J

 

Jale : Çiy Jandarma : Korucuakolluk Janjan : Yanardöner Janjanlı : Yanardönerli Janr : Tür

Jartiyer : Çorapbağı Jenerasyon : 1.Soy 2.Kuşak Jeneratör : Üreteç

Jenosit : Soykırım

 

Jeodezi : Yerölçüm

 

Jeolog : Yerbilimci Jeoloji : Yerbilim Jeolojik : Yerbilimsel

Jeomorfolog : Yüzeybilimci Jeomorfoloji : Yüzeybilim Jeomorfolojik : Yüzeybilimsel Jeotermal : Yerısıl

Jeotermik : Yerısıl Jips : Alçıtaşı Jokey : Binici Jupon : İçetek Jurnal : Giziletim

Jurnalci : Giziletmen Jurnalcilik : Giziletmencilik Jurnalist : Giziletmen Jurnalizm : Giziletmenlik Jüt : Telis

 

 

 

 

 

K Kabahat : Suç Kabahatli : Suçlu

 

Kabahatsiz : Suşsuz Kabil : Olanaklı Kabile : Oymak Kabiliyet : Yetenek

Kabiliyetli : Yetenekli

 

Kabiliyetsiz : Yeteneksiz

 

Kabin : Bölme Kabine : Bakanlar Kurulu Kabir : Gömütasin

Kablo : Telit

 

Kablolu yayın : Telitli yayın Kabotaj : Denizcilik Kabristan : Gömütlükasinlik Kabus : Karabasan

Kabza : Tutak

 

Kadar : 1.Dek 2.Denli 3.Değin Kadastro : Yeryazım Kadastrocu : Yeryazımcı Kadavra : Ölüt

Kademe : Basamak Kader : Yazgıaalınyazısı Kaderci : Yazgıcı Kadercilik : Yazgıcılık Kadim : Bayrı

Kadir : Değer Kadirşinas : Değerbilir Kadirşinaslık : Değerbilirlik

Kadük olmak : 1.Önemsizleşmek 2.Düşmek

 

Kafakağıdı : Kimlik Kafi : 1.Yeter 2.Yeterli Kafile : Bölük

Kafiye : Uyak

 

Kafiyeli : Uyaklı

 

Kafiyesiz : Uyaksız Kahraman : 1.Batur 2.Yiğit 3.Koçak Kahramanca : 1.Baturca 2.Yiğitçe 3.Koçakça Kahramanlık : 1.Baturluk 2.Yiğitlik 3.Koçaklık Kahya : Kizir

Kaide : 1.Kural 2.Duraç Kaideleşmek : Kurallaşmak Kaideleştirmek : Kurallaştırmak Kaideli : Kurallı

Kaidesiz : Kuralsız Kainat : Evren Kâkül : Perçem Kalamış : Sazlık Kalbur : Elek Kalburüstü : Seçkin

Kale almamak : Önemsememek

 

Kalem : Yazaç Kalemlik : Yazaçlık Kalemşor : Yazı savaşçısı Kalemtraş : Yivgeç Kalender : Alçakgönüllü Kalıp : Kip

Kalifikasyon : Nitelik Kalifiye : Nitelikli Kalitatif : Niteleyici Kalite : Nitelik

 

Kaliteli : Nitelikli Kalitesiz : Niteliksiz Kalitesizlik : Niteliksizlik Kalker : Kireçtaşı Kalkerleşme : Kireçleşme Kalkerli : Kireçtaşlı Kalkersiz : Kireçtaşsız Kallavi : 1.Kılavı 2.İri Kalp : Yürek

Kalp hastası : Yürek sayrısı Kalp hastalığı : Yürek sayrılığı Kalubeladan beri : Çok eskiden beri Kamarot : Kamaracı

Kamarotluk : Kamaracılık

 

Kamer : Ay Kameri : Aysal Kampçı : Obacı Kampçılık : Obacılık

Kamp yapmak : Obalamak Kamp yeri : Oba Kampus : Yerleşke

Kamuflaj : Saklamaagizleme Kamufle etmek : Saklamakagizlemek Kamus-ı Türki : Türk Sözlüğü

Kanaat : Kanı

 

Kanaatimce : Kanımca

 

Kanaatkar : 1.Yetingen 2.Tokgözlü

 

Kanaatkarlık : 1.Yetingenlik 2.Tokgözlülük

 

Kanal : Ark Kanalet : Arkçık Kanalizasyon : Atık arkı

Kanalize etmek : Yönlendirmek

 

Kani : İnanmış

 

Kano : Kik Kantarun : Kılıççiçeği Kantitatif : Niceleyici Kantite : Nicelik Kanun : Yasa

Kânun : Santur Kanunen : Yasaca Kanun-ı esasi : Anayasa Kanuni : Yasal

Kanunlaşmak : Yasalaşmak Kanunlaştırmak : Yasalaştırmak Kanunlu : Yasalı

Kanunsuz : Yasasızayasadışı

 

Kaos : Kargaşa Kapasite : 1.Sığa 2.Yeti Kapasiteli : Yetili Kapasitesiz : Yetisiz Kapitülasyon : Ayrıcalık Kaparo : Pey

Kapşon : Başlık

 

Kâr : Kazanç

 

Karakter : Kişilikaözyapı Karakteristik : Kişilikselaözyapısal Karakterize etmek : Kişileştirmek Karakterli : Kişilikli

Karaktersiz : Kişiliksiz Karaktersizlik : Kişiliksizlik Karambol : Karmaşa Karaniyoloji : Kafatasıbilim Karar : Vargı

Karargah : Vargılık Kararlaştırmak : Vargılaştırmak Kararlı : Vargılı

Kararlılık : Vargılılık Kararname : Vargı belgesi Kararsız : Vargısız Kararsızlık : Vargısızlık Karar vermek : Vargılamak Karasevda : Karasevi Karasevdalı : Karasevili Kare : Dörtgen

Kargo : Yük Karides : Deniz tekesi Karine : İpucu Karizma : Ergi Karizmatik : Ergisel Kârlı : Kazançlı

Kâr marjı : Kazanç payı

 

Kârsız : Kazançsız Kartel : Tekel Kartelci : Tekelci

Kartelcilik : Tekelcilik Kartelleştirmek : Tekelleştirmek Kartezyen : Dekartçı Kartezyenizm : Dekartçılık Kasaba : İlçe

Kasabalı : İlçeli

 

Kase : Çanak Kasıt : 1.İstek 2.Amaç Kasıtlı . İsteyerek Kaside : Sarnav

Kasten : Bilerek Kastî : Bilerek Kasr : Köşk Kasvet : Sıkıntı Kasvetli : Sıkıntılı Kaşe : Damga Kaşif : Bulgucu Kaşkol : Atkı Kaşmer : Soytarı

Kaşmerlik : Soytarılık Katalog : Dizit Katarsis : Arınma Kategori : Ulam Kategorik : Ulamsal

 

Kategorileşme : Ulamlaşma Kategorileştirme : Ulamlaştırma Kategorize : Ulamlı

Kategorize etmek : Ulamlamak

 

Kat etmek : Yol almak Kati : 1.Kesin 2.Kesinkes Katileşmek : Kesinleşmek Katilik : Kesinlik

Katibe : Yazman Katibelik : Yazmanlık Katip : Yazman Katiplik : Yazmanlık Katiyen : Kesinlikle Katiyet : Kesinlik Katot : Eksiuç

Katre : Damla Kavalye : Eş Kavalyelik : Eşlik Kavat : Ersekçi Kavim : Budun Kavlen : Sözle Kavmi : Budunsal

Kaybetmek : Yitirmek Kaybolmak : Yitmek Kaydetmek : Yazımlamak

Kaydolmak : Yazılmakayazımlanmak

 

Kayınbirader : Kayınaini

 

Kayınpeder : Kaynataakayınbaba Kayınvalide : Kaynana Kayıp : Yitik

Kayıt : Yazım

 

Kayıtsız kalmak : İlgisiz kalmak

 

Kayıtsızlık : İlgisizlik

 

Kaza : İlçe Kazara : Yanlışlıkla Kebe : Keçe

Keder : Tasa Kederlenmek : Tasalanmak Kederli : Tasalı

Kedersiz : Tasasız Kehkeşan : Samanyolu Kel : 1.Saçsız 2.Dazlak Kelam : Söz

Kelime : Sözcük

 

Kelime-i şahadet : Tanıklık sözcüğü

 

Kelle : Baş

 

Kelli felli : Yaşlıbaşlı Kellik : 1.Saçsızlık 2.Dazlaklık Kelp : Köpek

Kem : Kötü Kemal : Ergin Kemalist : Atatürkçü

Kemalizm : Atatürkçülük

 

Kemer : 1.Kayış 2.Kuşak

 

Kemgöz : Kötügöz Kemiyet : Nicelik Kenar : 1.Kıyı 2.Yan Kep : Başlık

Kerata : Çekecek Kere : Kez Keresle : Ersekçi

Kerhane : Genelev Kerhaneci : Genelevci Kerhen : Pek istemeyerek Kerpeten : Kıskaç

Kesat : Seyrek Kesif : Koyuayoğun Kesret : Bolluk Keşan : Çeken

Keşfedilmek : Bulgulanmak Keşfetmek : Bulgulamak Keşif : Bulgu

Keşifçi : Bulgucu Keşifçilik : Bulguculuk Keşmekeş : Karışıklık

Ket : 1.Güçlük 2.Engel çıkarma

 

Kethüda : Kizir Ketum : Ağzısıkıasırlı Ketumluk : Ağzısıkılıkasırlılık Keyfî : Nitel

Keyfiyet : Nitelik

 

Keza : Yine

 

Kıllet : 1.Azlık 2.Kıtlık

 

Kınnap : Sicim Kırd : Maymun Kırkambar : Kasıkbiti Kırlent : Yanyastığı Kırmızı : Al

Kısmet : Ülüş Kısmetli : Ülüşlü Kısmetsiz : Ülüşsüz Kıstas : Ölçüt

Kıta : 1.Anakara 2.Dörtlük

 

Kıta : Bölük

 

Kıvam : 1.Yoğunluk 2.Koyuluk 3.Tav

 

Kıyafet : Kılık

 

Kıyafetname : Kılıklık

 

Kıyas : 1.Karşılaştırma 2.Örnekseme 3.Oranlama

 

Kıyaslama : Karşılaştırma Kıyaslanma : Karşılaştırılma Kıymet : Değer

Kıymetlendirmek : Değerlendirmek Kıymetlenmek : Değerlenmek Kıymetli : Değerli

Kıymetsiz : Değersiz

 

Kibar : Kostakaince Kibarlaşma : Kostaklanmaainceleşme Kibir : Kasıntı

 

Kibirlenmek : Kasıntılanmak Kibirli : Kasıntılı Kibirsiz : Kasıntısız Kibrit : Kav …

Kifayet : Yeterlik Kifayetli : Yeterli Kifayetlilik : Yeterlik Kifayetsiz : Yetersiz Kifayetsizlik : Yetersizlik Kilk : Yazaç

Kils : Kireçtaşı Kimya : Nesnebilim Kimyacı : Nesnebilimci Kimyager : Nesnebilimci Kimyasal : Nesnebilimsel Kimyevi : Nesnebilimsel Kin : Hınç

Kinaye : Dolaylamaadeğinmece

 

Kinayeli : Dolaylı Kinematik : Devinimbilim Kinetik : Devinimsel Kirlibeyaz : Kırçıl

Kisve : Kılık

 

Kitabe : Yazıt

 

Kitabe-i seng-i mezar : Gömütün taş yazıtı

 

Kitabevi : Betikevi

 

Kitabî : Betiksel

 

Kitap : Betik Kitapçı : Betikçi Kitapçılık : Betikçilik Kitaplık : Betiklik Kitapsız : Dinsiz

Klan : Boy Klarnet : Gırnata Klarnetçi : Gırnatacı Klas : Nitelikli

Klasifikasyon : Bölümleme Klasik : Kökleşik Klasikleşme : Kökleşme Klasiklik : Kökleşiklik Klasman : 1.Küme 2.Bölük Klasman grubu : Altküme Klik : Tık

Kliklemek : Tıklamak Klinometre : Eğimölçer Klişe : Baskı kipiabasmakip Klişeleşme : Kipleşme Klitoris : Bızıradılak

Klostrofobi : Kapalı yer ürküsü Koalisyon : Ortak yönetim Kobay : Denek

Kod : Gizim Kodifikasyon : Düzenleme Kodifike : Düzenlenmiş

 

Kodifike etmek : Düzenlemek Kodlamak : Gizimlemek Kokart : Belirtke Koleksiyon : Biriktiri

Koleksiyoncu : Biriktirmen Koleksiyonculuk : Biriktirmenlik Koleksiyoner : Biriktirmen Kolektif : Ortaklaşa

Kolektivist : Ortaklaşacı Kolektivizm : Ortaklaşacılık Kolektör : Toplaçatoplayıcı Kolesterol : Ödyağı

Koloni : Sömürge Kolonist : Sömürgeci Koloniyalist : Sömürgeci Koloniyalizm : Sömürgecilik Kolonizm : Sömürgecilik Komando : Akıncı

Komedi : Güldürü Komedya : Güldürü Komedyen : Güldürmen

Komik : 1.Gülünç 2.Güldürücü 3.Güldürmen

 

Komikleşme : Gülünçleşme Komisyon : 1.Yarkurul 2İnceleme kurulu Komisyon : Arapayasatımlık

Komisyoncu : Arapaycıaaracı

 

Komisyonculuk : Aracılık

 

Komite : Kurul Komodin : Çekmece Kompetan : Uzman Komplikasyon : Yan etki Komplike : Karışıkaçatak Komplo : Tuzak

Komplo kurmak : Tuzak kurmak Kompozisyon : Bileşke Komprador : İşbirlikçi Kompresör : Sıkaç Komünikasyon : İletişim Komütatör : Çevireçaçevirici Kondansatör : Sığaç

Kondansör : Yoğuşturaçayoğuşturucu Kondisyon : Dayanıklılık Konfeti : Saçıntı

Konfigürasyon : Yapılandırma Konformist : Uydumcu Konformizm : Uydumculuk Konglomera : Yığışım Kongre : Kurultay

Koni : Sivrim Konik : Sivrimsel Konjonktivite : Göz yangısı Konkasör : Taşkıran Konkav : İçbükey

Konkre : Somut

 

Kononim : Sesteş Konsantrasyon : 1.Yoğunlaşma 2.Derinleşme Konsantre : 1.Yoğun 2.Derişik

Konsantre olmak : 1.Yoğunlaşmak 2.Derinleşmek Konsensus : 1.Uzlaşma 2.Anlaşma Konsept : Kavram

Konser : Dinleti Konservatör : Tutaç Konsolos : Elçi

Konsolosluk binası : Elçilik Konson : Ünsüz Konsonant : Ünsüz

Konstellasyon : Takımyıldız Konstrüksiyon : 1.Yapı 2.Kurgu Konstrüktivist : Kurgucu Konstrüktivizm : Kurguculuk Konsültasyon : Kenes

Kontekst : Bağlam

 

Kontör : Konuşumluk

 

Kontra atak : 1.Tez atak 2.Karşı atak

 

Kontrast : Karşıtlık Kontrat : Sözleşme Kontreespiyonaj : Karşı çaşıtlık Kontrol : Denetim

Kontrol etmek : Denetimlemek Kontrolör : Denetimci Konveks : Dışbükey

 

Konvertibilite : Çevrilgenlik Konvertibl : Çevrilgen Konvoy : Bölük Koordinasyon : Eşgüdüm Koordinat : Yerlem Koordinatör : Eşgüdümcü

Koordine : Eşgüdümselaeşgüdümlü Koordine etmek : Eşgüdümlemek Koprodüksiyon : Ortak yapım Korelasyon : İlgileşim

Koridor : Geçenek Korsan : Deniz haydutu Kortej : Tören alayı Kostik : Aşındırıcıayakıcı Kota : Sınırlama Kotasyon : Değer

Kotasyon vermek : Değer açıklamak

 

Kotra : Yelkenli Kovboy : Sığırtmaç Kozmik : Evrensel Kozmogoni : Evrenbilim

Kozmogonik : Evrenbilimsel Kozmografya : Gökbilim Kozmolog : Evrenbilimci Kozmoloji : Evrenbilim Kozmolojik : Evrenbilimsel Kozmonot : Uzayadamı

 

Kozmos : Evren

 

Köhne : 1.Püskü 2.Eskimiş 3.Çağdışı Köhnemek : 1.Püskümek 2.Eskimek Köşe : Tun

Köşeli : Tunlu

 

Köşesiz : Tunsuz Kötü niyet : Karağınlık Köyü niyetli : Karağın Kraker : Çıtırdak

Kramp : Kasınçakasılma

 

Krank : Dingil Kravat : Boyunbağı Kravatlı : Boyunbağlı Kravatsız : Boyunbağsız Kreş : Yuva

Kriko : Kaldıraç Kriminal : Suçsal Kriminolog : Suçbilimci Kriminoloji : Suçbilim Kriminolojik : Suçbilimsel Kripto : Gizyazı

Kriptolog : Gizyazıbilimci Kriptoloji : Gizyazıbilim Kristal : Sırça

Kriter : Ölçüt Kritisizm : Eleştiricilik Kriz : Bunalım

 

Krizantem : Kasımpatı Kroki : Taslak Kromozom : Soyaktaran Kronik : Süreğen

Kronikleşmek : Süreğenleşmek Kroniklik : Süreğenlik Kronoloji : Sürevbilim Kronolojik : Sürevbilimsel Kronometre : Süreölçer

Kros : Kır koşusu Kuaför : Berber Kuaförlük : Berberlik Kuartet : Dörtlü Kudret : Erk

Kudretli : Erkli Kudretsiz : Erksiz Kudsi : Kutsal

Kudsiyet : KutaKutsallık Kukulya : Koza Kulübe : Çatanak

Kulvar : 1.Berit 2.Çizgi

 

Kumanda : Komuta Kumanda aleti : Komuta aygıtı Kumandan : Komutan Kumandanlık : Komutanlık Kumanya : Er azığı

Kura : Çekiliş

 

Kura çekmek : Ad çekmek Kurşunkalem : Kurşunyazaç Kurye : Özel ulak

Kusur : Teltik Kusurlu : Teltikli Kusursuz : Teltiksiz Kutup : 1.Sonlam 2.Uç

Kuva-i Milliye : Ulusal Güçler

 

Kuvvet : Güç Kuvvetlendirici : Güçlendirici Kuvvetli : Güçlü

Kuvvetsiz : Güçsüz Kübbad : Kitre Küfretmek : Sövmek Küfür : Sövgü Küfürbaz : Sövgücü

Küfürleşmek : Sövgüleşmek Külhanbeyi : Kabadayı Külliyat : İzer

Külliyen : Tümüyle

 

Külot : Don Kült : Tapınç Kültür : Ekinç Kültürel : Ekinçsel Kültürlü : Ekinçli

Kültürsüz : Ekinçsiz

 

Kümülüs : Kümebulut

 

Kün fe-yekun : 1.Ol dedi oluverdi 2.Darmadağın

 

Küpşeker : Kesmeşeker Küre : Yuvar Küspe : Posa Küsur : Püsür

Küsurat : Püsürler

 

Kütüphane : Betik konağı

 

 

 

 

 

 

 

L

 

Labirent : Dolangaç Laborant : Deneylikçi Laboratuvar : Deneylik Labtop : Dizüstü

Lades : Öcür

 

Lades tutuşmak : Öcürleşmek

 

La-dini : Dındışı

 

La-edri : Adsız

 

Laf : 1.Söz 2.Lakırdı Laf atılmak : Söz atılmak Laf atmak : Söz atmak Lafazan : Geveze

Lafçı : Dedikoducu Laf ebesi : Konuşkan Laf etmek : Söz etmek Laf-ı güzaf : Boş söz

