J

 

Jale : Çiy Jandarma : Korucuakolluk Janjan : Yanardöner Janjanlı : Yanardönerli Janr : Tür

Jartiyer : Çorapbağı Jenerasyon : 1.Soy 2.Kuşak Jeneratör : Üreteç

Jenosit : Soykırım

 

Jeodezi : Yerölçüm

 

Jeolog : Yerbilimci Jeoloji : Yerbilim Jeolojik : Yerbilimsel

Jeomorfolog : Yüzeybilimci Jeomorfoloji : Yüzeybilim Jeomorfolojik : Yüzeybilimsel Jeotermal : Yerısıl

Jeotermik : Yerısıl Jips : Alçıtaşı Jokey : Binici Jupon : İçetek Jurnal : Giziletim

Jurnalci : Giziletmen Jurnalcilik : Giziletmencilik Jurnalist : Giziletmen Jurnalizm : Giziletmenlik Jüt : Telis

 

 

 

 

 

K Kabahat : Suç Kabahatli : Suçlu

 

Kabahatsiz : Suşsuz Kabil : Olanaklı Kabile : Oymak Kabiliyet : Yetenek

Kabiliyetli : Yetenekli

 

Kabiliyetsiz : Yeteneksiz

 

Kabin : Bölme Kabine : Bakanlar Kurulu Kabir : Gömütasin

Kablo : Telit

 

Kablolu yayın : Telitli yayın Kabotaj : Denizcilik Kabristan : Gömütlükasinlik Kabus : Karabasan

Kabza : Tutak

 

Kadar : 1.Dek 2.Denli 3.Değin Kadastro : Yeryazım Kadastrocu : Yeryazımcı Kadavra : Ölüt

Kademe : Basamak Kader : Yazgıaalınyazısı Kaderci : Yazgıcı Kadercilik : Yazgıcılık Kadim : Bayrı

Kadir : Değer Kadirşinas : Değerbilir Kadirşinaslık : Değerbilirlik

Kadük olmak : 1.Önemsizleşmek 2.Düşmek

 

Kafakağıdı : Kimlik Kafi : 1.Yeter 2.Yeterli Kafile : Bölük

Kafiye : Uyak

 

Kafiyeli : Uyaklı

 

Kafiyesiz : Uyaksız Kahraman : 1.Batur 2.Yiğit 3.Koçak Kahramanca : 1.Baturca 2.Yiğitçe 3.Koçakça Kahramanlık : 1.Baturluk 2.Yiğitlik 3.Koçaklık Kahya : Kizir

Kaide : 1.Kural 2.Duraç Kaideleşmek : Kurallaşmak Kaideleştirmek : Kurallaştırmak Kaideli : Kurallı

Kaidesiz : Kuralsız Kainat : Evren Kâkül : Perçem Kalamış : Sazlık Kalbur : Elek Kalburüstü : Seçkin

Kale almamak : Önemsememek

 

Kalem : Yazaç Kalemlik : Yazaçlık Kalemşor : Yazı savaşçısı Kalemtraş : Yivgeç Kalender : Alçakgönüllü Kalıp : Kip

Kalifikasyon : Nitelik Kalifiye : Nitelikli Kalitatif : Niteleyici Kalite : Nitelik

 

Kaliteli : Nitelikli Kalitesiz : Niteliksiz Kalitesizlik : Niteliksizlik Kalker : Kireçtaşı Kalkerleşme : Kireçleşme Kalkerli : Kireçtaşlı Kalkersiz : Kireçtaşsız Kallavi : 1.Kılavı 2.İri Kalp : Yürek

Kalp hastası : Yürek sayrısı Kalp hastalığı : Yürek sayrılığı Kalubeladan beri : Çok eskiden beri Kamarot : Kamaracı

Kamarotluk : Kamaracılık

 

Kamer : Ay Kameri : Aysal Kampçı : Obacı Kampçılık : Obacılık

Kamp yapmak : Obalamak Kamp yeri : Oba Kampus : Yerleşke

Kamuflaj : Saklamaagizleme Kamufle etmek : Saklamakagizlemek Kamus-ı Türki : Türk Sözlüğü

Kanaat : Kanı

 

Kanaatimce : Kanımca

 

Kanaatkar : 1.Yetingen 2.Tokgözlü

 

Kanaatkarlık : 1.Yetingenlik 2.Tokgözlülük

 

Kanal : Ark Kanalet : Arkçık Kanalizasyon : Atık arkı

Kanalize etmek : Yönlendirmek

 

Kani : İnanmış

 

Kano : Kik Kantarun : Kılıççiçeği Kantitatif : Niceleyici Kantite : Nicelik Kanun : Yasa

Kânun : Santur Kanunen : Yasaca Kanun-ı esasi : Anayasa Kanuni : Yasal

Kanunlaşmak : Yasalaşmak Kanunlaştırmak : Yasalaştırmak Kanunlu : Yasalı

Kanunsuz : Yasasızayasadışı

 

Kaos : Kargaşa Kapasite : 1.Sığa 2.Yeti Kapasiteli : Yetili Kapasitesiz : Yetisiz Kapitülasyon : Ayrıcalık Kaparo : Pey

Kapşon : Başlık

 

Kâr : Kazanç

 

Karakter : Kişilikaözyapı Karakteristik : Kişilikselaözyapısal Karakterize etmek : Kişileştirmek Karakterli : Kişilikli

Karaktersiz : Kişiliksiz Karaktersizlik : Kişiliksizlik Karambol : Karmaşa Karaniyoloji : Kafatasıbilim Karar : Vargı

Karargah : Vargılık Kararlaştırmak : Vargılaştırmak Kararlı : Vargılı

Kararlılık : Vargılılık Kararname : Vargı belgesi Kararsız : Vargısız Kararsızlık : Vargısızlık Karar vermek : Vargılamak Karasevda : Karasevi Karasevdalı : Karasevili Kare : Dörtgen

Kargo : Yük Karides : Deniz tekesi Karine : İpucu Karizma : Ergi Karizmatik : Ergisel Kârlı : Kazançlı

Kâr marjı : Kazanç payı

 

Kârsız : Kazançsız Kartel : Tekel Kartelci : Tekelci

Kartelcilik : Tekelcilik Kartelleştirmek : Tekelleştirmek Kartezyen : Dekartçı Kartezyenizm : Dekartçılık Kasaba : İlçe

Kasabalı : İlçeli

 

Kase : Çanak Kasıt : 1.İstek 2.Amaç Kasıtlı . İsteyerek Kaside : Sarnav

Kasten : Bilerek Kastî : Bilerek Kasr : Köşk Kasvet : Sıkıntı Kasvetli : Sıkıntılı Kaşe : Damga Kaşif : Bulgucu Kaşkol : Atkı Kaşmer : Soytarı

Kaşmerlik : Soytarılık Katalog : Dizit Katarsis : Arınma Kategori : Ulam Kategorik : Ulamsal

 

Kategorileşme : Ulamlaşma Kategorileştirme : Ulamlaştırma Kategorize : Ulamlı

Kategorize etmek : Ulamlamak

 

Kat etmek : Yol almak Kati : 1.Kesin 2.Kesinkes Katileşmek : Kesinleşmek Katilik : Kesinlik

Katibe : Yazman Katibelik : Yazmanlık Katip : Yazman Katiplik : Yazmanlık Katiyen : Kesinlikle Katiyet : Kesinlik Katot : Eksiuç

Katre : Damla Kavalye : Eş Kavalyelik : Eşlik Kavat : Ersekçi Kavim : Budun Kavlen : Sözle Kavmi : Budunsal

Kaybetmek : Yitirmek Kaybolmak : Yitmek Kaydetmek : Yazımlamak

Kaydolmak : Yazılmakayazımlanmak

 

Kayınbirader : Kayınaini

 

Kayınpeder : Kaynataakayınbaba Kayınvalide : Kaynana Kayıp : Yitik

Kayıt : Yazım

 

Kayıtsız kalmak : İlgisiz kalmak

 

Kayıtsızlık : İlgisizlik

 

Kaza : İlçe Kazara : Yanlışlıkla Kebe : Keçe

Keder : Tasa Kederlenmek : Tasalanmak Kederli : Tasalı

Kedersiz : Tasasız Kehkeşan : Samanyolu Kel : 1.Saçsız 2.Dazlak Kelam : Söz

Kelime : Sözcük

 

Kelime-i şahadet : Tanıklık sözcüğü

 

Kelle : Baş

 

Kelli felli : Yaşlıbaşlı Kellik : 1.Saçsızlık 2.Dazlaklık Kelp : Köpek

Kem : Kötü Kemal : Ergin Kemalist : Atatürkçü

Kemalizm : Atatürkçülük

 

Kemer : 1.Kayış 2.Kuşak

 

Kemgöz : Kötügöz Kemiyet : Nicelik Kenar : 1.Kıyı 2.Yan Kep : Başlık

Kerata : Çekecek Kere : Kez Keresle : Ersekçi

Kerhane : Genelev Kerhaneci : Genelevci Kerhen : Pek istemeyerek Kerpeten : Kıskaç

Kesat : Seyrek Kesif : Koyuayoğun Kesret : Bolluk Keşan : Çeken

Keşfedilmek : Bulgulanmak Keşfetmek : Bulgulamak Keşif : Bulgu

Keşifçi : Bulgucu Keşifçilik : Bulguculuk Keşmekeş : Karışıklık

Ket : 1.Güçlük 2.Engel çıkarma

 

Kethüda : Kizir Ketum : Ağzısıkıasırlı Ketumluk : Ağzısıkılıkasırlılık Keyfî : Nitel

Keyfiyet : Nitelik

 

Keza : Yine

 

Kıllet : 1.Azlık 2.Kıtlık

 

Kınnap : Sicim Kırd : Maymun Kırkambar : Kasıkbiti Kırlent : Yanyastığı Kırmızı : Al

Kısmet : Ülüş Kısmetli : Ülüşlü Kısmetsiz : Ülüşsüz Kıstas : Ölçüt

Kıta : 1.Anakara 2.Dörtlük

 

Kıta : Bölük

 

Kıvam : 1.Yoğunluk 2.Koyuluk 3.Tav

 

Kıyafet : Kılık

 

Kıyafetname : Kılıklık

 

Kıyas : 1.Karşılaştırma 2.Örnekseme 3.Oranlama

 

Kıyaslama : Karşılaştırma Kıyaslanma : Karşılaştırılma Kıymet : Değer

Kıymetlendirmek : Değerlendirmek Kıymetlenmek : Değerlenmek Kıymetli : Değerli

Kıymetsiz : Değersiz

 

Kibar : Kostakaince Kibarlaşma : Kostaklanmaainceleşme Kibir : Kasıntı

 

Kibirlenmek : Kasıntılanmak Kibirli : Kasıntılı Kibirsiz : Kasıntısız Kibrit : Kav …

Kifayet : Yeterlik Kifayetli : Yeterli Kifayetlilik : Yeterlik Kifayetsiz : Yetersiz Kifayetsizlik : Yetersizlik Kilk : Yazaç

Kils : Kireçtaşı Kimya : Nesnebilim Kimyacı : Nesnebilimci Kimyager : Nesnebilimci Kimyasal : Nesnebilimsel Kimyevi : Nesnebilimsel Kin : Hınç

Kinaye : Dolaylamaadeğinmece

 

Kinayeli : Dolaylı Kinematik : Devinimbilim Kinetik : Devinimsel Kirlibeyaz : Kırçıl

Kisve : Kılık

 

Kitabe : Yazıt

 

Kitabe-i seng-i mezar : Gömütün taş yazıtı

 

Kitabevi : Betikevi

 

Kitabî : Betiksel

 

Kitap : Betik Kitapçı : Betikçi Kitapçılık : Betikçilik Kitaplık : Betiklik Kitapsız : Dinsiz

Klan : Boy Klarnet : Gırnata Klarnetçi : Gırnatacı Klas : Nitelikli

Klasifikasyon : Bölümleme Klasik : Kökleşik Klasikleşme : Kökleşme Klasiklik : Kökleşiklik Klasman : 1.Küme 2.Bölük Klasman grubu : Altküme Klik : Tık

Kliklemek : Tıklamak Klinometre : Eğimölçer Klişe : Baskı kipiabasmakip Klişeleşme : Kipleşme Klitoris : Bızıradılak

Klostrofobi : Kapalı yer ürküsü Koalisyon : Ortak yönetim Kobay : Denek

Kod : Gizim Kodifikasyon : Düzenleme Kodifike : Düzenlenmiş

 

Kodifike etmek : Düzenlemek Kodlamak : Gizimlemek Kokart : Belirtke Koleksiyon : Biriktiri

Koleksiyoncu : Biriktirmen Koleksiyonculuk : Biriktirmenlik Koleksiyoner : Biriktirmen Kolektif : Ortaklaşa

Kolektivist : Ortaklaşacı Kolektivizm : Ortaklaşacılık Kolektör : Toplaçatoplayıcı Kolesterol : Ödyağı

Koloni : Sömürge Kolonist : Sömürgeci Koloniyalist : Sömürgeci Koloniyalizm : Sömürgecilik Kolonizm : Sömürgecilik Komando : Akıncı

Komedi : Güldürü Komedya : Güldürü Komedyen : Güldürmen

Komik : 1.Gülünç 2.Güldürücü 3.Güldürmen

 

Komikleşme : Gülünçleşme Komisyon : 1.Yarkurul 2İnceleme kurulu Komisyon : Arapayasatımlık

Komisyoncu : Arapaycıaaracı

 

Komisyonculuk : Aracılık

 

Komite : Kurul Komodin : Çekmece Kompetan : Uzman Komplikasyon : Yan etki Komplike : Karışıkaçatak Komplo : Tuzak

Komplo kurmak : Tuzak kurmak Kompozisyon : Bileşke Komprador : İşbirlikçi Kompresör : Sıkaç Komünikasyon : İletişim Komütatör : Çevireçaçevirici Kondansatör : Sığaç

Kondansör : Yoğuşturaçayoğuşturucu Kondisyon : Dayanıklılık Konfeti : Saçıntı

Konfigürasyon : Yapılandırma Konformist : Uydumcu Konformizm : Uydumculuk Konglomera : Yığışım Kongre : Kurultay

Koni : Sivrim Konik : Sivrimsel Konjonktivite : Göz yangısı Konkasör : Taşkıran Konkav : İçbükey

Konkre : Somut

 

Kononim : Sesteş Konsantrasyon : 1.Yoğunlaşma 2.Derinleşme Konsantre : 1.Yoğun 2.Derişik

Konsantre olmak : 1.Yoğunlaşmak 2.Derinleşmek Konsensus : 1.Uzlaşma 2.Anlaşma Konsept : Kavram

Konser : Dinleti Konservatör : Tutaç Konsolos : Elçi

Konsolosluk binası : Elçilik Konson : Ünsüz Konsonant : Ünsüz

Konstellasyon : Takımyıldız Konstrüksiyon : 1.Yapı 2.Kurgu Konstrüktivist : Kurgucu Konstrüktivizm : Kurguculuk Konsültasyon : Kenes

Kontekst : Bağlam

 

Kontör : Konuşumluk

 

Kontra atak : 1.Tez atak 2.Karşı atak

 

Kontrast : Karşıtlık Kontrat : Sözleşme Kontreespiyonaj : Karşı çaşıtlık Kontrol : Denetim

Kontrol etmek : Denetimlemek Kontrolör : Denetimci Konveks : Dışbükey

 

Konvertibilite : Çevrilgenlik Konvertibl : Çevrilgen Konvoy : Bölük Koordinasyon : Eşgüdüm Koordinat : Yerlem Koordinatör : Eşgüdümcü

Koordine : Eşgüdümselaeşgüdümlü Koordine etmek : Eşgüdümlemek Koprodüksiyon : Ortak yapım Korelasyon : İlgileşim

Koridor : Geçenek Korsan : Deniz haydutu Kortej : Tören alayı Kostik : Aşındırıcıayakıcı Kota : Sınırlama Kotasyon : Değer

Kotasyon vermek : Değer açıklamak

 

Kotra : Yelkenli Kovboy : Sığırtmaç Kozmik : Evrensel Kozmogoni : Evrenbilim

Kozmogonik : Evrenbilimsel Kozmografya : Gökbilim Kozmolog : Evrenbilimci Kozmoloji : Evrenbilim Kozmolojik : Evrenbilimsel Kozmonot : Uzayadamı

 

Kozmos : Evren

 

Köhne : 1.Püskü 2.Eskimiş 3.Çağdışı Köhnemek : 1.Püskümek 2.Eskimek Köşe : Tun

Köşeli : Tunlu

 

Köşesiz : Tunsuz Kötü niyet : Karağınlık Köyü niyetli : Karağın Kraker : Çıtırdak

Kramp : Kasınçakasılma

 

Krank : Dingil Kravat : Boyunbağı Kravatlı : Boyunbağlı Kravatsız : Boyunbağsız Kreş : Yuva

Kriko : Kaldıraç Kriminal : Suçsal Kriminolog : Suçbilimci Kriminoloji : Suçbilim Kriminolojik : Suçbilimsel Kripto : Gizyazı

Kriptolog : Gizyazıbilimci Kriptoloji : Gizyazıbilim Kristal : Sırça

Kriter : Ölçüt Kritisizm : Eleştiricilik Kriz : Bunalım

 

Krizantem : Kasımpatı Kroki : Taslak Kromozom : Soyaktaran Kronik : Süreğen

Kronikleşmek : Süreğenleşmek Kroniklik : Süreğenlik Kronoloji : Sürevbilim Kronolojik : Sürevbilimsel Kronometre : Süreölçer

Kros : Kır koşusu Kuaför : Berber Kuaförlük : Berberlik Kuartet : Dörtlü Kudret : Erk

Kudretli : Erkli Kudretsiz : Erksiz Kudsi : Kutsal

Kudsiyet : KutaKutsallık Kukulya : Koza Kulübe : Çatanak

Kulvar : 1.Berit 2.Çizgi

 

Kumanda : Komuta Kumanda aleti : Komuta aygıtı Kumandan : Komutan Kumandanlık : Komutanlık Kumanya : Er azığı

Kura : Çekiliş

 

Kura çekmek : Ad çekmek Kurşunkalem : Kurşunyazaç Kurye : Özel ulak

Kusur : Teltik Kusurlu : Teltikli Kusursuz : Teltiksiz Kutup : 1.Sonlam 2.Uç

Kuva-i Milliye : Ulusal Güçler

 

Kuvvet : Güç Kuvvetlendirici : Güçlendirici Kuvvetli : Güçlü

Kuvvetsiz : Güçsüz Kübbad : Kitre Küfretmek : Sövmek Küfür : Sövgü Küfürbaz : Sövgücü

Küfürleşmek : Sövgüleşmek Külhanbeyi : Kabadayı Külliyat : İzer

Külliyen : Tümüyle

 

Külot : Don Kült : Tapınç Kültür : Ekinç Kültürel : Ekinçsel Kültürlü : Ekinçli

Kültürsüz : Ekinçsiz

 

Kümülüs : Kümebulut

 

Kün fe-yekun : 1.Ol dedi oluverdi 2.Darmadağın

 

Küpşeker : Kesmeşeker Küre : Yuvar Küspe : Posa Küsur : Püsür

Küsurat : Püsürler

 

Kütüphane : Betik konağı

 

 

 

 

 

 

 

L

 

Labirent : Dolangaç Laborant : Deneylikçi Laboratuvar : Deneylik Labtop : Dizüstü

Lades : Öcür

 

Lades tutuşmak : Öcürleşmek

 

La-dini : Dındışı

 

La-edri : Adsız

 

Laf : 1.Söz 2.Lakırdı Laf atılmak : Söz atılmak Laf atmak : Söz atmak Lafazan : Geveze

Lafçı : Dedikoducu Laf ebesi : Konuşkan Laf etmek : Söz etmek Laf-ı güzaf : Boş söz

