böcekler Haşere : Böcek Haşhaş : Afyon
Haşır neşir olmak : Sıkı fıkı olmak
 
Haşin : 1.Sert 2.Kırıcı Haşinleşmek : 1.Sertleşmek 2.Kırıcılaşmak Haşinlik : Sertlik
Haşmet : Görkem
 
Haşmetli : Görkemli Hat : 1.Çizgi 2.Yazı 3.Yol Hata : 1.Yanılgı 2.Yanlışlık
Hata etmek : 1.Yanılmak 2.Yanlışlık yapmak
 
Hatalı : 1.Yanılgılı 2.Yanlış
 
Hatasız : 1.Yanılgısız 2.Doğru
 
Hata yapmak : 1.Yanılmak 2.Yanlış davranmak
 
Hatıra : Anı Hatıra defteri : Andaç Hatırat : Anılar Hatırlamak : Anımsamak
Hatırlanmak : Anımsanmak Hatırlatmak : Anımsatmak Hatim : Bitim
Hatime : Sonsöz
 
Hatip : Konuşmacı –> Aytman
 
Hatmetmek : Bitirmek
 
Hatmî çiçeği : Talyun
 
Hatta : 1.Üstelik 2.Bile Hat trick yapmak : Üçlemek Havadis : Salık
Havai : YelkovanaHoppa
 
Havuç : Keşir
 
Havuz : Maslak Haya : Utanma ® Ut Haya : 1.Erbezi 2.Taşak Hayasız : Utanmaz
Hayal : 1.Düş ® Düşlem 2.Sanrı
 
Hayal etmek : Düşlemek ® Düşlemlemek
 
Hayalet : 1.Sanrıl 2.Karaltı
 
Hayali : 1.Düşsel 2.Düşlemsel 3.Sanrısal Hayal kırıklığı : Düşkırıklığı ® Düşlem kırıklığı Hayalperest : Düşsever ® Düşlemci
Hayat : 1.Yaşam 2.Dirim Hayati : Yaşamsal Hayatiyet : Yaşamsallık
Hayat memat meselesi : Ölüm kalım sorunu
 
Hayat seviyesi : Yaşam düzeyi
 
Hayat standartı : Yaşam düzeyi Hayat tarzı : Yaşam biçimi ® Yaşayış Hayat tecrübesi : Yaşam deneyimi Hayıflanmak : Yerinmek
Hayır : 5yilik Hayırlı : 5yi Hayırsız : Kötü
Hayırsever : 1.Yardımsever 2.5yilikçi
 
Hayli : 1.Epey 2.Epeyce Hayme : Asmalık Hayret : Gaşkı
Hayret etmek : Gaşmak Haysiyet : 1.Onur 2.Kişilik Haysiyetli : 1.Onurlu 2.Kişilikli Haysiyetsiz : 1.Onursuz 2.Kişiliksiz
Haysiyetsizlik : 1.Onursuzluk 2.Kişiliksizlik
 
Hayvan : Yılkı Hayvanca : Yılkıca Hayvani : Yılkısal
Hayvanlaşmak : Yılkılaşmak Hayvanlık : Yılkılık Hazan : Güz
Hazar : Barış
 
Hazar Denizi : Barış Denizi
 
Hazım : Sindirim
 
Hazım cihazı : Sindirim aygıtı
 
Hazımsızlık : Sindirimsizlik
 
Hazin : 1.Üzücü 2.Üzüntülü 3.Acıklı 4.Dokunaklı
 
Hazmetmek : Sindirmek Heccav : Yergici Hece : Seslem
Hececi : Seslemci Hecelemek : Seslemlemek Hece vezni : Seslem ölçüsü Hedef : Erek
Hediye : Armağan
 