Lafını etmek : Sözünü etmek

 

Laf vurmak : Söz çarpmak

 

Lafzen : Sözce

 

Lafzi : Sözel Lagün : Denizkulağı Lağv etmek : Kaldırmak

Lağv olmak : Kaldırılmak Lahana : Kapuska Lahika : Ek yazı Lahlah : Acıçiğdem Lahza : An

Laik : Özgen Laiklik : Özgenlik Laisizm : Özgenlik Lakap : Takma ad La-kayt : Aldırışsız

La-kaytlık : Aldırışsızlık Lakin : Ancak Lakonik : Özlü söz Lâl : Dilsiz

Lala : Dadı

 

Lale : Gelincik

 

La-let-tayin : Gelişigüzel

 

Lamba : Işıtaç

 

Lanet : Kargış

 

Lanet etmek : Kargışlamak Lanet etmek : Kargışlamak Lanetli : Kargışlı

 

Lanetsiz : Kargışsız

 

Lanet olsun : Kargışlansın

 

Lanse etmek : 1.Yansıtmak 2.Tanıtmak

 

Lasta : Sığa Latif : İnce Latife : Baka

La-ubali : Aldırışsız Lav : Püskürük Lavabo : Yunakça Lava etmek : Çekmek

Layık : 1.Yakışır 2.Yaraşık

 

Layıkıyla : Yakışırcasına

 

Layt motif : 1.Ana örge 2.Ana imge

 

Lazım : Gerekagerekli Lazım gelmek : Gerekmek Lazım olmak : Gerekmek Leb : Dudak

Lebbeyk : Buyrun

 

Leb-i derya . Deniz kıyısı

 

Legal : Yasal Legalite : Yasallık Lehçe : Diyelek Lehim : Kaynak Lehimci : Kaynakçı

Lehimcilik : Kaynakçılık Lehimlemek : Kaynaklamak Lehimlenmek : Kaynaklanmak

 

Lehimletmek : Kaynaklatmak Lehimli : Kaynaklı Lehimsiz : Kaynaksız Leken : Teğel

Leksikograf : Sözlükbilimci Leksikografi : Sözlükbilim Leksikolog : Sözcükbilimci Leksikoloji : Sözcükbilim Leksikolojik : Sözcükbilimsel Lektör : Okutman

Lenf : Akkan

 

Lengüist : Dilbilimci Lenguistik : 1.Dilbilim 2.Dilbilimsel Lenk : Aksak

Lens : Mercek Lento : Üsteşik Leopar : Çine Lerzan : Titrek

Leva etmek : Kaldırmak Levazım : Gereç Levazımcı : Gereççi Levazımcılık : Gereççilik Levye : Kanırtmaç

Leziz : Tadımlı Lezyon : Yıpranma Lezzet : Tadım Lezzetli : Tadımlı

 

Lezzetsiz : Tadımsız Libas : Giysi Libye : Börülce Lider : Önder

Liderlik : Önderlik Lifting : Gerdirme Lig : Küme

Lika : Luk Liken : Karayosunu Likit : 1.Sıvı 2.Akışkan Lime : 1.Tike 2.Dilim Limit : Sınır

Limited : Sınırlı Limited Birket : Sınırlı Ortaklı Linol baskı : Oyma baskı Lipom : Yağur

Lirik : Çoşkun Lirizm : Çoşkunluk Lisan : Dil

Lisanen : Dille Lisani : Dilsel Lise : Ortaokul Liste : Dizelge

Listelemek : Dizelgelemek Listeli : Dizelgeli Listesiz : Dizelgesiz

Literatür : 1.Kaynaklar 2.Yazın 3.Terimler

 

Litografi : Taşbaskı Litografya : Taşbaskı Litografyacı : Taşbaskıcı Litolog : Taşbilimci Litoloji : Taşbilim Litolojik : Taşbilimsel Litosfer : Taşyuvar

Litre : Lotra

 

Liva : 1.Sancak 2.Tugay Liyakat : Yakışırlık Loder : Yükler

Lodos : Akyel

 

Lojistik : Donanım

 

Lojistik destek : Donanım desteği Lojistik Komutanlık : Donanım Komutanlığı Lojman : Konut

Lokal : 1.Dernekevi 2.Yerel Longplay : Uzunçalar Lökosit : Akyuvar

Lugat : Sözlük Lugatçe : Sözlükçe Lugatçi : Sözlükçü Lugaz : Yanıltmaç Lup : Büyüteç Lüfer : Kofana

Lüksmetre : Aydınlıkölçer

 

Lüle : Kıvrım

 

Lüterist : Lüterci Lüterizm : Lütercilik Lüzum : Gerek

Lüzum duymak : Gereksinmek Lüzumlu : Gerekli Lüzumsuz : Gereksiz

Lüzumu halinde : Gerektiğinde

 

 

 

 

 

 

 

M

 

Maaaile : Barkça Maalesef : Ne yazık ki Maamafih : Ek olarak Maanî : Engeller Maarif : Ulusal eğitim

Maarif Vekaleti : Ulusal Eğitim Bakanlığı

 

Maaş : Aylık Maaşlı : Aylıklı Maaşsız : Aylıksız

Maazallah : Tanrı korusun Mabet : Tapınak Mabut : Tapıncak Macera : Serüven

Maceralı : Serüvenli Maceraperest : Serüvenci Maceraperestlik : Serüvencilik Macerasız : Serüvensiz

 

Maçuna : Bucurgat

 

Madam : Hanım Madde : 1.Özdek 2.Öğe Maddeci : Özdekçi Maddecilik : Özdekçilik Maddeleşmek : Özdekleşmek Maddeten : Özdekçe

Maddi : Özdeksel Maden kömürü : Taş kömürü Maden suyu : Ilıca

Maderşahi : Anaerkil Madrabaz : Dolandırıcı Madrabazlık : Dolandırıcılık Mafiş : Yok

Mafsal : 1.Eklem 2.Boğum

 

Mağara : İn Mağaza : Satımevi Mağfiret : Bağışlanma Mağlubiyet : Yenilgi Mağlup : Yenik

Mağlup etmek : Yenmek Mağlup olmak : Yenilmek Mağrur : Övünçlü Mağrurane : Övünçlüce Mağrurlanmak : Övünmek Mahal : Yer

Mahalle : Yöre

 

Mahalleli : Yöredeş

 

Mahalle Muhtarlığı : Yöre Başkanlığı Mahalli : 1.Yerel 2.Yöresel Mahalli idare : Yerel yönetim Maharet : Beceriklilik

Maharetli : Becerikli

 

Maharetsiz : Beceriksiz Mahcubiyet : 1.Utanma 2.Utangaçlık Mahcup : Utangaç

Mahcup etmek : Utandırmak Mahcup olmak : Utanmak Mahcur : Kısıtlanmış Mahdum : Oğul

Mahdut : Sınırlı Mahfaza : Korunak Mahfazacı : Korunakçı Mahfazalı : Korunaklı Mahfazasız : Korunaksız Mahfuz : 1.Korunaklı 2.Saklı Mahir : Becerikli

Mahiyet : Nitelik Mahkeme : Yargı Konağı Mahkemelik olmak : Yargılık olmak Mahlas : Seçme ad

Mahluk : Yaratık Mahmude : Bingözotu Mahmur : 1.Uyuşuk 2.Baygın

 

Mahmurlaşmak : Uyuşmak Mahmurluk : Uyuşukluk Mahpus : Tutuklu Mahpushane : Tutukevi Mahrek : Yörünge Mahrum : Yoksun Mahrumiyet : Yoksunluk

Mahrumiyet bölgesi : Yoksunluk bölgesi Mahrum olmak : Yoksunmak Mahsul : Ürün

Mahsulat : Ürünler

 

Mahsus : 1.Özgü 2.Özellikle 3.Bakacıktan

 

Mahv : 1.Yıkım 2.Yok olma Mahv etmek : 1.Yıkmak 2.Yok etmek Mahv olmak : 1.Yıkılmak 2.Yok olmak Mahzun : Üzgün

Mahzur : Sakınca Mahzurlu : Sakıncalı Mahzursuz : Sakıncasız Maişet : 1.Geçimlik 2.Dirlik Majüskül : Genil imce Makam : 1.Orun 2.Ölçü Makber : 1.Gömütlük 2.Sin Makbul : Geçerli

Maket : Yapı taslağı Maketçi : Yapı taslakçı Makrama : Peçete

 

Makro : Genil Makro açı : Genil açı Makro hedef : Genil erek Makro ölçek : Genil ölçek Maksat : Amaç

Maksatlı : Amaçlı Maksatsız : Amaçsız Maksi : Uzun

Maksimum : 1.En çok ® Çokra 2.En üst

 

Makta : Kesit Makul : 1.Ussal 2.Uygun Makyavelist : Makyavelci Makyavelizm : Makyavelcilik Malarya : Sıtma

Malik : 1.İye 2.Yetkin

 

Malikane : Köşk

 

Malta humması : Malta sıtması Malul : Sökelaengelli Malulen : Sökellikten

Malum : Belliabildikabilinen Malumat : Sorakabilgi Malumatlı : Soraklıabilgili Malumatsız : Soraksızabilgisiz Malzeme : Gereç

Mamul : Ürün Mamulat : Ürünler Mamur : Bayındır

 

Mana : Anlam Manalı : Anlamlı Manasız : Anlamsız Manca : Yiyinti Mancana : Fıçı Manen : Özgüççe Manevi : Özgüçsel Maneviyat : Özgüç Mangal : Közlük

Mani : 1.Önleyici 2.Engel

 

Manidar : Anlamlı Manifesto : 1.Bildiri 2.Bildirge Manikür : Elbakımı

Manikürcü : Ayakbakımcı

 

Mani olmak : 1.Önlemek 2.Engellemek Manivela : Yükselteç Manometre : Basıölçer

Manşet : 1.Üstbaşlık 2.Kolluk Mantalite : Anlayış Mantar : Sezü

Mantık : Usbilim Mantıklı : Ussal Mantıksız : Usdışı Manüskri : Elyazması Manzara : Görünüm Manzara : Görünümlü

Manzarasız : Görünümsüz

 

Maraz : 1.Sayrılık 2.Bozukluk Marazi : Sayrılıksal Marifet : Yetenek Marifetli : Yetenekli

Marifetsiz : Yeteneksiz

 

Marj : Pay

 

Marjinal : 1.Uç 2.Son birim Marjinal fayda : Son birim yararı Marjinal gelir : Son birim geliri

Marjinal kıymet teorisi : Son birim değer kuramı

 

Markaj : Gölgelemeaadam tutma Markaja alınmak : Gölgelenmek Markaja almak : Gölgelemek Markajcı : Gölgeleyici

Marke edilmek : Gölgelenmek Marke etmek : Gölgelemek Maruzat : Diyecek

Maruz kalmak : 1.Uğramak 2.Karşılaşmak

 

Masaj : Ovum

 

Masajcı : Ovumcu Masaj yapmak : Ovumlamak Masat : Bileği

Masculine : Eril Masculist : Erilci Masif : 1.Som 2.Çıta

Maskara : 1.Soytarı 2.Rastık

 

Maskaralık : Soytarılık

 

Maskot : 1.Uğur 2.Açarlık Masör : Ovman Masraf : Gider

Mastar : Adeylem Masum : Suşsuz Masumiyet : Suçsuzluk

Masuniyet : Dokunulmazlık Maşaallah : Tanrı gönendireaTanrı esirgesin Maşuk : Sevgili

Mat : Solukadonuk Matador : Boğa güreşçisi Matbaa : Basımevi Matbaacı : Basımcı Matbaacılık : Basımcılık Matbu : Basılı

Matbuat : Basın Matbu evrak : Basılı belge Matem : Yas

Matemli : Yaslı Matemsiz : Yassız Matematik : İşlembilim Materyal : 1.Özdek 2.Gereç Materyalist : Özdekçi Materyalizm : Özdekçilik Matis : Esrik

Matkap : Delgi

 

Matlaşmak : Soluklaşmak

 

Matlaştırmak : Soluklaşmak

 

Matmazel : Bayan Matrak : 1.Gülünç 2.Değnek Matriarkal : Anaerkil

Matuf : Yönelik

 

Mavera : Öte

 

Maveraün-nehr : Irmak ötesi (Soğd ülkesi) Mavi : Gökçe

Mavileşmek : Göğermek Mavilik : Gökçelik Mavimsi : Gökçemsi Mavimtrak : Gökçemsi Mayhoş : Ekşimsi

Mayi : Sıvı

 

Mazbata : Tutanak Mazbut : 1.Düzenli 2.Derli toplu Mazeret : Gerekçe

Mazhar : Ergin Mazhariyet : Erginlik Mazhar olmak : Erişmek Mazi : Geçmiş

Mazlum : Ezgin Mazlumluk : Ezginlik Mazmun : Kavram Meal : Anlam

Mealen : Anlamca

 

Meblağ : Tutar

 

Mebus : Saylav

 

Mecal : Güç

 

Mecaz : Uçlama değişmece Mecazen : Uçlamca Mecazi : Uçlamsal Mecbur : Zorunlu

Mecburen : Zorunlulukla Mecburi : Zorunlu Mecburiyet : Zorunluluk Mecelle : Betik

Meclis : Kamutay

 

Meclis Başkanı : Kamutay Başkanı Meclis-i Mebusan : Kamutay Mecmua : Dergi

Mecnun : Çılgın Mecra : Akak Meczup : Deli

Meçhul : 1.Bilinmeyenabilinmedik 2.Belirsiz

 

Medar : Dönence

 

Medar-ı iftihar : Övünç nedeni

 

Med : Uzatma Medd ü cezr : Gelgit Meddah : Sözçatar Medeni : Uygar

Medenileşmek : Uygarlaşmak Medenileştirmek : Uygarlaştırmak Medeniyet : Uygarlık

 

Medeniyetsiz : İlkel Medet : Yardım Meditasyon : Düşünüm Medüz : Denizanası Mefhum : Kavram Mefkure : Ülkü Mefruşat : Döşemelik

Mefruşatçı : Döşemelikçi Meftun : Tutkun Meftuniyet : Tutkunluk Meftun olmak : Tutulmak Meğer : Oysa

Mekan : Yerlek Mekanizma : Düzenek Mektep : Okul Mektepli : Okullu Mektepsiz : Okulsuz Melankoli : Karasevi

Melankolik : 1.Karasevili 2.Karasevisel

 

Meleke : Yeti

 

Melez : 1.Kırma 2.Karma Melodi : Ezgi Melodik : Ezgisel Melun : Kargışlı

Melül : 1.Bezgin 2.Üzgün 3.Boynu bükük

 

Memat : Ölüm

 

Memba : 1.Pınar 2.Kaynak

 

Memleket : 1.Ülke 2.İl 3.Kent 4.Yöre

 

Memluk : Kölemen Memnu : Yasak Memur : Emekçi

Memuriyet : Emekçilik Memurluk : Emekçilik Menba : 1.Pınar 2.Kaynak Mendirek : Dalgakıran

Men edilmek : 1.Yasaklanmak 2.Engellenmek Menekşe : Maluzya Menekşerengi : Mor

Menedilmek : Yasaklanmak Men etmek : Yasaklamak Menfaat : Çıkar

Menfaatçi : Çıkarcı Menfaatperest : Çıkarcı Menfi : Olumsuz Menfur : İğrenç Mengene : Sıkaç Menhus : Uğursuz

Meni : Ersuyu Menkul : Taşınır Mensubiyet : Üyelik Mensucat : Dokumacılık Mensup : Üye

Menşe : Köken

 

Menşeli : Kökenli

 

Mera : Otlak Meram : İstem Merasim : Tören Mercii : Orun Merdiven : Basıncak Merhale : Aşama Merhamet : Acıma

Merhamet etmek : Acımak Merhametli : Acımalıayufka yürekli Merhametsiz : Acımasız

Meridyen : Boylam Merkep : Eşek Merkez : Özekaiçre Merkezî : Özeksel Merkeziyet : Özeklik

Merkezkaç : Özekkaç Mermi : Kurşun Mersi : Sağol Mersiye : Saguaağıt

Mersiyehan : Sagucu

 

Mert : Yiğit

 

Mertçe : Yiğitçe Mertebe : 1.Basamak 2.Aşama Mertlik : Yiğitlik

Meryem ana eldiveni : Çançiçeği Meryem asması : Akasma Mesafe : 1.Uzaklık 2.Ara

 

Mesafeli : Uzak Mesafesiz : Yakın Mesai : Çalışma Mesaj : İleti Mesane : Siytoru

Mesane iltihabı : Siytoru yangısı Mesela : Örneğinasözgelimi Mesele : 1.Sorun 2.Konu

Mesh etmek : Sıvamak Mesire : Gezintilik Mesken : Ev

Meskun mahal : Konutsal alan

 

Meslek : Uğraşı Mesnet : Dayanak Mesnetli : Dayanaklı Mesnetsiz : Dayanaksız Mesul : Sorumlu Mesuliyet : Sorumluluk Mesuliyetli : Sorumlu Mesuliyetsiz : Sorumsuz Mesut : Mutlu

Meşakkat : Güçlük

 

Meşhur : Ünlü

 

Meşhur etmek : Ünlendirmek

 

Meşhur olmak : Ünlenmek Meşru : 1.Yasal 2.Geçerli 3.Törel Meşrubat : İçecek (ler)

 

Meşruiyet : 1.Yasallık 2.Geçerlilik 3.Töresellik

 

Metafizik : Doğaötesi Metafiziksel : Doğaötesel Metafor : 1.Uçlam 2.Eğretileme Metaforik : Uçlamsal Metamorfik : Başkalaşımsal Metamorfizm : Başkalaşma Metamorfoz : Başkalaşım Metanet : Dayanık

Metanetli : Dayanıklı Metanetsiz : Dayanıksız Metapsişik : Tinötesi Metazori : Zorla

Meteor : Ağma Meteorit : Göktaşı Meteorolog : Gökolaybilimci Meteoroloji : Gökolaybilim

Meteorolojik : Gökolaybilimsel

 

Meteor taşı : Göktaşı Meth etmek : Övmek Methiye : Övgü

Metis : 1.Kırma 2.Azma Metod : Yöntem Metodik : Yöntemsel Metodlu : Yöntemli

Metodolog : Yöntembilimci

 

Metodoloji : Yöntembilim

 

Metodolojik : Yöntembilimsel Metodsuz : Yöntemsiz Metodsuzluk : Yöntemsizlik

Metraj : Türkçede kullanılmasına gerek yoktur.