Lafını etmek : Sözünü etmek

 

Laf vurmak : Söz çarpmak

 

Lafzen : Sözce

 

Lafzi : Sözel Lagün : Denizkulağı Lağv etmek : Kaldırmak

Lağv olmak : Kaldırılmak Lahana : Kapuska Lahika : Ek yazı Lahlah : Acıçiğdem Lahza : An

Laik : Özgen Laiklik : Özgenlik Laisizm : Özgenlik Lakap : Takma ad La-kayt : Aldırışsız

La-kaytlık : Aldırışsızlık Lakin : Ancak Lakonik : Özlü söz Lâl : Dilsiz

Lala : Dadı

 

Lale : Gelincik

 

La-let-tayin : Gelişigüzel

 

Lamba : Işıtaç

 

Lanet : Kargış

 

Lanet etmek : Kargışlamak Lanet etmek : Kargışlamak Lanetli : Kargışlı

 

Lanetsiz : Kargışsız

 

Lanet olsun : Kargışlansın

 

Lanse etmek : 1.Yansıtmak 2.Tanıtmak

 

Lasta : Sığa Latif : İnce Latife : Baka

La-ubali : Aldırışsız Lav : Püskürük Lavabo : Yunakça Lava etmek : Çekmek

Layık : 1.Yakışır 2.Yaraşık

 

Layıkıyla : Yakışırcasına

 

Layt motif : 1.Ana örge 2.Ana imge

 

Lazım : Gerekagerekli Lazım gelmek : Gerekmek Lazım olmak : Gerekmek Leb : Dudak

Lebbeyk : Buyrun

 

Leb-i derya . Deniz kıyısı

 

Legal : Yasal Legalite : Yasallık Lehçe : Diyelek Lehim : Kaynak Lehimci : Kaynakçı

Lehimcilik : Kaynakçılık Lehimlemek : Kaynaklamak Lehimlenmek : Kaynaklanmak

 

Lehimletmek : Kaynaklatmak Lehimli : Kaynaklı Lehimsiz : Kaynaksız Leken : Teğel

Leksikograf : Sözlükbilimci Leksikografi : Sözlükbilim Leksikolog : Sözcükbilimci Leksikoloji : Sözcükbilim Leksikolojik : Sözcükbilimsel Lektör : Okutman

Lenf : Akkan

 

Lengüist : Dilbilimci Lenguistik : 1.Dilbilim 2.Dilbilimsel Lenk : Aksak

Lens : Mercek Lento : Üsteşik Leopar : Çine Lerzan : Titrek

Leva etmek : Kaldırmak Levazım : Gereç Levazımcı : Gereççi Levazımcılık : Gereççilik Levye : Kanırtmaç

Leziz : Tadımlı Lezyon : Yıpranma Lezzet : Tadım Lezzetli : Tadımlı

 

Lezzetsiz : Tadımsız Libas : Giysi Libye : Börülce Lider : Önder

Liderlik : Önderlik Lifting : Gerdirme Lig : Küme

Lika : Luk Liken : Karayosunu Likit : 1.Sıvı 2.Akışkan Lime : 1.Tike 2.Dilim Limit : Sınır

Limited : Sınırlı Limited Birket : Sınırlı Ortaklı Linol baskı : Oyma baskı Lipom : Yağur

Lirik : Çoşkun Lirizm : Çoşkunluk Lisan : Dil

Lisanen : Dille Lisani : Dilsel Lise : Ortaokul Liste : Dizelge

Listelemek : Dizelgelemek Listeli : Dizelgeli Listesiz : Dizelgesiz

Literatür : 1.Kaynaklar 2.Yazın 3.Terimler

 

Litografi : Taşbaskı Litografya : Taşbaskı Litografyacı : Taşbaskıcı Litolog : Taşbilimci Litoloji : Taşbilim Litolojik : Taşbilimsel Litosfer : Taşyuvar

Litre : Lotra

 

Liva : 1.Sancak 2.Tugay Liyakat : Yakışırlık Loder : Yükler

Lodos : Akyel

 

Lojistik : Donanım

 

Lojistik destek : Donanım desteği Lojistik Komutanlık : Donanım Komutanlığı Lojman : Konut

Lokal : 1.Dernekevi 2.Yerel Longplay : Uzunçalar Lökosit : Akyuvar

Lugat : Sözlük Lugatçe : Sözlükçe Lugatçi : Sözlükçü Lugaz : Yanıltmaç Lup : Büyüteç Lüfer : Kofana

Lüksmetre : Aydınlıkölçer

 

Lüle : Kıvrım

 

Lüterist : Lüterci Lüterizm : Lütercilik Lüzum : Gerek

Lüzum duymak : Gereksinmek Lüzumlu : Gerekli Lüzumsuz : Gereksiz

Lüzumu halinde : Gerektiğinde

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Maaaile : Barkça Maalesef : Ne yazık ki Maamafih : Ek olarak Maanî : Engeller Maarif : Ulusal eğitim

Maarif Vekaleti : Ulusal Eğitim Bakanlığı

 

Maaş : Aylık Maaşlı : Aylıklı Maaşsız : Aylıksız

Maazallah : Tanrı korusun Mabet : Tapınak Mabut : Tapıncak Macera : Serüven

Maceralı : Serüvenli Maceraperest : Serüvenci Maceraperestlik : Serüvencilik Macerasız : Serüvensiz

 

Maçuna : Bucurgat

 

Madam : Hanım Madde : 1.Özdek 2.Öğe Maddeci : Özdekçi Maddecilik : Özdekçilik Maddeleşmek : Özdekleşmek Maddeten : Özdekçe

Maddi : Özdeksel Maden kömürü : Taş kömürü Maden suyu : Ilıca

Maderşahi : Anaerkil Madrabaz : Dolandırıcı Madrabazlık : Dolandırıcılık Mafiş : Yok

Mafsal : 1.Eklem 2.Boğum

 

Mağara : İn Mağaza : Satımevi Mağfiret : Bağışlanma Mağlubiyet : Yenilgi Mağlup : Yenik

Mağlup etmek : Yenmek Mağlup olmak : Yenilmek Mağrur : Övünçlü Mağrurane : Övünçlüce Mağrurlanmak : Övünmek Mahal : Yer

Mahalle : Yöre

 

Mahalleli : Yöredeş

 

Mahalle Muhtarlığı : Yöre Başkanlığı Mahalli : 1.Yerel 2.Yöresel Mahalli idare : Yerel yönetim Maharet : Beceriklilik

Maharetli : Becerikli

 

Maharetsiz : Beceriksiz Mahcubiyet : 1.Utanma 2.Utangaçlık Mahcup : Utangaç

Mahcup etmek : Utandırmak Mahcup olmak : Utanmak Mahcur : Kısıtlanmış Mahdum : Oğul

Mahdut : Sınırlı Mahfaza : Korunak Mahfazacı : Korunakçı Mahfazalı : Korunaklı Mahfazasız : Korunaksız Mahfuz : 1.Korunaklı 2.Saklı Mahir : Becerikli

Mahiyet : Nitelik Mahkeme : Yargı Konağı Mahkemelik olmak : Yargılık olmak Mahlas : Seçme ad

Mahluk : Yaratık Mahmude : Bingözotu Mahmur : 1.Uyuşuk 2.Baygın

 

Mahmurlaşmak : Uyuşmak Mahmurluk : Uyuşukluk Mahpus : Tutuklu Mahpushane : Tutukevi Mahrek : Yörünge Mahrum : Yoksun Mahrumiyet : Yoksunluk

Mahrumiyet bölgesi : Yoksunluk bölgesi Mahrum olmak : Yoksunmak Mahsul : Ürün

Mahsulat : Ürünler

 

Mahsus : 1.Özgü 2.Özellikle 3.Bakacıktan

 

Mahv : 1.Yıkım 2.Yok olma Mahv etmek : 1.Yıkmak 2.Yok etmek Mahv olmak : 1.Yıkılmak 2.Yok olmak Mahzun : Üzgün

Mahzur : Sakınca Mahzurlu : Sakıncalı Mahzursuz : Sakıncasız Maişet : 1.Geçimlik 2.Dirlik Majüskül : Genil imce Makam : 1.Orun 2.Ölçü Makber : 1.Gömütlük 2.Sin Makbul : Geçerli

Maket : Yapı taslağı Maketçi : Yapı taslakçı Makrama : Peçete

 

Makro : Genil Makro açı : Genil açı Makro hedef : Genil erek Makro ölçek : Genil ölçek Maksat : Amaç

Maksatlı : Amaçlı Maksatsız : Amaçsız Maksi : Uzun

Maksimum : 1.En çok ® Çokra 2.En üst

 

Makta : Kesit Makul : 1.Ussal 2.Uygun Makyavelist : Makyavelci Makyavelizm : Makyavelcilik Malarya : Sıtma

Malik : 1.İye 2.Yetkin

 

Malikane : Köşk

 

Malta humması : Malta sıtması Malul : Sökelaengelli Malulen : Sökellikten

Malum : Belliabildikabilinen Malumat : Sorakabilgi Malumatlı : Soraklıabilgili Malumatsız : Soraksızabilgisiz Malzeme : Gereç

Mamul : Ürün Mamulat : Ürünler Mamur : Bayındır

 

Mana : Anlam Manalı : Anlamlı Manasız : Anlamsız Manca : Yiyinti Mancana : Fıçı Manen : Özgüççe Manevi : Özgüçsel Maneviyat : Özgüç Mangal : Közlük

Mani : 1.Önleyici 2.Engel

 

Manidar : Anlamlı Manifesto : 1.Bildiri 2.Bildirge Manikür : Elbakımı

Manikürcü : Ayakbakımcı

 

Mani olmak : 1.Önlemek 2.Engellemek Manivela : Yükselteç Manometre : Basıölçer

Manşet : 1.Üstbaşlık 2.Kolluk Mantalite : Anlayış Mantar : Sezü

Mantık : Usbilim Mantıklı : Ussal Mantıksız : Usdışı Manüskri : Elyazması Manzara : Görünüm Manzara : Görünümlü

Manzarasız : Görünümsüz

 

Maraz : 1.Sayrılık 2.Bozukluk Marazi : Sayrılıksal Marifet : Yetenek Marifetli : Yetenekli

Marifetsiz : Yeteneksiz

 

Marj : Pay

 

Marjinal : 1.Uç 2.Son birim Marjinal fayda : Son birim yararı Marjinal gelir : Son birim geliri

Marjinal kıymet teorisi : Son birim değer kuramı

 

Markaj : Gölgelemeaadam tutma Markaja alınmak : Gölgelenmek Markaja almak : Gölgelemek Markajcı : Gölgeleyici

Marke edilmek : Gölgelenmek Marke etmek : Gölgelemek Maruzat : Diyecek

Maruz kalmak : 1.Uğramak 2.Karşılaşmak

 

Masaj : Ovum

 

Masajcı : Ovumcu Masaj yapmak : Ovumlamak Masat : Bileği

Masculine : Eril Masculist : Erilci Masif : 1.Som 2.Çıta

Maskara : 1.Soytarı 2.Rastık

 

Maskaralık : Soytarılık

 

Maskot : 1.Uğur 2.Açarlık Masör : Ovman Masraf : Gider

Mastar : Adeylem Masum : Suşsuz Masumiyet : Suçsuzluk

Masuniyet : Dokunulmazlık Maşaallah : Tanrı gönendireaTanrı esirgesin Maşuk : Sevgili

Mat : Solukadonuk Matador : Boğa güreşçisi Matbaa : Basımevi Matbaacı : Basımcı Matbaacılık : Basımcılık Matbu : Basılı

Matbuat : Basın Matbu evrak : Basılı belge Matem : Yas

Matemli : Yaslı Matemsiz : Yassız Matematik : İşlembilim Materyal : 1.Özdek 2.Gereç Materyalist : Özdekçi Materyalizm : Özdekçilik Matis : Esrik

Matkap : Delgi

 

Matlaşmak : Soluklaşmak

 

Matlaştırmak : Soluklaşmak

 

Matmazel : Bayan Matrak : 1.Gülünç 2.Değnek Matriarkal : Anaerkil

Matuf : Yönelik

 

Mavera : Öte

 

Maveraün-nehr : Irmak ötesi (Soğd ülkesi) Mavi : Gökçe

Mavileşmek : Göğermek Mavilik : Gökçelik Mavimsi : Gökçemsi Mavimtrak : Gökçemsi Mayhoş : Ekşimsi

Mayi : Sıvı

 

Mazbata : Tutanak Mazbut : 1.Düzenli 2.Derli toplu Mazeret : Gerekçe

Mazhar : Ergin Mazhariyet : Erginlik Mazhar olmak : Erişmek Mazi : Geçmiş

Mazlum : Ezgin Mazlumluk : Ezginlik Mazmun : Kavram Meal : Anlam

Mealen : Anlamca

 

Meblağ : Tutar

 

Mebus : Saylav

 

Mecal : Güç

 

Mecaz : Uçlama değişmece Mecazen : Uçlamca Mecazi : Uçlamsal Mecbur : Zorunlu

Mecburen : Zorunlulukla Mecburi : Zorunlu Mecburiyet : Zorunluluk Mecelle : Betik

Meclis : Kamutay

 

Meclis Başkanı : Kamutay Başkanı Meclis-i Mebusan : Kamutay Mecmua : Dergi

Mecnun : Çılgın Mecra : Akak Meczup : Deli

Meçhul : 1.Bilinmeyenabilinmedik 2.Belirsiz

 

Medar : Dönence

 

Medar-ı iftihar : Övünç nedeni

 

Med : Uzatma Medd ü cezr : Gelgit Meddah : Sözçatar Medeni : Uygar

Medenileşmek : Uygarlaşmak Medenileştirmek : Uygarlaştırmak Medeniyet : Uygarlık

 

Medeniyetsiz : İlkel Medet : Yardım Meditasyon : Düşünüm Medüz : Denizanası Mefhum : Kavram Mefkure : Ülkü Mefruşat : Döşemelik

Mefruşatçı : Döşemelikçi Meftun : Tutkun Meftuniyet : Tutkunluk Meftun olmak : Tutulmak Meğer : Oysa

Mekan : Yerlek Mekanizma : Düzenek Mektep : Okul Mektepli : Okullu Mektepsiz : Okulsuz Melankoli : Karasevi

Melankolik : 1.Karasevili 2.Karasevisel

 

Meleke : Yeti

 

Melez : 1.Kırma 2.Karma Melodi : Ezgi Melodik : Ezgisel Melun : Kargışlı

Melül : 1.Bezgin 2.Üzgün 3.Boynu bükük

 

Memat : Ölüm

 

Memba : 1.Pınar 2.Kaynak

 

Memleket : 1.Ülke 2.İl 3.Kent 4.Yöre

 

Memluk : Kölemen Memnu : Yasak Memur : Emekçi

Memuriyet : Emekçilik Memurluk : Emekçilik Menba : 1.Pınar 2.Kaynak Mendirek : Dalgakıran

Men edilmek : 1.Yasaklanmak 2.Engellenmek Menekşe : Maluzya Menekşerengi : Mor

Menedilmek : Yasaklanmak Men etmek : Yasaklamak Menfaat : Çıkar

Menfaatçi : Çıkarcı Menfaatperest : Çıkarcı Menfi : Olumsuz Menfur : İğrenç Mengene : Sıkaç Menhus : Uğursuz

Meni : Ersuyu Menkul : Taşınır Mensubiyet : Üyelik Mensucat : Dokumacılık Mensup : Üye

Menşe : Köken

 

Menşeli : Kökenli

 

Mera : Otlak Meram : İstem Merasim : Tören Mercii : Orun Merdiven : Basıncak Merhale : Aşama Merhamet : Acıma

Merhamet etmek : Acımak Merhametli : Acımalıayufka yürekli Merhametsiz : Acımasız

Meridyen : Boylam Merkep : Eşek Merkez : Özekaiçre Merkezî : Özeksel Merkeziyet : Özeklik

Merkezkaç : Özekkaç Mermi : Kurşun Mersi : Sağol Mersiye : Saguaağıt

Mersiyehan : Sagucu

 

Mert : Yiğit

 

Mertçe : Yiğitçe Mertebe : 1.Basamak 2.Aşama Mertlik : Yiğitlik

Meryem ana eldiveni : Çançiçeği Meryem asması : Akasma Mesafe : 1.Uzaklık 2.Ara

 

Mesafeli : Uzak Mesafesiz : Yakın Mesai : Çalışma Mesaj : İleti Mesane : Siytoru

Mesane iltihabı : Siytoru yangısı Mesela : Örneğinasözgelimi Mesele : 1.Sorun 2.Konu

Mesh etmek : Sıvamak Mesire : Gezintilik Mesken : Ev

Meskun mahal : Konutsal alan

 

Meslek : Uğraşı Mesnet : Dayanak Mesnetli : Dayanaklı Mesnetsiz : Dayanaksız Mesul : Sorumlu Mesuliyet : Sorumluluk Mesuliyetli : Sorumlu Mesuliyetsiz : Sorumsuz Mesut : Mutlu

Meşakkat : Güçlük

 

Meşhur : Ünlü

 

Meşhur etmek : Ünlendirmek

 

Meşhur olmak : Ünlenmek Meşru : 1.Yasal 2.Geçerli 3.Törel Meşrubat : İçecek (ler)

 

Meşruiyet : 1.Yasallık 2.Geçerlilik 3.Töresellik

 

Metafizik : Doğaötesi Metafiziksel : Doğaötesel Metafor : 1.Uçlam 2.Eğretileme Metaforik : Uçlamsal Metamorfik : Başkalaşımsal Metamorfizm : Başkalaşma Metamorfoz : Başkalaşım Metanet : Dayanık

Metanetli : Dayanıklı Metanetsiz : Dayanıksız Metapsişik : Tinötesi Metazori : Zorla

Meteor : Ağma Meteorit : Göktaşı Meteorolog : Gökolaybilimci Meteoroloji : Gökolaybilim

Meteorolojik : Gökolaybilimsel

 

Meteor taşı : Göktaşı Meth etmek : Övmek Methiye : Övgü

Metis : 1.Kırma 2.Azma Metod : Yöntem Metodik : Yöntemsel Metodlu : Yöntemli

Metodolog : Yöntembilimci

 

Metodoloji : Yöntembilim

 

Metodolojik : Yöntembilimsel Metodsuz : Yöntemsiz Metodsuzluk : Yöntemsizlik

Metraj : Türkçede kullanılmasına gerek yoktur.