Hediyelik : Armağanlık
 
Hegemonya : 1.Egemenlik 2.Baskı
 
Hekim : Sağaltman Hekimlik : Sağaltmanlık Hektar : Dönüm
Helak etmek : Aşırı yormak Helak olmak : Aşırı yorulmak Helezoni : Sarmal
Helikopter : Dönerkanat Helikopterci : Dönerkanatçı Hemasır : Çağdaş
Hematit : Kantaşı
 
Hematolog : Kanbilimci Hematoloji : Kanbilim Hematolojik : Kanbilimsel Hemcins : Türdeş Hemcinslik : Türdeşlik Hemdert : Acıdaş
Hemen : Çabuk
 
Hemencecik : Çabucak Hemen hemen : Neredeyse Hemfikir : Düşüncedeş Hemhal : Durumdaş Hemoroid : 5ğnik
Hemşehri : 1.5ldeş 2.Bölgedeş
 
Hemşehrilik : 1.5ldeşlik 2.Bölgedeş
 
Hendek : Or Hentbol : Eltopu Hentbolcu : Eltopçu Hentbolculuk : Eltopçuluk
 
Henüz : Daha Hercai : Değişken Her daim : Sürekli Herhalde : Sanırım
Herediteryanist : Katılımcı
 
Herediteryanizm : Katılımcılık Hermafrodit : Erdişi Hermafroditizm : Erdişilik Hesabına : 1.Adına 2.Yerine Hesap : Sayım
Hesapçı : Sayımcı Hesap etmek : Sayımlamak Hesapçı : Sayman Hesaplama : Sayımlama Hesaplı : 1.Sayımlı 2.Ölçülü
Hesapsız : 1.Sayımsız 2.Ölçüsüz
 
Heterojen : Ayrışık Heves : 1.Özenti 2.5stek Heveslendirme : Özendirme Heveslenmek : Özenmek Hevesli : 5stekli
Hevessiz : 5steksiz
 
Heyelan : Göçük Heyet : Kurul Heykel : Yontu
Heykeltraş : Yontucu ® Yontman Heykeltraşlık : Yontuculuk ® Yontmanlık Hezeyan : Sabukasayıklama
Hezimet : Bozgun
 
Hezimete uğramak : Bozguna uğramak
 
Hıfzıssıhha : Sağlık koruma
 
Hılt (Ar): Suyuk Hınzır : Domuz Hınzırca : Domuzca Hınzırlık : Domuzluk Hırsız : Uğru
Hırsızca : Uğruca Hırsızlık : Uğruluk Hışım : Kızgınlık Hıyanet : Satkınlık Hibe : Bağış
Hibe etmek : Bağışlamak
 
Hicap : Utanç
 
Hicap duymak : Utanmak
 
Hiciv : Yergi Hicivci : Yergici Hicret : Göç
Hicret etmek : Göç etmek ® Göçmek
 
Hicvedilmek : Yerilmek
 
Hicvetmek : Yermek
 
Hicviye : Yergilik
 
Hiç değilse : En azından
 
Hiddet : Öfke Hiddetlendirmek : Öfkelendirmek Hiddetlenmek : Öfkelenmek Hiddetli : Öfkeli
Hidro : Su
 
Hidrofil : Sucul
 
Hidrofobi : Su ürküsü Hidrofor : Subasar Hidrografi : Subilgisi Hidrolog : Subilimci Hidroloji : Subilim Hidrolojik : Subilimsel Hidrometre : Suölçer Hidrosfer : Suyuvar
Hijyen : 1.Sağlık 2.Sağlıkbilgisi
 
Hijyenik : Sağlıklı Hikaye : Öykü Hikayeci : Öykü
Hikayecilik : Öykücülük Hikmet : Bilgelik Hilafsız : Kuşkusuz Hilal : Ayça
Hilkat : Yaradılış
 
Himaye : Koruma Himaye etmek : Korumak Himen : Kızlık zarı
Himmet : Yardım
 
Hindiba : Güneğik Hindolog : Hintbilimci Hindoloji : Hintbilim Hindu : Hintli
Hinduist : Brahmacı Hinduizm : Brahmacılık Hinterland : Everekaiçbölge Hiper : Aşırı
 