 

Metris : Sencer Metronom : Sarkaç Metropol : Anakent Mevcudiyet : Varlık Mevcut : Var Mevduat : Yatırım

Mevki : 1.Konum 2.Orun Mevkuf : Tutuklu Mevkufhane : Tutukevi Mevla : Tanrı

Mevlevi : Celalettinci Mevlevihane : Celalettincievi Mevlevilik : Celalettincilik Mevlüt : Doğum

Mevsim : Sürem Mevsimlik : Süremlik Mevta : Ölü

Mevzu : Konu

 

Mevzuat : Konular

 

Mevzu-ı bahis : Söz konusu

 

Meydana gelmek : 1.Oluşmak 2.Ortaya çıkmak

 

Mey : İçki

 

Meyhane . İçkilik

 

Meyil : 1.Eğim 2.Eğilim 3.Yönelim Meyilli : 1.Eğimli 2.Eğilimli Meyilsiz : 1.Eğimsizadüz Meyletmek : Yönelmek Meymenet : Uğur

Meymenetsiz : Uğursuz Meyyal : Eğilgen Mezar : Gömütasin

Mezarcı : Gömütçüasinci Mezarcılık : Gömütçülükasincilik Mezarlık : Gömütlükasinlik

Mezat : Açık artırma Mezbaha : Kesimevi Mezbele : Süprüntülük

Meze : 1.Çerez 2.Kuruyemiş Mezeci : Çerezci Mezecilik : Çerezcilik Mezeli : Çerezli

Mezelik : Çerezlik

 

Mezesiz : Çerezsiz Meziyet : 1.Üstünlük 2.Özellik Mezoderm : Ortaderi

Mezosfer : Ortayuvar Mezraa : Haymana Mıh : Çivi

Mıntaka : Bölge

 

Mıntıka : Bölge

 

Mısra : Dize Mızrak : Kargı Mızraklama : Kargılama Mızraklı : Kargılı Mızraksız : Kargısız Miad : Süre

Mide : Kursak

 

Mide hastalığı : Kursak sayrılığı

 

Miğfer : Tulga Mihman : Konuk Mihmandar : Konukçu Mihnet : 1.Sıkıntı 2.Üzüntü Mihrak : Odak

Mihver : Eksen

 

Mikro : Minil Mikro açı : Minil açı Mikrofilm : Minil izit Mikro hedef : Minil erek Mikrolog : Minilbilimci Mikroloji : Minilbilim Mikrometre : Minilölçer Mikro ölçek : Minil ölçek Mikrosefal : Minil başlı Mikser : Çırpıcı

Miktar : 1.Nicelik 2.Ölçü 3.Oran Miktar zarfları : Nicelik belirteçleri Mikyas : Ölçek

 

Milenyum : Binyıl Militan : Savaşkan Militanlık : Savaşkanlık Militarist : Süerselci Militarizm : Süerselcilik Millet : Ulus

Milletlerarası : Uluslararası Milletvekili : Saylav Milletvekilliği : Saylavlık Milli : Ulusal

Milli İstihbarat Teşkilatı : Ulusal Çaşıt Örgütü Millileşmek : Ulusallaşmak Millileştirmek : Ulusallaştırmak

Milli mücadele : Ulusal savaşım

 

Milli Prodüktivite Merkezi : Ulusal Üretkenlik Özeği

 

Milliyet : Ulusallık Milliyetçi : Ulusçu Milliyetçilik : Ulusçuluk Mineral : Bileşik Mineralog : Bileşikbilimci Mineraloji : Bileşikbilim

Mineralojik : Bileşikbilimsel Minimum : En az ® Azra Minkab : Burgu

Minnacık : Minicik

 

Minüskül : Minilimce

 

Minyatür : 1.Minibediz 2.Minik

 

Minyatürcü : Minibedizci Minyatürcülük : Minibedizcilik Minyon : Küçümen

Mir : 1.Bey 2.Başkan Mirim : Beyim Mira : Lata

Miraç : Göğelme Miralay : Albay Miras : Kalıt Mirasçı : Kalıtçı

Mirasçılık : Kalıtçılık Mirasyedi : Kalıtçı Misafir : Konuk

Misafir etmek : Ağırlamaka Konuk etmek ® Konuklamak

 

Misafirhane : Konukevi

 

Misafirlik : Konukluk Misafir olmak : Konuklanmak Misafirperver : Konuksever Misafirperverlik : Konukseverlik Misak-ı Millî : Ulusal Ant

Misal : Örnek Misali : Gibi Misil : Kat

Misillemede bulunmak : Karşılık vermek

 

Misket : Gülle Miskin : Mıymıntı Miskince : Mıymıntıca

 

Miskinleşmek : Mıymıntılaşmak Miskinlik : Mıymıntılık Misli : Katı

Mistik : 1.Gizemsel 2.Gizemselci Mistisizm : Gizemselcilik Misvak : Diş fırçası

Misyon : Görev Misyoner : Dinyayman Misyonerlik : Dinyaymanlık Mişmiş : Kaysı

Mit : Söylence

 

Mitoloji : Söylencebilim

 

Mitolojik : 1.Söylencebilimsel 2.Söylencel

 

Mitos : Söylence

 

Mitoz : Eşeyli

 

Mitoz bölünme : Eşeyli bölünme Miyokart : Yürek kası Mizaç : Yaradılış

Mizah : Gülmece Mizahçı : Gülmece yazarı Mizahi : Güldürücü

Modern : 1.Çağcıl 2.Çağdaş 3.Çağsal

 

Modernist : Yenilikçi Modernizasyon : 1.Yenileme 2.Çağcıllama Modernizm : Yenilikçilik

Modernleşme : 1.Çağdaşlaşma 2.Çağcıllaşma

 

Modernlik : Çağdaşlık

 

Modül : 1.Parça 2.Katsayı Modüler aritmetik : Parçasal sayıbilim Modüler sistem : Parçasal dizge Modülasyon : Değişim

Moksa : Yakı Molas : Kumtaşı Mongoloid : Moğolumsu Monist : Tekçi

Monizm : Tekçilik Monogam : Tekeşli Monogami : Tekeşlilik Monografi : Tekkonu Monopol : Tekel Monoteist : Tektanrıcı Monoteizm : Tektanrıcılık

Monoton : 1.Tekdüze 2.Sıradan Monotonluk : 1.Tekdüzelik 2.Sıradanlık Montaj : Kurgu

Monte etmek : 1.Kurmak 2.Birleştirmek 3.Eklemek

 

Moral : Özgüç

 

Moral bozmak : Özgüç bozmak Moral vermek : Özgüçlemek Moren : Taşlaşma

Morfem : Yapıbirim Morfolog : Yapıbilimci Morfoloji : Yapıbilim Morfolojik : Yapıbilimsel

 

Mort : Ölü Moruk : Yaşlı Moryana : Tarakotu Mostra : Örneklik Mostre : Pırlak Motif : Örge

Motifli : Örgeli

 

Motifsiz : Örgesiz Motivasyon : 1.Güdülenme 2.İsteklenme Motive etmek : 1.Güdülemek 2.İsteklendirmek Motive olmak : 1.Güdülenmek 2.İsteklenmek Motto : İlkesöz

Mouse : Keme Mösyö : Bey Muaf : Bağışık

Muafiyet : Bağışıklık

 

Muaflık : Bağışıklık

 

Muallakta bırakmak : Sürüncemede bırakmak Muallakta kalmak : Sürüncemede kalmak Muallim : 1.Bilimci 2.Öğretmen

Muallime : 1.Bilimci 2.Öğretmen Muallimlik : 1.Bilimcilik 2.Öğretmenlik Muamelat : 1.İşlemler 2.Davranuşlar Muamele : 1.İşlem 2.Davranış

Muamma : Belirsizlik Muanid : Diretken Muasır : Çağdaş

 

Muasırlaşma : Çağdaşlaşma Muaşaka : Sevileşme Muavin : Yardımcı Muayyen : Belirli Mucibince : Gereğince Mucit : Kılgıcı

Mucitlik : Kılgıcılık Mucize : Tansık Mucizevi : Tansıksal Mudi : Yatırımcı Mufassal : Ayrıntılı Mugalata : Yanıltmaca Mugayir : Aykırı

Muğlak : 1.Anlaşılmaz 2.Çapraşık Muhabbet : 1.Söyleşi 2.Sevim 3.Arkadaşlık Muhabbet etmek : Söyleşmek

Muhaberat : Salıklaşma (lar) Muhabere : Salıklaşma Muhabir : Salıkman Muhabirlik : Salıkmanlık Muhaceret : Göç

Muhacir : Göçmen Muhafaza : Koruma Muhafazakar : Bağnaz Muhafazakarlık : Bağnazlık Muhafız : Koruyucu Muhafızlık : Koruyuculuk

 

Muhakeme etmek : 1.Yargılamak 2.Uslamlamak

 

Muhakkak : Kesinlikle Muharebe : Çatışma Muharip : Savaşçı Muhariplik : Savaşçılık Muharrer : Yazılı Muharrir : Yazar Muharrirlik : Yazarlık Muhasebe : Saymanlık Muhasebeci : Sayman

Muhasebecilik : Saymanlık

 

Muhasip : Sayman Muhayyile : 1.Düşlem 2.İmgelem Muhit : 1.Çevre 2.Ortam

Muhkem : Berk Muhrip : Savaş gemisi Muhtaç : Gereksinimci

Muhtaç olmak : Gereksinmek Muhtar : 1.Yörebaşkanı 2.Özerk Muhtarlık : Yörebaşkanlığı Muhtariyet : Özerklik

Muhtelif : Çeşitli Muhtemel : Olası Muhtemelen : Olasıca Muhterem : Saygıdeğer Muhteşem : Görkemli Muhteva : 1.İçerik 2.Kapsam

 

Muhteva etmek : 1.İçermek 2.Kapsamak

 

Muhtıra : Anımsatma Mujik : Köylü Mukabele : Karşılık

Mukabele etmek : Karşılık vermek Mukabil : 1.Karşı 2.Karşılık Mukadder : Kaçınılmaz Mukadderat : Alın yazısı Mukaddes : Kutsal

Mukaddesat : Kutsallıklar Mukaddeme : Önsöz Mukallit : Yansıcı Mukavele : Sözleşme Mukaveleli : Sözleşmeli Mukavelesiz : Sözleşmesiz

Mukavemet : Direnişadirenç Mukavemet etmek : Direnmek Mukavemetli : 1.Dirençli 2.Dayanıklı Mukavemetsiz : 1.Dirençsiz 2.Dayanıksız Mukayese : Karşılaştırma

Mukayeseli : Karşılaştırmalı Mukayesesiz : Karşılaştırmasız Mukayyet olmak : Korumak Mukoza : Sümükdoku Muktebes : Alıntılanmış Multimedya : Çokluortam Multinasyonal : Çokuluslu

 

Mundar : Pis

 

Munis : Uysal

 

Muntazaman : Düzenliceadüzenli olarak Muntazım : Düzenliadüzgün Murabba : 1.Dördül 2.Dörtgen Murakabe : Denet

Murakabe etmek : Denetlemek Murakıp : Denetçi Murdar : Pis

Musa ağacı : Sıncan Muta : Veri Mutaassıp : Yobaz

Mutabakat : 1.Uyum 2.Özdeşlik 3.Anlaşma Mutabık : 1.Uyumlu 2.Özdeş Mutasarrıf-ı liva : Sancak beyi Mutasavvıf : Gizemselci

Mutasyon : 1.Değişim 2.Dönüşüm Mutasyonist : 1.Değişimci 2.Dönüşümcü Mutasyonizm : 1.Değişimcilik 2.Dönüşümcülük Mutat : Alışılmış

Muteber : 1.Saygın 2.Geçerli 3.Önemli

 

Mutedil : Ilımlı Mutedillik : Ilımlılık Mutlak : Saltasaltık

Mutlaka : 1.Kesinlikle 2Yüzdeyüz 3.Kuşkusuz Mutlak ekseriyet : Salt çoğunluk Mutlakiyet : Saltçılık

 

Muttali : Öğrenmiş Muttali olmak : Öğrenmiş olmak Muvaffak : Başarılı

Muvaffakiyet : Başarı Muvaffakiyetli : Başarılı Muvaffakiyetsiz : Başarısız Muvaffak olmak : Başarmak Muvafık : Uygun

Muvakkat : 1.Geçici 2.Örel Muvazene : Denge Muvazeneli : Dengeli Muvazenesiz : Dengesiz Muvazzaf : Görevli Muzaffer : Yengici

Muzır : 1.Yararsız 2.Yaramaz

 

Muzip : Takılgan Muzipleşmek : Takılganlaşmak Muziplik : Takılganlık Mübadele : Değişim

Mübalağa : Abartı Mübalağacı : Abartıcı Mübalağa etmek : Abartmak Mübalağalı : Abartılı Mübarek : 1.Verimli 2.Kutlu Mücadele : Savaşım Mücadeleci : Savaşımcı

Mücadele etmek : Savaşımlamakasavaşım vermek

 

Mücahit : Din savaşçısı Mücavir : Komşu Mücavir alan : Ardalan Mücbir : Zorlayıcı Mücehhez : Donanımlı Mücella : Parlak Mücerret : Soyut Mucrim : Suçlu Müdafaa : Savunma

Müdafa etmek : Savunmak

 

Müdafi : Savunucu Müdavim : 1.Gedikli 2.Sürekçi Müderris : Öğretmen Müderrislik : Öğretmenlik Müddet : Süre

Müddetli : Süreli Müddetsiz : Süresiz Müdire : Yönetici Müdür : Yönetimci Müdiriyet : Yönetimlik

Müdürlük : 1.Yönetimcilik 2.Yönetimlik

 

Müebbet : Sonsuz Müellif : Yazar Müennes : Dişil Müesses : Kurulu

Müessese :  1.İşletme 2.Kurum 3.Kuruluş

 

Müessif : Üzücü

 

Müessir : Dokunaklı Müessis : Kurucu Müeyyide : Yaptırım

Müfessir : 1.Yorumcu 2.Açıklamacı Müfessirlik : 1.Yorumculuk 2.Açıklamacılık Müfettiş : Denetmen

Müfettişlik : Denetmenlik Müflis : Batkın Müfredat : Yönerge

Müfret : 1.Tek 2.Bireysel Müfrid : Yalıtkan Mühim : Önemli

Mühimmat : Savaş gereçleri Mühimsemek : Önemsemek Mühlet : Önel

Mühür : Damga Mühürcü : Damgacı Mühürcülük : Damgacılık Mühürdar : Damgacı Mühürdarlık : Damgacılık Mühürlemek : Damgalamak Mühürlenmek : Damgalanmak Mühürletmek : Damgalatmak Mühürlü : Damgalı

Mühürsüz : Damgasız

 

Müjde : Muştu

 

Müjde almak : Muştulanmakamuştu almak

 

Müjdeci : Muştucu Müjdelemek : Muştulamak Müjdelenmek : Muştulanmak Müjdeli : Muştulu

Müjdeli haber : Muştulu salık Müjdelik : Muştuluk Müjdesiz : Muştusuz

Müjdesiz haber : Muştusuz salık Müjde vermek : Muştulamakamuştu vermek Mükafat : Ödül

Mükafatlandırılmak : Ödüllendirilmek

 

Mükafatlandırmak : Ödüllendirmek Mükafat almak : Ödüllendirilmekaödül almak Mükafat vermek : Ödüllendirmekaödül vermek Mükaleme : Konuşma

Mükellefiyet : Yükümlülük Mükemmel : Ülküsel Mükerrer : Yinel Müktesebat : Kazanımlar

Mülahaza : 1.İrdeleme 2.Görüş Mülahaza etmek : İrdelemek Mülakat : 1.Görüşme 2.Söyleşi Mülayim : Uysal

Mülazım : Teğmen Mülemma : 1.Alaca 2.Karma Mülkiyet : İyelik

Mülteci : Sığınmacı

 

Mülzem : Gerekli

 

Mümin : İnançlı Mümkin : 1.Olanaklı 2.Olabilir Mümkin mertebe : Olabildiğince Mümtaz : 1.Ayrıcalıklı 2.Seçkin Mümtaz şahsiyet : Ayrıcalıklı kişi Münacat : Yakarış

Münafık : Sinsi

 

Münafıklık : Sinsilik Münakaşa : 1.Atışma 2.Çekişme Münakaşa etmek : 1.Atışmak 2.Çekişmek Münasebet : İlişkiabağıntı

Münasebetsiz : Saygısız Münasip : Uygun Münazara : Tartışma

Müneccim : 1.Yıldızbilimci 2.Gökbilimci Müneccimlik : 1.Yıldızbilimcilik 2.Gökbilimcilik Münekkit : Eleştirmen

Münekkitlik : Eleştirmenlik Münevver : Aydın Münferiden : Bireyselce

Münferit : 1.Tekil 2.Bireysel 3.Yalnız 4.Ayrı

 

Münharif : Çarpık Münkir : Yoksayımcı Müphem : Belirsiz Müphemiyet : Belirsizlik

Müptela : 1.Düşkün 2.Bağımlı 3.Tutkun

 

Müracaat : 1.Başvuru 2.Danışım Müracaatçı : Başvuran Mürebbi : 1.Eğitmen 2.Dadı

Mürebbilik : 1.Eğitmenlik 2.Dadılık Mürebbiye : 1.Eğitmen 2.Dadı Mürebbiyelik : 1.Eğitmenlik 2.Dadılık Müreffeh : Gönençli

Mürettebat : Çalışman Mürettep : Düzenli Mürettip : Dizmen Mürettiphane : Dizgiyeri Mürettiplik : Dizmenlik Mürselin : Yalvaç

Mürşit : Kılavuz

 

Mürteci : Gerici

 

Müsabaka : 1.Yarışma 2.Karşılaşma Müsabık : 1.Yarışmacı 2.Karşılaşmacı Müsadere : Elkoyma

Müsait : 1.Elverişli 2.Uygun Müsamaha : Hoşgörü Müsamahakar : Hoşgörülü Müsamahalı : Hoşgörülü Müsamahasız : Hoşgörüsüz Müsavat : Eşitlik

Müsavi : Eşit

 

Müsbet : Olumlu

 

Müsebbip : 1.Nedenci 2.Sorumlu

 

Müseddes : 1.Altılık 2.Altıgen Müsekkin : Yatıştırıcı Müselles . Üçgen

Müselsel : Ardışık Müsennem : Tümsek Müsrif : Savurgan Müsriflik : Savurganlık Müstacel : İvedi Müstacelen : İvedilikle Müstaceliyet : İvedilik Müstahak : Yaraşır Müstahsil : Üretici Müstakbel : Gelecekteki

Müstakil : 1.Bağımsız 2.Ayrık Müstehlik : Tüketici Müstehzi : Alaycı Müstemleke : Sömürge Müstemlekeci : Sömürgeci

Müstemlekecilik : Sömürgecilik Müstenkif : Çekinser Müstesna : Ayral

Müsteşar : Bakan Yardımcısı Müsteşarlık : Bakan Yardımcılığı Müsteşrik : Doğubilimci

Müstevli : Yayılıcıayayılgan Müsvedde : Karalama Müsveddelik : Karalamalık

 

Müşahede : Gözlem Müşahede etmek : Gözlemlemek Müşahhas : Somut

Müşahit : Gözlemci Müşavir : Danışman Müşavirlik : Danışmanlık

Müşerref olmak : Onurlanmakaonur duymak

 

Müşfik : Sevecen

 

Müşkil : 1.Güçlük 2.Zorluk 3.Zor 4.Çetin

 

Müşkilat : Çetinlik Müşkil-pesend : Titiz Müştak : Türev Müşteki : Yakınmacı

Müştemelat : Eklentiler Müşterek : Ortak Müştereken : Ortaklaşa Müşteri : Alımcı

Mütalaa : 1.Değerlendirme 2.Görüş Mütalaa etmek : Değerlendirmek Mütareke : Ateşkes

Müteaddit : Birçok Müteaddit kereler : Birçok kez Müteahhit : Bağıtçı Müteahhitlik : Bağıtçılık Müteakiben : Ardından Müteakip : Ardıl

Mütebessim : Güleç

 

Mütecanis : Türdeş

 

Mütedeyyin : Dinselci

 

Müteessir olmak : 1.Etkilenmek 2.Üzülmek

 

Mütefekkir : Düşünür Mütehammil : Dayanımlı Mütehassıs : Uzman Mütehassıslık : Uzmanlık

Mütehassis etmek : Duygulandırmak Mütehassis olmak : Duygulanmak Mütekabil : Karşı

Mütekabiliyet : Karşılık

 

Mütekârip : Yakınsak Mütekasif : Koyulaşmışayoğunlaşmış Mütekasil : Üşengeç

Mütemadiyen : Sürekli Mütemayil : Eğilimli Mütenahi : Sonlanma

Mütenasip : 1.Orantılı 2.Uyumlu Müteradif : Anlamdaş Mütercim : Çevirmen Müteşebbis : Girişimci Müteşekkil : Oluşmuş Mütevazı : Alçakgönüllü Mütezayit : Artan

Müthiş : 1.Görkemli 2.Korkunç Müttefik : 1.Bağdaşık 2.Bağlaşık Müttehit : Birleşik

 