 

Metris : Sencer Metronom : Sarkaç Metropol : Anakent Mevcudiyet : Varlık Mevcut : Var Mevduat : Yatırım

Mevki : 1.Konum 2.Orun Mevkuf : Tutuklu Mevkufhane : Tutukevi Mevla : Tanrı

Mevlevi : Celalettinci Mevlevihane : Celalettincievi Mevlevilik : Celalettincilik Mevlüt : Doğum

Mevsim : Sürem Mevsimlik : Süremlik Mevta : Ölü

Mevzu : Konu

 

Mevzuat : Konular

 

Mevzu-ı bahis : Söz konusu

 

Meydana gelmek : 1.Oluşmak 2.Ortaya çıkmak

 

Mey : İçki

 

Meyhane . İçkilik

 

Meyil : 1.Eğim 2.Eğilim 3.Yönelim Meyilli : 1.Eğimli 2.Eğilimli Meyilsiz : 1.Eğimsizadüz Meyletmek : Yönelmek Meymenet : Uğur

Meymenetsiz : Uğursuz Meyyal : Eğilgen Mezar : Gömütasin

Mezarcı : Gömütçüasinci Mezarcılık : Gömütçülükasincilik Mezarlık : Gömütlükasinlik

Mezat : Açık artırma Mezbaha : Kesimevi Mezbele : Süprüntülük

Meze : 1.Çerez 2.Kuruyemiş Mezeci : Çerezci Mezecilik : Çerezcilik Mezeli : Çerezli

Mezelik : Çerezlik

 

Mezesiz : Çerezsiz Meziyet : 1.Üstünlük 2.Özellik Mezoderm : Ortaderi

Mezosfer : Ortayuvar Mezraa : Haymana Mıh : Çivi

Mıntaka : Bölge

 

Mıntıka : Bölge

 

Mısra : Dize Mızrak : Kargı Mızraklama : Kargılama Mızraklı : Kargılı Mızraksız : Kargısız Miad : Süre

Mide : Kursak

 

Mide hastalığı : Kursak sayrılığı

 

Miğfer : Tulga Mihman : Konuk Mihmandar : Konukçu Mihnet : 1.Sıkıntı 2.Üzüntü Mihrak : Odak

Mihver : Eksen

 

Mikro : Minil Mikro açı : Minil açı Mikrofilm : Minil izit Mikro hedef : Minil erek Mikrolog : Minilbilimci Mikroloji : Minilbilim Mikrometre : Minilölçer Mikro ölçek : Minil ölçek Mikrosefal : Minil başlı Mikser : Çırpıcı

Miktar : 1.Nicelik 2.Ölçü 3.Oran Miktar zarfları : Nicelik belirteçleri Mikyas : Ölçek

 

Milenyum : Binyıl Militan : Savaşkan Militanlık : Savaşkanlık Militarist : Süerselci Militarizm : Süerselcilik Millet : Ulus

Milletlerarası : Uluslararası Milletvekili : Saylav Milletvekilliği : Saylavlık Milli : Ulusal

Milli İstihbarat Teşkilatı : Ulusal Çaşıt Örgütü Millileşmek : Ulusallaşmak Millileştirmek : Ulusallaştırmak

Milli mücadele : Ulusal savaşım

 

Milli Prodüktivite Merkezi : Ulusal Üretkenlik Özeği

 

Milliyet : Ulusallık Milliyetçi : Ulusçu Milliyetçilik : Ulusçuluk Mineral : Bileşik Mineralog : Bileşikbilimci Mineraloji : Bileşikbilim

Mineralojik : Bileşikbilimsel Minimum : En az ® Azra Minkab : Burgu

Minnacık : Minicik

 

Minüskül : Minilimce

 

Minyatür : 1.Minibediz 2.Minik

 

Minyatürcü : Minibedizci Minyatürcülük : Minibedizcilik Minyon : Küçümen

Mir : 1.Bey 2.Başkan Mirim : Beyim Mira : Lata

Miraç : Göğelme Miralay : Albay Miras : Kalıt Mirasçı : Kalıtçı

Mirasçılık : Kalıtçılık Mirasyedi : Kalıtçı Misafir : Konuk

Misafir etmek : Ağırlamaka Konuk etmek ® Konuklamak

 

Misafirhane : Konukevi

 

Misafirlik : Konukluk Misafir olmak : Konuklanmak Misafirperver : Konuksever Misafirperverlik : Konukseverlik Misak-ı Millî : Ulusal Ant

Misal : Örnek Misali : Gibi Misil : Kat

Misillemede bulunmak : Karşılık vermek

 

Misket : Gülle Miskin : Mıymıntı Miskince : Mıymıntıca

 

Miskinleşmek : Mıymıntılaşmak Miskinlik : Mıymıntılık Misli : Katı

Mistik : 1.Gizemsel 2.Gizemselci Mistisizm : Gizemselcilik Misvak : Diş fırçası

Misyon : Görev Misyoner : Dinyayman Misyonerlik : Dinyaymanlık Mişmiş : Kaysı

Mit : Söylence

 

Mitoloji : Söylencebilim

 

Mitolojik : 1.Söylencebilimsel 2.Söylencel

 

Mitos : Söylence

 

Mitoz : Eşeyli

 

Mitoz bölünme : Eşeyli bölünme Miyokart : Yürek kası Mizaç : Yaradılış

Mizah : Gülmece Mizahçı : Gülmece yazarı Mizahi : Güldürücü

Modern : 1.Çağcıl 2.Çağdaş 3.Çağsal

 

Modernist : Yenilikçi Modernizasyon : 1.Yenileme 2.Çağcıllama Modernizm : Yenilikçilik

Modernleşme : 1.Çağdaşlaşma 2.Çağcıllaşma

 

Modernlik : Çağdaşlık

 

Modül : 1.Parça 2.Katsayı Modüler aritmetik : Parçasal sayıbilim Modüler sistem : Parçasal dizge Modülasyon : Değişim

Moksa : Yakı Molas : Kumtaşı Mongoloid : Moğolumsu Monist : Tekçi

Monizm : Tekçilik Monogam : Tekeşli Monogami : Tekeşlilik Monografi : Tekkonu Monopol : Tekel Monoteist : Tektanrıcı Monoteizm : Tektanrıcılık

Monoton : 1.Tekdüze 2.Sıradan Monotonluk : 1.Tekdüzelik 2.Sıradanlık Montaj : Kurgu

Monte etmek : 1.Kurmak 2.Birleştirmek 3.Eklemek

 

Moral : Özgüç

 

Moral bozmak : Özgüç bozmak Moral vermek : Özgüçlemek Moren : Taşlaşma

Morfem : Yapıbirim Morfolog : Yapıbilimci Morfoloji : Yapıbilim Morfolojik : Yapıbilimsel

 

Mort : Ölü Moruk : Yaşlı Moryana : Tarakotu Mostra : Örneklik Mostre : Pırlak Motif : Örge

Motifli : Örgeli

 

Motifsiz : Örgesiz Motivasyon : 1.Güdülenme 2.İsteklenme Motive etmek : 1.Güdülemek 2.İsteklendirmek Motive olmak : 1.Güdülenmek 2.İsteklenmek Motto : İlkesöz

Mouse : Keme Mösyö : Bey Muaf : Bağışık

Muafiyet : Bağışıklık

 

Muaflık : Bağışıklık

 

Muallakta bırakmak : Sürüncemede bırakmak Muallakta kalmak : Sürüncemede kalmak Muallim : 1.Bilimci 2.Öğretmen

Muallime : 1.Bilimci 2.Öğretmen Muallimlik : 1.Bilimcilik 2.Öğretmenlik Muamelat : 1.İşlemler 2.Davranuşlar Muamele : 1.İşlem 2.Davranış

Muamma : Belirsizlik Muanid : Diretken Muasır : Çağdaş

 

Muasırlaşma : Çağdaşlaşma Muaşaka : Sevileşme Muavin : Yardımcı Muayyen : Belirli Mucibince : Gereğince Mucit : Kılgıcı

Mucitlik : Kılgıcılık Mucize : Tansık Mucizevi : Tansıksal Mudi : Yatırımcı Mufassal : Ayrıntılı Mugalata : Yanıltmaca Mugayir : Aykırı

Muğlak : 1.Anlaşılmaz 2.Çapraşık Muhabbet : 1.Söyleşi 2.Sevim 3.Arkadaşlık Muhabbet etmek : Söyleşmek

Muhaberat : Salıklaşma (lar) Muhabere : Salıklaşma Muhabir : Salıkman Muhabirlik : Salıkmanlık Muhaceret : Göç

Muhacir : Göçmen Muhafaza : Koruma Muhafazakar : Bağnaz Muhafazakarlık : Bağnazlık Muhafız : Koruyucu Muhafızlık : Koruyuculuk

 

Muhakeme etmek : 1.Yargılamak 2.Uslamlamak

 

Muhakkak : Kesinlikle Muharebe : Çatışma Muharip : Savaşçı Muhariplik : Savaşçılık Muharrer : Yazılı Muharrir : Yazar Muharrirlik : Yazarlık Muhasebe : Saymanlık Muhasebeci : Sayman

Muhasebecilik : Saymanlık

 

Muhasip : Sayman Muhayyile : 1.Düşlem 2.İmgelem Muhit : 1.Çevre 2.Ortam

Muhkem : Berk Muhrip : Savaş gemisi Muhtaç : Gereksinimci

Muhtaç olmak : Gereksinmek Muhtar : 1.Yörebaşkanı 2.Özerk Muhtarlık : Yörebaşkanlığı Muhtariyet : Özerklik

Muhtelif : Çeşitli Muhtemel : Olası Muhtemelen : Olasıca Muhterem : Saygıdeğer Muhteşem : Görkemli Muhteva : 1.İçerik 2.Kapsam

 

Muhteva etmek : 1.İçermek 2.Kapsamak

 

Muhtıra : Anımsatma Mujik : Köylü Mukabele : Karşılık

Mukabele etmek : Karşılık vermek Mukabil : 1.Karşı 2.Karşılık Mukadder : Kaçınılmaz Mukadderat : Alın yazısı Mukaddes : Kutsal

Mukaddesat : Kutsallıklar Mukaddeme : Önsöz Mukallit : Yansıcı Mukavele : Sözleşme Mukaveleli : Sözleşmeli Mukavelesiz : Sözleşmesiz

Mukavemet : Direnişadirenç Mukavemet etmek : Direnmek Mukavemetli : 1.Dirençli 2.Dayanıklı Mukavemetsiz : 1.Dirençsiz 2.Dayanıksız Mukayese : Karşılaştırma

Mukayeseli : Karşılaştırmalı Mukayesesiz : Karşılaştırmasız Mukayyet olmak : Korumak Mukoza : Sümükdoku Muktebes : Alıntılanmış Multimedya : Çokluortam Multinasyonal : Çokuluslu

 

Mundar : Pis

 

Munis : Uysal

 

Muntazaman : Düzenliceadüzenli olarak Muntazım : Düzenliadüzgün Murabba : 1.Dördül 2.Dörtgen Murakabe : Denet

Murakabe etmek : Denetlemek Murakıp : Denetçi Murdar : Pis

Musa ağacı : Sıncan Muta : Veri Mutaassıp : Yobaz

Mutabakat : 1.Uyum 2.Özdeşlik 3.Anlaşma Mutabık : 1.Uyumlu 2.Özdeş Mutasarrıf-ı liva : Sancak beyi Mutasavvıf : Gizemselci

Mutasyon : 1.Değişim 2.Dönüşüm Mutasyonist : 1.Değişimci 2.Dönüşümcü Mutasyonizm : 1.Değişimcilik 2.Dönüşümcülük Mutat : Alışılmış

Muteber : 1.Saygın 2.Geçerli 3.Önemli

 

Mutedil : Ilımlı Mutedillik : Ilımlılık Mutlak : Saltasaltık

Mutlaka : 1.Kesinlikle 2Yüzdeyüz 3.Kuşkusuz Mutlak ekseriyet : Salt çoğunluk Mutlakiyet : Saltçılık

 

Muttali : Öğrenmiş Muttali olmak : Öğrenmiş olmak Muvaffak : Başarılı

Muvaffakiyet : Başarı Muvaffakiyetli : Başarılı Muvaffakiyetsiz : Başarısız Muvaffak olmak : Başarmak Muvafık : Uygun

Muvakkat : 1.Geçici 2.Örel Muvazene : Denge Muvazeneli : Dengeli Muvazenesiz : Dengesiz Muvazzaf : Görevli Muzaffer : Yengici

Muzır : 1.Yararsız 2.Yaramaz

 

Muzip : Takılgan Muzipleşmek : Takılganlaşmak Muziplik : Takılganlık Mübadele : Değişim

Mübalağa : Abartı Mübalağacı : Abartıcı Mübalağa etmek : Abartmak Mübalağalı : Abartılı Mübarek : 1.Verimli 2.Kutlu Mücadele : Savaşım Mücadeleci : Savaşımcı

Mücadele etmek : Savaşımlamakasavaşım vermek

 

Mücahit : Din savaşçısı Mücavir : Komşu Mücavir alan : Ardalan Mücbir : Zorlayıcı Mücehhez : Donanımlı Mücella : Parlak Mücerret : Soyut Mucrim : Suçlu Müdafaa : Savunma

Müdafa etmek : Savunmak

 

Müdafi : Savunucu Müdavim : 1.Gedikli 2.Sürekçi Müderris : Öğretmen Müderrislik : Öğretmenlik Müddet : Süre

Müddetli : Süreli Müddetsiz : Süresiz Müdire : Yönetici Müdür : Yönetimci Müdiriyet : Yönetimlik

Müdürlük : 1.Yönetimcilik 2.Yönetimlik

 

Müebbet : Sonsuz Müellif : Yazar Müennes : Dişil Müesses : Kurulu

Müessese :  1.İşletme 2.Kurum 3.Kuruluş

 

Müessif : Üzücü

 

Müessir : Dokunaklı Müessis : Kurucu Müeyyide : Yaptırım

Müfessir : 1.Yorumcu 2.Açıklamacı Müfessirlik : 1.Yorumculuk 2.Açıklamacılık Müfettiş : Denetmen

Müfettişlik : Denetmenlik Müflis : Batkın Müfredat : Yönerge

Müfret : 1.Tek 2.Bireysel Müfrid : Yalıtkan Mühim : Önemli

Mühimmat : Savaş gereçleri Mühimsemek : Önemsemek Mühlet : Önel

Mühür : Damga Mühürcü : Damgacı Mühürcülük : Damgacılık Mühürdar : Damgacı Mühürdarlık : Damgacılık Mühürlemek : Damgalamak Mühürlenmek : Damgalanmak Mühürletmek : Damgalatmak Mühürlü : Damgalı

Mühürsüz : Damgasız

 

Müjde : Muştu

 

Müjde almak : Muştulanmakamuştu almak

 

Müjdeci : Muştucu Müjdelemek : Muştulamak Müjdelenmek : Muştulanmak Müjdeli : Muştulu

Müjdeli haber : Muştulu salık Müjdelik : Muştuluk Müjdesiz : Muştusuz

Müjdesiz haber : Muştusuz salık Müjde vermek : Muştulamakamuştu vermek Mükafat : Ödül

Mükafatlandırılmak : Ödüllendirilmek

 

Mükafatlandırmak : Ödüllendirmek Mükafat almak : Ödüllendirilmekaödül almak Mükafat vermek : Ödüllendirmekaödül vermek Mükaleme : Konuşma

Mükellefiyet : Yükümlülük Mükemmel : Ülküsel Mükerrer : Yinel Müktesebat : Kazanımlar

Mülahaza : 1.İrdeleme 2.Görüş Mülahaza etmek : İrdelemek Mülakat : 1.Görüşme 2.Söyleşi Mülayim : Uysal

Mülazım : Teğmen Mülemma : 1.Alaca 2.Karma Mülkiyet : İyelik

Mülteci : Sığınmacı

 

Mülzem : Gerekli

 

Mümin : İnançlı Mümkin : 1.Olanaklı 2.Olabilir Mümkin mertebe : Olabildiğince Mümtaz : 1.Ayrıcalıklı 2.Seçkin Mümtaz şahsiyet : Ayrıcalıklı kişi Münacat : Yakarış

Münafık : Sinsi

 

Münafıklık : Sinsilik Münakaşa : 1.Atışma 2.Çekişme Münakaşa etmek : 1.Atışmak 2.Çekişmek Münasebet : İlişkiabağıntı

Münasebetsiz : Saygısız Münasip : Uygun Münazara : Tartışma

Müneccim : 1.Yıldızbilimci 2.Gökbilimci Müneccimlik : 1.Yıldızbilimcilik 2.Gökbilimcilik Münekkit : Eleştirmen

Münekkitlik : Eleştirmenlik Münevver : Aydın Münferiden : Bireyselce

Münferit : 1.Tekil 2.Bireysel 3.Yalnız 4.Ayrı

 

Münharif : Çarpık Münkir : Yoksayımcı Müphem : Belirsiz Müphemiyet : Belirsizlik

Müptela : 1.Düşkün 2.Bağımlı 3.Tutkun

 

Müracaat : 1.Başvuru 2.Danışım Müracaatçı : Başvuran Mürebbi : 1.Eğitmen 2.Dadı

Mürebbilik : 1.Eğitmenlik 2.Dadılık Mürebbiye : 1.Eğitmen 2.Dadı Mürebbiyelik : 1.Eğitmenlik 2.Dadılık Müreffeh : Gönençli

Mürettebat : Çalışman Mürettep : Düzenli Mürettip : Dizmen Mürettiphane : Dizgiyeri Mürettiplik : Dizmenlik Mürselin : Yalvaç

Mürşit : Kılavuz

 

Mürteci : Gerici

 

Müsabaka : 1.Yarışma 2.Karşılaşma Müsabık : 1.Yarışmacı 2.Karşılaşmacı Müsadere : Elkoyma

Müsait : 1.Elverişli 2.Uygun Müsamaha : Hoşgörü Müsamahakar : Hoşgörülü Müsamahalı : Hoşgörülü Müsamahasız : Hoşgörüsüz Müsavat : Eşitlik

Müsavi : Eşit

 

Müsbet : Olumlu

 

Müsebbip : 1.Nedenci 2.Sorumlu

 

Müseddes : 1.Altılık 2.Altıgen Müsekkin : Yatıştırıcı Müselles . Üçgen

Müselsel : Ardışık Müsennem : Tümsek Müsrif : Savurgan Müsriflik : Savurganlık Müstacel : İvedi Müstacelen : İvedilikle Müstaceliyet : İvedilik Müstahak : Yaraşır Müstahsil : Üretici Müstakbel : Gelecekteki

Müstakil : 1.Bağımsız 2.Ayrık Müstehlik : Tüketici Müstehzi : Alaycı Müstemleke : Sömürge Müstemlekeci : Sömürgeci

Müstemlekecilik : Sömürgecilik Müstenkif : Çekinser Müstesna : Ayral

Müsteşar : Bakan Yardımcısı Müsteşarlık : Bakan Yardımcılığı Müsteşrik : Doğubilimci

Müstevli : Yayılıcıayayılgan Müsvedde : Karalama Müsveddelik : Karalamalık

 

Müşahede : Gözlem Müşahede etmek : Gözlemlemek Müşahhas : Somut

Müşahit : Gözlemci Müşavir : Danışman Müşavirlik : Danışmanlık

Müşerref olmak : Onurlanmakaonur duymak

 

Müşfik : Sevecen

 

Müşkil : 1.Güçlük 2.Zorluk 3.Zor 4.Çetin

 

Müşkilat : Çetinlik Müşkil-pesend : Titiz Müştak : Türev Müşteki : Yakınmacı

Müştemelat : Eklentiler Müşterek : Ortak Müştereken : Ortaklaşa Müşteri : Alımcı

Mütalaa : 1.Değerlendirme 2.Görüş Mütalaa etmek : Değerlendirmek Mütareke : Ateşkes

Müteaddit : Birçok Müteaddit kereler : Birçok kez Müteahhit : Bağıtçı Müteahhitlik : Bağıtçılık Müteakiben : Ardından Müteakip : Ardıl

Mütebessim : Güleç

 

Mütecanis : Türdeş

 

Mütedeyyin : Dinselci

 

Müteessir olmak : 1.Etkilenmek 2.Üzülmek

 

Mütefekkir : Düşünür Mütehammil : Dayanımlı Mütehassıs : Uzman Mütehassıslık : Uzmanlık

Mütehassis etmek : Duygulandırmak Mütehassis olmak : Duygulanmak Mütekabil : Karşı

Mütekabiliyet : Karşılık

 

Mütekârip : Yakınsak Mütekasif : Koyulaşmışayoğunlaşmış Mütekasil : Üşengeç

Mütemadiyen : Sürekli Mütemayil : Eğilimli Mütenahi : Sonlanma

Mütenasip : 1.Orantılı 2.Uyumlu Müteradif : Anlamdaş Mütercim : Çevirmen Müteşebbis : Girişimci Müteşekkil : Oluşmuş Mütevazı : Alçakgönüllü Mütezayit : Artan

Müthiş : 1.Görkemli 2.Korkunç Müttefik : 1.Bağdaşık 2.Bağlaşık Müttehit : Birleşik