Hiper aktif çocuk : Afacan Hipopotam : Suaygırı Hipotez : Varsayım
His : 1.Duygu 2.Sezgi Hislendirmek : Duygulandırmak Hislenmek : Duygulanmak
Hisli : Duygulu Hisse : Pay Hissedar : Paydaş Hisseli : Paylı
Hissetmek : 1.Duyumsamak 2.Sezinlemek
 
Hissettirmek : 1.Duyumsatmak 2.Sezdirmek
 
Hissi : Duygusal
 
Hiss-i kable’l vuku : Önsezi Hiss-i selim : Sağduyu Hissiyat : Duygular
Hissiz : Duygusuz Histolog : Dokubilimci Histoloji : Dokubilim Histolojik : Dokubilimsel Hit : Gözde
Hitabe : Sesleniş Hitaben : Yönelik Hitabet : Konuşma Hitap : Seslenme Hiza : Doğrultu
Hizaya gelmek : Yola gelmek
 
Hizip : Bölüntü
 
Hobi : Düşkü
 
Holding : Yatırım ortaklığı Holigan : Hayta Homojen : Benzeşik Homonim : Sesteş
Hor görmek : Değersiz görmek
 
Host : Konukçu
 
Host computer : Ana bilgisayar
 
Hostes : Konukçu Hosting : Anadizge Hububat : Tahıl Huda : Tanrı Hukşat : Çengel Hukuk : Tüze Hukukçu : Tüzeci
Hukukçuluk : Tüzecilik
 
Hukuki : Tüzel Hulasa : 1.Özet 2.Kısaca Humma : Sıtma
Hummalı : Sıtmalı
 
Hummalı : Yoğun Hurafe : Körinanç Husumet : Yağılık Husus : Konu Hususi : Özel Hususiyet : Özellik
Huzur : 1.Erinç 2.Dirlik Huzurevi : Erinçevi Huzurlu : Erinçli Huzursuz : Erinçsiz
 
Huzursuzca : Erinçsizce Huzursuzluk : Erinçsizlik Hücre : Göze
Hücum : Saldırı Hücum etmek : Saldırmak Hüda : Tanrı
Hüküm : Yargı Hükümran : Egemen Hükümranlık : Egemenlik Hükümsüz : Geçersiz
Hülasa : 1.Sonuç 2.Sonuçta 3.Öz Hümanist : Adamcıl Hümanizm : Adamcıllık
Hüner : 1.Yetenek 2.Beceri
 
Hünnap : Çiğde Hür : Özgür Hürce : Özgürce
Hürmet : 1.Saygı 2.Değer Hürmet etmek : Saymak Hürmetkar : Saygılı Hürmetli : Yüce Hürmetsizlik : Saygısızlık Hürriyet : Özgürlük
Hürriyetperver : Özgürlükçü Hüsn-i niyet : Akağınlık Hüsn-i niyetli : Akağın Hüthüt : Çavuşkuşu Hüviyet : Kimlik
Hüviyet cüzdanı : Kimlik belgesi
 
Hüzün : Üzüntü Hüzünlendirmek : 1.Üzmek 2.Üzüntülendirmek Hüzünlenmek : 1.Üzülmek 2.Üzüntülenmek Hüzünlü : 1.Üzücü 2.Üzüntülü 3.Acıklı 4.Dokunaklı
 
 
 
 
 
I
 
Irgat : Eğner Iskarta : Marda Istampa : Damgalık Istılah : Terim Istılahi : Terimsel Itriyat : Bitkiözü Itriyatçı : Bitkiözcü
Itriyatçılık : Bitkiözcülük
 
Izmarit balığı : Sırtar
 
 
 