Müzakere : 1.Değerlendirme 2.Görüşme Müzayede : Açık artırma Müzekker : Eril

Müzeyyel : Ekli Müzmin : Süreğen Müzminleşmek : Süreğenleşmek Müzminlik : Süreğenlik

Myosotis : Kemekulağı

 

 

 

 

 

 

 

N

 

Naçar : Umarsız

 

Nadir : Seyrek Nadiren : Seyrekçeatek tük Nafaka : Geçimlik

Nafile : 1.Boşuna 2.Çoksal

 

Nağme : Ezgi Nah : Nanay Nahif : Cılız Nahiye : Bucak

Nahoş : 1.Tatsız 2.Sevimsiz Nail olmak : Erişmek Nakıs : Eksik

Nakış : Bezek

 

Nakışçı : Bezekçi Nakışçılık : Bezekçilik Nakışlamak : Bezeklemek

 

Nakışlı : Bezekli

 

Nakışsız : Bezeksiz

 

Nakil : 1Aktarım 2.İletim 3.Taşıma

 

Nakil vasıtası : Taşıt Nakkaş : Bezekçi Nakkaşlık : Bezekçilik

Nakletmek : 1.Aktarmak 2.İletmek Nakliyat : Taşımacılık Nakliyeci : Taşımacı Nakliyecilik : Taşımacılık

Nakşetmek : İşlemekaiz bırakmak Nakşolmak : İşlenmekaiz bırakmak Nal : Takav

Nalbant : Takavcı Nalbantlık : Takavcılık Nale : İnilti

Nalın : Takunya Nalıncı : Takunyacı Nallamak : Takavlamak Nallatmak : Takavlatmak Nam : 1.Ad 2.San 3.Ün Na-mert : Alçak

Na-müsait : Elverşsiz Na-mütenahi : Sonsuz Namzet : Aday

Nane : Narpız

 

Narenciye : Turunçgiller

 

Narkotik : Uyuşturucu Nasihat : Öğüt Nasihatçı : Öğütçü

Nasihat etmek : Öğütlemekaöğüt vermek

 

Nasip : Kutpay Nasyonalist : Ulusçu Nasyonalizm : Ulusçuluk Nasyonel : Ulusal

Na-tamam : Eksik Natık : Söylevci Natıka : Söylevsellik

Nativizm : Doğuştancılık Natuk : Söylevci Natür : Doğa

Natüralist : Doğalcı Natüralizm : Doğalcılık Natürel : Doğal

Natürist : Doğacı Natürizm : Doğacılık Natürmort : Ölüdoğa Nazar : Bakış Nazaran : Göre

Nazar boncuğu : Göz boncuğu

 

Nazar değdirmek : Göz değdirmek

 

Nazar değmek : 1.Göz değmek 2.Göze gelmek Nazar-ı dikkate almak : Göz önüne almak Nazarında : Gözünde

 

Nazari : 1.Kuramsal 2.Göreceli Nazariyat : Kuramlar Nazariye : Kuram Nazariyeci : Kuramcı Nazır : Bakan

Nazik : İnce Nazikane : İncelikle Naziklik : İncelik Nazil olmak : İnmek Nazire : Karşılık Nebat : Bitki

Nebatî : Bitkisel Nebi : Yalvaç Nebula : Bulut Nebülöz : Bulutsu Nebze : Az

Necabet : Soyluluk Necaset : Pislik Necat : Kurtuluş Neccar : Doğramacı Necdet : Yiğitlik Necip : Soylu

Nedamet : Yerinmeaildimlik Nefer : 1.Birey 2.Süer Nefes : Soluk

Nefes almak : 1.Solumakasoluk almak 2.Dinlenmek

 

Nefes çekmek : Fırt çekmek

 

Nefeslenmek : Soluklanmak Nefesli müzik aletleri : Üflemeli çalgılar Nefes üflemek : Üfürükçülük

Nefes vermek : Soluk vermek

 

Nefret : 1.İğrenme 2.Tiksinme Nefret etmek : 1.İğrenmek 2.Tiksinmek Negatif : 1.Eksi 2.Olumsuz 3.Eksiyük Nehir : Irmak

Ne kadar : 1.Nanca 2.Neçe 3.Nice 4.Kaça

 

Nekahet : Sayrılık ertesi Nekahet devresi : Argınlık dönemi Nektar : Balözü

Nem : Teril Nemlendirmek : Terillendirmek Nemlenmek : Terillenmek Nemli : Terilli

Nemsiz : Terilsiz Nema : Ürem Nemalanmak : Beslenmek Nemelazımcı : Duyarsız

Nemelazımcılık : Duyarsızlık Neolojism : Yeni sözcük Nesebî : Soysal

Nesep : Soy Nesib : Soylu Nesiç : Doku

Nesil : 1.Kuşak 2.Döl

 

Nesim : Esinti Nesimî : Esintisel Nessab : Soybilimci Neşir : Yayım

Neşredilmek : Yayımlanmak Neşretmek : Yayımlamak Neşriyat : Yayın

Netice : Sonuç Neticede : Sonuçta Neticelendirmek : Sonuçlandırmak Neticelenmek : Sonuçlanmak Neticeli : Sonuçlu

Neticesiz : Sonuçsuz

 

Network : Bilişimağ Neuzü billah : Tanrı'ya sığındık Neva : Ezgi

Nevaî : Ezgisel Nevale : Azık Nevi : Çeşit

Nevi şahsına münhasır : Özgeakendine özgü

 

Nevropat : Sinir sayrısı Nevrolog : Sinirbilimci Nevroloji : Sinirbilim Nevrolojik : Sinirbilimsel Nevroz : Sinir sayrılığı New wave : Yeni dalga Nezaket : İncelik

 

Nezaret : Gözetim

 

Nezaretçi : Gözetimci Nezarete almak : Gözetime almak Nezaret etmek . Gözetmek Nezarethane : Gözetimlik Nezdinde : 1.Yanında 2.Katında Nezih ortam : Seçkin ortam

Nezle : Dumağı

 

Nezle olmak : Dumağılanmak

 

Nick : Takmaad Nida : Ünlem Nigende : Teğel Nihai : Sonsal

Nihayet : 1.Sonunda 2.Son Nihayete erdirmek : Sonuçlandırmak Nikbin : İyimser

Nikbinlik : İyimserlik

 

Nil : Çiğit

 

Nil nehri : Çiğit ırmağı Nimbüs : Karabulut Nisbet : Oran

Nisbeten : 1.Oranla 2.Biraz Nisbi : 1.Oransal 2.Göreceli Nişan : Yavuk

Nişanlanmak : Yavuklanmak Nişanlı : Yavuklu Nişasta : Ket

 

Niyaz : Yakarı Niyaz etmek : Yakarmak Niyet : 1.Ağın 2.Tasar Niyetlenmek : Tasarlamak Nizam : Düzen

Nizami : Düzenli

 

Nizamname : Tüzük

 

Node : 1.Düğüm 2.Yumru Nodül : 1.Düğümcük 2.Yumrucuk Noksan : Eksik

Noksanlık : Eksiklik Noksansız : Eksiksiz Nokta : Yuv

Nokta-i nazar : Bakış açısı

 

Nominal : Adsal Nominal kıymet : Adsal değer Nominalist : Adsalcı Nominalizm : Adsalcılık Nominativ : Yalın

Norm : Genkural

 

Normal : 1.Olağan 2.Doğal Normalleşmek : 1.Olağanlaşmak 2.Doğallaşmak Normatif : Kuralcı

Nostalji : Özlem Nostaljik : Özlemsel Nosyon : Kavram Nöbet : Kezik

 

Nöbetçi : Kezikçi

 

Nötr : 1.Yansız 2.Yüksüz Nötralizasyon : 1.Yansızlaştırma 2.Yüksüzleştirme Numan : Kan

Numara : 1.Sayıt 2.Oyun Numaratör : Sayaç Numune : Örnek Numunelik : Örneklik Nur : Bavkaışık

Nurcu : Bavkçıaışıkçı

 

Nush : Öğüt Nutuk : Söylev Nü : Etren Nüans : Ayırtı Nüfus : Dirit Nüfuslu : Diritli

Nüfuz : 1.Etkinlik 2.Sinme Nüfuz etmek : 1.Etkimek 2.Sinmek Nükleer : Çekirdeksel

Nüks etmek : Depreşmek Nümayiş : Gösteriş Nümune : Örnek Nümunelik : Örneklik

Nüsha : 1.Sayı 2.Baskı 3.Elyazması

 

Nüve : Çekirdek

 

O

 

Obelisk : Dikilitaş

 

Obje : Nesne

 

Objektif : 1.Nesnel 2.Mercek Objektifleşmek : Nesnelleşmek Objektifleştirmek : Nesnelleştirmek Objektiflik : Nesnellik

Objektivist : Nesnelci Objektivite : Nesnellik Objektivizm : Nesnelcilik Obligasyon : Yükümlülük Observasyon : Gözlem Observatuvar : Gözlemevi Obsesif : Takınçlı Obsesyon : Takınç Obskürantist : Karanlıkçı

Obskürantizm : Karanlıkçılık Obstrüksiyon : Önlemeaengelleme Obstetrik : Doğumbilim

Odiyolog : İşitimbilimci Odiyoloji : İşitimbilim Odiyolojik : İşitimbilimsel Odiyometre : İşitimölçer Odiyovizüel : İşitsel-görsel Off-line : Çevrimdışı

O kadar : 1.Onca 2.O denli

 

Oksit : Pas

 

Oksitlenmek : Paslanmak Okyanus : Talay Oligarşi : Takımerki

Oligarşik : Takımerksel Ol vech ile : O biçimde Ombudsman : Kamu Denetçisi Omlet : Kaygana

Ondüle : Kıvrık Onkolog : Urbilimci Onkoloji : Urbilim Onkolojik : Urbilimsel On-line : Çevrimiçi Onomatope : Yansıma Ontolog : Varlıkbilimci Ontoloji : Varlıkbilim

Ontolojik : Varlıkbilimsel Operatör : 1.İşletmen 2.Onman Optik : Görsel

Optimal : En uygun Optimist : İyimser Optimizm : İyimserlik Optimum : Uygun değer Organ : Örgen

Organik : Örgensel Organizasyon : Düzenleme Organizatör : Düzenlemeci Organize etmek : Düzenlemek

 

Orjin : 1.Köken 2.Kaynak Orijinal : 1.Özgün 2.Asıl Orjinalite : Özgünlük Orijinallik : Özgünlük Ornitolog : Kuşbilimci Ornitoloji : Kuşbilim Ornitolojik : Kuşbilimsel Oryan : Doğu

Oryantal : Doğusal Oryantalist : Doğubilimci Oryantalizm : Doğubilim Osmanî : Osmanlı

Osmanlıca : Osmanlı Türkçesi

 

Osmoz : Geçişme Osteolog : Kemikbilimci Osteoloji : Kemikbilim Osteolojik : Kemikbilimsel Osurukağacı : Aylandız Oşinograf : Denizbilimci Oşinografi : Denizbilim Oşinografik : Denizbilimsel Otobibliyografi : Özkaynakça Otobiyografi : Özgeçmiş Otobiyografik : Özgeçmişsel Otojestiyon : Özyönetim Otokontrol : Özdenetim Otokrasi : Saltçılık

 

Otokrat : Saltçı Otokritik : Özeleştiri Otokton : Yerli Ottoman : Osmanlı Otomasyon : Özdevim Otomatik : Özdevimsel

Otomatikman : Kendiliğinden Otomatizm : Özdevim Otomobil : Araba Otomobilci : Arabacı Otomobilcilik : Arabacılık Otonom : Özerk

Otonomi : Özerklik Otoritarist : Yetkeci Otoritarizm : Yetkecilik Otorite : 1.Yetke 2.Yetkin Otoriter : Yetkeci Otorizasyon : Yetkilendirme Otosansür : Özdenetim

Out : Dışarı Output : Çıktı Outsider : Dışpaydaş Oval : Söbe Overnight : Gecelik Oyunbaz : Oyuncu

 

Ö

 

Ödem : Yumru Örf : Töre Örfen : Törece Örfi : Törel Öşür : Ondalık

Öşürcü : Ondalıkçı

 

Özel Kalem : Yazı İşleri

 

Özel Kalem Müdürü : Yazı İşleri Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

P

 

Pabuç : Başmak a ayakkabı Pabuçluk : Başmaklık Padişah : Han

Padişahlık : Hanlık

 

Pafta : Yivleç Pagan : Çokkudaylı Paganist : Çokkudaycı Paganizm : Çokkudaycılık Paha : Değer

Paha biçilmez : Değer biçilmez

 

Pak : Pırıl Pakt : Antlaşma Palamar : Yoma Palamarcı : Yomacı

 

Palamarcılık : Yomacılık

 

Palamut : Pelit Paleograf : Eskiyazıbilimci Paleografi : Eskiyazıbilim Paleografik : Eskiyazıbilimsel Palmiye : Latanya

Palyaço : Soytarı

 

Palyaçoluk : Soytarılık Palyatif : 1.Etkisiz 2.Geçici 3.Örel Pampa : Bozkır

-Pan : Tüm Pandül : Sarkaç Panel : Açıkoturum Panik : Ürkü

Paniğe kapılmak : Ürkmek Paniklemek : Ürkmek Pankart : Uranlık Panorama : Tümgörü Panoramik : Tümgörüsel Pansiyon : Barınak Pansiyoncu : Barınakçı

Pansiyonculuk : Barınakçılık

 

Pansiyoner : Barınıcı Pantufla : Başmak a keçe terlik Pantürkist : TürklerciaTürkeliciaTurancı

Pantürkizm : Türklercilik a Türkelicilik a Turancılık

 

Panzehir : Ağıkıran

 

Panzehirotu : Ağıkıranotu Papazi : Bürümcük Para : Akça

Paradoks : Çelişki Paradoksal : Çelişkili Paraf : Adimcik Paragraf : Bölümce

Paralamak : Parçalamak

 

Paralel : 1.Koşut 2.Enlem Paralelist : Koşutçu Paralelizm : Koşutçuluk

Paralellik : 1.Koşutluk 2.Benzerlik Paralellik arz etmek : Benzemek Paralelyüz : Koşutyüz

Parametre : Değişken Parametrik : Değişken Parankima : Özekdoku Paranoya : İşkil Paranoyak : İşkilli Parantez : Ayraç Parapet : Küpeşte Paratoner : Yıldırımlık Parazit : Asalak

Parazitolog : Asalakbilimci Parazitoloji : Asalakbilim Parazitolojik : Asalakbilimsel Pardon : Bağışlayın

 

Parlamentarist : Saylavcı Parlamentarizm : Saylavcılık Parlamenter : Saylav Parlamento : Kamutay

Parola : Kipsöz Pars : Çine Parşömen : Tirşe Partisip : Ortaç

Part time : Yarımgün Pasif : Edilgin Paspal : Parsal

Patchwork : Yama işi Patinaj : Kızaklama Patojen : Sayrılıkçı Patolog : Sayrılıkbilimci Patoloji : Sayrılıkbilim

Patolojik : 1.Sayrılıksal 2.Sayrılıkbilimsel

 

Patriarkal : Ataerkil

 

Patron : 1.İşveren 2.Biçitabiçintilik Patronluk : İşverenlik Payanda : Destek

Paye : Orun

 

Payet : Sim

 

Payidar : 1.Bengi 2.Kalıcı Payitaht : Başkent Payvant : Köstek Pazubent : Kolçak

 

PC (Personel computer) : KB (Kişisel bilgisayar) Pedagog : Eğitimbilimci

Pedagoji : Eğitimbilim Pedagojik : 1.Eğitimsel 2.Eğitimbilimsel Pedal : Ayaklık

Peder : Babaaata Pederşahi : Ataerkil Pedikür : Ayakbakımı Pedikürcü : Ayakbakımcı Pedogog : Çocuk bilimci Pedogoji : Çocukbilim Pedogojik : Çocukbilimsel Pedolog : Toprakbilimci Pedoloji : Toprakbilim Pedolojik : Toprakbilimsel Pejmürde : Pılı

Pejoratif : Yergisel

 

Pekala : Peki Pelerin : Eğindirikasırtlık Pense : Kısaç

Pentafil çiçeği : Beşparmak çiçeği Perakende : Tekten Perakendeci : Tektenci

Perakendecilik : Tektencilik Perfeksiyonist : Yetkinci Perfeksiyonizm : Yetkincilik Performans : Başarım

 

Periferi : 1.Çevre 2.Kıyı

 

Periton : Karınzarı Peritonit : Karınzarı yangısı Periyodik : Süreli

Periyot : 1.Süre 2.Dönem 3.Aralık Perküsyon : Vurmalı çalgı Persepsiyonist : Algıcı Persepsiyonizm : Algıcılık Personalist : Kişiselci Personalizm : Kişiselcilik

Persona non grata : İstenmeyen kişi Perspektif : 1.Bakış açısı 2.Derinlik 3.Süreç Personel : 1.Çalışman 2.Kişi

Peruk : Takmasaç Peruka : Takmasaç Pervaz : Parvaz Pervasızca : Sakınmadan Pervin : Ülker

Pes : Yeter

 

Pes etmek : Yenilmek Pesimist : Kötümser Pesimizm : Kötümserlik Pespaye : Bayağı Pespayelik : Bayağılık Peş : Art

Peşin : Öndül

 

Peşinat : Öndül

 

Peşinatlı : Öndüllü Peşinatsız : Öndülsüz Peşinci : Öndülcü Peşinden : Ardından Peşinen : Önden

Peşin hüküm : Önyargı Peşin hükümlü : Önyargılı Peşin hükümsüz : Önyargısız Peşi sıra : Ardı sıra

Peşkeş : Armağan

 

Peşkeş çekmek : Armağan etmek

 

Peşkir : Peçete Peş peşe : Ardarda Peştamal : Futa Petrognozi : Bileşikbilim Petrografi : Kayaçbilim

Petrografik : Kayaçbilimsel Peyda etmek : Ortaya çıkarmak Peyda olmak : Ortaya çıkmak Peydahlamak : Ortaya çıkarmak Pey der pey : 1.Azar azar 2.Gitgide Peygamber : Yalvaç

Peygamber ağacı : Yalvaç ağacı Peygamber çiçeği . Yalvaççiçeği Peygamberdevesi : Pusuböceği Peygamber kuşu : Kuyruksalan Peygamberlik : Yalvaçlık

 

Peyk : Uydu Pezevenk : Ersekçi Pezevenklik : Ersekçilik Pide : Yufka

Pideci : Yufkacı Piknik : Kıraşı Pili : Kıvrım

Pilili etek : Kıvrımlı etek

 

Pilot : Uçman

 

Pilot bölge : Öncü bölge Pilotluk : Uçmanlık Pinel : Yeloku

Pinyal : Meç Pirina : Biriket Pistole : Püskürteç

Pişman : Yeringenaildim Pişmanlık : Yeringenlikaildimlik Pitoresk : Bedizlik

Piyata : Tabak Piyaz : Soğan Plaçka : Çapul Plaçkacı : Çapulcu Plaj : Kumsal Plajirist : Aşırmacı

Plajirizm : Aşırmacılık Plaket : Onurluk Plan : Tasar

 

Planet : Gezegen Planetaryum : Gökevi Planlamak : Tasarlamak Planlanmak : Tasarlanmak Planlı : Tasarlı

Plansız : Tasarsız Plantasyon : Tarım işletmesi Plasenta : Döldeşadöleşi Plasman : Yatırım

Platform : 1.Alan 2.Düzlem 3.Seki 4.Düzlük 5.Temel

 

Platin : Akaltın

 

Plato : 1.Düzlük 2.Yayla Platonik : 1.Platoncu 2.Düşsevisel Platonizm : Platonculuk

Play maker : Oyun kurucu Play off : Üstküme Plüralist : Çoğulcu Plüralizm : Çoğulculuk Plüviyometre : Yağışölçer