 

Müzakere : 1.Değerlendirme 2.Görüşme Müzayede : Açık artırma Müzekker : Eril

Müzeyyel : Ekli Müzmin : Süreğen Müzminleşmek : Süreğenleşmek Müzminlik : Süreğenlik

Myosotis : Kemekulağı

 

 

 

 

 

 

 

N

 

Naçar : Umarsız

 

Nadir : Seyrek Nadiren : Seyrekçeatek tük Nafaka : Geçimlik

Nafile : 1.Boşuna 2.Çoksal

 

Nağme : Ezgi Nah : Nanay Nahif : Cılız Nahiye : Bucak

Nahoş : 1.Tatsız 2.Sevimsiz Nail olmak : Erişmek Nakıs : Eksik

Nakış : Bezek

 

Nakışçı : Bezekçi Nakışçılık : Bezekçilik Nakışlamak : Bezeklemek

 

Nakışlı : Bezekli

 

Nakışsız : Bezeksiz

 

Nakil : 1Aktarım 2.İletim 3.Taşıma

 

Nakil vasıtası : Taşıt Nakkaş : Bezekçi Nakkaşlık : Bezekçilik

Nakletmek : 1.Aktarmak 2.İletmek Nakliyat : Taşımacılık Nakliyeci : Taşımacı Nakliyecilik : Taşımacılık

Nakşetmek : İşlemekaiz bırakmak Nakşolmak : İşlenmekaiz bırakmak Nal : Takav

Nalbant : Takavcı Nalbantlık : Takavcılık Nale : İnilti

Nalın : Takunya Nalıncı : Takunyacı Nallamak : Takavlamak Nallatmak : Takavlatmak Nam : 1.Ad 2.San 3.Ün Na-mert : Alçak

Na-müsait : Elverşsiz Na-mütenahi : Sonsuz Namzet : Aday

Nane : Narpız

 

Narenciye : Turunçgiller

 

Narkotik : Uyuşturucu Nasihat : Öğüt Nasihatçı : Öğütçü

Nasihat etmek : Öğütlemekaöğüt vermek

 

Nasip : Kutpay Nasyonalist : Ulusçu Nasyonalizm : Ulusçuluk Nasyonel : Ulusal

Na-tamam : Eksik Natık : Söylevci Natıka : Söylevsellik

Nativizm : Doğuştancılık Natuk : Söylevci Natür : Doğa

Natüralist : Doğalcı Natüralizm : Doğalcılık Natürel : Doğal

Natürist : Doğacı Natürizm : Doğacılık Natürmort : Ölüdoğa Nazar : Bakış Nazaran : Göre

Nazar boncuğu : Göz boncuğu

 

Nazar değdirmek : Göz değdirmek

 

Nazar değmek : 1.Göz değmek 2.Göze gelmek Nazar-ı dikkate almak : Göz önüne almak Nazarında : Gözünde

 

Nazari : 1.Kuramsal 2.Göreceli Nazariyat : Kuramlar Nazariye : Kuram Nazariyeci : Kuramcı Nazır : Bakan

Nazik : İnce Nazikane : İncelikle Naziklik : İncelik Nazil olmak : İnmek Nazire : Karşılık Nebat : Bitki

Nebatî : Bitkisel Nebi : Yalvaç Nebula : Bulut Nebülöz : Bulutsu Nebze : Az

Necabet : Soyluluk Necaset : Pislik Necat : Kurtuluş Neccar : Doğramacı Necdet : Yiğitlik Necip : Soylu

Nedamet : Yerinmeaildimlik Nefer : 1.Birey 2.Süer Nefes : Soluk

Nefes almak : 1.Solumakasoluk almak 2.Dinlenmek

 

Nefes çekmek : Fırt çekmek

 

Nefeslenmek : Soluklanmak Nefesli müzik aletleri : Üflemeli çalgılar Nefes üflemek : Üfürükçülük

Nefes vermek : Soluk vermek

 

Nefret : 1.İğrenme 2.Tiksinme Nefret etmek : 1.İğrenmek 2.Tiksinmek Negatif : 1.Eksi 2.Olumsuz 3.Eksiyük Nehir : Irmak

Ne kadar : 1.Nanca 2.Neçe 3.Nice 4.Kaça

 

Nekahet : Sayrılık ertesi Nekahet devresi : Argınlık dönemi Nektar : Balözü

Nem : Teril Nemlendirmek : Terillendirmek Nemlenmek : Terillenmek Nemli : Terilli

Nemsiz : Terilsiz Nema : Ürem Nemalanmak : Beslenmek Nemelazımcı : Duyarsız

Nemelazımcılık : Duyarsızlık Neolojism : Yeni sözcük Nesebî : Soysal

Nesep : Soy Nesib : Soylu Nesiç : Doku

Nesil : 1.Kuşak 2.Döl

 

Nesim : Esinti Nesimî : Esintisel Nessab : Soybilimci Neşir : Yayım

Neşredilmek : Yayımlanmak Neşretmek : Yayımlamak Neşriyat : Yayın

Netice : Sonuç Neticede : Sonuçta Neticelendirmek : Sonuçlandırmak Neticelenmek : Sonuçlanmak Neticeli : Sonuçlu

Neticesiz : Sonuçsuz

 

Network : Bilişimağ Neuzü billah : Tanrı'ya sığındık Neva : Ezgi

Nevaî : Ezgisel Nevale : Azık Nevi : Çeşit

Nevi şahsına münhasır : Özgeakendine özgü

 

Nevropat : Sinir sayrısı Nevrolog : Sinirbilimci Nevroloji : Sinirbilim Nevrolojik : Sinirbilimsel Nevroz : Sinir sayrılığı New wave : Yeni dalga Nezaket : İncelik

 

Nezaret : Gözetim

 

Nezaretçi : Gözetimci Nezarete almak : Gözetime almak Nezaret etmek . Gözetmek Nezarethane : Gözetimlik Nezdinde : 1.Yanında 2.Katında Nezih ortam : Seçkin ortam

Nezle : Dumağı

 

Nezle olmak : Dumağılanmak

 

Nick : Takmaad Nida : Ünlem Nigende : Teğel Nihai : Sonsal

Nihayet : 1.Sonunda 2.Son Nihayete erdirmek : Sonuçlandırmak Nikbin : İyimser

Nikbinlik : İyimserlik

 

Nil : Çiğit

 

Nil nehri : Çiğit ırmağı Nimbüs : Karabulut Nisbet : Oran

Nisbeten : 1.Oranla 2.Biraz Nisbi : 1.Oransal 2.Göreceli Nişan : Yavuk

Nişanlanmak : Yavuklanmak Nişanlı : Yavuklu Nişasta : Ket

 

Niyaz : Yakarı Niyaz etmek : Yakarmak Niyet : 1.Ağın 2.Tasar Niyetlenmek : Tasarlamak Nizam : Düzen

Nizami : Düzenli

 

Nizamname : Tüzük

 

Node : 1.Düğüm 2.Yumru Nodül : 1.Düğümcük 2.Yumrucuk Noksan : Eksik

Noksanlık : Eksiklik Noksansız : Eksiksiz Nokta : Yuv

Nokta-i nazar : Bakış açısı

 

Nominal : Adsal Nominal kıymet : Adsal değer Nominalist : Adsalcı Nominalizm : Adsalcılık Nominativ : Yalın

Norm : Genkural

 

Normal : 1.Olağan 2.Doğal Normalleşmek : 1.Olağanlaşmak 2.Doğallaşmak Normatif : Kuralcı

Nostalji : Özlem Nostaljik : Özlemsel Nosyon : Kavram Nöbet : Kezik

 

Nöbetçi : Kezikçi

 

Nötr : 1.Yansız 2.Yüksüz Nötralizasyon : 1.Yansızlaştırma 2.Yüksüzleştirme Numan : Kan

Numara : 1.Sayıt 2.Oyun Numaratör : Sayaç Numune : Örnek Numunelik : Örneklik Nur : Bavkaışık

Nurcu : Bavkçıaışıkçı

 

Nush : Öğüt Nutuk : Söylev Nü : Etren Nüans : Ayırtı Nüfus : Dirit Nüfuslu : Diritli

Nüfuz : 1.Etkinlik 2.Sinme Nüfuz etmek : 1.Etkimek 2.Sinmek Nükleer : Çekirdeksel

Nüks etmek : Depreşmek Nümayiş : Gösteriş Nümune : Örnek Nümunelik : Örneklik

Nüsha : 1.Sayı 2.Baskı 3.Elyazması

 

Nüve : Çekirdek

 

O

 

Obelisk : Dikilitaş

 

Obje : Nesne

 

Objektif : 1.Nesnel 2.Mercek Objektifleşmek : Nesnelleşmek Objektifleştirmek : Nesnelleştirmek Objektiflik : Nesnellik

Objektivist : Nesnelci Objektivite : Nesnellik Objektivizm : Nesnelcilik Obligasyon : Yükümlülük Observasyon : Gözlem Observatuvar : Gözlemevi Obsesif : Takınçlı Obsesyon : Takınç Obskürantist : Karanlıkçı

Obskürantizm : Karanlıkçılık Obstrüksiyon : Önlemeaengelleme Obstetrik : Doğumbilim

Odiyolog : İşitimbilimci Odiyoloji : İşitimbilim Odiyolojik : İşitimbilimsel Odiyometre : İşitimölçer Odiyovizüel : İşitsel-görsel Off-line : Çevrimdışı

O kadar : 1.Onca 2.O denli

 

Oksit : Pas

 

Oksitlenmek : Paslanmak Okyanus : Talay Oligarşi : Takımerki

Oligarşik : Takımerksel Ol vech ile : O biçimde Ombudsman : Kamu Denetçisi Omlet : Kaygana

Ondüle : Kıvrık Onkolog : Urbilimci Onkoloji : Urbilim Onkolojik : Urbilimsel On-line : Çevrimiçi Onomatope : Yansıma Ontolog : Varlıkbilimci Ontoloji : Varlıkbilim

Ontolojik : Varlıkbilimsel Operatör : 1.İşletmen 2.Onman Optik : Görsel

Optimal : En uygun Optimist : İyimser Optimizm : İyimserlik Optimum : Uygun değer Organ : Örgen

Organik : Örgensel Organizasyon : Düzenleme Organizatör : Düzenlemeci Organize etmek : Düzenlemek

 

Orjin : 1.Köken 2.Kaynak Orijinal : 1.Özgün 2.Asıl Orjinalite : Özgünlük Orijinallik : Özgünlük Ornitolog : Kuşbilimci Ornitoloji : Kuşbilim Ornitolojik : Kuşbilimsel Oryan : Doğu

Oryantal : Doğusal Oryantalist : Doğubilimci Oryantalizm : Doğubilim Osmanî : Osmanlı

Osmanlıca : Osmanlı Türkçesi

 

Osmoz : Geçişme Osteolog : Kemikbilimci Osteoloji : Kemikbilim Osteolojik : Kemikbilimsel Osurukağacı : Aylandız Oşinograf : Denizbilimci Oşinografi : Denizbilim Oşinografik : Denizbilimsel Otobibliyografi : Özkaynakça Otobiyografi : Özgeçmiş Otobiyografik : Özgeçmişsel Otojestiyon : Özyönetim Otokontrol : Özdenetim Otokrasi : Saltçılık

 

Otokrat : Saltçı Otokritik : Özeleştiri Otokton : Yerli Ottoman : Osmanlı Otomasyon : Özdevim Otomatik : Özdevimsel

Otomatikman : Kendiliğinden Otomatizm : Özdevim Otomobil : Araba Otomobilci : Arabacı Otomobilcilik : Arabacılık Otonom : Özerk

Otonomi : Özerklik Otoritarist : Yetkeci Otoritarizm : Yetkecilik Otorite : 1.Yetke 2.Yetkin Otoriter : Yetkeci Otorizasyon : Yetkilendirme Otosansür : Özdenetim

Out : Dışarı Output : Çıktı Outsider : Dışpaydaş Oval : Söbe Overnight : Gecelik Oyunbaz : Oyuncu

 

Ö

 

Ödem : Yumru Örf : Töre Örfen : Törece Örfi : Törel Öşür : Ondalık

Öşürcü : Ondalıkçı

 

Özel Kalem : Yazı İşleri

 

Özel Kalem Müdürü : Yazı İşleri Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Pabuç : Başmak a ayakkabı Pabuçluk : Başmaklık Padişah : Han

Padişahlık : Hanlık

 

Pafta : Yivleç Pagan : Çokkudaylı Paganist : Çokkudaycı Paganizm : Çokkudaycılık Paha : Değer

Paha biçilmez : Değer biçilmez

 

Pak : Pırıl Pakt : Antlaşma Palamar : Yoma Palamarcı : Yomacı

 

Palamarcılık : Yomacılık

 

Palamut : Pelit Paleograf : Eskiyazıbilimci Paleografi : Eskiyazıbilim Paleografik : Eskiyazıbilimsel Palmiye : Latanya

Palyaço : Soytarı

 

Palyaçoluk : Soytarılık Palyatif : 1.Etkisiz 2.Geçici 3.Örel Pampa : Bozkır

-Pan : Tüm Pandül : Sarkaç Panel : Açıkoturum Panik : Ürkü

Paniğe kapılmak : Ürkmek Paniklemek : Ürkmek Pankart : Uranlık Panorama : Tümgörü Panoramik : Tümgörüsel Pansiyon : Barınak Pansiyoncu : Barınakçı

Pansiyonculuk : Barınakçılık

 

Pansiyoner : Barınıcı Pantufla : Başmak a keçe terlik Pantürkist : TürklerciaTürkeliciaTurancı

Pantürkizm : Türklercilik a Türkelicilik a Turancılık

 

Panzehir : Ağıkıran

 

Panzehirotu : Ağıkıranotu Papazi : Bürümcük Para : Akça

Paradoks : Çelişki Paradoksal : Çelişkili Paraf : Adimcik Paragraf : Bölümce

Paralamak : Parçalamak

 

Paralel : 1.Koşut 2.Enlem Paralelist : Koşutçu Paralelizm : Koşutçuluk

Paralellik : 1.Koşutluk 2.Benzerlik Paralellik arz etmek : Benzemek Paralelyüz : Koşutyüz

Parametre : Değişken Parametrik : Değişken Parankima : Özekdoku Paranoya : İşkil Paranoyak : İşkilli Parantez : Ayraç Parapet : Küpeşte Paratoner : Yıldırımlık Parazit : Asalak

Parazitolog : Asalakbilimci Parazitoloji : Asalakbilim Parazitolojik : Asalakbilimsel Pardon : Bağışlayın

 

Parlamentarist : Saylavcı Parlamentarizm : Saylavcılık Parlamenter : Saylav Parlamento : Kamutay

Parola : Kipsöz Pars : Çine Parşömen : Tirşe Partisip : Ortaç

Part time : Yarımgün Pasif : Edilgin Paspal : Parsal

Patchwork : Yama işi Patinaj : Kızaklama Patojen : Sayrılıkçı Patolog : Sayrılıkbilimci Patoloji : Sayrılıkbilim

Patolojik : 1.Sayrılıksal 2.Sayrılıkbilimsel

 

Patriarkal : Ataerkil

 

Patron : 1.İşveren 2.Biçitabiçintilik Patronluk : İşverenlik Payanda : Destek

Paye : Orun

 

Payet : Sim

 

Payidar : 1.Bengi 2.Kalıcı Payitaht : Başkent Payvant : Köstek Pazubent : Kolçak

 

PC (Personel computer) : KB (Kişisel bilgisayar) Pedagog : Eğitimbilimci

Pedagoji : Eğitimbilim Pedagojik : 1.Eğitimsel 2.Eğitimbilimsel Pedal : Ayaklık

Peder : Babaaata Pederşahi : Ataerkil Pedikür : Ayakbakımı Pedikürcü : Ayakbakımcı Pedogog : Çocuk bilimci Pedogoji : Çocukbilim Pedogojik : Çocukbilimsel Pedolog : Toprakbilimci Pedoloji : Toprakbilim Pedolojik : Toprakbilimsel Pejmürde : Pılı

Pejoratif : Yergisel

 

Pekala : Peki Pelerin : Eğindirikasırtlık Pense : Kısaç

Pentafil çiçeği : Beşparmak çiçeği Perakende : Tekten Perakendeci : Tektenci

Perakendecilik : Tektencilik Perfeksiyonist : Yetkinci Perfeksiyonizm : Yetkincilik Performans : Başarım

 

Periferi : 1.Çevre 2.Kıyı

 

Periton : Karınzarı Peritonit : Karınzarı yangısı Periyodik : Süreli

Periyot : 1.Süre 2.Dönem 3.Aralık Perküsyon : Vurmalı çalgı Persepsiyonist : Algıcı Persepsiyonizm : Algıcılık Personalist : Kişiselci Personalizm : Kişiselcilik

Persona non grata : İstenmeyen kişi Perspektif : 1.Bakış açısı 2.Derinlik 3.Süreç Personel : 1.Çalışman 2.Kişi

Peruk : Takmasaç Peruka : Takmasaç Pervaz : Parvaz Pervasızca : Sakınmadan Pervin : Ülker

Pes : Yeter

 

Pes etmek : Yenilmek Pesimist : Kötümser Pesimizm : Kötümserlik Pespaye : Bayağı Pespayelik : Bayağılık Peş : Art

Peşin : Öndül

 

Peşinat : Öndül

 

Peşinatlı : Öndüllü Peşinatsız : Öndülsüz Peşinci : Öndülcü Peşinden : Ardından Peşinen : Önden

Peşin hüküm : Önyargı Peşin hükümlü : Önyargılı Peşin hükümsüz : Önyargısız Peşi sıra : Ardı sıra

Peşkeş : Armağan

 

Peşkeş çekmek : Armağan etmek

 

Peşkir : Peçete Peş peşe : Ardarda Peştamal : Futa Petrognozi : Bileşikbilim Petrografi : Kayaçbilim

Petrografik : Kayaçbilimsel Peyda etmek : Ortaya çıkarmak Peyda olmak : Ortaya çıkmak Peydahlamak : Ortaya çıkarmak Pey der pey : 1.Azar azar 2.Gitgide Peygamber : Yalvaç

Peygamber ağacı : Yalvaç ağacı Peygamber çiçeği . Yalvaççiçeği Peygamberdevesi : Pusuböceği Peygamber kuşu : Kuyruksalan Peygamberlik : Yalvaçlık

 

Peyk : Uydu Pezevenk : Ersekçi Pezevenklik : Ersekçilik Pide : Yufka

Pideci : Yufkacı Piknik : Kıraşı Pili : Kıvrım

Pilili etek : Kıvrımlı etek

 

Pilot : Uçman

 

Pilot bölge : Öncü bölge Pilotluk : Uçmanlık Pinel : Yeloku

Pinyal : Meç Pirina : Biriket Pistole : Püskürteç

Pişman : Yeringenaildim Pişmanlık : Yeringenlikaildimlik Pitoresk : Bedizlik

Piyata : Tabak Piyaz : Soğan Plaçka : Çapul Plaçkacı : Çapulcu Plaj : Kumsal Plajirist : Aşırmacı

Plajirizm : Aşırmacılık Plaket : Onurluk Plan : Tasar

 

Planet : Gezegen Planetaryum : Gökevi Planlamak : Tasarlamak Planlanmak : Tasarlanmak Planlı : Tasarlı

Plansız : Tasarsız Plantasyon : Tarım işletmesi Plasenta : Döldeşadöleşi Plasman : Yatırım

Platform : 1.Alan 2.Düzlem 3.Seki 4.Düzlük 5.Temel

 

Platin : Akaltın

 

Plato : 1.Düzlük 2.Yayla Platonik : 1.Platoncu 2.Düşsevisel Platonizm : Platonculuk

Play maker : Oyun kurucu Play off : Üstküme Plüralist : Çoğulcu Plüralizm : Çoğulculuk Plüviyometre : Yağışölçer