 
İ
 
İaşe : Geçim
 
İbadet : Tapınma
 
İbadet etmek : Tapınmak
 
İbadethane : Tapınak
 
İbare : Sözce
 
İcabında : 1.Gerekirse 2.Belki
 
İcap : Gerek
 
İcap etmek : Gerekmek
 
İcap ettirmek : Gerektirmek
 
İcat : Kılgı
 
İcat etmek : Kılgılamak
 
İcat edilmek : Kılgılanmak
 
İcat olmak : Kılgılanmak
 
İcbar : Zorlama
 
İce tea : Buzlu çay
 
İcra etmek : Yorumlamak
 
İctima : Toplum
 
İctimai : Toplumsal
 
İctimaiyat : Toplumbilim
 
İdame : Sürdürme
 
İdare : Yönetim
 
İdarece : Yönetimce
 
İdareci : Yönetici
 
İdarecilik : Yöneticilik
 
İdare edilmek : Yönetilmek
 
İdare etmek : Yönetmek
 
İdarehane : Yönetimlik
 
İdare heyeti : Yönetim kurulu
 
İdareli : 1.Tutumlu 2.Yönetimli
 
İdaresiz : 1.Tutumsuz 2.Yönetimsiz
 
İdari : Yönetimsel
 
İddia : Sav
 
İddia etmek : Savlamakaöne sürmek
 
İddialaşmak : Savlaşmak
 
İddialı : Savlı
 
İddiasız : Savsız
 
İdeal : 1.Ülkü 2.Ülküsel
 
İdealist : Ülküselci
 
İdealizasyon : Ülküleştirme
 
İdealizm : Ülküselcilik
 
İdealleştirme : Ülküleştirme
 
İdefiks : Saplantı
 
İdentik : Özdeş
 
İdeolog : Düşüngücü
 
İdeoloji : Düşüngü
 
İdeolojik : Düşüngüsel
 
İdrak : 1.Algı 2.Kavrama
 
İdrak etmek : Algılamak
 
İdrar : Sidikaçişasiy
 
İdrar yolu : Siyborusu
 
İdrofobi : Su ürküsü
 
İfade : Söylem
 
İfade almak : Sorgulamak
 
İfade etmek : Söylemlemek
 
İfade vermek : Sorgulanmak
 
İfa etmek : Ödemek
 
İflas : Batkı
 
İflas etmek : Batmak
 
İflas ettirmek : Batırmak
 
İfrazat : Salgı (lar)
 
İfraz etmek : Salgılamak
 
İfşa : Açıklama
 
İftihar : Övünçakıvanç
 
İftihar etmek : Övünmekakıvanmak
 
İgrofobi : Teril ürküsü
 
İhanet : Satkınlık
 
İhmal : Savsaklama
 
İhmalci : Savsak
 
İhmal etmek : Savsaklamak
 
İhmalkar : Savsak
 
İhmalkarlık : Savsaklık
 
İhracat : Dışsatım(lar)
 