Plüviyometri : Yağışölçüm Podyum : Seki Polaroit : Bipşak Polifoni : Çokses

Polifonik : Çoksesli Poligam : Çokeşli Poligami : Çokeşlilik

Poligon : 1.Çokgen 2.Atış alanı

 

Polis : Güvenlikçiakarakolcu Polislik : Güvenlikçilikakarakolculuk Politeist : Çokkudaycı

Politeizm : Çokkudaycılık Pompa : Bişireç Ponpon : Püskül Porsiyon : Kişilik

Portatif : Gezeragezici Portmanto : Askılık Portör : Taşıyıcı Posta : Ulak

Postacı : Ulakçı Postacılık : Ulakçılık Postahane : Ulakevi Postalamak : Ulaklamak Poşet : Torba

Pota : Manka

 

Potalı atış : Mankalı atış Potasız atış : Mankasız atış Potpori : Karmaca

Poz : Duruş

 

Pozisyon : 1.Durum 2.Konum Pozitif : 1.Artı 2.Olumlu 3.Artı yük Pozitivist : Olgucu

Pozitivizm : Olguculuk Pozometre : Işıkölçer Pragmatik : Yararsal

 

Pragmatist : Yararcı Pragmatizm : Yararcılık Pranga : Bukağı

Pratik : 1.Kullanışlı 2.İşlevsel 3.Uygulama (lı) Pratikman : İşlevce

Pratikte : Uygulamada Prefiks : Önek Prens : Tigin Prenses : Kinz Prensip : İlke

Prensipleşmek : İlkeleşmek

 

Prensipli : İlkeli Prensip sahibi : İlkeli Prensipsiz : İlkesiz Pres : Baskı

Prese : Sıkılmış Presleme : Sıkıştırma Pres ütü : Sıkaçütü Prestij : Saygınlık

Prezant : 1.Tanıtımcı 2.Sunumcu Prezantabl : Gösterişli Prezantasyon : 1.Tanıtma 2.Sunma

Prezante etmek : 1.Tanıtmak 2.Sunmak

 

Prezervatif : Kaput Primitif : İlkel Primitivist : İlkelci Primitivizm : İlkelcilik

 

Printer : Basıcıayazıcı Probabilist : Olasılıkçı Probabilizm : Olasılıkçılık

Problem : 1.Sorun 2.Soru 3.Çözgü Problematik : Sorunsal Problemli : Sorunlu Problemsiz : Sorunsuz

Prodüksiyon : 1.Yapım 2.Üretim Prodüktif : 1.Üretken 2.Verimli Prodüktivite : 1.Üretkenlik 2.Verimlilik Prodüktör : 1.Yapımcı 2.Üretici Prodüktörlük : 1.Yapımcılık 2.Üreticilik Profesör : Bilmen

Profesörlük : Bilmenlik Program : İzlence Programcı : İzlenceci Programcılık : İzlencecilik Programlı : İzlenceli Programsız : İzlencesiz Programlamak : Kurmak Proje : 1.Tasarı 2.Taslak

Projeksiyon : 1.İzdüşüm 2.Yansıtma 3.Gösterim

 

Projektör : Işıldak Proleter : İşçi Proleterya : İşçi kesimi Prolog : Öndeyiş Prosedür : İzlek

 

Proses : 1.Süreç 2.Dizin Proses etmek : Dizinlemek Prostela : Önlük

Protesto : Kınama Protestocu : Kınamacı Prototip : Tekörnek Provokasyon : Kışkırtma Provokatör : Kışkırtmacı Provoke etmek : Kışkırtmak Provoke olmak : Kışkırmak Prömiyer : Açılışailk gösteri Psikanalist : Tinçözümcü Psikanaliz : Tinçözüm Psikanalitik : Tinçözümsel

Psikolengüist : Tinseldilbilimci Psikolengüistik : Tinseldilbilim Psikolog : Tinbilimci

Psikoloji : Tinbilim Psikolojik : 1.Tinsel 2.Tinbilimsel Psişik : Tinsel

Pub : İçkilik Pulluk : Köten Put : Burkat

Putlaşmak : Burkatlaşmak Putlaştırmak : Burkatlaştırmak Putperest : Burkatçı Putperestlik : Burkatçılık

 

Putrel : Kirişlik Puzzle : Yapboz Pülverizatör : Püskürteç Püre : Ezme

Pürist : Özleştirmen

 

Pürizm : Özleştirmenlik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R

 

Rab : Tanrı Rabbanî : Tanrısal Rabbena : Tanrımız Rabıta : 1.Bağ 2.%lgi Radde : Kerte

Radikal : 1.Kökten 2.Köktenci 3.Köklü 4.Uç

 

Radikalist : Köktenci Radikalizm : Köktencilik Radyasyon : 1.Işıma 2.Işınım

Radyatör : 1.Petek 2.Isıtaç 3.Soğutaç

 

Radyo : Dinleç Radyoaktif : Işetkil Radyoaktivite : Işetki Radyometre : Işınölçer Raf : Terek

Rafinaj : Arıtım Rafine : Arıtılmış Rafineri : Arıtımlık Rafizi : Kızılbaş

 

Rağbet : 1.%stek 2.Beğeni Rağmen : Karşın Rahman : Esirgeyici

Rahmet : 1.Esirgeme 2.Yağmur Rakam : 1.Sayı 2.Sayıt Raket : Tokaç

Rakım : Yükselti

 

Rakkas : Sarkaç Rambursman : 1.Ödeme 2.Geri ödeme Rampa : Yokuş

Randevu : Buluşma

 

Randevuevi : Genelev Randıman : Verim Randımanlı : Verimli Randımansız : Verimsiz Rant : 1.Getirim 2.Lüp

Rantabilite : 1.Getirimlilik 2.Verimlilik 3.Kazançlılık Rantabl : 1.Getirimli 2.Verimli 3.Kazançlı Rantçı : 1.Lüpçü 2.Getirimci

Rantçılık : 1.Lüpçülük 2.Getirimcilik Rantiye : 1.Lüpçü 2.Getirimci Rantiyeci : 1.Lüpçü 2.Getirimci

Rantiyecilik : 1.Lüpçülük 2.Getirimcilik

 

Rapor : Bildirge

 

Raportör : Bildirgeci Rapor vermek : Bildirgelemek Raptiye : %leç

Raptiyelemek : %leçlemek

 

Raptiyelenmek : %leçlenmek

 

Rasat : Gözlem Rasathane : Gözlemevi Rasyo : Oran

Rasyonal : 1.Us 2.Ussal Rasyonalist : Usçu Rasyonalizasyon : Ussallaştırma Rasyonalizm : Usçuluk

Rasyonel : Ussal a gerçel Rasyonel sayılar : Tüm sayılar Ray : Demiryol

Rayına koymak : Yoluna koymak Rayiç : 1.Geçer 2.Eder Rayiha : Koku

Razı olmak : Gönül indirmek Reaksiyon : 1.Tepki 2.Tepkime Realist : Gerçekçi

Realite : Gerçeklik

 

Realizasyon : 1.Gerçekleştirme 2.Kazanç satışı Realize etmek : Gerçekleştirmek Realizm : Gerçekçilik

Recmetmek : Taşlamak Redaksiyon : Düzeltme Redakte : Düzelti Redaktör : Düzeltmen Redüksiyon : %ndirgeme Redüktör : %ndirgeç

Reel : Gerçel

 

Refah : Gönenç

 

Refakat : Eşlik

 

Refakatçi : Eşlikçi Referandum : Kamuoylaması Refleks : Tepke

Reflektör : Yansıtaç Refüze etmek : Geri çevirmek Refüze olmak : Geri çevrilmek Regülasyon : 1.Tüzük 2.Yönetmelik Regülatör : Düzenleç

Regüle etmek : Düzenlemek Rehabilitasyon : %yileştirme Rehabilite etmek : %yileştirmek Rehavet : Uyuşukluk

Rehber : Kılavuz

 

Rehberlik : Kılavuzluk Rehin : Tutu Rehinci : Tutucu Rehine : Tutu

Rehineci : Tutucu

 

Reis : Başkan

 

Reis-i cumhur : Kamuerki Başkanı Reisü'l-küttab : Başyazman Reji : Yönetim

Rejisör : Yönetmen Rejisörlük : Yönetmenlik Reklam : Tanıtım Reklamcı : Tanıtman Reklamcılık : Tanıtmanlık

Relativ : 1.Bağıntılı 2.Göreceli

 

Relativist : 1.Bağıntıcı 2.Görececi

 

Relativizm : 1.Bağıntıcılık 2.Görececilik

 

Remiz : Simge Rencide etmek : %ncitmek Rencide olmak : %ncinmek Rençber : Eğneratarım işçisi Rende : Yontaç

Rendelemek : Yontaçlamak Renin : 1.%nilti 2.Haykırış Repertuar : Dağarcık Reprint : Eşbaskı

Re'sen : 1.Danışmaksızın 2.Açıklamaksızın

 

Reseptör : Almaç Resesyon : Durgunluk Resim : Bediz

Resimci : Bedizci Resimcilik : Bedizcilik Resimlemek : Bedizlemek Resimli : Bedizli

Resimsiz : Bedizsiz Resmetmek : Bedizlemek Resmî : Kamusal

Resmî merasim : Kamusal tören

 

Ressam : Bedizci

 

Ressamlık : Bedizcilik Restorasyon : 1.Onarım 2.Yenileme Restore etmek : 1.Onarmak 2.Yenilemek Resul : Yalvaç

Reşit : Yetişkin

 

Retorik : 1.Sözbilim 2.Sözbilimsel 2.Sözsel

 

Retrospektif : 1.Geriye dönük 2.Dünden bugüne

 

Reva : Uygun

 

Reva görmek : Uygun görmek Revac : 1.Sürüm 2.Geçerlik Revacda : 1.Sürümlü 2.Geçerli Revalüasyon : Değer artırma Revalüe etmek : Değer artırmak Revnak : Bezek

Revzen : Pencere

 

Rey : Oy

 

Reye sunmak : Oylamak

 

Rey vermek : Oylamakaoy vermek Rezerv : Kaynak Rezervasyon : Ayırtım Rezerve : Ayırtımlı

Rezidans : Konut

 

Rezistans : Direnç

 

Riayet etmek : Gözetmek a uymak

 

Rimel : Rastık Rimellemek : Rastıklamak Rimelli : Rastıklı

Rimelsiz : Rastıksız Risalet : Yalvaçlık Risk : Çekince Rivayet : Söylenti Riya : %kiyüzlülük Riyakar : %kiyüzlü

Riyakarane : %kiyüzlüce

 

Riyakarlık : %kiyüzlülük

 

Riyaset : Başkanlık Riyaziye : %şlembilim Riziko : Çekince

Roka (Rumca) : Kıvırcık Romen rakamları : Roma sayıları Rosto : Dilet

Rostoluk : Diletlik Rotasyon : Döngü Rozbif : Dilet

Rölatif : 1.Bağıntıl 2.Bağıl Rölativist : Bağıntıcı Rölativite : Bağıntı Rölativizm : Bağıntıcılık Rölyef : Kabartma Rönesans : Diriliş

Röportaj : 1.Görüşme 2.Söyleşi

 

Röprodüksiyon : Özdeşbaskı

 

Rötar : Gecikme Rötarlı : Gecikmeli Rötarsız : Gecikmesiz Rötuş : Düzeltme Rötuşlu : Düzeltmeli Rötuşsuz : Düzeltmesiz Ruam : Sakağı

Rubai : Dörtlü Ruh : Tin Ruhani : Tinse

Ruhbilim : Tinbilim

 

Ruhbilimsel : Tinbilimsel

 

Ruhen : Tince Ruhi : Tinsel Ruhiyat : Tinbilim Ruhsal : Tinsel

Ruj : Dudaklık Rulo : Tomar Rumuz : Simge Rutubet : Teril

Rutubetlendirmek : Terillendirmek Rutubetlenmek : Terillenmek Rutubetli : Terilli

Rutubetsiz : Terilsiz Ruzname : Günce Rücû etmek : Caymak Rüçhan : Öncelik Rüstak : Köysel

Rüstik : Köysel

 

Rüşt : Erginlikayetişkinlik Rüştiye mektebi : Ortaokul Rüya : Düş

Rüya tabirleri : Düş yorumları

 

Rüzgar : Yel

 

Rüzgargülü : Yeloku

 

 

 

 

 

S

 

 

 

Saadet : Mutamutluluk Saat : Güngen Saatçi : Güngenci

 

Saatçilik : Güngencilik Saatli : Güngenli Saatlik : Güngenlik Saatsiz : Güngensiz Saba : Esinti

Sabah : Gündüz Sabahçı : Gündüzcü Sabahki : Gündüzkü

Sabahlamak : Gündüzlemek Sabahları : Gündüzleri Sabahleyin : Gündüzleyin Sabahlık : Gündüzlük

Sabır : Dayanç a çıdam

 

Sabırlı : Dayançlı a çıdamlı

 

Sabırsız : 1.Dayançsız a çıdamsız 2.%vecen Sabırsızlanmak : Dayançsızlanmak a çıdamsızlanmak Sabırsızlık : 1.Dayançsızlık a çıdamsızlık 2.%vecenlik Sabi : Çoluk

Sabit : 1.Durağan 2.Duruk 3.Kanıtlanmış 4.Kesin

 

Sabit fikir : Saplantı Sabit fikirli : Saplantılı Sabitlemek : Duruklaştırmak Sabitleşmek : Duruklaşmak Sabitleştirmek : Duruklaştırmak

Sabretmek : 1.Dayanmak 2.Katlanmak

 

Sabun : Çöven Sabuncu : Çövenci Sabunculuk : Çövencilik Sabun-hane : Çövenevi

 

Sabunlamak : Çövenlemek Sabunlanmak : Çövenlenmek Sabunlaşmak : Çövenleşmek Sabunlatmak : Çövenletmek Sabunlu : Çövenli

Sabunluk : Çövenlemek Sabun otu : Çövenotu Sabunsu : Çövensi Sabunsuz : Çövensiz Sabun taşı : Çöventaşı Saçula : Kip

Sadakat : Bağlılık Sadaret : Başbakanlık Sade : Yalın

Sadece : 1.Yalnızca ® Yalınca 2.Ancak Sadede gelmek : Öze gelmek Sadeleşmek : Yalınlaşmak Sadeleştirmek : Yalınlaştırmak Sadelik : Yalınlık

Sadık : Bağlı

 

Sadrazam : Başbakan Sadrazamlık : Başbakanlık Saf : 1.Katışıksız 2.Bön Safahat : Evreler

Safha : Evre Safkan : Arıkan Safra : Öd

Safrakesesi : Ödkesesi

 

Saf tutmak : Sıralanmak

 

Saha : Alan Sahaf : Betikçi Sahi : Gerçekten Sahici : Gerçek

Sahiden : Gerçekten Sahih : Sağlamagerçek Sahil : 1.Kıyı 2.Kumsal Sahip : %ye

Sahip çıkmak : Kollamak

 

Sahipli : %yeli Sahiplik : %yelik Sahipsiz : %yesiz Sahra : 1.Ova 2.Çöl Saik : %tki

Sâika : Yıldırım

 

Sair : Öbür

 

Sair-fi’l-menam : Uyurgezer

 

Sakar : Sarsak Sakarca : Sarsakça Sakarlık : Sarsaklık Sakat : Sökel

Sakatlanmak : Sökelmek Sakin : 1.Dingin 2.Durgun Sakince : Usulca

Sakinleşmek : 1.Dinmek 2.Durulmak 3.Yatışmak

 

Sakmunya : Bingözotu Salahiyet : Yetki Salahiyetli : Yetkili Salahiyetsiz : Yetkisiz

 

Salamanje : Yemek odası Salatalık : Hıyar Salim : Esen

Salimen : Esenlikle Salip : Haç Salname : Yıllık Salsâl : Balçık Salsâlî : Balçıksı Saltanat : Kağanlık

Salyangoz : Sümüklüböcek

 

Samimi : %çten Samimiyet : %çtenlik Sam yeli : Çöl yeli Sanat : Dörüt Sanatçı : Dörütmen

Sanatkar : Dörütmen

 

Sanem : Burkat Sanitasyon : Sağlık Koruma Sansasyon : Dalgalanma Sansasyonel : Dalgalandırıcı Sansüalist : Duyumcu Sansüalizm : Duyumculuk Santimantal : Duygusal Santimantalist : Duygusalcı Santimantalite : Duygusallık Santimantalizm : Duygusalcılık Santra : Ortayuvar

Santrifüj : Özekkaç

 

Sara : Tutarık

 

Sarahat : 1.Belginlikabelirginlik 2.Açıklık

 

Sarahaten : Açıkça Sarfiyat : Gider Sarhoş : Esrik

Sarhoş edici : Esritici Sarhoş etmek : Esritmek Sarhoşluk : Esriklik Sarhoş olmak : Esrimek Sari : Bulaşıcıabulaşkan

Sarih : 1.Belginabelirgin 2.Açık

 

Sathen : Yüzeyce Sathi : Yüzeysel Satıh : Yüzey Satir : Yergi Satirik : Yergisel

Satürn : Sekendiz Sauna : Buğulu yunak Savt : Ses

Savtî : Sesli Sayfiye : Yazlık Saz : Kopuz Scanner : Tarayıcı

Science fiction : Bilimkurgu

 

Seans : Oturum

 

Sebat : Direşim Sebat etmek : Direşmek Sebatkar : Direşkenadireşimci Sebatlı : Direşimli

Sebatsız : Direşimsiz

 

Sebebiyet vermek : 1.Neden olmak 2.Yol açmak

 

Sebep : Neden Sebepli : Nedenli Sebepsiz : Nedensiz Sebze : Yeşillik Sebzeci : Yeşillikçi Seccade : Namazlağı Seciye : Özyapı

Seda : Ses

 

Sedalı : 1.Sesli 2.Ünlü Sedasız : 1.Sessiz 2.Ünsüz Sedatif : Yatıştırıcı

Sedimantasyon : 1.Çökelme 2.Tortullaşma Sedimatolog : Tortulbilimci Sedimatoloji : Tortulbilim Sedimatolojik : Tortulbilimsel

Sefalet : Yoksulluk Sefaret : 1.Büyükelçilik 2.Elçilik Sefarethane : 1.Büyükelçilik 2.Elçilik Sefer : 1.Yolculuk 2.Akın 3.Kez Seferber : %şbirlikçi

Seferberlik : %şbirliği

 

Seferi : Yolcu Sefer tası : Aştası Sefil : Yoksul Sefillik : Yoksulluk

Sefir : 1.Büyükelçi 2.Elçi Segmantasyon : Kesimleme Seher : Tansal

 

Sehim : Pay Sehven : Yanlışlıkla Sek : Tini

Sekans : Ayrım Sekreter : Yazman Sekreterlik : Yazmanlık Sekreterya : Yazmanlık Seksiyon : Bölüm

Sekte : Durgu Sektör : Kesim Sektörel : Kesimsel Selamet : Esenlik Selametle : Esenlikle Selaset : Akıcılık Selef : Öncel

Self servis : Seçal

 

Sema : Gök

 

Semantik : 1.Anlambilgisi 2.Anlamsal

 

Semaver : Kaynavuk Semavi : Göksel Sembol : Simge

Sembolleşmek : Simgeleşmek Sembolik : Simgesel Sembolist : Simgeci

Sembolize etmek : Simgelemek

 

Sembolizm : Simgecilik Semere : 1.Verim 2.Yarar 3.Sonuç Semî : %şitsel

Semiyolog : %mbilimci

 

Semiyoloji : %mbilim

 

Semiyolojik : %mbilimsel

 

Sempati : 1.Sevimlilik 2.Sıcaklık 3.Cana yakınlık Sempatik : 1.Sevimli 2.Sıcak 3.Cana yakın Sempatizan : Duygudaşayandaş

Sempozyum : Bilgi şöleni Semptom : Belirti Semt : Yöre

Sena etmek : Övmek Sendrom : 1.Belgi 2.Sıkıntı Sene : Yıl

Senelik : Yıllık

 