Plüviyometri : Yağışölçüm Podyum : Seki Polaroit : Bipşak Polifoni : Çokses

Polifonik : Çoksesli Poligam : Çokeşli Poligami : Çokeşlilik

Poligon : 1.Çokgen 2.Atış alanı

 

Polis : Güvenlikçiakarakolcu Polislik : Güvenlikçilikakarakolculuk Politeist : Çokkudaycı

Politeizm : Çokkudaycılık Pompa : Bişireç Ponpon : Püskül Porsiyon : Kişilik

Portatif : Gezeragezici Portmanto : Askılık Portör : Taşıyıcı Posta : Ulak

Postacı : Ulakçı Postacılık : Ulakçılık Postahane : Ulakevi Postalamak : Ulaklamak Poşet : Torba

Pota : Manka

 

Potalı atış : Mankalı atış Potasız atış : Mankasız atış Potpori : Karmaca

Poz : Duruş

 

Pozisyon : 1.Durum 2.Konum Pozitif : 1.Artı 2.Olumlu 3.Artı yük Pozitivist : Olgucu

Pozitivizm : Olguculuk Pozometre : Işıkölçer Pragmatik : Yararsal

 

Pragmatist : Yararcı Pragmatizm : Yararcılık Pranga : Bukağı

Pratik : 1.Kullanışlı 2.İşlevsel 3.Uygulama (lı) Pratikman : İşlevce

Pratikte : Uygulamada Prefiks : Önek Prens : Tigin Prenses : Kinz Prensip : İlke

Prensipleşmek : İlkeleşmek

 

Prensipli : İlkeli Prensip sahibi : İlkeli Prensipsiz : İlkesiz Pres : Baskı

Prese : Sıkılmış Presleme : Sıkıştırma Pres ütü : Sıkaçütü Prestij : Saygınlık

Prezant : 1.Tanıtımcı 2.Sunumcu Prezantabl : Gösterişli Prezantasyon : 1.Tanıtma 2.Sunma

Prezante etmek : 1.Tanıtmak 2.Sunmak

 

Prezervatif : Kaput Primitif : İlkel Primitivist : İlkelci Primitivizm : İlkelcilik

 

Printer : Basıcıayazıcı Probabilist : Olasılıkçı Probabilizm : Olasılıkçılık

Problem : 1.Sorun 2.Soru 3.Çözgü Problematik : Sorunsal Problemli : Sorunlu Problemsiz : Sorunsuz

Prodüksiyon : 1.Yapım 2.Üretim Prodüktif : 1.Üretken 2.Verimli Prodüktivite : 1.Üretkenlik 2.Verimlilik Prodüktör : 1.Yapımcı 2.Üretici Prodüktörlük : 1.Yapımcılık 2.Üreticilik Profesör : Bilmen

Profesörlük : Bilmenlik Program : İzlence Programcı : İzlenceci Programcılık : İzlencecilik Programlı : İzlenceli Programsız : İzlencesiz Programlamak : Kurmak Proje : 1.Tasarı 2.Taslak

Projeksiyon : 1.İzdüşüm 2.Yansıtma 3.Gösterim

 

Projektör : Işıldak Proleter : İşçi Proleterya : İşçi kesimi Prolog : Öndeyiş Prosedür : İzlek

 

Proses : 1.Süreç 2.Dizin Proses etmek : Dizinlemek Prostela : Önlük

Protesto : Kınama Protestocu : Kınamacı Prototip : Tekörnek Provokasyon : Kışkırtma Provokatör : Kışkırtmacı Provoke etmek : Kışkırtmak Provoke olmak : Kışkırmak Prömiyer : Açılışailk gösteri Psikanalist : Tinçözümcü Psikanaliz : Tinçözüm Psikanalitik : Tinçözümsel

Psikolengüist : Tinseldilbilimci Psikolengüistik : Tinseldilbilim Psikolog : Tinbilimci

Psikoloji : Tinbilim Psikolojik : 1.Tinsel 2.Tinbilimsel Psişik : Tinsel

Pub : İçkilik Pulluk : Köten Put : Burkat

Putlaşmak : Burkatlaşmak Putlaştırmak : Burkatlaştırmak Putperest : Burkatçı Putperestlik : Burkatçılık

 

Putrel : Kirişlik Puzzle : Yapboz Pülverizatör : Püskürteç Püre : Ezme

Pürist : Özleştirmen

 

Pürizm : Özleştirmenlik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Rab : Tanrı Rabbanî : Tanrısal Rabbena : Tanrımız Rabıta : 1.Bağ 2.%lgi Radde : Kerte

Radikal : 1.Kökten 2.Köktenci 3.Köklü 4.Uç

 

Radikalist : Köktenci Radikalizm : Köktencilik Radyasyon : 1.Işıma 2.Işınım

Radyatör : 1.Petek 2.Isıtaç 3.Soğutaç

 

Radyo : Dinleç Radyoaktif : Işetkil Radyoaktivite : Işetki Radyometre : Işınölçer Raf : Terek

Rafinaj : Arıtım Rafine : Arıtılmış Rafineri : Arıtımlık Rafizi : Kızılbaş

 

Rağbet : 1.%stek 2.Beğeni Rağmen : Karşın Rahman : Esirgeyici

Rahmet : 1.Esirgeme 2.Yağmur Rakam : 1.Sayı 2.Sayıt Raket : Tokaç

Rakım : Yükselti

 

Rakkas : Sarkaç Rambursman : 1.Ödeme 2.Geri ödeme Rampa : Yokuş

Randevu : Buluşma

 

Randevuevi : Genelev Randıman : Verim Randımanlı : Verimli Randımansız : Verimsiz Rant : 1.Getirim 2.Lüp

Rantabilite : 1.Getirimlilik 2.Verimlilik 3.Kazançlılık Rantabl : 1.Getirimli 2.Verimli 3.Kazançlı Rantçı : 1.Lüpçü 2.Getirimci

Rantçılık : 1.Lüpçülük 2.Getirimcilik Rantiye : 1.Lüpçü 2.Getirimci Rantiyeci : 1.Lüpçü 2.Getirimci

Rantiyecilik : 1.Lüpçülük 2.Getirimcilik

 

Rapor : Bildirge

 

Raportör : Bildirgeci Rapor vermek : Bildirgelemek Raptiye : %leç

Raptiyelemek : %leçlemek

 

Raptiyelenmek : %leçlenmek

 

Rasat : Gözlem Rasathane : Gözlemevi Rasyo : Oran

Rasyonal : 1.Us 2.Ussal Rasyonalist : Usçu Rasyonalizasyon : Ussallaştırma Rasyonalizm : Usçuluk

Rasyonel : Ussal a gerçel Rasyonel sayılar : Tüm sayılar Ray : Demiryol

Rayına koymak : Yoluna koymak Rayiç : 1.Geçer 2.Eder Rayiha : Koku

Razı olmak : Gönül indirmek Reaksiyon : 1.Tepki 2.Tepkime Realist : Gerçekçi

Realite : Gerçeklik

 

Realizasyon : 1.Gerçekleştirme 2.Kazanç satışı Realize etmek : Gerçekleştirmek Realizm : Gerçekçilik

Recmetmek : Taşlamak Redaksiyon : Düzeltme Redakte : Düzelti Redaktör : Düzeltmen Redüksiyon : %ndirgeme Redüktör : %ndirgeç

Reel : Gerçel

 

Refah : Gönenç

 

Refakat : Eşlik

 

Refakatçi : Eşlikçi Referandum : Kamuoylaması Refleks : Tepke

Reflektör : Yansıtaç Refüze etmek : Geri çevirmek Refüze olmak : Geri çevrilmek Regülasyon : 1.Tüzük 2.Yönetmelik Regülatör : Düzenleç

Regüle etmek : Düzenlemek Rehabilitasyon : %yileştirme Rehabilite etmek : %yileştirmek Rehavet : Uyuşukluk

Rehber : Kılavuz

 

Rehberlik : Kılavuzluk Rehin : Tutu Rehinci : Tutucu Rehine : Tutu

Rehineci : Tutucu

 

Reis : Başkan

 

Reis-i cumhur : Kamuerki Başkanı Reisü'l-küttab : Başyazman Reji : Yönetim

Rejisör : Yönetmen Rejisörlük : Yönetmenlik Reklam : Tanıtım Reklamcı : Tanıtman Reklamcılık : Tanıtmanlık

Relativ : 1.Bağıntılı 2.Göreceli

 

Relativist : 1.Bağıntıcı 2.Görececi

 

Relativizm : 1.Bağıntıcılık 2.Görececilik

 

Remiz : Simge Rencide etmek : %ncitmek Rencide olmak : %ncinmek Rençber : Eğneratarım işçisi Rende : Yontaç

Rendelemek : Yontaçlamak Renin : 1.%nilti 2.Haykırış Repertuar : Dağarcık Reprint : Eşbaskı

Re'sen : 1.Danışmaksızın 2.Açıklamaksızın

 

Reseptör : Almaç Resesyon : Durgunluk Resim : Bediz

Resimci : Bedizci Resimcilik : Bedizcilik Resimlemek : Bedizlemek Resimli : Bedizli

Resimsiz : Bedizsiz Resmetmek : Bedizlemek Resmî : Kamusal

Resmî merasim : Kamusal tören

 

Ressam : Bedizci

 

Ressamlık : Bedizcilik Restorasyon : 1.Onarım 2.Yenileme Restore etmek : 1.Onarmak 2.Yenilemek Resul : Yalvaç

Reşit : Yetişkin

 

Retorik : 1.Sözbilim 2.Sözbilimsel 2.Sözsel

 

Retrospektif : 1.Geriye dönük 2.Dünden bugüne

 

Reva : Uygun

 

Reva görmek : Uygun görmek Revac : 1.Sürüm 2.Geçerlik Revacda : 1.Sürümlü 2.Geçerli Revalüasyon : Değer artırma Revalüe etmek : Değer artırmak Revnak : Bezek

Revzen : Pencere

 

Rey : Oy

 

Reye sunmak : Oylamak

 

Rey vermek : Oylamakaoy vermek Rezerv : Kaynak Rezervasyon : Ayırtım Rezerve : Ayırtımlı

Rezidans : Konut

 

Rezistans : Direnç

 

Riayet etmek : Gözetmek a uymak

 

Rimel : Rastık Rimellemek : Rastıklamak Rimelli : Rastıklı

Rimelsiz : Rastıksız Risalet : Yalvaçlık Risk : Çekince Rivayet : Söylenti Riya : %kiyüzlülük Riyakar : %kiyüzlü

Riyakarane : %kiyüzlüce

 

Riyakarlık : %kiyüzlülük

 

Riyaset : Başkanlık Riyaziye : %şlembilim Riziko : Çekince

Roka (Rumca) : Kıvırcık Romen rakamları : Roma sayıları Rosto : Dilet

Rostoluk : Diletlik Rotasyon : Döngü Rozbif : Dilet

Rölatif : 1.Bağıntıl 2.Bağıl Rölativist : Bağıntıcı Rölativite : Bağıntı Rölativizm : Bağıntıcılık Rölyef : Kabartma Rönesans : Diriliş

Röportaj : 1.Görüşme 2.Söyleşi

 

Röprodüksiyon : Özdeşbaskı

 

Rötar : Gecikme Rötarlı : Gecikmeli Rötarsız : Gecikmesiz Rötuş : Düzeltme Rötuşlu : Düzeltmeli Rötuşsuz : Düzeltmesiz Ruam : Sakağı

Rubai : Dörtlü Ruh : Tin Ruhani : Tinse

Ruhbilim : Tinbilim

 

Ruhbilimsel : Tinbilimsel

 

Ruhen : Tince Ruhi : Tinsel Ruhiyat : Tinbilim Ruhsal : Tinsel

Ruj : Dudaklık Rulo : Tomar Rumuz : Simge Rutubet : Teril

Rutubetlendirmek : Terillendirmek Rutubetlenmek : Terillenmek Rutubetli : Terilli

Rutubetsiz : Terilsiz Ruzname : Günce Rücû etmek : Caymak Rüçhan : Öncelik Rüstak : Köysel

Rüstik : Köysel

 

Rüşt : Erginlikayetişkinlik Rüştiye mektebi : Ortaokul Rüya : Düş

Rüya tabirleri : Düş yorumları

 

Rüzgar : Yel

 

Rüzgargülü : Yeloku

 

 

 

 

 

S

 

 

 

Saadet : Mutamutluluk Saat : Güngen Saatçi : Güngenci

 

Saatçilik : Güngencilik Saatli : Güngenli Saatlik : Güngenlik Saatsiz : Güngensiz Saba : Esinti

Sabah : Gündüz Sabahçı : Gündüzcü Sabahki : Gündüzkü

Sabahlamak : Gündüzlemek Sabahları : Gündüzleri Sabahleyin : Gündüzleyin Sabahlık : Gündüzlük

Sabır : Dayanç a çıdam

 

Sabırlı : Dayançlı a çıdamlı

 

Sabırsız : 1.Dayançsız a çıdamsız 2.%vecen Sabırsızlanmak : Dayançsızlanmak a çıdamsızlanmak Sabırsızlık : 1.Dayançsızlık a çıdamsızlık 2.%vecenlik Sabi : Çoluk

Sabit : 1.Durağan 2.Duruk 3.Kanıtlanmış 4.Kesin

 

Sabit fikir : Saplantı Sabit fikirli : Saplantılı Sabitlemek : Duruklaştırmak Sabitleşmek : Duruklaşmak Sabitleştirmek : Duruklaştırmak

Sabretmek : 1.Dayanmak 2.Katlanmak

 

Sabun : Çöven Sabuncu : Çövenci Sabunculuk : Çövencilik Sabun-hane : Çövenevi

 

Sabunlamak : Çövenlemek Sabunlanmak : Çövenlenmek Sabunlaşmak : Çövenleşmek Sabunlatmak : Çövenletmek Sabunlu : Çövenli

Sabunluk : Çövenlemek Sabun otu : Çövenotu Sabunsu : Çövensi Sabunsuz : Çövensiz Sabun taşı : Çöventaşı Saçula : Kip

Sadakat : Bağlılık Sadaret : Başbakanlık Sade : Yalın

Sadece : 1.Yalnızca ® Yalınca 2.Ancak Sadede gelmek : Öze gelmek Sadeleşmek : Yalınlaşmak Sadeleştirmek : Yalınlaştırmak Sadelik : Yalınlık

Sadık : Bağlı

 

Sadrazam : Başbakan Sadrazamlık : Başbakanlık Saf : 1.Katışıksız 2.Bön Safahat : Evreler

Safha : Evre Safkan : Arıkan Safra : Öd

Safrakesesi : Ödkesesi

 

Saf tutmak : Sıralanmak

 

Saha : Alan Sahaf : Betikçi Sahi : Gerçekten Sahici : Gerçek

Sahiden : Gerçekten Sahih : Sağlamagerçek Sahil : 1.Kıyı 2.Kumsal Sahip : %ye

Sahip çıkmak : Kollamak

 

Sahipli : %yeli Sahiplik : %yelik Sahipsiz : %yesiz Sahra : 1.Ova 2.Çöl Saik : %tki

Sâika : Yıldırım

 

Sair : Öbür

 

Sair-fi’l-menam : Uyurgezer

 

Sakar : Sarsak Sakarca : Sarsakça Sakarlık : Sarsaklık Sakat : Sökel

Sakatlanmak : Sökelmek Sakin : 1.Dingin 2.Durgun Sakince : Usulca

Sakinleşmek : 1.Dinmek 2.Durulmak 3.Yatışmak

 

Sakmunya : Bingözotu Salahiyet : Yetki Salahiyetli : Yetkili Salahiyetsiz : Yetkisiz

 

Salamanje : Yemek odası Salatalık : Hıyar Salim : Esen

Salimen : Esenlikle Salip : Haç Salname : Yıllık Salsâl : Balçık Salsâlî : Balçıksı Saltanat : Kağanlık

Salyangoz : Sümüklüböcek

 

Samimi : %çten Samimiyet : %çtenlik Sam yeli : Çöl yeli Sanat : Dörüt Sanatçı : Dörütmen

Sanatkar : Dörütmen

 

Sanem : Burkat Sanitasyon : Sağlık Koruma Sansasyon : Dalgalanma Sansasyonel : Dalgalandırıcı Sansüalist : Duyumcu Sansüalizm : Duyumculuk Santimantal : Duygusal Santimantalist : Duygusalcı Santimantalite : Duygusallık Santimantalizm : Duygusalcılık Santra : Ortayuvar

Santrifüj : Özekkaç

 

Sara : Tutarık

 

Sarahat : 1.Belginlikabelirginlik 2.Açıklık

 

Sarahaten : Açıkça Sarfiyat : Gider Sarhoş : Esrik

Sarhoş edici : Esritici Sarhoş etmek : Esritmek Sarhoşluk : Esriklik Sarhoş olmak : Esrimek Sari : Bulaşıcıabulaşkan

Sarih : 1.Belginabelirgin 2.Açık

 

Sathen : Yüzeyce Sathi : Yüzeysel Satıh : Yüzey Satir : Yergi Satirik : Yergisel

Satürn : Sekendiz Sauna : Buğulu yunak Savt : Ses

Savtî : Sesli Sayfiye : Yazlık Saz : Kopuz Scanner : Tarayıcı

Science fiction : Bilimkurgu

 

Seans : Oturum

 

Sebat : Direşim Sebat etmek : Direşmek Sebatkar : Direşkenadireşimci Sebatlı : Direşimli

Sebatsız : Direşimsiz

 

Sebebiyet vermek : 1.Neden olmak 2.Yol açmak

 

Sebep : Neden Sebepli : Nedenli Sebepsiz : Nedensiz Sebze : Yeşillik Sebzeci : Yeşillikçi Seccade : Namazlağı Seciye : Özyapı

Seda : Ses

 

Sedalı : 1.Sesli 2.Ünlü Sedasız : 1.Sessiz 2.Ünsüz Sedatif : Yatıştırıcı

Sedimantasyon : 1.Çökelme 2.Tortullaşma Sedimatolog : Tortulbilimci Sedimatoloji : Tortulbilim Sedimatolojik : Tortulbilimsel

Sefalet : Yoksulluk Sefaret : 1.Büyükelçilik 2.Elçilik Sefarethane : 1.Büyükelçilik 2.Elçilik Sefer : 1.Yolculuk 2.Akın 3.Kez Seferber : %şbirlikçi

Seferberlik : %şbirliği

 

Seferi : Yolcu Sefer tası : Aştası Sefil : Yoksul Sefillik : Yoksulluk

Sefir : 1.Büyükelçi 2.Elçi Segmantasyon : Kesimleme Seher : Tansal

 

Sehim : Pay Sehven : Yanlışlıkla Sek : Tini

Sekans : Ayrım Sekreter : Yazman Sekreterlik : Yazmanlık Sekreterya : Yazmanlık Seksiyon : Bölüm

Sekte : Durgu Sektör : Kesim Sektörel : Kesimsel Selamet : Esenlik Selametle : Esenlikle Selaset : Akıcılık Selef : Öncel

Self servis : Seçal

 

Sema : Gök

 

Semantik : 1.Anlambilgisi 2.Anlamsal

 

Semaver : Kaynavuk Semavi : Göksel Sembol : Simge

Sembolleşmek : Simgeleşmek Sembolik : Simgesel Sembolist : Simgeci

Sembolize etmek : Simgelemek

 

Sembolizm : Simgecilik Semere : 1.Verim 2.Yarar 3.Sonuç Semî : %şitsel

Semiyolog : %mbilimci

 

Semiyoloji : %mbilim

 

Semiyolojik : %mbilimsel

 

Sempati : 1.Sevimlilik 2.Sıcaklık 3.Cana yakınlık Sempatik : 1.Sevimli 2.Sıcak 3.Cana yakın Sempatizan : Duygudaşayandaş