İhracatçı : Dışsatımcı
 
İhracatçılık : Dışsatımcılık
 
İhraç : 1.Çıkarma 2.Dışsatım 3.Gönderme
 
İhraç etmek : 1.Dışsatımlamak 2.Çıkarmak
 
İhsan : Bağış
 
İhtar : 1.Anımsatma 2.Uyarı
 
İhtar etmek : 1.Anımsatmak 2.Uyarmak
 
İhtilaf : 1.Uyuşmazlık 2.Anlaşmazlık
 
İhtilal : Devrim
 
İhtilalci : Devrimci
 
İhtilalcilik : Devrimcilik
 
İhtimal : Olasılık
 
İhtimam : Özen
 
İhtimam göstermek : Özenmek
 
İhtiras : Tutku
 
İhtiraslı : Tutkulu
 
İhtirassız : Tutkusuz
 
İhtisas : Uzmanlık
 
İhtişam : Görkem
 
İhtişamlı : Görkemli
 
İhtiva : 1.İçerme 2.Kapsama
 
İhtiva etmek : 1.İçermek 2.Kapsamak
 
İhtiyaç : Gereksinim
 
İhtiyaç duymak : Gereksinmek
 
İhtiyaç hissetmek : Gereksinmek
 
İhtiyaç sahibi : Gereksinimci
 
İhtiyar : Yaşlı
 
İhtiyar heyeti : Köy kurulu
 
İhtiyarî : İstemli
 
İhtiyarlık : Yaşlılık
 
İhtiyat : Sakınım
 
İhtiyaten : Sakınarak
 
İhtiyatlı : Sakınımlıasakıngan
 
İhtiyatsız : Sakınımsız
 
İhya etmek : 1.Canlandırmak 2.Diriltmek
 
İkamet etmek : 1.Yaşamak 2.Oturmak
 
İkametgah : Konut
 
İkametgah ilmuhaberi : Konut belgesi
 
İkaz : Uyarı
 
İkaz edilmek : Uyarılmak
 
İkaz etmek : Uyarmak
 
İkbalperest : Gündüşkünü
 
İkbalperestlik : Gündüşkünlüğü
 
İkmâl : Bütünleme
 
İkmâl etmek : Bütünlemek
 
İkmâl imtihanı : Bütünleme sınavı
 
İknolog : Taşılbilimci
 
İknoloji : Taşılbilim
 
İkon : Tapıncak
 
İkram : Sunma
 
İkramiye : Ödül
 
İktibas : Alıntı
 
İktibas etmek : Alıntılamak
 
İktidarsız : Puluç
 
İktidarsızlık : 1.Puluçluk 2.Güçsüzlük
 
İktisap : 1.Kazanım 2.Edinim
 
İla : İle
 
İlaç : Emgi
 
İlah : Kuday
 
İlahe : Umay
 
İlahi : 1.Tanrısal 2.Kudaysal 3.Umaysal
 
İlahiyat : Dinbilim
 
İlahiyatçı : Dinbilimci
 
İlam : Bildirme
 
İlan : Duyuru
 
İlanen : Duyrularak
 
İlan etmek : Duyurmak
 
İlave : Ek
 
İlave etmek : Eklemek
 
İlaveli : Ekli
 
İlavesiz : Eksiz
 
İlaveten : Ekleyerek
 
İlelebet : Sonsuza değin
 
İlhak : Katma
 
İlhak etmek : Katmak
 
İlham : Esin
 
İlham almak : Esinlenmek
 
İlham vermek : Esinlemek
 
İlim : Bilim
 
İlim-irfan : Bilgi bilim
 
İllegal : Yasal
 
İllet : 1.Sayrılık 2.Bozukluk
 
İlliyet : Nedensellik
 
İllüstrasyon : Bezeme
 
İllüstratif : Bezenmiş
 
İllüstratör : Bezeyici
 
İllüzyon : Gözbağı
 
İllüzyonist : Gözbağcı
 
İllüzyonizm : Gözbağcılık
 
İlmî : Bilimsel
 
İlmiye : Bilimcilik
 
İlmül lisan : Dilbilim
 
İltica : Sığınma
 
İltica etmek : Sığınmak
 
İltihak : Katılma
 
İltihak etmek : Katılmak
 
İltihap : Yangı
 
İltihaplanmak : Yangılanmak
 
İltihaplı : Yangılı
 
İltihapsız : Yangısız
 
İltimas : Kayırma
 
İltizam : Kesenek
 
İma : Sezdirim
 
İma etmek : Sezdirmek
 
İmaj : İmge
 
İmajinasyon : İmgeleme
 
İmajist : İmgeci
 
İmajizm : İmgecilik
 
İmalat : Üretim (ler)
 