Senet : Belgit Senetli : Belgitli Senetsiz : Belgitsiz Seng : Taş

Senkron : Eşan

 

Senkronik : Eşanlı Senkronizasyon : Eşleme Senkronize : Eşanlı Senkronizm : Eşanlılık Sentaks : Sözdizimi Sentaktik : Sözdizimsel Sentetik : Bileşik

Sentez : Bileşim

 

Septik : Kuşkucu Septisizm : Kuşkuculuk Ser : Baş

Seramik : Kilişi

 

Serap : Ilgım

 

Serbest : 1.Bağımsız 2.Pinek Serbestî : Bağımsızlık Serbestiyet : Bağımsızlık Serbestlik : Bağımsızlık Serd etmek : Öne sürmek Seremoni : Tören

Sergerde : Elebaşı Sergerdelik : Elebaşılık Sergüzeşt : Serüven Seri : Dizi

Seri : Hızlı Serpantin : Yılantaşı Serpuş : Başlık Sersem : Sangı

Sersemlemek : Sangılamak Sersemlik : Sangılık Serseri : Hayta Serserice : Haytaca

Serserileşmek : Haytalaşmak Serserilik : Haytalık Server : Sunucu

Servet : Varlık Sevda : Sevgi Seviye : Düzey Seviyeli : Düzeyli

Seviyesiz : Düzeysiz

 

Seviyesizlik : Düzeysizlik

 

Sevk : 1.Güdüm 2.Gönderme

 

Sevk etmek : Göndermek

 

Sevkiyat : Gönderim

 

Sevk ve idare : Güdümlü yönetim

 

Seyahat : Gezi Seyahatname : Gezilik Seyir : 1.Yolculuk 2.Gidiş Seyirci : %zleyici

Seyirlik : Görümlük

 

Seylanî : Seylantaşı Seyretmek : %zlemek Seyyah : Gezgin Seyyar : GezeraGezici Seyyare : Gezegen

Sezon : 1.Sürem 2.Dönem Show : Gösteri Showroom : Sergievi Sıbyan : Çocuk

Sıbyan mektebi : %lkokul

 

Sıfat : 1.Niteçaönad 2.Nitelik 3.San 4.Yüz

 

Sıfat fiil : Ortaçaniteç eylem

 

Sıhhat : Sağlık

 

Sıhhatler olsun : Sağlıcaklarasağlıcak olsun

 

Sıhhatli : 1.Sağlıklı 2.Doğru Sıhhatsiz : 1.Sağlıksız 2.Kuşkulu Sıhhi : 1.Sağlıksal 2.Sağlıklı Sıhhıyeci : Sağlıkçı

Sıklet : Ağırlık

 

Sınıf : 1.Öğrenek 2.Katman

 

Sınıflamak : Bölümlemek

 

Sınıflandırmak : Bölümlendirmek Sınıflaşmak : Bölümleşmek Sırf : Salt

Sibernetik : Güdümbilim

 

Siga : Kip Sigara : Sipsi Sihir : Büyü

Sihirbaz : Büyücü Sihirbazlık : Büyücülük Sihirli : Büyülü

Sihrî : Büyüsel Siklamen : Tavşankulağı Silah : Pusat

Silahçı : Pusatçı Silahçılık : Pusatçılık Silahla : Pusatla

Silahlandırmak : Pusatlandırmak Silahlanmak : Pusatlanmak Silahlı : Pusatlı

Silahsız : Pusatsız

 

Silahsızlanmak : Pusatsızlanmak

 

Silindir : Kubur Silindirik : Kubursal Silindirli : Kuburlu Siluet : Karaltı

Sim : Gümüş

 

Sima : Bet Simaen : Betçe Simsar : Aracı

 

Simsarlık : Aracılık Simsiyah : Kapkara Simültan : Dilmaç

Simültane tercüme : Andaş çeviri Simültanör : Dilmaç Sinagog : Havra

Sincap : Teygun

 

Sincerf : Sülügen Sine : 1.Göğüs 2.Bağır Sinerji : Görevdeşlik Sini : Tepsi

Sinolog : Tabgaçbilimci Sinoloji : Tabgaçbilim Sinolojik : Tabgaçbilimsel Sinonim : Anlamdaş Sipahi : Süer

Sipahilik : Süerlik

 

Sipariş : Ismarlama Siper : 1.Korunak 2.Dulda Sirayet etmek : Bulaşmak

Sîret : 1.Yaradılış 2.Yaşamöyküsü

 

Siriderya : Seyhun Sirkülasyon : Dolaşım Sirküler : Genelge Sirrus : Saçak bulut Sismik : Depremsel

Sismograf : Depremölçer Sismolog : Deprembilimci Sismoloji : Deprembilim

 

Sismolojik : Deprembilimsel Sismometre : Depremölçer Sistem : Dizge

Sistematik : Dizgesel Sistemleşmek : Dizgeleşmek Sistemleştirmek : Dizgeleştirmek Sistemli : Dizgeli

Sistemsiz : Dizgesiz Sistemsizlik : Dizgesizlik Sistit : Siytoru

Sitadiye : Uzaklıkölçer

 

Sitem : 1.Çıkışma 2.Gücenme Sitem etmek : 1.Çıkışmak 2.Gücenmek Sitemkâr : Çıkışmacı

Sitemkârane : 1.Çıkışarak 2.Gücenerek

 

Sitolog : Gözebilimci Sitoloji : Gözebilim Sitolojik : Gözebilimsel Sittin sene : Altmış yıl Siyah : Kara

Siyahımsı : Karamsı

 

Siyahımtrak : Karamtrak Siyahî : Karal Siyahlaşmak : Kararmak Siyahlatmak : Karartmak Siyahlık : Karalık Skamonya : Bingözotu Skeç : Oyuncuk

Ski : Kayak

 

Skor : 1.Durum 2.Sonuç 3.Sayı

 

Skrayper : Kazaç Slogan : 1.Uran 2.Savsöz Snop : Züppe

Sofi : Gizemselci Sofist : Bilgiç Sofizm : Bilgiçlik Softa : Bağnaz Softaca : Bağnazca

Softalaşmak : Bağnazlaşmak

 

Softalık : Bağnazlık Software : Yazılım Sohbet : Söyleşi

Sohbet etmek : Söyleşmek Solidarite : Dayanışma Solidarist : Dayanışmacı Solidarizm : Dayanışmacılık Solipsizm : Tekbencilik Solüsyon : Çözelti

Sorgu hâkimi : Sorguç Sorgusuz sualsiz : Sorusuz sorgusuz Sosyal : Toplumsal

Sosyalist : Toplumcu Sosyalizasyon : Toplumsallaştırma Sosyalizm : Toplumculuk Sosyalleşme : Toplumsallaşma Sosyalleştirme : Toplumsallaştırma Sosyallik : Toplumsallık

Sosyo : Toplumsal

 

Sosyolog : Toplumbilimci

 

Sosyoloji : Toplumbilim Sosyolojik : 1.Toplumbilimsel 2.Toplumsal Sömestr : Yarıyıl

Spekülasyon : 1.Kurgu 2.Vurgun

 

Spekülatif : 1.Kurgusal 2.Vurgunsal Spekülatör : 1.Kurgucu 2.Vurguncu Spesifik : Özgül

Spesiyal : Özel Spesiyalite : Özel yemek Spiker : Konuşman Spikerlik : Konuşmanlık Spiritualist : Tinselci Spiritualizm : Tinselcilik Sponsor : Destekçi Sponsorluk : Destekçilik

Spontane : 1.Anlık 2.Kendiliğinden

 

Sprey : Püskürteç Stabilizasyon : Dengeleme Sitabilizatör : Dengeleyici

Stabilize etmek : 1.Dengelemek 2.Düzlemek

 

Stabilize yol : Yolak Staj : Yetişim Stajyer : Yetişimci

Stajyerlik : Yetişimcilik

 

Stalagmit : Dikit Standart : Ölçün Standartlaşma : Ölçünleşme

Standartlaştırma : Ölçünleştirme

 

Stand-by : 1.Yedek 2.Destek 3.Bekleme

 

Stand-up : Sözçatarlık

 

Stand-up komedi : Sözçatarlık güldürüsü

 

Stand-up komedyen : Sözçatar

 

Star : Yıldız

 

Start : Çıkış ® Çıkım 2.Başlat

 

Start vermek : Başlatmak

 

Statik : 1.Durgun 2.Dengesel 3. Durambilim

 

Statü : 1.Tüzük 2.Konum Steno : 1.%myazım 2.%myazımcı Stenograf : %myazımcı Stenografi : %myazım

Step : Bozkır

 

Stepne : Yedek teker Steril : Arınık Sterilize : Arıtılmış

Sterilizasyon : Arıtma

 

Sticker : Çıkartma

 

Stil : Biçem Stilist : Biçemci Stilizm : Biçemcilik Stoaist : Zenoncu Stoaizm : Zenonculuk Stok : Yığım

Stokaj : Yığımlama

 

Stokçu : Yığımcı Stokçuluk : Yığımcılık Stok etmek : Yığımlamak Stoklamak : Yığımlamak

 

Stok yapmak : Yığımlamak

 

Stop : Dur

 

Stopaj : Kesinti Stop etmek : Durmak Strapless : Askısız Stratiograf : Katmanbilimci Stratiografi : Katmanbilim

Stratiografik : Katmanbilimsel Stratosfer : Katyuvar Stratus : Katman bulut Stres : Gerginlik

Strese girmek : Gerilmek Steretching : Germe Strüktür : Yapı Strüktüralist : Yapısalcı Strüktüralizm : Yapısalcılık Strüktürel : Yapısal Stüasyon : Konum

Sual : Soru

 

Sualsiz sorgusuz : Sorusuz sorgusuz Sûde : 1.Sürmüş 2.Sürülmüş Sufle : Fısıltı

Suflör : Fısıltıcı

 

Suflörlük : Fısıltıcılık

 

Su-i istimal : 1.Kötüye kullanma 2.Yolsuzluk

 

Su-i niyet : Karağınlık Sukut-ı hayal : Düşkırıklığı Sulh : Barış

Sulhen : Barışla

 

Sulhname : Barış belgesi Sulhperver : Barışsever Sulta : Yetke

Suni : Yapay Sunilik : Yapaylık Supleman : Ek Suples : Esneklik Sûr : Boru

Surat : Yüz

 

Suratsız : Somurtkan

 

Suret : 1.Kılık 2.Dışyüz 3.Betim 4.Özdeş

 

Su rezenesi : Su baldıranı

 

Susam : Küncü Susam çiçeği : Küncü çiçeği Susam yağı : Küncü yağı Susta : Yay

Sustalı : 1.Yaylı 2.Çakı Su terazisi : Eğimölçer Sübjektif : Öznel Sübjektivist : Öznelci Sübjektivite : Öznellik Sübjektivizm : Öznelcilik

Sübut : 1.Gerçekleşme 2.Kanıtlama Sübvanse etmek : Desteklemek Sübvansiyon : Destekleme

Süffiks : Sonek

 

Süje : 1.Konu 2.Özne

 

Sükunet : 1.Dinginlik 2.Durgunluk 3.Suskunluk

 

Sükut : Suskuasusma

 

Sülasi : Üçlü Süline : Kamış böceği Sümerolog : Sümerbilimci Sümeroloji : Sümerbilim Sümerolojik : Sümerbilimsel Süngüç : Sere

Sürat : Hız Süratle : Hızla Süratli : Hızlı Süreyya : Ülker

Sürmedân : Sürmelik

 

Sürmenaj : Bitkinlik Sürmenaj olmak : Bitkinleşmek Sürrealist : Gerçeküstücü Sürrealite : Gerçeküstü Sürrealizm : Gerçeküstücülük Süspansiyon : Asıltı

Sütun : Duraç

 

Süvari : AtlıaEşkinci

 

Swift : Hızlı

 

 

 

 

 

K

 

 

 

Kad : Sevinçli

 

Kafak : Tan

 

Kafak sökmek : Tan ağarmak

 

Kahadet : Tanıklık Kahadet parmağı : %mparmak Kahane : Ülküsel

 

Kahbaz : 1.Doğan 2.Yiğit 3.Çevik 4.Becerikli

 

Kaheser : Başyapıt

 

Kahıs : Kişi Kahin : Sunkur Kahinci : Sunkurcu Kahit : Tanık Kahitlik : Tanıklık

Kahitlik etmek : 1.Tanıklamak 2.Doğrulamak

 

Kahsi : Kişisel Kahsiyet : 1.Kişilik 2.Kişi Kahsiyetli : Kişilikli Kahsiyetsiz : Kişiliksiz Kahsiyetsizlik : Kişiliksizlik Kair : Ozan

Kairane : Ozanca Kairlik : Ozanlık Kakâyık : Gelincik Kalaki : Kalcık Kalgam : Çumor Kalvar : Tuman Kamanizt : Kaman

Kamanizm : Kamanlık Kamata : Gürültüapatırtı Kamatacı : Gürültücüapatırtıcı Kamatalı : Gürültülüapatırtılı

Kan : 1.Ün 2.Saygınlık 3.Yücelik Kandellemek : Aşırtmak Kanjan : Yanardöner Kanjanlı : Yanardönerli

 

Kanlı : Ünlü Kans : Uğur Kanslı : Uğurlu

Kanslılık : Uğurluluk Kanssız : Uğursuz Kanssızlık : Uğursuzluk Kaphane : Kap ocağı Karap : Süci

Karapçı : Sücimen Karapçılık : Sücimenlik Karaphane : Sücievi Karbon : Karakabarcık Karj : Dolum

Karj etmek : 1.Dolmak 2.Algılamak

 

Kark : Doğu Karki : Doğusal Karkiyat : Doğubilim

Karkiyatçı : Doğubilimci

 

Kart : Koşul

 

Kartınca : Koşulunca

 

Kart koşmak : Koşul öne sürmek

 

Kartlamak : Koşullamak Kartlandırmak : 1.Koşullandırmak 2.Güdülemek Kartlanmak : 1.Koşullanmak 2.Güdülenmek Kartlaşmak : Koşullaşmak

Kartlı : Koşullu Kartname : Koşul belgesi Kartsız : Koşulsuz

Kaşaa : 1.Parıltı 2.Gösteriş

 

Kaşaalı : 1.Parıltılı  2.Gösterişli Kaşkoloz : Kaşkın Katafat : Cafcaf

Katafatlı : Cafcaflı Kato : Köşk Kâyân : Değer

Kayet : Türkçede kullanılmasına gerek yoktur.

 

Keamet : Uğursuzluk Keametli : Uğursuz Kebeke : 1.Örgüt 2.Ağ Kebnem : Çiy

Kecere : Soyağacı

 

Keffaf : Saydam Keffaflaşmak : Saydamlaşmak Keffaflaştırmak : Saydamlaştırmak Keffaflık : Saydamlık

Kefkat : Sevecenlik Kefkatli : Sevecen Kehir : Kent Kehircilik : Kentçilik

Kehirlerarası : Kentlerarası

 

Kehirleşme : Kentleşme

 

Kehirli : Kentli Kehr : Ay Kehvani : Kösnül Kehvet : Kösnü

Kehvetli : Kösnülü Kehvetperest : Kösnük Kehvetsiz : Kösnüsüz

 

Kekil : 1.Biçim 2.Taslak 3.Yoldam

 

Kekilci : Biçimci Kekilcilik : Biçimcilik Kekillendirmek : Biçimlendirmek Kekillenmek : Biçimlenmek Kekilli : Biçimli

Kekilsiz : Biçimsiz Keklen : Biçimce Kekli : Biçimsel Kelale : Çağlayan Ker : Kötülük Kerait : Koşullar Keref : Onur

Keref azası : Onur üyesi Kereflendirmek : Onurlandırmak Kereflenmek : Onurlanmak Kerefli : Onurlu

Keref misafiri : Onur konuğu Kerefsiz : 1.Onursuz 2.Alçak Kerefsizlik : 1Onursuzluk 2.Alçaklık Kerh : %rdeleme

Kerh etmek : %rdelemek Kevk : %stek Kevketlü : Ulu

Kevklendirmek : %steklendirmek

 

Kevkli : %stekli Kevksiz : %steksiz Keytanörümceği : Uzörümcek Keytansaçı : Küskütotu

 

Kiar : Belgi

 

Kiddet : 1.Yeğinlik 2.Sertlik Kiddetli : 1.Yeğin 2.Sert Kiddetle : 1.Yeğince 2.Sertçe Kiddetlenmek : Yeğinleşmek Kifa : Sağalma

Kifa bulmak : Sağalmak Kifahen : Sözle Kifahi : Sözel

Kifahi edebiyat : Sözel yazın Kifahi olarak : Sözle Kifalı : Sağaltıcı

Kifre : Gizim Kifreci : Gizimci Kifrelemek : Gizimlemek Kifreli : Gizimli

Kifresiz : Gizimsiz

 

Kikayet : 1.Yakınma 2.Sızlanma

 

Kikayetçi : Yakınmacı

 

Kikayet etmek : 1.Yakınmak 2.Sızlanmak

 

Kikayetname : Yakınmalık

 

Kikeste : Sınık Kilep : Yük gemisi Kimal : Kuzey

Kimal-i garbi : Kuzeybatı Kimal-i şarki : Kuzeydoğu Kimendifer : Demiryolu Kirin : 1.Sevimli 2.Tatlı

Kirinlik : 1.Sevimlilik 2.Tatlılık

 

Kirket : Ortaklık Kirpençe : Karaçıban Kirret : Geçimsiz Kirretlik : Geçimsizlik Kişko : Kişman Kişkoluk : Kişmanlık Kive : Diyem

Koför : Sürmenasürücü Koförlük : Sürmenlikasürücülük Köven : Irk

Kövenist : Irkçı Kövenizm : Irkçılık Köhret : 1.Ün 2.San Köhretli : Ünlü Kömine : Ocak Kövale : Bedizlik Kua : Işın

Ku kadar : 1.Kunca 2.Ku denli

 

Kut : 1.Vuruş 2.Atış

 

Kutlamak : 1.Vurmak 2.Kovmak 3.Yollamak

 

Kutör : 1.Vuruşçu 2.Atışçı

 

Kuur : Bilinç

 

Kuuraltı : Bilinçaltı

 

Kuur edindirme : Bilinçlendirme Kuur edinme : Bilinçlenme Kuurlandırmak : Bilinçlendirmek Kuurlanmak : Bilinçlenmek Kuurlu : Bilinçli

Kuurluluk : Bilinçlilik

 

Kuurlu olmak : Bilinçlenmek Kuursuz : Bilinçsiz Kuursuzluk : Bilinçsizlik Küfa : Önalım

Kümûl : Kapsam Küphe : 1.Kuşku 2.%şkil Küpheci : Kuşkucu Küphecilik : Kuşkuculuk

Küphelendirmek : Kuşkulandırmak Küphelenmek : Kuşkulanmak Küpheli : Kuşkulu

Küphesiz : Kuşkusuz

 

 

 

 

 

T

 

 

 

Taahhüt : Bağıt Taahhüt etmek : Bağıtlamak Taahhütlü : Bağıtlı Taahhütname : Bağıt belgesi Taahhütsüz : Bağıtsız

Taâlâ : Yüce Taarruz : Saldırı Taassup : Yobazlık Taassupkâr : Yobaz Taba : Tütünrengi Tababet : Sağaltmanlık

Tabaka : 1.Katman 2.Tütünlük

 

Tabakalaşmak : Katmanlaşmak

 

Tabakhane : Sepievi

 

Tabankeş : Yayan

 

Tabanvay : Yayan

 

Tab etmek : 1.Basmak 2.Çoğaltmak

 

TLbi : Bağımlı

 

Tabiat : 1.Doğa 2.Yaradılış Tabiatçılık : Doğacılık Tabiatüstü : Doğaüstü Tabii : Doğal

Tabii afet : Doğal yıkım

 