Sempozyum : Bilgi şöleni Semptom : Belirti Semt : Yöre

Sena etmek : Övmek Sendrom : 1.Belgi 2.Sıkıntı Sene : Yıl

Senelik : Yıllık

 

Senet : Belgit Senetli : Belgitli Senetsiz : Belgitsiz Seng : Taş

Senkron : Eşan

 

Senkronik : Eşanlı Senkronizasyon : Eşleme Senkronize : Eşanlı Senkronizm : Eşanlılık Sentaks : Sözdizimi Sentaktik : Sözdizimsel Sentetik : Bileşik

Sentez : Bileşim

 

Septik : Kuşkucu Septisizm : Kuşkuculuk Ser : Baş

Seramik : Kilişi

 

Serap : Ilgım

 

Serbest : 1.Bağımsız 2.Pinek Serbestî : Bağımsızlık Serbestiyet : Bağımsızlık Serbestlik : Bağımsızlık Serd etmek : Öne sürmek Seremoni : Tören

Sergerde : Elebaşı Sergerdelik : Elebaşılık Sergüzeşt : Serüven Seri : Dizi

Seri : Hızlı Serpantin : Yılantaşı Serpuş : Başlık Sersem : Sangı

Sersemlemek : Sangılamak Sersemlik : Sangılık Serseri : Hayta Serserice : Haytaca

Serserileşmek : Haytalaşmak Serserilik : Haytalık Server : Sunucu

Servet : Varlık Sevda : Sevgi Seviye : Düzey Seviyeli : Düzeyli

Seviyesiz : Düzeysiz

 

Seviyesizlik : Düzeysizlik

 

Sevk : 1.Güdüm 2.Gönderme

 

Sevk etmek : Göndermek

 

Sevkiyat : Gönderim

 

Sevk ve idare : Güdümlü yönetim

 

Seyahat : Gezi Seyahatname : Gezilik Seyir : 1.Yolculuk 2.Gidiş Seyirci : %zleyici

Seyirlik : Görümlük

 

Seylanî : Seylantaşı Seyretmek : %zlemek Seyyah : Gezgin Seyyar : GezeraGezici Seyyare : Gezegen

Sezon : 1.Sürem 2.Dönem Show : Gösteri Showroom : Sergievi Sıbyan : Çocuk

Sıbyan mektebi : %lkokul

 

Sıfat : 1.Niteçaönad 2.Nitelik 3.San 4.Yüz

 

Sıfat fiil : Ortaçaniteç eylem

 

Sıhhat : Sağlık

 

Sıhhatler olsun : Sağlıcaklarasağlıcak olsun

 

Sıhhatli : 1.Sağlıklı 2.Doğru Sıhhatsiz : 1.Sağlıksız 2.Kuşkulu Sıhhi : 1.Sağlıksal 2.Sağlıklı Sıhhıyeci : Sağlıkçı

Sıklet : Ağırlık

 

Sınıf : 1.Öğrenek 2.Katman

 

Sınıflamak : Bölümlemek

 

Sınıflandırmak : Bölümlendirmek Sınıflaşmak : Bölümleşmek Sırf : Salt

Sibernetik : Güdümbilim

 

Siga : Kip Sigara : Sipsi Sihir : Büyü

Sihirbaz : Büyücü Sihirbazlık : Büyücülük Sihirli : Büyülü

Sihrî : Büyüsel Siklamen : Tavşankulağı Silah : Pusat

Silahçı : Pusatçı Silahçılık : Pusatçılık Silahla : Pusatla

Silahlandırmak : Pusatlandırmak Silahlanmak : Pusatlanmak Silahlı : Pusatlı

Silahsız : Pusatsız

 

Silahsızlanmak : Pusatsızlanmak

 

Silindir : Kubur Silindirik : Kubursal Silindirli : Kuburlu Siluet : Karaltı

Sim : Gümüş

 

Sima : Bet Simaen : Betçe Simsar : Aracı

 

Simsarlık : Aracılık Simsiyah : Kapkara Simültan : Dilmaç

Simültane tercüme : Andaş çeviri Simültanör : Dilmaç Sinagog : Havra

Sincap : Teygun

 

Sincerf : Sülügen Sine : 1.Göğüs 2.Bağır Sinerji : Görevdeşlik Sini : Tepsi

Sinolog : Tabgaçbilimci Sinoloji : Tabgaçbilim Sinolojik : Tabgaçbilimsel Sinonim : Anlamdaş Sipahi : Süer

Sipahilik : Süerlik

 

Sipariş : Ismarlama Siper : 1.Korunak 2.Dulda Sirayet etmek : Bulaşmak

Sîret : 1.Yaradılış 2.Yaşamöyküsü

 

Siriderya : Seyhun Sirkülasyon : Dolaşım Sirküler : Genelge Sirrus : Saçak bulut Sismik : Depremsel

Sismograf : Depremölçer Sismolog : Deprembilimci Sismoloji : Deprembilim

 

Sismolojik : Deprembilimsel Sismometre : Depremölçer Sistem : Dizge

Sistematik : Dizgesel Sistemleşmek : Dizgeleşmek Sistemleştirmek : Dizgeleştirmek Sistemli : Dizgeli

Sistemsiz : Dizgesiz Sistemsizlik : Dizgesizlik Sistit : Siytoru

Sitadiye : Uzaklıkölçer

 

Sitem : 1.Çıkışma 2.Gücenme Sitem etmek : 1.Çıkışmak 2.Gücenmek Sitemkâr : Çıkışmacı

Sitemkârane : 1.Çıkışarak 2.Gücenerek

 

Sitolog : Gözebilimci Sitoloji : Gözebilim Sitolojik : Gözebilimsel Sittin sene : Altmış yıl Siyah : Kara

Siyahımsı : Karamsı

 

Siyahımtrak : Karamtrak Siyahî : Karal Siyahlaşmak : Kararmak Siyahlatmak : Karartmak Siyahlık : Karalık Skamonya : Bingözotu Skeç : Oyuncuk

Ski : Kayak

 

Skor : 1.Durum 2.Sonuç 3.Sayı

 

Skrayper : Kazaç Slogan : 1.Uran 2.Savsöz Snop : Züppe

Sofi : Gizemselci Sofist : Bilgiç Sofizm : Bilgiçlik Softa : Bağnaz Softaca : Bağnazca

Softalaşmak : Bağnazlaşmak

 

Softalık : Bağnazlık Software : Yazılım Sohbet : Söyleşi

Sohbet etmek : Söyleşmek Solidarite : Dayanışma Solidarist : Dayanışmacı Solidarizm : Dayanışmacılık Solipsizm : Tekbencilik Solüsyon : Çözelti

Sorgu hâkimi : Sorguç Sorgusuz sualsiz : Sorusuz sorgusuz Sosyal : Toplumsal

Sosyalist : Toplumcu Sosyalizasyon : Toplumsallaştırma Sosyalizm : Toplumculuk Sosyalleşme : Toplumsallaşma Sosyalleştirme : Toplumsallaştırma Sosyallik : Toplumsallık

Sosyo : Toplumsal

 

Sosyolog : Toplumbilimci

 

Sosyoloji : Toplumbilim Sosyolojik : 1.Toplumbilimsel 2.Toplumsal Sömestr : Yarıyıl

Spekülasyon : 1.Kurgu 2.Vurgun

 

Spekülatif : 1.Kurgusal 2.Vurgunsal Spekülatör : 1.Kurgucu 2.Vurguncu Spesifik : Özgül

Spesiyal : Özel Spesiyalite : Özel yemek Spiker : Konuşman Spikerlik : Konuşmanlık Spiritualist : Tinselci Spiritualizm : Tinselcilik Sponsor : Destekçi Sponsorluk : Destekçilik

Spontane : 1.Anlık 2.Kendiliğinden

 

Sprey : Püskürteç Stabilizasyon : Dengeleme Sitabilizatör : Dengeleyici

Stabilize etmek : 1.Dengelemek 2.Düzlemek

 

Stabilize yol : Yolak Staj : Yetişim Stajyer : Yetişimci

Stajyerlik : Yetişimcilik

 

Stalagmit : Dikit Standart : Ölçün Standartlaşma : Ölçünleşme

Standartlaştırma : Ölçünleştirme

 

Stand-by : 1.Yedek 2.Destek 3.Bekleme

 

Stand-up : Sözçatarlık

 

Stand-up komedi : Sözçatarlık güldürüsü

 

Stand-up komedyen : Sözçatar

 

Star : Yıldız

 

Start : Çıkış ® Çıkım 2.Başlat

 

Start vermek : Başlatmak

 

Statik : 1.Durgun 2.Dengesel 3. Durambilim

 

Statü : 1.Tüzük 2.Konum Steno : 1.%myazım 2.%myazımcı Stenograf : %myazımcı Stenografi : %myazım

Step : Bozkır

 

Stepne : Yedek teker Steril : Arınık Sterilize : Arıtılmış

Sterilizasyon : Arıtma

 

Sticker : Çıkartma

 

Stil : Biçem Stilist : Biçemci Stilizm : Biçemcilik Stoaist : Zenoncu Stoaizm : Zenonculuk Stok : Yığım

Stokaj : Yığımlama

 

Stokçu : Yığımcı Stokçuluk : Yığımcılık Stok etmek : Yığımlamak Stoklamak : Yığımlamak

 

Stok yapmak : Yığımlamak

 

Stop : Dur

 

Stopaj : Kesinti Stop etmek : Durmak Strapless : Askısız Stratiograf : Katmanbilimci Stratiografi : Katmanbilim

Stratiografik : Katmanbilimsel Stratosfer : Katyuvar Stratus : Katman bulut Stres : Gerginlik

Strese girmek : Gerilmek Steretching : Germe Strüktür : Yapı Strüktüralist : Yapısalcı Strüktüralizm : Yapısalcılık Strüktürel : Yapısal Stüasyon : Konum

Sual : Soru

 

Sualsiz sorgusuz : Sorusuz sorgusuz Sûde : 1.Sürmüş 2.Sürülmüş Sufle : Fısıltı

Suflör : Fısıltıcı

 

Suflörlük : Fısıltıcılık

 

Su-i istimal : 1.Kötüye kullanma 2.Yolsuzluk

 

Su-i niyet : Karağınlık Sukut-ı hayal : Düşkırıklığı Sulh : Barış

Sulhen : Barışla

 

Sulhname : Barış belgesi Sulhperver : Barışsever Sulta : Yetke

Suni : Yapay Sunilik : Yapaylık Supleman : Ek Suples : Esneklik Sûr : Boru

Surat : Yüz

 

Suratsız : Somurtkan

 

Suret : 1.Kılık 2.Dışyüz 3.Betim 4.Özdeş

 

Su rezenesi : Su baldıranı

 

Susam : Küncü Susam çiçeği : Küncü çiçeği Susam yağı : Küncü yağı Susta : Yay

Sustalı : 1.Yaylı 2.Çakı Su terazisi : Eğimölçer Sübjektif : Öznel Sübjektivist : Öznelci Sübjektivite : Öznellik Sübjektivizm : Öznelcilik

Sübut : 1.Gerçekleşme 2.Kanıtlama Sübvanse etmek : Desteklemek Sübvansiyon : Destekleme

Süffiks : Sonek

 

Süje : 1.Konu 2.Özne

 

Sükunet : 1.Dinginlik 2.Durgunluk 3.Suskunluk

 

Sükut : Suskuasusma

 

Sülasi : Üçlü Süline : Kamış böceği Sümerolog : Sümerbilimci Sümeroloji : Sümerbilim Sümerolojik : Sümerbilimsel Süngüç : Sere

Sürat : Hız Süratle : Hızla Süratli : Hızlı Süreyya : Ülker

Sürmedân : Sürmelik

 

Sürmenaj : Bitkinlik Sürmenaj olmak : Bitkinleşmek Sürrealist : Gerçeküstücü Sürrealite : Gerçeküstü Sürrealizm : Gerçeküstücülük Süspansiyon : Asıltı

Sütun : Duraç

 

Süvari : AtlıaEşkinci

 

Swift : Hızlı

 

 

 

 

 

K

 

 

 

Kad : Sevinçli

 

Kafak : Tan

 

Kafak sökmek : Tan ağarmak

 

Kahadet : Tanıklık Kahadet parmağı : %mparmak Kahane : Ülküsel

 

Kahbaz : 1.Doğan 2.Yiğit 3.Çevik 4.Becerikli

 

Kaheser : Başyapıt

 

Kahıs : Kişi Kahin : Sunkur Kahinci : Sunkurcu Kahit : Tanık Kahitlik : Tanıklık

Kahitlik etmek : 1.Tanıklamak 2.Doğrulamak

 

Kahsi : Kişisel Kahsiyet : 1.Kişilik 2.Kişi Kahsiyetli : Kişilikli Kahsiyetsiz : Kişiliksiz Kahsiyetsizlik : Kişiliksizlik Kair : Ozan

Kairane : Ozanca Kairlik : Ozanlık Kakâyık : Gelincik Kalaki : Kalcık Kalgam : Çumor Kalvar : Tuman Kamanizt : Kaman

Kamanizm : Kamanlık Kamata : Gürültüapatırtı Kamatacı : Gürültücüapatırtıcı Kamatalı : Gürültülüapatırtılı

Kan : 1.Ün 2.Saygınlık 3.Yücelik Kandellemek : Aşırtmak Kanjan : Yanardöner Kanjanlı : Yanardönerli

 

Kanlı : Ünlü Kans : Uğur Kanslı : Uğurlu

Kanslılık : Uğurluluk Kanssız : Uğursuz Kanssızlık : Uğursuzluk Kaphane : Kap ocağı Karap : Süci

Karapçı : Sücimen Karapçılık : Sücimenlik Karaphane : Sücievi Karbon : Karakabarcık Karj : Dolum

Karj etmek : 1.Dolmak 2.Algılamak

 

Kark : Doğu Karki : Doğusal Karkiyat : Doğubilim

Karkiyatçı : Doğubilimci

 

Kart : Koşul

 

Kartınca : Koşulunca

 

Kart koşmak : Koşul öne sürmek

 

Kartlamak : Koşullamak Kartlandırmak : 1.Koşullandırmak 2.Güdülemek Kartlanmak : 1.Koşullanmak 2.Güdülenmek Kartlaşmak : Koşullaşmak

Kartlı : Koşullu Kartname : Koşul belgesi Kartsız : Koşulsuz

Kaşaa : 1.Parıltı 2.Gösteriş

 

Kaşaalı : 1.Parıltılı  2.Gösterişli Kaşkoloz : Kaşkın Katafat : Cafcaf

Katafatlı : Cafcaflı Kato : Köşk Kâyân : Değer

Kayet : Türkçede kullanılmasına gerek yoktur.

 

Keamet : Uğursuzluk Keametli : Uğursuz Kebeke : 1.Örgüt 2.Ağ Kebnem : Çiy

Kecere : Soyağacı

 

Keffaf : Saydam Keffaflaşmak : Saydamlaşmak Keffaflaştırmak : Saydamlaştırmak Keffaflık : Saydamlık

Kefkat : Sevecenlik Kefkatli : Sevecen Kehir : Kent Kehircilik : Kentçilik

Kehirlerarası : Kentlerarası

 

Kehirleşme : Kentleşme

 

Kehirli : Kentli Kehr : Ay Kehvani : Kösnül Kehvet : Kösnü

Kehvetli : Kösnülü Kehvetperest : Kösnük Kehvetsiz : Kösnüsüz

 

Kekil : 1.Biçim 2.Taslak 3.Yoldam

 

Kekilci : Biçimci Kekilcilik : Biçimcilik Kekillendirmek : Biçimlendirmek Kekillenmek : Biçimlenmek Kekilli : Biçimli

Kekilsiz : Biçimsiz Keklen : Biçimce Kekli : Biçimsel Kelale : Çağlayan Ker : Kötülük Kerait : Koşullar Keref : Onur

Keref azası : Onur üyesi Kereflendirmek : Onurlandırmak Kereflenmek : Onurlanmak Kerefli : Onurlu

Keref misafiri : Onur konuğu Kerefsiz : 1.Onursuz 2.Alçak Kerefsizlik : 1Onursuzluk 2.Alçaklık Kerh : %rdeleme

Kerh etmek : %rdelemek Kevk : %stek Kevketlü : Ulu

Kevklendirmek : %steklendirmek

 

Kevkli : %stekli Kevksiz : %steksiz Keytanörümceği : Uzörümcek Keytansaçı : Küskütotu

 

Kiar : Belgi

 

Kiddet : 1.Yeğinlik 2.Sertlik Kiddetli : 1.Yeğin 2.Sert Kiddetle : 1.Yeğince 2.Sertçe Kiddetlenmek : Yeğinleşmek Kifa : Sağalma

Kifa bulmak : Sağalmak Kifahen : Sözle Kifahi : Sözel

Kifahi edebiyat : Sözel yazın Kifahi olarak : Sözle Kifalı : Sağaltıcı

Kifre : Gizim Kifreci : Gizimci Kifrelemek : Gizimlemek Kifreli : Gizimli

Kifresiz : Gizimsiz

 

Kikayet : 1.Yakınma 2.Sızlanma

 

Kikayetçi : Yakınmacı

 

Kikayet etmek : 1.Yakınmak 2.Sızlanmak

 

Kikayetname : Yakınmalık

 

Kikeste : Sınık Kilep : Yük gemisi Kimal : Kuzey

Kimal-i garbi : Kuzeybatı Kimal-i şarki : Kuzeydoğu Kimendifer : Demiryolu Kirin : 1.Sevimli 2.Tatlı

Kirinlik : 1.Sevimlilik 2.Tatlılık

 

Kirket : Ortaklık Kirpençe : Karaçıban Kirret : Geçimsiz Kirretlik : Geçimsizlik Kişko : Kişman Kişkoluk : Kişmanlık Kive : Diyem

Koför : Sürmenasürücü Koförlük : Sürmenlikasürücülük Köven : Irk

Kövenist : Irkçı Kövenizm : Irkçılık Köhret : 1.Ün 2.San Köhretli : Ünlü Kömine : Ocak Kövale : Bedizlik Kua : Işın

Ku kadar : 1.Kunca 2.Ku denli

 

Kut : 1.Vuruş 2.Atış

 

Kutlamak : 1.Vurmak 2.Kovmak 3.Yollamak

 

Kutör : 1.Vuruşçu 2.Atışçı

 

Kuur : Bilinç

 

Kuuraltı : Bilinçaltı

 

Kuur edindirme : Bilinçlendirme Kuur edinme : Bilinçlenme Kuurlandırmak : Bilinçlendirmek Kuurlanmak : Bilinçlenmek Kuurlu : Bilinçli

Kuurluluk : Bilinçlilik

 

Kuurlu olmak : Bilinçlenmek Kuursuz : Bilinçsiz Kuursuzluk : Bilinçsizlik Küfa : Önalım

Kümûl : Kapsam Küphe : 1.Kuşku 2.%şkil Küpheci : Kuşkucu Küphecilik : Kuşkuculuk

Küphelendirmek : Kuşkulandırmak Küphelenmek : Kuşkulanmak Küpheli : Kuşkulu

Küphesiz : Kuşkusuz

 

 

 

 

 

T

 

 

 

Taahhüt : Bağıt Taahhüt etmek : Bağıtlamak Taahhütlü : Bağıtlı Taahhütname : Bağıt belgesi Taahhütsüz : Bağıtsız

Taâlâ : Yüce Taarruz : Saldırı Taassup : Yobazlık Taassupkâr : Yobaz Taba : Tütünrengi Tababet : Sağaltmanlık

Tabaka : 1.Katman 2.Tütünlük

 

Tabakalaşmak : Katmanlaşmak

 

Tabakhane : Sepievi

 

Tabankeş : Yayan

 

Tabanvay : Yayan

 

Tab etmek : 1.Basmak 2.Çoğaltmak

 