İmalatçı : Üretimci
 
İmalatçılık : Üretimcilik
 
İmalathane : Üretimevi
 
İmal etmek : Üretmek
 
İmalı : Sezdirimli
 
İman : İnanç
 
İman etmek : İnançlanmak
 
İmanlı : İnançlı
 
İmansız : İnançsız
 
İmansızca : 1.İnançsızca 2.Acımasızca
 
İmansızlık : 1.İnançsızlık 2.Acımasızlık
 
İmar : Bayındırlık
 
İmarlı : Bayındır
 
İmarsız : Bayındırsız
 
İmaret : Aşevi
 
İmbik : Damıtaçadamıtıcı
 
İmha : Yok etme
 
İmha etmek : Yok etmek
 
İmkan : Olanak
 
İmkanlı : Olanaklı
 
İmkansız : Olanaksız
 
İmla : Yazım
 
İmparator : İlhan
 
İmparatoriçe : İlhatun
 
İmparatoriçelik : İlhatunluk
 
İmparatorluk : İlhanlık
 
İmport : Dışalım
 
İmtihan : Sınav
 
İmtihan etmek : Sınamak
 
İmtihan olmak : Sınanmak
 
İmtina : 1.Çekince 2.Sakınca 3.Kaçınma
 
İmtina etmek : 1.Çekinmek 2.Sakınmak 3.Kaçınmak
 
İmtiyaz : Ayrıcalık
 
İmtiyazlı : Ayrıcalıklı
 
İmza : Adim
 
İmza atmak : Adimlemek
 
İmzalamak : Adimlemek
 
İn : İçeri
 
İnat : Diretim
 
İnatçı : Diretken
 
İnatçılık : Diretkenlik
 
İnat etmek : Diretmek
 
İnatlaşmak : Diretleşmek
 
İndeks : Dizin
 
İndikatör : Gösterge
 
İndinde : Katında
 
İndividüalist : Bireyselci
 
İndividüalizm : Bireyselcilik
 
İndividüel : Bireysel
 
İnfaz etmek : Uygulamak
 
İnfaz kanunları : Uygulama yasaları
 
İnfilak : Patlama
 
İnfilak etmek : Patlamak
 
İnformal : 1.Doğal 2.Yaygın
 
İnhisar : Tekel
 
İnkar : Yoksayım
 
İnkarcı : Yoksayımcı
 
İnkar etmek : Yoksayımlamak
 
İnkılap : 1.Dönüşüm 2.Devrim
 
İnkılapçı : 1.Dönüşümcü 2.Devrimci
 
İnkisar : 1.İlençaah 2.Kırılma
 
İnkişaf : 1.Açınım 2.Gelişim
 
İnkişaf etmek : 1.Açınımlanmak 2.Gelişmek
 
İnkişaf ettirmek : 1.Açınımlatmak 2.Geliştirmek
 
İnput : Girdi
 
İnsan : 1.Adam 2.Kişi
 
İnsancıl : Adamcıl
 
İnsaniyet : 1.Adamlık 2.Kişilik
 
İnsaniyetli : Kişilikli
 
İnsaniyetsiz : Kişiliksiz
 
İnsanlık : Adamlık
 
İnsicam : Tutarlık
 
İnsicamlı : Tutarlı
 
İnsicamsız : Tutarsız
 
İnsider : İçpaydaş
 
İnsirafi : Bükülgen
 
İnsiyaki : İçgüdüsel
 
İnşa etmek : 1.Yapmak 2.Kurmak
 
İnşaat : Yapı işleri
 
İnşaatçı : Yapıcı
 
İnşaatçılık : Yapıcılık
 
İnşallah : Tanrı isterseaumarım
 
İntak : Söyletme
 
İntaniye : Bulaşıcı sayrılık
 
İntegral : Tümlev
 
İnternet : Örütağagenelağ
 
İntiba : İzlenim
 
İntibah : Uyanış
 
İntibak : Uyum
 
İntibak etmek : Uyum sağlamak
 
İntihal : Aşırma
 
İntikal : Geçme
 
İntikal etmek : 1.Geçmek 2.Varmak
 