Tabiilik : Doğallık

 

TLbiiyet 1.Uyruk 2.Bağımlılık

 

TLbi olmak : 1.Uymak 2. Bağımlı olmak

 

Tabip : Sağaltman

 

Tabiplik : Sağaltmanlık

 

Tabir : 1.Nitem 2.Terim 3.Yorum

 

Tabya : Sencer Tacir : Tecimen Tafsilat : Ayrıntılar Tafsilatlı : Ayrıntılı

Tafsilat vermek : Ayrıntılı anlatmak

 

Tahakkuk etmek : 1.Gerçekleşmek 2.Doğrulanmak

 

Tahakküm : Baskı Tahammül : Dayanım Tahammüllü : Dayanımlı Tahammülsüz : Dayanımsız Tahassür : Özleyiş

Tahavvül : Dönüşüm

 

Tahayyül etmek : 1.Düşlemek 2.%mgelemek

 

Tahdit etmek : 1.Sınırlamak 2.Daraltmak

 

Tahkik : 1.Soruşturma 2.%nceleme Tahkikat : Soruşturma(lar) Tahkik etmek : Soruşturmak

Tahkim : 1.Berkitme 2.Pekiştirme 3.Sağlamlaştırma

 

Tahkim kanunları : Pekiştirme yasaları

 

Tahkir : Aşağılama Tahkiramiz : Aşağılayıcı Tahkir etmek : Aşağılamak

Tahkiye : 1.Öyküleme 2.Anlatı

 

Tahlil : Çözümleme Tahlil etmek : Çözümlemek Tahliye : 1.Boşaltma 2.Salıverme

Tahliye etmek : 1.Boşaltmak 2.Salıvermek

 

Tahmil etmek : Yüklemek Tahmini : Yaklaşık Tahminen : Yaklaşık Tahmis : Beşleme Tahribat : Yıkım (lar) Tahrik : Kışkırtma Tahrikamiz : Kışkırtıcı

Tahrik etmek : Kışkırtmak

 

Tahrik olmak : Kışkırmak Tahrip : Yıkım Tahripkar : Yıkıcı

Tahriş etmek : Örselemek Tahriş olmak : Örselenmek Tahsil : Öğrenim

Tahsilat : Alımlama

 

Tahsildar : Vergici

 

Tahsildarlık : Alımlamacılık Tahsil etmek : Alımlamak Tahsisat : Ödenek

Tahsis etmek : Ayırmak Tahte’l-arz : Yeraltı Tahte’l-bahr : Denizaltı Tahte’ş-şuur : Bilinçaltı

Tahvil : Dönüştürme belgiti Tahvil etmek : Dönüştürmek Tahvil olmak : Dönüşmek Taife : Takım

Takas : Değiştokuş Takat : Güç Takdim : Sunuş

Takdimci : Sunucu

 

Takdimcilik : Sunuculuk

 

Takdim etmek : 1.Sunmak 2.Tanıtmak Takdis etmek : Kutsamak Takfiye : Uyaklama

Tâ ki : Tek ki

 

Takibat : Kovuşturma Takip : 1.%zleme 2.Kovalama Takipçi : %zlemci

Takipçilik : %zlemcilik Takip etmek : %zlemek Takipsizlik : %zlemsizlik

Takipsizlik kararı : %zlemsizlik vargısı

 

Taklit : Yansı

 

Taklitçi : Yansıcı

 

Taklitçilik : Yansıcılık Taklit edilmek : Yansılanmak Taklit etmek : Yansılamak Takriben : Yaklaşık

Takribi : Yaklaşık

 

Takrir : Önerge Taksim etmek : Bölmek Taksirat : Suçlar

Takvim : Yimagünleç

 

Takviye etmek : 1.Eklemek 2.Desteklemek

 

Talâk : Boşama Talebe : Öğrenci Talebelik : Öğrencilik Talep : %stem Talepkâr : %stemci Talimat : Yönerge

Talimatname : Yönetmelik

 

Talim terbiye komisyonu : Eğitim öğretim yarkurulu

 

Talip : %stemci Talipli : %stekli Tali yol : Yan yol

Tam : 1.Tüm 2.Bütün Tamah : Açgözlülük Tamahkar : Açgözlü Tamahkarlık : Açgözlülük

Tamam : 1.Bütün 2.Anık 3.Bitmiş 4.Peki

 

Tamamen : Tümüyle Tamamiyle : Tümüyle Tamamlamak : Bitirmek

 

Tamamlanmak : Bitirilmek Tamamlatmak : Bitirtmek Tamamlayıcı : Bütünleyici Tamim : Genelge

Tamir : Onarım Tamirat : Onarım (lar) Tamirci : Onarman Tamircilik : Onarmanlık Tamir etmek : Onarmak Tamir ettirmek : Onartmak Tamirhane : Onarımevi Tamlama : Tümleme Tamlanan : Tümlenen Tamlayan : Tümleyen Tamsayı : Tümsayı

Tandans : Eğilim

 

Tane : Türkçe'de kullanılmasına çoğu kez gerek yoktur.

 

Tanen : Mazıtozu

 

Tanin : 1.Tınlama 2.Yankı

 

Tanrı : Yalnızca Allah karşılığı olarak kullanılmalıdır. Tanrıça :Bu sözcük yerine Umay kullanılmalıdır. Tanrı misafiri : Tanrı konuğu

Tansiyometre : Gerilimölçer Tansiyometri : Gerilimölçüm Tansiyon : Gerilim

Tantana : 1.Gösteriş 2.Görkem 3.Patırtı Tantanalı : 1.Gösterişli 2.Görkemli 3.Patırtılı Tanzim : Düzenliadüzgün

Tanzim etmek : Düzenlemek

 

Tapa : Tıkaç Tapalamak : Tıkaçlamak Tapalı : Tıkaçlı

Tapasız : Tıkaçsız

 

Taraf : 1.Yan 2.Yön 3.Yarı 4.Bölüm 5.Soy

 

Tarafgir : Yanlı Taraflı : Yanlı Tarafsız : Yansız Taraftar : Yandaş

Taraftarlık : Yandaşlık

 

Tarif : Tanım

 

Tarif etmek : Tanımlamak

 

Tarifli : Tanımlı Tarifsiz : Tanımsız Tarik : Yol

Tariz : %ğnelemeataşlama Tartaklamak : Hırpalamak Tartaklanmak : Hırpalanmak Tartar : Pesek

Tarumar : Darmadağın Tarz : 1.Biçim 2.Tür 3.Yoldam Tas : Çanak

Tasallut : 1.Sarkıntılık 2.Sataşma

 

Tasannu : Yapmacık

 

Tasarruf : 1.Birikim 2.%yelik 3.Yönetim 4.Etki Tasavvuf : Gizemselcilik Tasavvufçu : Gizemselci

Tasavvufî : Gizemsel

 

Tasavvur : Tasarım

 

Tasavvur etmek : Tasarımlamak

 

Tasdik : Onay

 

Tasdik etmek : Onaylamak Tasdikli : Onaylı Tasdiksiz : Onaysız Tasgir : Küçültme Tashih : Düzeltme

Tasnif etmek : Bölümlemek Tasrif : Çekimleme Tasvip : Onama

Tasvip etmek : Onamak Tasvir : Betim Tasvirci : Betimci

Tasvir etmek : Betimlemek

 

Tasvirî : Betimsel Taş kalpli : Taş yürekli Taş levreği : Gölgebalığı Tatbikat : Uygulama (lar) Tatbikatçı : Uygulamacı

Tatbik etmek : Uygulamak

 

Tatbikî : Uygulamalı Tatil : Dinlence Tatmin : Doyum

Tavaf etmek : Çevrelemek

 

Taviz : Ödün Tavizci : Ödüncü Tavizcilik : Odüncülük Tavizkar : Ödüncü

Taviz vermek : Ödün vermek

 

Tavsiye : 1.Öneri 2.Öğüt

 

Tavsiye etmek : 1.Önermek 2.Öğütlemek

 

Tavzif : Görevlendirme

 

Tayfun : Kasırga

 

Tayin : 1.Atama 2.Belirleme Tayin etmek : 1.Atamak 2.Belirlemek Tayin edilmek : 1.Atanmak 2.Belirlenmek Tayyare : Uçak

Tayyareci : Uçman

 

Tayyarecilik : Uçmanlık

 

Taze : 1.Körpe 2.Yeşil 3.Yeni 4.Dinç Taze kuvvet : Dinç güç Tazelemek : Yenilemek Tazelik : Körpelik

Tazı : Zagar Taziye : Başsağlığı Tazminat : Ödence Tazmin etmek : Ödemek Tazyik : Basınç

Teadi : Yağılık

 

Teala : Yüce Teavün : Yardımlaşma Tebaa : Uyruk

Tebdil : 1.Değiştirme 2.Sivil Tebdil-i kıyafet : Sivil kılık Teberru : Bağış

Tebessüm : 1.Gülümseme 2.Gülücük Tebessüm etmek : Gülümsemek Tebligat : Bildiriler

 

Tebliğ : Bildiri Tebliğ etmek : Bildirmek Tebrik : Kutlama

Tebrik etmek : Kutlamak Tecahül-i arif : Bilmezlikten gelme Tecelli etmek” : Belirmek

Tecil : Erteleme

 

Tecrit : 1.Soyutlama 2.Yalıtma Tecrit etmek : 1.Soyutlamak 2.Yalıtmak Tecrübe : Deneyim

Tecrübe etmek : Denemekasınamak Tecrübeli : Deneyimli Tecrübesiz : Deneyimsiz

Tecrübesizlik : Deneyimsizlik Tecrübî : Deneysel Teçhizat : Donanım

Teçhiz etmek : Donatmak

 

Tedarik etmek : Edinmek

 

Tedavi : Sağaltım Tedavi etmek : Sağaltmak Tedavi olmak : Sağalmak Tedavül : Dolaşım

Tedbir : Önlem Tedbir almak : Önlemek Tedbirlice : Önlemlice Tedbirli : Önlemli Tedbirsiz : Önlemsiz Tedbirsizce : Önlemsizce Tediye etmek : Ödemek

 

Tedkik : %nceleme Tedkik etmek : %ncelemek Tedricen : Gitgideagiderek Tedrici : Kertel

Tedris : Öğretim Tedrisat : Öğretim Teenager : Ergen

Tessüf : 1.Üzüntü 2.Acıma Teessüf etmek : 1.Gücenmek Teessür : Etkilenme

Tefekkür etmek : Düşünmek Tefekküre dalmak : Düşünceye dalmak Teferruat : Ayrıntı (lar)

Teferruatlı : Ayrıntılı Teferruatsız : Ayrıntısız Tefrika : Yazı dizisi

Tefrik etmek : Ayrımlamak Tefsir : 1.Yorum 2.Açıklama Tefsirci : 1.Yorumcu 2.Açıklamacı

Tefsircilik : 1.Yorumculuk 2.Açıklamacılık Tefsir etmek : 1.Yorumlamak 2.Açıklamak Teftiş : Denet

Teftiş etmek : Denetlemek

 

Tehdit : Gözdağıazılgıt

 

Tehdit etmek : Gözdağı vermek

 

Tehir : 1.Geciktirme 2.Erteleme 3.Gecikme Tehir etmek : 1.Geciktirmek 2.Ertelemek Tehir olmak : Ertelenmek

Teist : Tanrıcı

 

Teizm : Tanrıcılık

 

Tekabül etmek : Karşılamak Tekamül : 1.Gelişim 2.Olgunlaşma 3.Evrim Tekdir : Paylama

Tekerrür : Yinelenme

 

Teklif : Öneri

 

Teklif etmek : Önermek Teklif edilmek : Önerilmek Teklifli : Önerili

Teklifsiz : Önerisiz Teklifsizce : Önerisizce Tekme : Tepik

Tekme atmak : Tepiklemek Tekmelemek : Tepiklemek Tekmelenmek : Tepiklenmek Tekmeletmek : Tepikletmek Tekmil : 1.Bütün 2.Bitmiş Tekmillemek : Bitirmek Tekrar : 1.Yine 2.Yinel

Tekrar etmek : Yinelemek Tekrarlamak : Yinelemek Tekrarlanmak : Yinelenmek Tekrarlatıcı : Yineleyici Tekrarlatmak : Yineletmek Tekrir : Yineleme

Teksif etmek : 1.Koyulaştırmak 2.Yoğunlaştırmak

 

Tekstil : Dokumacılık

 

Tekstilci : Dokumacı

 

Tekzip : 1.Yalanlama 2.Düzeltme

 

Tekzip etmek : 1.Yalanlamak 2.Düzeltmek

 

Telaffuz : Söyleyiş

 

Telaffuz etmek : Söylemekadiyemlemek Telakki : 1.Anlayış 2.Değerlendirme 3.Görüş Telakki etmek : 1.Anlamak 2.Değerlendirmek Telekinezi : Uzdevim

Telekomünikasyon : Uziletişim Telemekanik : Uzaktarım Telemetre : Uzaklıkölçer Teleobjektif : Uzmercek Teleolog : Erekbilim Teleoloji : Erekbilim

Teleolojik : 1.Ereksel 2.Erekbilimsel

 

Telepati : Uzduyum Telepatik : Uzduyumsal Televizyon : %zleç Televizyoncu : %zleçmen Televizyonculuk : %zleçmenlik Telif : Derleme

Telif eser : Derleme yapıt

 

Telin : Kargışlama Telin etmek : Kargışlamak Tellal : Çığırtmaç

Tellallık : Çığırtmaçlık Telmih : Anıştırma Telsîm : Öpme

Tem : %zdem Tema : %zdem Tematik : %zdemsel

 

Temas : 1.Değmek 2.Dokunmak 3.Bağlantı Temas etmek : 1.Değinmek 2.Dokunmak Temayül : 1.Eğilim 2.Yönelim

Tembel : Üşengen Tembelce : Üşengence Tembelleşmek : Üşengenleşmek

Tembelleştirmek : Üşengenleştirmek

 

Temenni : Dilek Temenni etmek : Dilemek Temettü : Kazanç

Temin ederim ki : Kesinlikle

 

Temin etmek : 1.Edinmek 2.Kesinleştirmek

 

Teminat : Güvence Teminat almak : Güvence almak Teminat vermek : Güvence vermek Temiz : Arı

Temizce : Arca

 

Temize çıkmak : Aklanmak Temize çıkarmak : Aklamak Temizlemek : Arıtmak Temizlenmek : Arınmak Temizletmek : Arıtmak Temizleyici : Arıtıcı

Temizlik : Arılık Temizlikçi : Arılıkçı Temkin : Sakınım Temkinli : Sakınımlı Temkinsiz : Sakınımsız Ten : Deri

 

Tenakuz : Çelişki

 

Tenasül : Üreme Tenasül uzvu : Üreme örgeni Tenasüp : 1.Oranaorantı 2.Uyum Tenbih : Öğüt

Tenbül : Petel

 

Teneffüs : 1.Solunum 2.Ara Teneffüs etmek : Solumak Tenha : Issız

Tenhalaşmak : Issızlaşmak

 

Tenhalık : Issızlık Tenkit : Eleştiri Tenkitçi : Eleştirmen

Tenkitçilik : Eleştirmenlik Tenkit etmek : Yermek Tenya : Kerit

Tenzih etmek : Ayırmak

 

Tenzilat : %ndirim Tenzilatlı : %ndirimli Tenzilatsız : %ndirimsiz Teokrasi : Dinerki Teokrat : Dinerkçi Teokratik : Dinerksel Teolog : Dinbilimci Teoloji : Dinbilim

Teolojik : 1.Dinsel 2.Dinbilimsel

 

Teorem : Önerme Teori : Kuram Teorik : Kuramsal

 

Teorikman : Kuramca Teorisyen : Kuramcı Tephir : Buğu Tephirhane : Buğuevi Tepir : Elek

Terakki : 1.%lerleme 2.Kalkınma 3.Yükselme Terakkiperver : 1.%lerici 2.Kalkınmacı Terakkiperverlik : 1.%lericilik 2.Kalkınmacılık Terapi : Sağaltım

Teras : 1.Dam 2.Seki

 

Terazi : Tartı

 

Terbi : Dörtleme Terbiye : 1.Eğitim 2.Görgü Terbiyeci : Eğitimci Terbiyecilik : Eğitimcilik

Terbiyeli : 1.Eğitimli 2.Görgülü

 

Terbiyesiz : 1.Eğitimsiz 2.Görgüsüz Terbiyesizce : Görgüsüzce Terbiyesizleşmek : Görgüsüzleşmek Terbiyesizlik : Görgüsüzlük

Terbiyevi : Eğitsel

 

Tercih : 1.Yeğlem 2.Seçim Tercih etmek : 1.Yeğlemek 2.Seçmek Tercüman : Tilmen

Tercümanlık : Tilmenlik

 

Tercüme : Çeviri

 

Tercüme etmek : 1.Çevirmek 2.Aktarmak

 

Tereddüt : Duraksama

 

Tereddüt etmek : Duraksamak

 

Tereke : Bırakıt

 

Terelelli : Delişmen Terennüm etmek : Mırıldanmak Terfi etmek : Yükselmek

Terk etmek : Bırakmak

 

Terkeş : Sadak

 

Terkip : 1.Bileşim 2.Tümleme

 

Termal : Isıl Termik : Isıl Termin : Terim

Terminolog : Terimbilimci Terminoloji : Terimbilim Terminolojik : Terimbilimsel Termometre : Isıölçer Termosfer : Isıyuvar

Terör : Yılgı

 

Terörist : Yılgıcı

 

Terörizm : Yılgıcılık Tertemiz : 1.Arca silce 2.Pırıl pırıl Tertibat : Önlem

Tertip : 1.Düzenleme 2.Düzen 3.Koldaş

 

Tertipçi : Düzenci

 

Tertip etmek : Düzenlemek Tertip etmek : Düzenlemek Tertiplemek : Düzenlemek Tertiplenmek : Düzenlenmek Tertipli : Düzenli

Tertipsiz : Düzensiz

 

Terzi : Dikmen

 

Terzihane : Dikimevi Terzilik : Dikmenlik Tesadüf : Rastlantı Tesadüfen : Rastlantıyla

Tesadüf etmek : 1.Rastlamak 2.Rastlaşmak

 

Tesadüfî : Rastlantısal

 

Tesanüt : Dayanışma

 

Tesbit : 1.Belirleme 2.Saptama Tesbit etmek : 1.Belirlemek 2.Saptamak Tesdis : Altılama

Teselli : Avuntu

 

Teselli etmek : Avutmak Teselli ikramiyesi : Avuntu ödülü Teselli olmak : Avunmak

Tesir : Etki

 

Tesir etmek : 1.Etkimek 2.Etkilemek

 

Tesirli : Etkili Tesirsiz : Etkisiz Tesis : Kuruluş

Tesis etmek : Kurmak

 

Teskin etmek : Dinginleştirmekayatıştırmak Teskin olmak : Dinginleşmekayatışmak Teslis : Üçleme

Tesniye : %kil Test : Denev Testere : Bıçkı

Testerebalığı : Bıçkıbalığı

 

Test etmek : Denemek

 

Testis : TaşakaErbezi

 

Tesviye : Düzleme Tesviye aleti : Düzleç Tesviye etmek : Düzlemek Teşbih : Benzetme

Teşebbüs : 1.Girişim 2.Deneme

 

Teşebbüs etmek : 1.Girişmek 2.Denemek

 

Teşekkül : Oluşum

 

Teşekkül etmek : 1.Oluşmak 2.Biçimlenmek

 

Teşerrüf etmek : Onurlanmak

 

Teşhir : 1.Sergileme 2.Açıklama 3.Gösterme Teşhis : 1.Tanı 2.Tanıma 3.Kişileştirme Teşhis etmek : 1.Tanılamak 2.Tanımak Teşhis : Kişileştirme