TLbi : Bağımlı

 

Tabiat : 1.Doğa 2.Yaradılış Tabiatçılık : Doğacılık Tabiatüstü : Doğaüstü Tabii : Doğal

Tabii afet : Doğal yıkım

 

Tabiilik : Doğallık

 

TLbiiyet 1.Uyruk 2.Bağımlılık

 

TLbi olmak : 1.Uymak 2. Bağımlı olmak

 

Tabip : Sağaltman

 

Tabiplik : Sağaltmanlık

 

Tabir : 1.Nitem 2.Terim 3.Yorum

 

Tabya : Sencer Tacir : Tecimen Tafsilat : Ayrıntılar Tafsilatlı : Ayrıntılı

Tafsilat vermek : Ayrıntılı anlatmak

 

Tahakkuk etmek : 1.Gerçekleşmek 2.Doğrulanmak

 

Tahakküm : Baskı Tahammül : Dayanım Tahammüllü : Dayanımlı Tahammülsüz : Dayanımsız Tahassür : Özleyiş

Tahavvül : Dönüşüm

 

Tahayyül etmek : 1.Düşlemek 2.%mgelemek

 

Tahdit etmek : 1.Sınırlamak 2.Daraltmak

 

Tahkik : 1.Soruşturma 2.%nceleme Tahkikat : Soruşturma(lar) Tahkik etmek : Soruşturmak

Tahkim : 1.Berkitme 2.Pekiştirme 3.Sağlamlaştırma

 

Tahkim kanunları : Pekiştirme yasaları

 

Tahkir : Aşağılama Tahkiramiz : Aşağılayıcı Tahkir etmek : Aşağılamak

Tahkiye : 1.Öyküleme 2.Anlatı

 

Tahlil : Çözümleme Tahlil etmek : Çözümlemek Tahliye : 1.Boşaltma 2.Salıverme

Tahliye etmek : 1.Boşaltmak 2.Salıvermek

 

Tahmil etmek : Yüklemek Tahmini : Yaklaşık Tahminen : Yaklaşık Tahmis : Beşleme Tahribat : Yıkım (lar) Tahrik : Kışkırtma Tahrikamiz : Kışkırtıcı

Tahrik etmek : Kışkırtmak

 

Tahrik olmak : Kışkırmak Tahrip : Yıkım Tahripkar : Yıkıcı

Tahriş etmek : Örselemek Tahriş olmak : Örselenmek Tahsil : Öğrenim

Tahsilat : Alımlama

 

Tahsildar : Vergici

 

Tahsildarlık : Alımlamacılık Tahsil etmek : Alımlamak Tahsisat : Ödenek

Tahsis etmek : Ayırmak Tahte’l-arz : Yeraltı Tahte’l-bahr : Denizaltı Tahte’ş-şuur : Bilinçaltı

Tahvil : Dönüştürme belgiti Tahvil etmek : Dönüştürmek Tahvil olmak : Dönüşmek Taife : Takım

Takas : Değiştokuş Takat : Güç Takdim : Sunuş

Takdimci : Sunucu

 

Takdimcilik : Sunuculuk

 

Takdim etmek : 1.Sunmak 2.Tanıtmak Takdis etmek : Kutsamak Takfiye : Uyaklama

Tâ ki : Tek ki

 

Takibat : Kovuşturma Takip : 1.%zleme 2.Kovalama Takipçi : %zlemci

Takipçilik : %zlemcilik Takip etmek : %zlemek Takipsizlik : %zlemsizlik

Takipsizlik kararı : %zlemsizlik vargısı

 

Taklit : Yansı

 

Taklitçi : Yansıcı

 

Taklitçilik : Yansıcılık Taklit edilmek : Yansılanmak Taklit etmek : Yansılamak Takriben : Yaklaşık

Takribi : Yaklaşık

 

Takrir : Önerge Taksim etmek : Bölmek Taksirat : Suçlar

Takvim : Yimagünleç

 

Takviye etmek : 1.Eklemek 2.Desteklemek

 

Talâk : Boşama Talebe : Öğrenci Talebelik : Öğrencilik Talep : %stem Talepkâr : %stemci Talimat : Yönerge

Talimatname : Yönetmelik

 

Talim terbiye komisyonu : Eğitim öğretim yarkurulu

 

Talip : %stemci Talipli : %stekli Tali yol : Yan yol

Tam : 1.Tüm 2.Bütün Tamah : Açgözlülük Tamahkar : Açgözlü Tamahkarlık : Açgözlülük

Tamam : 1.Bütün 2.Anık 3.Bitmiş 4.Peki

 

Tamamen : Tümüyle Tamamiyle : Tümüyle Tamamlamak : Bitirmek

 

Tamamlanmak : Bitirilmek Tamamlatmak : Bitirtmek Tamamlayıcı : Bütünleyici Tamim : Genelge

Tamir : Onarım Tamirat : Onarım (lar) Tamirci : Onarman Tamircilik : Onarmanlık Tamir etmek : Onarmak Tamir ettirmek : Onartmak Tamirhane : Onarımevi Tamlama : Tümleme Tamlanan : Tümlenen Tamlayan : Tümleyen Tamsayı : Tümsayı

Tandans : Eğilim

 

Tane : Türkçe'de kullanılmasına çoğu kez gerek yoktur.

 

Tanen : Mazıtozu

 

Tanin : 1.Tınlama 2.Yankı

 

Tanrı : Yalnızca Allah karşılığı olarak kullanılmalıdır. Tanrıça :Bu sözcük yerine Umay kullanılmalıdır. Tanrı misafiri : Tanrı konuğu

Tansiyometre : Gerilimölçer Tansiyometri : Gerilimölçüm Tansiyon : Gerilim

Tantana : 1.Gösteriş 2.Görkem 3.Patırtı Tantanalı : 1.Gösterişli 2.Görkemli 3.Patırtılı Tanzim : Düzenliadüzgün

Tanzim etmek : Düzenlemek

 

Tapa : Tıkaç Tapalamak : Tıkaçlamak Tapalı : Tıkaçlı

Tapasız : Tıkaçsız

 

Taraf : 1.Yan 2.Yön 3.Yarı 4.Bölüm 5.Soy

 

Tarafgir : Yanlı Taraflı : Yanlı Tarafsız : Yansız Taraftar : Yandaş

Taraftarlık : Yandaşlık

 

Tarif : Tanım

 

Tarif etmek : Tanımlamak

 

Tarifli : Tanımlı Tarifsiz : Tanımsız Tarik : Yol

Tariz : %ğnelemeataşlama Tartaklamak : Hırpalamak Tartaklanmak : Hırpalanmak Tartar : Pesek

Tarumar : Darmadağın Tarz : 1.Biçim 2.Tür 3.Yoldam Tas : Çanak

Tasallut : 1.Sarkıntılık 2.Sataşma

 

Tasannu : Yapmacık

 

Tasarruf : 1.Birikim 2.%yelik 3.Yönetim 4.Etki Tasavvuf : Gizemselcilik Tasavvufçu : Gizemselci

Tasavvufî : Gizemsel

 

Tasavvur : Tasarım

 

Tasavvur etmek : Tasarımlamak

 

Tasdik : Onay

 

Tasdik etmek : Onaylamak Tasdikli : Onaylı Tasdiksiz : Onaysız Tasgir : Küçültme Tashih : Düzeltme

Tasnif etmek : Bölümlemek Tasrif : Çekimleme Tasvip : Onama

Tasvip etmek : Onamak Tasvir : Betim Tasvirci : Betimci

Tasvir etmek : Betimlemek

 

Tasvirî : Betimsel Taş kalpli : Taş yürekli Taş levreği : Gölgebalığı Tatbikat : Uygulama (lar) Tatbikatçı : Uygulamacı

Tatbik etmek : Uygulamak

 

Tatbikî : Uygulamalı Tatil : Dinlence Tatmin : Doyum

Tavaf etmek : Çevrelemek

 

Taviz : Ödün Tavizci : Ödüncü Tavizcilik : Odüncülük Tavizkar : Ödüncü

Taviz vermek : Ödün vermek

 

Tavsiye : 1.Öneri 2.Öğüt

 

Tavsiye etmek : 1.Önermek 2.Öğütlemek

 

Tavzif : Görevlendirme

 

Tayfun : Kasırga

 

Tayin : 1.Atama 2.Belirleme Tayin etmek : 1.Atamak 2.Belirlemek Tayin edilmek : 1.Atanmak 2.Belirlenmek Tayyare : Uçak

Tayyareci : Uçman

 

Tayyarecilik : Uçmanlık

 

Taze : 1.Körpe 2.Yeşil 3.Yeni 4.Dinç Taze kuvvet : Dinç güç Tazelemek : Yenilemek Tazelik : Körpelik

Tazı : Zagar Taziye : Başsağlığı Tazminat : Ödence Tazmin etmek : Ödemek Tazyik : Basınç

Teadi : Yağılık

 

Teala : Yüce Teavün : Yardımlaşma Tebaa : Uyruk

Tebdil : 1.Değiştirme 2.Sivil Tebdil-i kıyafet : Sivil kılık Teberru : Bağış

Tebessüm : 1.Gülümseme 2.Gülücük Tebessüm etmek : Gülümsemek Tebligat : Bildiriler

 

Tebliğ : Bildiri Tebliğ etmek : Bildirmek Tebrik : Kutlama

Tebrik etmek : Kutlamak Tecahül-i arif : Bilmezlikten gelme Tecelli etmek” : Belirmek

Tecil : Erteleme

 

Tecrit : 1.Soyutlama 2.Yalıtma Tecrit etmek : 1.Soyutlamak 2.Yalıtmak Tecrübe : Deneyim

Tecrübe etmek : Denemekasınamak Tecrübeli : Deneyimli Tecrübesiz : Deneyimsiz

Tecrübesizlik : Deneyimsizlik Tecrübî : Deneysel Teçhizat : Donanım

Teçhiz etmek : Donatmak

 

Tedarik etmek : Edinmek

 

Tedavi : Sağaltım Tedavi etmek : Sağaltmak Tedavi olmak : Sağalmak Tedavül : Dolaşım

Tedbir : Önlem Tedbir almak : Önlemek Tedbirlice : Önlemlice Tedbirli : Önlemli Tedbirsiz : Önlemsiz Tedbirsizce : Önlemsizce Tediye etmek : Ödemek

 

Tedkik : %nceleme Tedkik etmek : %ncelemek Tedricen : Gitgideagiderek Tedrici : Kertel

Tedris : Öğretim Tedrisat : Öğretim Teenager : Ergen

Tessüf : 1.Üzüntü 2.Acıma Teessüf etmek : 1.Gücenmek Teessür : Etkilenme

Tefekkür etmek : Düşünmek Tefekküre dalmak : Düşünceye dalmak Teferruat : Ayrıntı (lar)

Teferruatlı : Ayrıntılı Teferruatsız : Ayrıntısız Tefrika : Yazı dizisi

Tefrik etmek : Ayrımlamak Tefsir : 1.Yorum 2.Açıklama Tefsirci : 1.Yorumcu 2.Açıklamacı

Tefsircilik : 1.Yorumculuk 2.Açıklamacılık Tefsir etmek : 1.Yorumlamak 2.Açıklamak Teftiş : Denet

Teftiş etmek : Denetlemek

 

Tehdit : Gözdağıazılgıt

 

Tehdit etmek : Gözdağı vermek

 

Tehir : 1.Geciktirme 2.Erteleme 3.Gecikme Tehir etmek : 1.Geciktirmek 2.Ertelemek Tehir olmak : Ertelenmek

Teist : Tanrıcı

 

Teizm : Tanrıcılık

 

Tekabül etmek : Karşılamak Tekamül : 1.Gelişim 2.Olgunlaşma 3.Evrim Tekdir : Paylama

Tekerrür : Yinelenme

 

Teklif : Öneri

 

Teklif etmek : Önermek Teklif edilmek : Önerilmek Teklifli : Önerili

Teklifsiz : Önerisiz Teklifsizce : Önerisizce Tekme : Tepik

Tekme atmak : Tepiklemek Tekmelemek : Tepiklemek Tekmelenmek : Tepiklenmek Tekmeletmek : Tepikletmek Tekmil : 1.Bütün 2.Bitmiş Tekmillemek : Bitirmek Tekrar : 1.Yine 2.Yinel

Tekrar etmek : Yinelemek Tekrarlamak : Yinelemek Tekrarlanmak : Yinelenmek Tekrarlatıcı : Yineleyici Tekrarlatmak : Yineletmek Tekrir : Yineleme

Teksif etmek : 1.Koyulaştırmak 2.Yoğunlaştırmak

 

Tekstil : Dokumacılık

 

Tekstilci : Dokumacı

 

Tekzip : 1.Yalanlama 2.Düzeltme

 

Tekzip etmek : 1.Yalanlamak 2.Düzeltmek

 

Telaffuz : Söyleyiş

 

Telaffuz etmek : Söylemekadiyemlemek Telakki : 1.Anlayış 2.Değerlendirme 3.Görüş Telakki etmek : 1.Anlamak 2.Değerlendirmek Telekinezi : Uzdevim

Telekomünikasyon : Uziletişim Telemekanik : Uzaktarım Telemetre : Uzaklıkölçer Teleobjektif : Uzmercek Teleolog : Erekbilim Teleoloji : Erekbilim

Teleolojik : 1.Ereksel 2.Erekbilimsel

 

Telepati : Uzduyum Telepatik : Uzduyumsal Televizyon : %zleç Televizyoncu : %zleçmen Televizyonculuk : %zleçmenlik Telif : Derleme

Telif eser : Derleme yapıt

 

Telin : Kargışlama Telin etmek : Kargışlamak Tellal : Çığırtmaç

Tellallık : Çığırtmaçlık Telmih : Anıştırma Telsîm : Öpme

Tem : %zdem Tema : %zdem Tematik : %zdemsel

 

Temas : 1.Değmek 2.Dokunmak 3.Bağlantı Temas etmek : 1.Değinmek 2.Dokunmak Temayül : 1.Eğilim 2.Yönelim

Tembel : Üşengen Tembelce : Üşengence Tembelleşmek : Üşengenleşmek

Tembelleştirmek : Üşengenleştirmek

 

Temenni : Dilek Temenni etmek : Dilemek Temettü : Kazanç

Temin ederim ki : Kesinlikle

 

Temin etmek : 1.Edinmek 2.Kesinleştirmek

 

Teminat : Güvence Teminat almak : Güvence almak Teminat vermek : Güvence vermek Temiz : Arı

Temizce : Arca

 

Temize çıkmak : Aklanmak Temize çıkarmak : Aklamak Temizlemek : Arıtmak Temizlenmek : Arınmak Temizletmek : Arıtmak Temizleyici : Arıtıcı

Temizlik : Arılık Temizlikçi : Arılıkçı Temkin : Sakınım Temkinli : Sakınımlı Temkinsiz : Sakınımsız Ten : Deri

 

Tenakuz : Çelişki

 

Tenasül : Üreme Tenasül uzvu : Üreme örgeni Tenasüp : 1.Oranaorantı 2.Uyum Tenbih : Öğüt

Tenbül : Petel

 

Teneffüs : 1.Solunum 2.Ara Teneffüs etmek : Solumak Tenha : Issız

Tenhalaşmak : Issızlaşmak

 

Tenhalık : Issızlık Tenkit : Eleştiri Tenkitçi : Eleştirmen

Tenkitçilik : Eleştirmenlik Tenkit etmek : Yermek Tenya : Kerit

Tenzih etmek : Ayırmak

 

Tenzilat : %ndirim Tenzilatlı : %ndirimli Tenzilatsız : %ndirimsiz Teokrasi : Dinerki Teokrat : Dinerkçi Teokratik : Dinerksel Teolog : Dinbilimci Teoloji : Dinbilim

Teolojik : 1.Dinsel 2.Dinbilimsel

 

Teorem : Önerme Teori : Kuram Teorik : Kuramsal

 

Teorikman : Kuramca Teorisyen : Kuramcı Tephir : Buğu Tephirhane : Buğuevi Tepir : Elek

Terakki : 1.%lerleme 2.Kalkınma 3.Yükselme Terakkiperver : 1.%lerici 2.Kalkınmacı Terakkiperverlik : 1.%lericilik 2.Kalkınmacılık Terapi : Sağaltım

Teras : 1.Dam 2.Seki

 

Terazi : Tartı

 

Terbi : Dörtleme Terbiye : 1.Eğitim 2.Görgü Terbiyeci : Eğitimci Terbiyecilik : Eğitimcilik

Terbiyeli : 1.Eğitimli 2.Görgülü

 

Terbiyesiz : 1.Eğitimsiz 2.Görgüsüz Terbiyesizce : Görgüsüzce Terbiyesizleşmek : Görgüsüzleşmek Terbiyesizlik : Görgüsüzlük

Terbiyevi : Eğitsel

 

Tercih : 1.Yeğlem 2.Seçim Tercih etmek : 1.Yeğlemek 2.Seçmek Tercüman : Tilmen

Tercümanlık : Tilmenlik

 

Tercüme : Çeviri

 

Tercüme etmek : 1.Çevirmek 2.Aktarmak

 

Tereddüt : Duraksama

 

Tereddüt etmek : Duraksamak

 

Tereke : Bırakıt

 

Terelelli : Delişmen Terennüm etmek : Mırıldanmak Terfi etmek : Yükselmek

Terk etmek : Bırakmak

 

Terkeş : Sadak

 

Terkip : 1.Bileşim 2.Tümleme

 

Termal : Isıl Termik : Isıl Termin : Terim

Terminolog : Terimbilimci Terminoloji : Terimbilim Terminolojik : Terimbilimsel Termometre : Isıölçer Termosfer : Isıyuvar

Terör : Yılgı

 

Terörist : Yılgıcı

 

Terörizm : Yılgıcılık Tertemiz : 1.Arca silce 2.Pırıl pırıl Tertibat : Önlem

Tertip : 1.Düzenleme 2.Düzen 3.Koldaş

 

Tertipçi : Düzenci

 

Tertip etmek : Düzenlemek Tertip etmek : Düzenlemek Tertiplemek : Düzenlemek Tertiplenmek : Düzenlenmek Tertipli : Düzenli

Tertipsiz : Düzensiz

 

Terzi : Dikmen

 

Terzihane : Dikimevi Terzilik : Dikmenlik Tesadüf : Rastlantı Tesadüfen : Rastlantıyla

Tesadüf etmek : 1.Rastlamak 2.Rastlaşmak

 

Tesadüfî : Rastlantısal

 

Tesanüt : Dayanışma

 

Tesbit : 1.Belirleme 2.Saptama Tesbit etmek : 1.Belirlemek 2.Saptamak Tesdis : Altılama

Teselli : Avuntu

 

Teselli etmek : Avutmak Teselli ikramiyesi : Avuntu ödülü Teselli olmak : Avunmak

Tesir : Etki

 

Tesir etmek : 1.Etkimek 2.Etkilemek

 

Tesirli : Etkili Tesirsiz : Etkisiz Tesis : Kuruluş

Tesis etmek : Kurmak

 

Teskin etmek : Dinginleştirmekayatıştırmak Teskin olmak : Dinginleşmekayatışmak Teslis : Üçleme

Tesniye : %kil Test : Denev Testere : Bıçkı

Testerebalığı : Bıçkıbalığı

 

Test etmek : Denemek

 

Testis : TaşakaErbezi

 

Tesviye : Düzleme Tesviye aleti : Düzleç Tesviye etmek : Düzlemek Teşbih : Benzetme

Teşebbüs : 1.Girişim 2.Deneme

 

Teşebbüs etmek : 1.Girişmek 2.Denemek

 

Teşekkül : Oluşum

 

Teşekkül etmek : 1.Oluşmak 2.Biçimlenmek

 

Teşerrüf etmek : Onurlanmak

 