İntikam : Öç
 
İntikam almak : Öç almak
 
İntizam : Düzenlilik
 
İntizamlı : Düzenli
 
İntizamsız : Düzensiz
 
İntizar : 1.Bekleyiş 2.İlenme
 
İntranet : İçağ
 
İnvariyant : Değişmez
 
İptidai : İlkel
 
İrade : İstenç
 
İradeli : İstençli
 
İradesiz : İstençsiz
 
İrat : Gelir
 
İrfan : 1.Bilme 2.Bilgi
 
İrrasyonalizm : Usdışılık
 
İrrasyonel : Usdışı
 
İrrite etmek : Öfkelendirmek
 
İrsaliye : Gönderi
 
İrsî : Kalıtımsal
 
İrsiyet : Kalıtım
 
İrtibat : Bağlantı
 
İrtica : Gericilik
 
İrticai : Gerici
 
İrticalen : Doğaçlama
 
İrtifa : Yükseklik
 
İrtifa kaybetmek : Alçalmak
 
İrtifa kazanmak : Yükselmek
 
İsim : Ad
 
İsim fiil : Adeylem
 
İskan : Yerleşim
 
İskan etmek : Yerleştirmek
 
İskandil : Derinlikölçer
 
İskonto : İndirim
 
İskontolu : İndirimli
 
İsnat : Yükleme
 
İspat : Kanıt
 
İspat etmek : Kanıtlamak
 
İsraf : Savurganlık
 
İsraf etmek : Savurmak
 
İsrailiyattan : Asılsız
 
İstadiye : Uzaklıkölçer
 
İstavrit : Kıraça
 
İstelagmit : Dikit
 
İstelagtit : Sarkıt
 
İstiab : Sığa
 
İstiab haddi : Sığası
 
İstiare : Eğretileme
 
İstibdat : 1.Buyurganlık 2.Zorbalık
 
İstif : 1.Yığım 2.Dizi
 
İstifçi : Yığımcı
 
İstifçilik : Yığımcılık
 
İstif etmek : 1.Yığımlamak 2.Dizmek
 
İstiflemek : 1.Yığımlamak 2.Dizmek
 
İstifade : Yararlanma
 
İstifade etmek : Yararlanmak
 
İstifham : Sorulama
 
İstifrağ : Kusma
 
İstifrağ etmek : Kusmak
 
İstihdam : İşlendirme
 
İstihsal : Üretim
 
İstihsal etmek : Üretmek
 
İstihza : Alay
 
İstikamet : 1.Doğrultu 2.Yön
 
İstikbal : Gelecek
 
İstiklal : Bağımsızlık
 
İstikrar : Denge
 
İstikrarlı : Dengeli
 
İstikrarsız : Dengesiz
 
İstikrarsızlık : Dengesizlik
 
İstimlak : Kamulaştırma
 
İstimlak etmek : Kamulaştırmak
 
İstinaden : Dayanarak
 
İstintak : Sorgu
 
İstintak hâkimi : Sorguç
 
İstirahat : Dinlenme
 
İstirahat etmek : Dinlenmek
 
İstismar : 1.Sömürü 2.Kötüye kullanma
 
İstismarcı : Sömürücü
 
İstismarcılık : Sömürücülük
 
İstisna : Ayrıksılık
 
İstisnai : Ayrıksı
 
İstisnasız : Ayrıksız
 
İstişare : KengeşaDanışma
 
İstişare etmek : Danışmak
 
İstişare heyeti : Danışma kurulu
 
İstop etmek . Durmak
 
İşaret : 1.İm 2.Belirti
 
İşaretçi : İmci
 
İşaret etmek : 1.İmlemek 2.Belirtmek
 
İşaretleme : İmleme
 
İşaretlenme : İmlenme
 
İşaretleşme : İmleşme
 
İşaretli : İmli
 
İşaretparmağı : İmparmağı
 
İşari : İmsel
 
İşgüzar : İşbilir
 