Teşkil etmek : Oluşturmak Teşkilat : Örgüt Teşkilatçı : Örgütçü

Teşkilatçılık : Örgütçülük Teşkilatlandırmak : Örgütlemek Teşkilatlanmak : Örgütlenmek Teşkilatlı : Örgütlü

Teşkilatsız : Örgütsüz

 

Teşrif etmek : Onur buyurmak

 

Teşrik-i mesai : %şbirliği

 

Teşvik : 1.Özendirme 2.%steklendirme Teşvik etmek : 1.Özendirmek 2.%steklendirmek Tevatür : Söylenti

Tevazu : Alçakgönüllülük Tevcih etmek : Yöneltmek Tevdiat : Yatırım

 

Tevdi etmek : %letmek Tevekkeli değil : Boşuna değil Tevessül : 1.Yeltenme 2.Yönelme Tevhit-i tedrisat : Öğretim birliği Tevkif : Tutuklama

Tevkif etmek : Tutuklamak

 

Tevkifhane : Tutukevi Teyit etmek : Doğrulamak Tez : Çabuk

Tez : Sav

 

Tezahür etmek : 1.Belirmek 2.Gözükmek

 

Tezat : Karşıtlık Tezhip etmek : Yaldızlamak Tezyin etmek : Süslemek Thing-tank : Beyin takımı Tıbben : Sağlıkça

Tıbbi : 1.Sağlıksal 2.Sağlıkbilimsel

 

Tıfıl : Ufak Tımbırlent : Başmak Tıp : Sağlıkbilim Tıpçı : Sağlıkbilimci Tıpkı : Özdeş

Tıpkısı : Özdeşi Ticaret : Tecim Ticarethane : Tecimevi Ticari : Tecimsel

Tifo : Karasıtma Tifüs : Karasıtma Tik : Seğirce

 

Tim : Takım Timsal : Simge Tipik : Özgel Tiraj : Baskı

Tirfil : Yabanyoncası

 

Tirit : Papara Tiroit : Kalkanbezi Tiryaki : Bağımlı Tiryakilik : Bağımlılık Toksik : Ağı

Toksikolog : Ağıbilimci

 

Toksikoloji : Ağıbilim Toksikolojik : Ağıbilimsel Toksin : Ağı

Tolerans : Hoşgörü Toleranslı : Hoşgörülü Toleranssız : Hoşgörüsüz Tolere etmek : Hoşgörmek Tonmayster : Ses yönetmeni Topless : Üstsüz

Topograf : Yerbetimci

 

Topografik : Yerbetimsel Topografya : Yerbetim Topografyacı : Yerbetimci Topyekun : Tümden Toreador : Boğa güreşçisi Total : 1.Toplam 2.Bütün Totalitarizm : Baskıcılık Totaliter : Baskıcı

 

Totem : Ongun Totemci : Onguncu Totemcilik : Ongunculuk Totemist : Onguncu Totemizm : Ongunculuk Töhmet : Suçlama

Töhmet altında bırakmak : Suçlamak

 

Trade : Tecim

 

Trade center : Tecim özeği Tragan : Kütürdek Trankilizan : Yatıştırıcı Trakunya : Çarpanbalığı Transandantal : Deneyüstü

Transandantalist : Deneyüstücü Transandantalizm : Deneyüstücülük Transandantal meditasyon : Deneyüstü düşünüm Transfer : AktarımaKotarım

Transfer etmek : AktarmakaKotarmak

 

Transfer olmak : AktarılmakaKotarılmak Transformasyon : Dönüşüm Transformatör : Dönüştüreç Transformist : Dönüşümcü Transformizm : Dönüşümcülük Transfüzyon : Kanaktarım Transparan : Saydam

Transport : 1.Aktarım 2.Taşımacılık

 

Trapez adalesi : Çeğin Travma : 1.Vuruk 2.Sarsıntı Travmatolog : Vurukbilimci

 

Travmatoloji : Vurukbilim Travmatolojik : Vurukbilimsel Trekking : Dağ yürüyüşü

Tren : Katar

 

Trençkot : Yağmurluk Trend : Yönelim Triko : Örgü

Trikotaj : Örgücülük Trikotajcı : Örgücü Trilogya : Üçleme Tripleks : Üç katlı Triyo : Üçlü Tuğrakeş : Tuğracı

Tuğrakeşlik : Tuğracılık

 

Tuhafiye : Çerçi Tuhafiyeci : Çerçici Tûl : Boylam

Tûlî : Boylamsal Tuluat : Doğaçlama Tuluatçı : Doğaçlamacı

Tuluatçılık : Doğaçlamacılık

 

Tur : Gezi

 

Turan : 1.Türkler 2.Türkeli 3.Türk %lhanlığı

 

Turist : Gezgin Turist rehberi : Konukçu Turistik : Gezgincil

Turizm : GezimaGezginlik Turizmci : Gezginci Turizmcilik : Gezgincilik

 

Tur rehberi : Yerci Tüccar : Tecimen Tüccarlık : Tecimenlik Türban : Başörtü Türbe eriği : Kızılerik Türbülans : Burgaç Türkiyat : Türkbilim

T.B.M.M. : Türkiye Kamutayı T.C. : Türkiye Kamuerki Türkist : Türkçü

Türkistan : Türkeli Türkiyat : Türkbilim Türkiyatçı : Türkbilimci Türkiye : Türkey Türkizm : Türkçülük Türkolog : Türkbilimci Türkoloji : Türkbilim

Türkolojik : Türkbilimsel

 

Türkopol : Türksel

 

 

 

 

 

U

 

 

 

Uçan daire : Uçanteğre

 

Ufo : Uçanteğre

 

Uhde : 1.Üstlenme 2.Görev

 

Ukala : Bilgiç Ukalalık : Bilgiçlik Ukde : 1.Düğüm 2.Acı Ulema : Bilimciler

 

Ulemalık : Bilimcilik Ultramodern : Çağüstü Ultraviyole : Morötesi Ulvî : Yüce

Ulviyet : Yücelik Umde : 1.%lke 2.Dayanak Umman : Talay

Umum : Genel Umumhane : Genelev Umumî : Genel

Umumileştirmek : Genelleştirmek Umumiyet : Genellik Umumiyetle : Genellikle Umursamak : Önemsemek Umursamaz : Önemsemez

Umursamazca : Önemsemezce Umursamazlık : Önemsemezlik Umursanmak : Önemsenmek Umursar : Önemser

Umurunda olmamak : Önemsememek Undercover : Örtülü Underground : Yeraltı

Unsur : Öğe

 

Urba : Giysi Usûl : Yöntem Usûlî : Yöntemsel Usûllü : Yöntemli

Usûlsüz : Yöntemsiz

 

Usûlsüzlük : 1.Yolsuzluk 2.Yöntemsizlik

 

Utarit : Merkür

 

Uydurmasyon : Uyduruk

 

 

 

 

 

Ü

 

 

 

Ücra : Uçra Üfteri : Eğriltiotu Ültramodern : Çağüstü Ültraviyole : Morötesi Ümit : Umut

Ümit etmek : Ummak Ümitlendirmek : Umutlandırmak Ümitlenmek : Umutlanmak Ümitli : Umutlu

Ümitsiz : Umutsuz Ümitsizlik : Umutsuzluk Ümitvar : Umutlu

Ümmî : Okumaz Ümmîlik : Okumazlık Ünite : Birim

Üniversal : 1.Acunsal 2.Evrensel Üniversite : Üstokul Üniversiteli : Üstokullu Ünvan : San

Üre : Siy Ürolog : Siybilimci Üroloji : Siybilim Üroloji : Siybilimsel Üryan : Çıplak

 

Üsare : Özsu Üslup : Biçem Üslupçu : Biçemci

Üslupçuluk : Biçemcilik Üsluplaştırmak : Biçemleştirmek Üstad : Usta

Ütilitarist : Yararcı Ütilitarizm : Yararcılık Ütopik : Düşülküsel Ütopya : Düşülkü Ütopyacı : Düşülkücü

 

 

 

 

V

 

 

 

Vaaz : Öğüt Vacip : Gerekli Vade : Süret Vadeli : Süretli Vadesiz : Süretsiz

Vadi : Koyakaderey Vahdet : Birlik Vahşet : Yabanıllık Vahşî : Yabanıl Vahşîce : Yabanılca

Vahşîleşmek : Yabanıllaşmak

 

Vahşîlik : Yabanıllık Vaiz : Öğütçü Vaizlik : Öğütçülük Vajina : Dölyolu

 

Vaka : Olgu Vakanüvis : Olgu yazarı Vakanüvislik : Olgu yazarlığı Vakar : Ağırbaşlılık Vakfetmek : Adamak

Vakıa : Olgu

 

Vakit : 1.Çağ 2.Sürev 3.Süre

 

Vakitli : Sürevli

 

Vakitsiz : Sürevsiz Vaktiyle : 1.Sürevinde 2.Eskiden Vakur : Ağırbaşlı

Vali : %lteber

 

Valilik : %lteberlik Valide : Anne Vallahi : %nan ki

Valüasyon : Geçerleme

 

Vampir : Hortlak Vantilatör : Estireç Vaow : Vay

Varda : 1.Savulasavulun 2.Kezik

 

Varak : Yaprak Varidat : Gelir Varis : Kalıtçı Variyet : Varlık Variyetli : Varsıl Varoş : Palanka

Varyasyon : 1.Çeşitleme 2.Değişim

 

Varyete : Gösteri

 

Vasat : Orta

 

Vasati : Ortalama Vasf etmek : Nitelemek Vasıf : Nitelik Vasıflandırmak : Nitelemek Vasıflanmak : Nitelenmek Vasıflı : Nitelikli

Vasıfsız : Niteliksiz

 

Vasıl olmak : 1.Ulaşmak 2.Kavuşmak Vasıta : 1.Araç 2.Aracılık Vasıtasıyla : Aracılığıyla

Vasi : Koruman Vasl : Ulama Vatan : Yurt

Vatandaş : Yurttaş Vatandaşlık : Yurttaşlık Vatanî : Yurtsal

Vatanî vazife : Yurtsal ödev Vatanperver : Yurtsever Vatanperverlik : Yurtseverlik Vatansız : Yurtsuz

Vaveyla : Çığlık

 

Vazcaymak : Caymak Vazgeçmek : Caymak Vazife : 1.Görev 2.Ödev

Vazifelendirmek : Görevlendirmek

 

Vazifeli : Görevli Vazifesiz : Görevsiz Vazifesizlik : Görevsizlik Vaziyet : 1.Durum 2.Konum

 

Vazo : Çiçeklik Ve : 1.%le 2.Da Vecd : Coşku

Vecibe : Ödevaboyunborcu

 

Veciz : Özlü Vecize : Özdeyiş Vedre : Helke Vefat : Ölüm

Vefat etmek : Ölmek Vehim : Kuruntu Vehimli : Kuruntulu Vehimsiz : Kuruntusuz

Vehmetmek : Kuruntulanmak

 

Vekalet : Bakmanlık Vekil : Bakman Vekillik : Bakmanlık Vektör : Yöney Veled-i zina : Piç Velev : Bile

Velev ki : Da

 

Velhasıl : Kısacası Velhasıl kelam : Sözün kısası Veli : Ermiş

Velvele : Yaygara

 

Velveleci : Yaygaracı Velveleye vermek : Yaygara koparmak Velut : 1.Doğurgan 2.Üretken

Venüs : Çolpan

 

Venüsçarığı : Çarıkçiçeği

 

Veraset : 1.Kalıtçılık 2.Kalıtım Verizm : Doğruculuk Versiyon : Uyarlama Veronikaotu : Yavşanotu Vesait : 1.Taşıt 2.Araçlar Vesika : Belge

Vesikalı : 1.Belgeli 2.Ersek

 

Vesikalık : Belgelik

 

Vesile : 1.Nedence 2.Tav

 

Vesile olmak : 1.Sağlamak 2.Yol açmak

 

Vesile ile : Nedenceyle Vestiyer : Askılık Vestiyerci : Askılıkçı

Vesvese : 1.%şkil 2.Kuruntu

 

Vesveseli : 1.%şkilli 2.Kuruntulu Vesvesesiz : 1.%şkilsiz 2.Kuruntusuz Vetire : Süreç

Veya : Ya da Veyahut : Ya da Vezin : Ölçü Vezinli : Ölçülü Vezinsiz : Ölçüsüz Viladet : Doğuş

Vilayet : 1.%l 2.%lteberlik

 

Viraj : Dönemeç Virajlı : Dönemeçli Virajsız : Dönemeçsiz Viran : Yıkık

Virane : Yıkıntı

 

Viranelik : Yıkıntılık

Virman : Aktarım

Vitalite : Canlılık

Vitrin : Sergilik

Vitalist : Dirimselci

Vitalizm : Dirimselcilik

Viyadük : Aşıt

Vizüel : Görsel

Vizyon : 1.Uzgörü 2.Gösterim

Vizyon sahibi : Uzgörülü

Vokabüler : Sözdağarcığı

Vokal : 1.Ünlü 2.Seslik

Vokalist : Seslikçi

Volatilite : Belirsizlik

Voleybol : Uçantop

Voleybolcu : Uçantopçu

Voleybolculuk : Uçantopçuluk

 

Volkan : Yanardağ

 

Volkanik : 1.Yanardağsal 2.Püskürük

 

Volta atmak : Gezinmek

 

V.s.. (ve saire) : %.b… (ile benzerleri) Vuku bulmak : Olmak

Vuslat : Kavuşma Vücut : Gövde Vücutçu : Gövdeci Vücutlu : %ri Vücutsuz : Cılız

 

W

 

 

 

Web : Ağ

 

Web master : Ağ yöneticisi

 

Web sitesi : Ağ kümesi

 

 

 

 

 

Y

 

 

 

Yabanî : Yabanıl Yad etmek : Anmak Yadigar : Andıç Yağdanlık : Yağlık Yağhane : Yağevi Yağma : Çapul Yağmacı : Çapulcu

Yağmalamak : Çapullamak

 

Yağmalanmak : Çapullanmak Yahudi baklası : Acıbakla Yahut : Ya da

Yakin : Yakın Yakinen : Yakından Yallah : Haydi

Yani : 1.Ku ki 2.Demek

 

Yâr : Sevgili

 

Yâ Rab : Tanrım Yâ Rabbî : Tanrım Yâren : Arkadaş Yârenlik : Arkadaşlık

 

Yarımküre : Yarımyuvar

 

Yed-i beyza : Ak el

 

Yegâne : 1.Tek 2.Biricik 3.Eşsiz

 

Yeis :1.Umutsuzluk 2.Karamsarlık 3.Üzüntü

 

Yek : 1.Bir 2.Tek Yeknesak : Tekdüze Yeknesaklık : Tekdüzelik Yeksan : Bir

Yekta : 1.Tek 2.Eşsiz Yekten : Birden Yekun : Toplam

Yemekhane : Aşeviayemekevi

 

Yemin : Ant

 

Yemin etmek : Ant içmekaantlamak

 

Yeminli : Antlı Yeminsiz : Antsız Yerküre : Yeryuvar Yetim : Babasız

Yetimhane : Yetiştirme yurdu

 

Yevmiye : Gündelik

 

Yevmiyeci : Gündelikçi

 

 

 

 

 

Z

 

 

 

Zabıt : Tutanak

 

Zabıta : Tutanakçı

 

Zabıt katibi : Tutanak yazmanı

 

Zabit : Subay

 

Zabt u rapt : Sıkıdüzen

 

Zâde : Oğlu

 

Zafer : Utku

 

Zahiren : Görünüşçeagörünüşe göre Zahmet etmek : Yorulmak Zahmet olmak : Yormak Zahmet vermek : Yormak Zahter : Kekik

Zam : Artırım

 

Zaman : 1.Sürev 2.Süre 3.Sürem Zaman aşımı : Sürev aşımı Zamane : Çağ

Zamanlama : Sürevleme

 

Zamanlı : Sürevli Zamansız : Sürevsiz Zamir : Adıl

Zamk : Tutkal Zamklamak : Tutkallamak Zamklanmak : Tutkallanmak Zamklı : Tutkallı

Zamksız : Tutkalsız

 

Zamlı : Artırımlı Zamme : Ötre Zamsız : Artırımsız Zanlı : Sanık

Zann : Sanı

 

Zannederim : Sanırım Zannedersem : Sanırsam Zannetmek : Sanmak Zarafet : %ncelik

 

Zarar : Yitem Zararına : Yitemine Zararlı : Titemli Zararsız : Yitemsiz Zarf : 1.Belirteç

Zarf fiil : Ulaçabelirteç eylem

 

Zarfında : %çinde Zarî zarî : Zırıl zırıl Zarif : %nce

Zariflik : %ncelik Zaruret : Zorunluluk Zaruri : Zorunlu

Zat : 1.Kendi 2.Kimse Zatî : Kimsel Zaviye : Açı

Zayıf : Enez

 

Zayıflık : Enezlik

 

Zayi : Yitik

 

Zayi etmek : Yitirmek Zayi olmak : Yitmek Zedelemek : Berelemek Zedelenmek : Berelenmek Zehir : Ağı

Zehir etmek : Ağı etmek

 

Zehir olmak : Ağı olmak Zehirlemek : Ağılamak Zehirlenmek : Ağılanmak Zehirli : Ağılı

Zehirsiz : Ağısız

 

Zelzele : Deprem Zemheri : Karakış Zemin : Düzlem Zemin katı : Yerkatı Zenci : Karal

Zengin : Varsıl Zer : Altın Zerre : Tozak

Zerzevat : Yeşillik Zevahir : Görünüş Zevc : Koca

Zevce : Karı Zevceyn : Karı koca Zevk : Beğeni

Zevkli : Beğenili Zevksiz : Beğenisiz Zevksizlik : Beğenisizlik Zıkkım : Ağı

Zındık : Dinsiz Zındıklık : Dinsizlik Zırh : Savut

Zırhlanmak : Savutlanmak

 

Zırhlı : Savutlu Zırhsız : Savutsuz Zıt : 1.Karşıt 2.Ters

Zıtlaşmak : Tersleşmek

 

Zıtlık : Karşıtlık Zıvanadan çıkarmak : Delirtmek Zibak : Cıva

 

Zifaf : Gerdek Zigot : Dölgöze Zihin : Anlak

Zihinden : Anlaktanabeyinden

 

Zihniyet : Anlayış Zikr etmek : Anmak Zillet : Alçaklık Zinde : Dinç

Zindelik : Dinçlik Zinet : Bezek Zinhar : Sakın Zira : Çünkü Ziraat : Tarım Ziraatçi : Tarımcı

Ziraatçilik : Tarımcılık

 

Ziraî : Tarımsal Zirkonyum : Sülügen Zirve : Doruk

Ziya : Işık Ziyafet : Kölen Zoolog : Yılkıbilimci Zooloji : Yılkıbilim

Zoolojik : Yılkıbilimsel

 

Zoraki : Zorla

Zulmet : Karanlık

Züccaciye : Sırça

Züccaciyeci : Sırçacı

Zühal : Sekendiz

Zühre : Çolpan

 

Zülf-i siyah : Kara perçemakara saç

 

Zülüf : Perçem

Zümre : 1.Bölük 2.Takım Zümrüt : Yeşim

Zürriyet : 1.Döl 2.Kuşak 3.Soy

 

Yorum Yap

Önceki yazıyı okuyun:
ÖZ TÜRKÇE KARŞILIKLAR KILAVUZU (A-İ)

  A   Ab : Su Aba : Keçe Abacı : Keçeci Abacılık : Keçecilik […]

Kapat
hacklink al hacklink hack forum crack forum php shell indir wordpress nulled themes bahisnow casinoslot adana escort perabet sekabet markobet betwinner grandbetting vdcasino marsbahis meritroyalbet meritroyalbet giris tipobet giris elexbet giris betebet giris cratosslot giris venusbet giris eskişehir escort betboo giris bahisnow giris limanbet giris bahsegel giris betpas giris jigolo siteleri casinoslot