Teşhir : 1.Sergileme 2.Açıklama 3.Gösterme Teşhis : 1.Tanı 2.Tanıma 3.Kişileştirme Teşhis etmek : 1.Tanılamak 2.Tanımak Teşhis : Kişileştirme

Teşkil etmek : Oluşturmak Teşkilat : Örgüt Teşkilatçı : Örgütçü

Teşkilatçılık : Örgütçülük Teşkilatlandırmak : Örgütlemek Teşkilatlanmak : Örgütlenmek Teşkilatlı : Örgütlü

Teşkilatsız : Örgütsüz

 

Teşrif etmek : Onur buyurmak

 

Teşrik-i mesai : %şbirliği

 

Teşvik : 1.Özendirme 2.%steklendirme Teşvik etmek : 1.Özendirmek 2.%steklendirmek Tevatür : Söylenti

Tevazu : Alçakgönüllülük Tevcih etmek : Yöneltmek Tevdiat : Yatırım

 

Tevdi etmek : %letmek Tevekkeli değil : Boşuna değil Tevessül : 1.Yeltenme 2.Yönelme Tevhit-i tedrisat : Öğretim birliği Tevkif : Tutuklama

Tevkif etmek : Tutuklamak

 

Tevkifhane : Tutukevi Teyit etmek : Doğrulamak Tez : Çabuk

Tez : Sav

 

Tezahür etmek : 1.Belirmek 2.Gözükmek

 

Tezat : Karşıtlık Tezhip etmek : Yaldızlamak Tezyin etmek : Süslemek Thing-tank : Beyin takımı Tıbben : Sağlıkça

Tıbbi : 1.Sağlıksal 2.Sağlıkbilimsel

 

Tıfıl : Ufak Tımbırlent : Başmak Tıp : Sağlıkbilim Tıpçı : Sağlıkbilimci Tıpkı : Özdeş

Tıpkısı : Özdeşi Ticaret : Tecim Ticarethane : Tecimevi Ticari : Tecimsel

Tifo : Karasıtma Tifüs : Karasıtma Tik : Seğirce

 

Tim : Takım Timsal : Simge Tipik : Özgel Tiraj : Baskı

Tirfil : Yabanyoncası

 

Tirit : Papara Tiroit : Kalkanbezi Tiryaki : Bağımlı Tiryakilik : Bağımlılık Toksik : Ağı

Toksikolog : Ağıbilimci

 

Toksikoloji : Ağıbilim Toksikolojik : Ağıbilimsel Toksin : Ağı

Tolerans : Hoşgörü Toleranslı : Hoşgörülü Toleranssız : Hoşgörüsüz Tolere etmek : Hoşgörmek Tonmayster : Ses yönetmeni Topless : Üstsüz

Topograf : Yerbetimci

 

Topografik : Yerbetimsel Topografya : Yerbetim Topografyacı : Yerbetimci Topyekun : Tümden Toreador : Boğa güreşçisi Total : 1.Toplam 2.Bütün Totalitarizm : Baskıcılık Totaliter : Baskıcı

 

Totem : Ongun Totemci : Onguncu Totemcilik : Ongunculuk Totemist : Onguncu Totemizm : Ongunculuk Töhmet : Suçlama

Töhmet altında bırakmak : Suçlamak

 

Trade : Tecim

 

Trade center : Tecim özeği Tragan : Kütürdek Trankilizan : Yatıştırıcı Trakunya : Çarpanbalığı Transandantal : Deneyüstü

Transandantalist : Deneyüstücü Transandantalizm : Deneyüstücülük Transandantal meditasyon : Deneyüstü düşünüm Transfer : AktarımaKotarım

Transfer etmek : AktarmakaKotarmak

 

Transfer olmak : AktarılmakaKotarılmak Transformasyon : Dönüşüm Transformatör : Dönüştüreç Transformist : Dönüşümcü Transformizm : Dönüşümcülük Transfüzyon : Kanaktarım Transparan : Saydam

Transport : 1.Aktarım 2.Taşımacılık

 

Trapez adalesi : Çeğin Travma : 1.Vuruk 2.Sarsıntı Travmatolog : Vurukbilimci

 

Travmatoloji : Vurukbilim Travmatolojik : Vurukbilimsel Trekking : Dağ yürüyüşü

Tren : Katar

 

Trençkot : Yağmurluk Trend : Yönelim Triko : Örgü

Trikotaj : Örgücülük Trikotajcı : Örgücü Trilogya : Üçleme Tripleks : Üç katlı Triyo : Üçlü Tuğrakeş : Tuğracı

Tuğrakeşlik : Tuğracılık

 

Tuhafiye : Çerçi Tuhafiyeci : Çerçici Tûl : Boylam

Tûlî : Boylamsal Tuluat : Doğaçlama Tuluatçı : Doğaçlamacı

Tuluatçılık : Doğaçlamacılık

 

Tur : Gezi

 

Turan : 1.Türkler 2.Türkeli 3.Türk %lhanlığı

 

Turist : Gezgin Turist rehberi : Konukçu Turistik : Gezgincil

Turizm : GezimaGezginlik Turizmci : Gezginci Turizmcilik : Gezgincilik

 

Tur rehberi : Yerci Tüccar : Tecimen Tüccarlık : Tecimenlik Türban : Başörtü Türbe eriği : Kızılerik Türbülans : Burgaç Türkiyat : Türkbilim

T.B.M.M. : Türkiye Kamutayı T.C. : Türkiye Kamuerki Türkist : Türkçü

Türkistan : Türkeli Türkiyat : Türkbilim Türkiyatçı : Türkbilimci Türkiye : Türkey Türkizm : Türkçülük Türkolog : Türkbilimci Türkoloji : Türkbilim

Türkolojik : Türkbilimsel

 

Türkopol : Türksel

 

 

 

 

 

U

 

 

 

Uçan daire : Uçanteğre

 

Ufo : Uçanteğre

 

Uhde : 1.Üstlenme 2.Görev

 

Ukala : Bilgiç Ukalalık : Bilgiçlik Ukde : 1.Düğüm 2.Acı Ulema : Bilimciler

 

Ulemalık : Bilimcilik Ultramodern : Çağüstü Ultraviyole : Morötesi Ulvî : Yüce

Ulviyet : Yücelik Umde : 1.%lke 2.Dayanak Umman : Talay

Umum : Genel Umumhane : Genelev Umumî : Genel

Umumileştirmek : Genelleştirmek Umumiyet : Genellik Umumiyetle : Genellikle Umursamak : Önemsemek Umursamaz : Önemsemez

Umursamazca : Önemsemezce Umursamazlık : Önemsemezlik Umursanmak : Önemsenmek Umursar : Önemser

Umurunda olmamak : Önemsememek Undercover : Örtülü Underground : Yeraltı

Unsur : Öğe

 

Urba : Giysi Usûl : Yöntem Usûlî : Yöntemsel Usûllü : Yöntemli

Usûlsüz : Yöntemsiz

 

Usûlsüzlük : 1.Yolsuzluk 2.Yöntemsizlik

 

Utarit : Merkür

 

Uydurmasyon : Uyduruk

 

 

 

 

 

Ü

 

 

 

Ücra : Uçra Üfteri : Eğriltiotu Ültramodern : Çağüstü Ültraviyole : Morötesi Ümit : Umut

Ümit etmek : Ummak Ümitlendirmek : Umutlandırmak Ümitlenmek : Umutlanmak Ümitli : Umutlu

Ümitsiz : Umutsuz Ümitsizlik : Umutsuzluk Ümitvar : Umutlu

Ümmî : Okumaz Ümmîlik : Okumazlık Ünite : Birim

Üniversal : 1.Acunsal 2.Evrensel Üniversite : Üstokul Üniversiteli : Üstokullu Ünvan : San

Üre : Siy Ürolog : Siybilimci Üroloji : Siybilim Üroloji : Siybilimsel Üryan : Çıplak

 

Üsare : Özsu Üslup : Biçem Üslupçu : Biçemci

Üslupçuluk : Biçemcilik Üsluplaştırmak : Biçemleştirmek Üstad : Usta

Ütilitarist : Yararcı Ütilitarizm : Yararcılık Ütopik : Düşülküsel Ütopya : Düşülkü Ütopyacı : Düşülkücü

 

 

 

 

V

 

 

 

Vaaz : Öğüt Vacip : Gerekli Vade : Süret Vadeli : Süretli Vadesiz : Süretsiz

Vadi : Koyakaderey Vahdet : Birlik Vahşet : Yabanıllık Vahşî : Yabanıl Vahşîce : Yabanılca

Vahşîleşmek : Yabanıllaşmak

 

Vahşîlik : Yabanıllık Vaiz : Öğütçü Vaizlik : Öğütçülük Vajina : Dölyolu

 

Vaka : Olgu Vakanüvis : Olgu yazarı Vakanüvislik : Olgu yazarlığı Vakar : Ağırbaşlılık Vakfetmek : Adamak

Vakıa : Olgu

 

Vakit : 1.Çağ 2.Sürev 3.Süre

 

Vakitli : Sürevli

 

Vakitsiz : Sürevsiz Vaktiyle : 1.Sürevinde 2.Eskiden Vakur : Ağırbaşlı

Vali : %lteber

 

Valilik : %lteberlik Valide : Anne Vallahi : %nan ki

Valüasyon : Geçerleme

 

Vampir : Hortlak Vantilatör : Estireç Vaow : Vay

Varda : 1.Savulasavulun 2.Kezik

 

Varak : Yaprak Varidat : Gelir Varis : Kalıtçı Variyet : Varlık Variyetli : Varsıl Varoş : Palanka

Varyasyon : 1.Çeşitleme 2.Değişim

 

Varyete : Gösteri

 

Vasat : Orta

 

Vasati : Ortalama Vasf etmek : Nitelemek Vasıf : Nitelik Vasıflandırmak : Nitelemek Vasıflanmak : Nitelenmek Vasıflı : Nitelikli

Vasıfsız : Niteliksiz

 

Vasıl olmak : 1.Ulaşmak 2.Kavuşmak Vasıta : 1.Araç 2.Aracılık Vasıtasıyla : Aracılığıyla

Vasi : Koruman Vasl : Ulama Vatan : Yurt

Vatandaş : Yurttaş Vatandaşlık : Yurttaşlık Vatanî : Yurtsal

Vatanî vazife : Yurtsal ödev Vatanperver : Yurtsever Vatanperverlik : Yurtseverlik Vatansız : Yurtsuz

Vaveyla : Çığlık

 

Vazcaymak : Caymak Vazgeçmek : Caymak Vazife : 1.Görev 2.Ödev

Vazifelendirmek : Görevlendirmek

 

Vazifeli : Görevli Vazifesiz : Görevsiz Vazifesizlik : Görevsizlik Vaziyet : 1.Durum 2.Konum

 

Vazo : Çiçeklik Ve : 1.%le 2.Da Vecd : Coşku

Vecibe : Ödevaboyunborcu

 

Veciz : Özlü Vecize : Özdeyiş Vedre : Helke Vefat : Ölüm

Vefat etmek : Ölmek Vehim : Kuruntu Vehimli : Kuruntulu Vehimsiz : Kuruntusuz

Vehmetmek : Kuruntulanmak

 

Vekalet : Bakmanlık Vekil : Bakman Vekillik : Bakmanlık Vektör : Yöney Veled-i zina : Piç Velev : Bile

Velev ki : Da

 

Velhasıl : Kısacası Velhasıl kelam : Sözün kısası Veli : Ermiş

Velvele : Yaygara

 

Velveleci : Yaygaracı Velveleye vermek : Yaygara koparmak Velut : 1.Doğurgan 2.Üretken

Venüs : Çolpan

 

Venüsçarığı : Çarıkçiçeği

 

Veraset : 1.Kalıtçılık 2.Kalıtım Verizm : Doğruculuk Versiyon : Uyarlama Veronikaotu : Yavşanotu Vesait : 1.Taşıt 2.Araçlar Vesika : Belge

Vesikalı : 1.Belgeli 2.Ersek

 

Vesikalık : Belgelik

 

Vesile : 1.Nedence 2.Tav

 

Vesile olmak : 1.Sağlamak 2.Yol açmak

 

Vesile ile : Nedenceyle Vestiyer : Askılık Vestiyerci : Askılıkçı

Vesvese : 1.%şkil 2.Kuruntu

 

Vesveseli : 1.%şkilli 2.Kuruntulu Vesvesesiz : 1.%şkilsiz 2.Kuruntusuz Vetire : Süreç

Veya : Ya da Veyahut : Ya da Vezin : Ölçü Vezinli : Ölçülü Vezinsiz : Ölçüsüz Viladet : Doğuş

Vilayet : 1.%l 2.%lteberlik

 

Viraj : Dönemeç Virajlı : Dönemeçli Virajsız : Dönemeçsiz Viran : Yıkık

Virane : Yıkıntı

 

Viranelik : Yıkıntılık

Virman : Aktarım

Vitalite : Canlılık

Vitrin : Sergilik

Vitalist : Dirimselci

Vitalizm : Dirimselcilik

Viyadük : Aşıt

Vizüel : Görsel

Vizyon : 1.Uzgörü 2.Gösterim

Vizyon sahibi : Uzgörülü

Vokabüler : Sözdağarcığı

Vokal : 1.Ünlü 2.Seslik

Vokalist : Seslikçi

Volatilite : Belirsizlik

Voleybol : Uçantop

Voleybolcu : Uçantopçu

Voleybolculuk : Uçantopçuluk

 

Volkan : Yanardağ

 

Volkanik : 1.Yanardağsal 2.Püskürük

 

Volta atmak : Gezinmek

 

V.s.. (ve saire) : %.b… (ile benzerleri) Vuku bulmak : Olmak

Vuslat : Kavuşma Vücut : Gövde Vücutçu : Gövdeci Vücutlu : %ri Vücutsuz : Cılız

 

W

 

 

 

Web : Ağ

 

Web master : Ağ yöneticisi

 

Web sitesi : Ağ kümesi

 

 

 

 

 

Y

 

 

 

Yabanî : Yabanıl Yad etmek : Anmak Yadigar : Andıç Yağdanlık : Yağlık Yağhane : Yağevi Yağma : Çapul Yağmacı : Çapulcu

Yağmalamak : Çapullamak

 

Yağmalanmak : Çapullanmak Yahudi baklası : Acıbakla Yahut : Ya da

Yakin : Yakın Yakinen : Yakından Yallah : Haydi

Yani : 1.Ku ki 2.Demek

 

Yâr : Sevgili

 

Yâ Rab : Tanrım Yâ Rabbî : Tanrım Yâren : Arkadaş Yârenlik : Arkadaşlık

 

Yarımküre : Yarımyuvar

 

Yed-i beyza : Ak el

 

Yegâne : 1.Tek 2.Biricik 3.Eşsiz

 

Yeis :1.Umutsuzluk 2.Karamsarlık 3.Üzüntü

 

Yek : 1.Bir 2.Tek Yeknesak : Tekdüze Yeknesaklık : Tekdüzelik Yeksan : Bir

Yekta : 1.Tek 2.Eşsiz Yekten : Birden Yekun : Toplam

Yemekhane : Aşeviayemekevi

 

Yemin : Ant

 

Yemin etmek : Ant içmekaantlamak

 

Yeminli : Antlı Yeminsiz : Antsız Yerküre : Yeryuvar Yetim : Babasız

Yetimhane : Yetiştirme yurdu

 

Yevmiye : Gündelik

 

Yevmiyeci : Gündelikçi

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

Zabıt : Tutanak

 

Zabıta : Tutanakçı

 

Zabıt katibi : Tutanak yazmanı

 

Zabit : Subay

 

Zabt u rapt : Sıkıdüzen

 

Zâde : Oğlu

 

Zafer : Utku

 

Zahiren : Görünüşçeagörünüşe göre Zahmet etmek : Yorulmak Zahmet olmak : Yormak Zahmet vermek : Yormak Zahter : Kekik

Zam : Artırım

 

Zaman : 1.Sürev 2.Süre 3.Sürem Zaman aşımı : Sürev aşımı Zamane : Çağ

Zamanlama : Sürevleme

 

Zamanlı : Sürevli Zamansız : Sürevsiz Zamir : Adıl

Zamk : Tutkal Zamklamak : Tutkallamak Zamklanmak : Tutkallanmak Zamklı : Tutkallı

Zamksız : Tutkalsız

 

Zamlı : Artırımlı Zamme : Ötre Zamsız : Artırımsız Zanlı : Sanık

Zann : Sanı

 

Zannederim : Sanırım Zannedersem : Sanırsam Zannetmek : Sanmak Zarafet : %ncelik

 

Zarar : Yitem Zararına : Yitemine Zararlı : Titemli Zararsız : Yitemsiz Zarf : 1.Belirteç

Zarf fiil : Ulaçabelirteç eylem

 

Zarfında : %çinde Zarî zarî : Zırıl zırıl Zarif : %nce

Zariflik : %ncelik Zaruret : Zorunluluk Zaruri : Zorunlu

Zat : 1.Kendi 2.Kimse Zatî : Kimsel Zaviye : Açı

Zayıf : Enez

 

Zayıflık : Enezlik

 

Zayi : Yitik

 

Zayi etmek : Yitirmek Zayi olmak : Yitmek Zedelemek : Berelemek Zedelenmek : Berelenmek Zehir : Ağı

Zehir etmek : Ağı etmek

 

Zehir olmak : Ağı olmak Zehirlemek : Ağılamak Zehirlenmek : Ağılanmak Zehirli : Ağılı

Zehirsiz : Ağısız

 

Zelzele : Deprem Zemheri : Karakış Zemin : Düzlem Zemin katı : Yerkatı Zenci : Karal

Zengin : Varsıl Zer : Altın Zerre : Tozak

Zerzevat : Yeşillik Zevahir : Görünüş Zevc : Koca

Zevce : Karı Zevceyn : Karı koca Zevk : Beğeni

Zevkli : Beğenili Zevksiz : Beğenisiz Zevksizlik : Beğenisizlik Zıkkım : Ağı

Zındık : Dinsiz Zındıklık : Dinsizlik Zırh : Savut

Zırhlanmak : Savutlanmak

 

Zırhlı : Savutlu Zırhsız : Savutsuz Zıt : 1.Karşıt 2.Ters

Zıtlaşmak : Tersleşmek

 

Zıtlık : Karşıtlık Zıvanadan çıkarmak : Delirtmek Zibak : Cıva

 

Zifaf : Gerdek Zigot : Dölgöze Zihin : Anlak

Zihinden : Anlaktanabeyinden

 

Zihniyet : Anlayış Zikr etmek : Anmak Zillet : Alçaklık Zinde : Dinç

Zindelik : Dinçlik Zinet : Bezek Zinhar : Sakın Zira : Çünkü Ziraat : Tarım Ziraatçi : Tarımcı

Ziraatçilik : Tarımcılık

 

Ziraî : Tarımsal Zirkonyum : Sülügen Zirve : Doruk

Ziya : Işık Ziyafet : Kölen Zoolog : Yılkıbilimci Zooloji : Yılkıbilim

Zoolojik : Yılkıbilimsel

 

Zoraki : Zorla

Zulmet : Karanlık

Züccaciye : Sırça

Züccaciyeci : Sırçacı

Zühal : Sekendiz

Zühre : Çolpan

 

Zülf-i siyah : Kara perçemakara saç

 

Zülüf : Perçem

Zümre : 1.Bölük 2.Takım Zümrüt : Yeşim

Zürriyet : 1.Döl 2.Kuşak 3.Soy

 

Yorum Yap

Önceki yazıyı okuyun:
ÖZ TÜRKÇE KARŞILIKLAR KILAVUZU (A-İ)

  A   Ab : Su Aba : Keçe Abacı : Keçeci Abacılık : Keçecilik […]

Kapat
hacklink al hack forum iyi oyun izle narcos izle karlar ülkesi 2 izle wordpress nulled themes