İşgüzarlık : İşbilirlik
 
İşret : İçki
 
İştigal : Uğraş
 
İştigal etmek : Uğraşmak
 
İştirak : Katılım
 
İştirak etmek : 1.Katılmak 2.Ortaklaşmak
 
İştirakçı : 1.Katılımcı 2.Ortaklaşmacı
 
İşve : Yosmalık
 
İşvekâr : Yosma
 
İşveli : Yosma
 
İtalik yazı : Eğik yazı
 
İtfa : Sönüm
 
İtfa etmek : Söndürmek
 
İtfaiye : Söndürümlük
 
İtfaiyeci : Söndürmen
 
İtfaiyecilik : Söndürmenlik
 
İtfa olmak : Sönmek
 
İthaf : Adama
 
İthal : Alım
 
İthalat : Dışalım(lar)
 
İthalatçı : Dışalımcı
 
İthalatçılık : Dışalımcılık
 
İthal etmek : 1.Dışalımlamak 2.Getirmek
 
İtham : Suçlama
 
İtham edilmek : Suçlanmak
 
İtham etmek : Suçlamak
 
İtibar : 1.Saygınlık 2.Geçerlilik 3.Önemseme
 
İtibaren : Başlayarak
 
İtibar etmek : 1.Saymak 2.Önemsemek
 
İtibariyle : Bakımından
 
İtibarlı : Saygın
 
İtibar sahibi : Saygın
 
İtibarsız : Değersiz
 
İtidal : 1.Ilım 2.Soğukkanlılık
 
İtidalli : 1.Ilımlı 2.Soğukkanlı
 
İtikat : İnanış
 
İtilaf : 1.Uzlaşı 2.Anlaşma
 
İtimaden : Güvenerek
 
İtimat : Güven
 
İtimat etmek : Güvenmek
 
İtimatlı : Güvenli
 
İtimatsız : Güvensiz
 
İtimatsızlık : Güvensizlik
 
İtina : Özen
 
İtina etmek : Özenmek
 
İtinalı : Özenli
 
İtinasız : Özensiz
 
İtinasızlık : Özensizlik
 
İtiyat : Alışkanlık
 
İttifak : 1.Bağdaşı 2.Bağlaşı 2.Sözleşme
 
İttifak etmek : 1.Bağdaşmak 2.Bağlaşmak
 
İttifakla : Oybirliğiyle
 
İttihat : Birleşim
 
İyi niyet : Akağınlık
 
İyi niyetli : Akağın
 
İyon : Yükün
 
İyonik : Yükünsel
 
İyonlama : Yükünleme
 
İyonlaşma : Yükünleşme
 
İzafet : Bağıntı
 
İzafî : 1.Bağıntılı 2.Göreceli
 
İzafiyet : Bağıllık
 
İzafiyet teorisi : Bağıllık kuramı
 
İzah : Açıklama
 
İzahat : Açıklamalar
 
İzahen : Açıkça
 
İzah etmek : Açıklamak
 
İzan : Anlayış
 
İzanlı : Anlayışlı
 
İzansız : Anlayışsız
 
İzansızca : Anlayışsızca
 
İzansızlık : Anlayışsızlık
 
İzdiham : 1.Yığılma 2.Kalabalık
 
İzdivaç : Evlilik
 
İzobar : Eşbasınç eğrisi
 
İzolasyon : Yalıtım
 
İzolasyonizm : Yalnızcılık
 
İzolatör : Yalıtkan
 
İzole : Yalıtılmış
 
İzole etmek : Yalıtmak
 
İzoterm : Eşısı eğrisi
 
İzzet-i nefis : Özsaygı
 
İzzet-i ikram : Ağırlama

Yorum Yap

Önceki yazıyı okuyun:
HANSEL VE GRETEL

Grimm Kardeşler        Bir zamanlar Hansel ve Gretel adında iki kardeş varmış. Anneleri onlar daha […]

Kapat
hacklink al hack forum crack forum php shell indir wordpress nulled themes bahisnow